Zakoni i propisi - Pravni savjeti 1 17.01.1991 Odluka o posebnom dodatku na maloprodajne cijene naftnih derivata
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 12a. Zakona o društvenoj kontroli cijena ("Narodne novine", br. 27/85 i 53/90) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 16. siječnja 1991. donijela je slijedeću

ODLUKU

o posebnom dodatku na maloprodajne cijene naftnih derivata

I.

Ovom odlukom uvodi se poseban dodatak koji se naplaćuje uz maloprodajnu cijenu motornih benzina i plinskih ulja (u daljenjem tekstu: dodatak). Pod maloprodajnom cijenom iz prethodnog stavka podrazumijeva se i cijena koju plaćaju pravne i fizičke osobe korisnici poreznih i drugih olakšica pri kupnji naftnih derivata.

II.

Visina dodatka iznosi:

1 ) Za motorni benzin MB-86 1,30 din/l MB-98 1,10 din/l BMB 95 1,00 din/l

2) Za plinska ulja: D-1 1,20 din/l D-2 1,20 din/l D-3 1,20 din/l

III.

Dodatak iz točke 1. ove odluke, obračunavaju i naplaćuju poduzeća i fizičke osobe koje se bave prometom motornih benzina i plinskih ulja u Republici Hrvatskoj. Sredstva prikupljena naplatom dodatka, poduzeća i fizičke osobe iz prethodnog stavka uplaćuju na poseban račun Ministarstva financija broj-30102-637-503343.

IV.

Dodatak se obračunava i naplaćuje u rokovima i na način propisan za obračun i plaćanje osnovnog poreza na promet. Poduzeća i fizičke osobe iz točke III. ove odluke dužne su voditi evidenciju o prodanim količinama motornih benzina i plinskih ulja na koja se obračunava dodatak. Na temelju evidencije iz stavka drugog ove točke, poduzeća i fizičke osobe dužne su dostaviti izvještaj o prodanim količinama motornih benzina i plinskih ulja Ministarstvu financija do 20. u tekućem mjesecu za protekli mjesec.

V.

Novčanom kaznom od 300.000 do 450.000 dinara kaznit će se za privredni prijestup pravna osoba ako sredstva prikupljena dodatkom iz točke I. ove odluke ne uplati na način i u rokovima iz točke IV. stavka I. ove odluke. Za radnje iz stavka 1. ove točke kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 15.000 do 25.000 dinara.

VI.

Novčanom kaznom do 25.000 dinara kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja se bavi prometom motornih benzina i plinskih ulja ako sredstva prikupljena dodatkom iz točke 1. ove odluke ne uplati na način i u rokovima iz točke IV. stavka 1. ove odluke.

VII.

Novčanom kaznom do 15.000 dinara kaznit će se za prekršaj pravna i fizička osoba ako ne vodi evidenciju iz točke IV. stavka 2 ove odluke ili ne dostavi izvještaj o prodanim količinama motornih benzina i plinskih ulja u roku iz točke IV stavka 3 ove odluke.

VIII.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa 310-05/91-01/01

Urbroj 5030105-91-1

Zagreb, 17. siječnja 1991.

Predsjednik

Josip Manolić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.