Zakoni i propisi - Pravni savjeti 2 24.01.1991 Odluka o plaćanju doprinosa Privrednoj komori Zadar u 1991. godini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PRIVREDNA KOMORA HRVATSKE

Na temelju člana 23. Statuta Privredne komore Zadar Skupština Privredne komore Zadar na 2. sjednici održanoj 19. prosinca 1990. godine donosi

ODLUKU

o plaćanju doprinosa Privrednoj komori Zadar u 1991. godini

Član 1.

Doprinos Privrednoj komori Zadar plaćaju 1. organizacije i zajednice koje prema točki 1. stavu 1. Odluke o utvrđivanju privrednih i izvanprivrednih djelatnosti ("Službeni list SFRJ", broj 14/77 i 18/80) obavljaju privrednu djelatnost, a koje su po članu 2. Statuta Privredne komore Zadar članovi Privredne komore Zadar; 2. Zadružni savez Zadar; 3. Udruženje samostalnih privrednika općina Benkovac, Biograd na moru, Obrovac i Zadar.

Član 2.

Organizacije i zajednice iz člana 1. točke 1. Odluke (u daljnjem tekstu: obveznici doprinosa) suú - poduzeća u društvenom, zadružnom, mješovitom i privatnom vlasništvu; - banke i druge financijske organizacije; - zajednice osiguranja, rizika i reosiguranja; - druge pravne osobe koje obavljaju privrednu djelatnost.

Član 3.

Obveznici doprinosa iz člana 2. ove Odluke plaćaju doprinos Privrednoj komori Zadar po zbirnoj stopi od 0,20 posto. Osnovica za obračun i naplatu doprinosa je ostvareni dohodak iz periodičnog obračuna, odnosno završnog računa bez umanjenja osnovice, oslobođenja i olakšice.

Član 4.

Zadružni savez Zadar plaća doprinos po stopi od 4 posto i to kvartalno u toku godine. Osnovica je ostvareni prihod Zadružnog saveza Zadar po osnovi članskog doprinosa.

Član 5.

Udruženje samostalnih privrednika plaća doprinos po stopi 5 posto i to kvartalno u toku godine. Osnovica je ostvareni prihod Udruženja samostalnih privrednika po osnovi članskog doprinosa.

Član 6.

Korisnici društvenih sredstava i drugi obveznici doprinosa iz člana 2. ove Odluke obračunavaju i plaćaju doprinos mjesečno i to do 30. u mjesecu, kao mjesečnu akontaciju doprinosa. Ako obveznik doprinosa ne izda u propisanom roku nalog za izvršenje ovog doprinosa Služba društvenog knjigovodstva - filijala Zadar, izdat će nalog za naplatu dopririosa prema članu 21. Zakona o Službi društvenog knjigovodstva u SR Hrvatskoj ("Narodne novine", broj 11/80.).

Član 7.

Doprinos se obračunava i uplaćuje mjesečno kao akontacija, zatim se korigira po periodičnom obračunu, odnosno konačni obračun i uplata vrši po završnom računu. Mjesečna akontacija doprinosa se utvrđuje, obračunava i uplaćuje kako slijedi:

- za siječanj, veljaču i ožujak na bazi osnovice iz periodičnog obračuna za razdoblje I - IX. mjesec prethodne godine;

- za travanj, svibanj i lipanj na bazi osnovice iz periodičnog obračuna za razdoblje I - III. mjesec tekuće godine;

- za srpanj, kolovoz i rujan na bazi osnovice iz periodičnog obračuna za razdoblje I - VI. mjesec tekuće godine;

- za listopad, studeni i prosinac na bazi osnovice iz periodičnog obračuna za razdoblje I - IX. mjesec tekuće godine.

Mjesečne akontacije doprinosa iz dohotka uvećavaju se za koeficijent koji se dobije kada se masa isplaćenih čistih osobnih dohodaka u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji se plaća akontacija podijeli s prosječno mjesečno isplaćenim čistim osobnim dohocima u razdoblju za koje je sačinjen periodični obračun. Obveznik doprinosa po utvrđenoj obvezi iz periodičnog obračuna odnosno završnog računa za pojedino razdoblje podnosi nadležnoj službi društvenog knjigovodstva nalog za uplatu razlike manje uplaćenog doprinosa po obračunu odnosno nalog za povrat više uplaćenog doprinosa.

Član 8.

Doprinos iz člana 3. ove Odluke je zbirni doprinos za redovnu i posebne djelatnosti Komore. Korištenje sredstava za redovnu i posebne djelatnosti, odnosno raspored, učešće i način korištenja sredstava utvrdit će se Financijskim planom Komore i odlukama nadležnih organa Komore.

Član 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1991. godine.

Broj : 01/S-500/2-90.

Zadar, 19. prosinca 1990.

Predsjedavajući Skupštine

Ante Vodoplja, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.