Zakoni i propisi - Pravni savjeti 1 17.01.1991 Pravilnik o obliku i sadržaju prijave o nastanku porezne obveze
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 14. stavka 3. Zakona o porezu na promet nekretnina ("Narodne novine". br. 53/90) ministar financija donosi

PRAVILNIK

o obliku i sadržaju prijave o nastanku porezne obveze

Članak 1.

Obveznici poreza na promet nekretnina podnose prijavu o nastanku porezne obveze na obrascu Prijava o nastanku porezne obveze kod poreza na promet nekretnina.

Članak 2.

Obrazac prijave iz članka 1. ovog pravilnika sastavni je dio ovog pravilnika.

Članak 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 410-20/90-01/28

Urbroj: 513-07-06/91-10

Zagreb. 7. siječnja 1991.

Ministar

prof. dr. Marijan Hanžeković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Općinska uprava društvenih prihoda

Datum primitka prijave
Redni broj popisa
primljenih prijava ______________


PRIJAVA

za razrez poreza na promet nekretnina

Prijavljujem nastanak porezne obveze poreza na promet nekretnina po ugovoru od:
______________________________________________________________________________
odluci organa uprave ili suda od:
______________________________________________________________________________
(nepotrebno precrtati).


I PODACI O PRODAVAOCU ODNOSNO POREZNOM OBVEZNIKU

Ime, ime oca i prezime odnosno ___________________________________________________

tvrtka ili naziv _________________________________________________________________

Matični broj __________________________________________________________________

Prebivalište odnosno sjedište ____________________________________________________

općina, mjesto ulica i kbr. _____________________________________________________


II PODACI O KUPCU

Ime, ime oca i prezime odnosno _______________________________________________

tvrtka ili naziv ________________________________________________________________

Prebivalište odnosno sjedište ___________________________________________________

općina, mjesto, ulica i kbr. ___________________________________________________


III PODACI O NEKRETNINI U PROMETU

Opis i površina _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Mjesto gdje se nalazi __________________________________________________________

Katastarska općina,broj _________________________________________________________

z.k.ul.,kat.č. ___________________________________________________________________IV PODACI ZA PRIZNAVANJE POREZNOG OSLOBOĐENJA

________________________________________________________________________________


V OSTALE NAPOMENE

________________________________________________________________________________


U ____________ , _______ 199

_______________
( potpis obveznika )


Prilog: Ugovor ili odluka organa uprave ili suda po kojem se razrezuje porez na promet nekretnina.

Napomena: Ako su traženi podaci sadržani u priloženom ugovoru ili odluci, porezni obveznik može navesti u odgovarajućoj rubrici, "kao u ugovoru" ili "kao u presudi".