Zakoni i propisi - Pravni savjeti 1 17.01.1991 Statut Zadružnog saveza Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZADRUŽNI SAVEZ HRVATSKE

Na temelju člana 94, 97. i 100. Zakona o udruživanju poljoprivrednika ("Narodne novine". br. 40/78) i člana 32. Zakona o zadrugama ("Službeni Iist SFRJ", br 3/90), Skupština Zadružnog saveza Hrvatske na sjednici održanoj 12. prosinca 1990. godine donosi

STATUT

Zadružnog saveza Hrvatske

1. OPĆE ODREDBE

Član 1.

Zadružni savez Hrvatske (u daljnjem tekstu Savez) je samostalna stručno-poslovna zadružna organizacija u koji se u skladu sa Zakonom i drugim aktima udružuju poljoprivredne zadruge; drugi oblici zadružnog organiziranja poljoprivrednika, specijalizirane poljoprivredne zadruge, zadružna i privatna poljoprivredna poduzeća, poljoprivredne i veterinarske stanice (u daljnjem tekstu: članice Saveza).

U Savez se udružuju i osnovni zadružni savezi. Zadružni savez Hrvatske ima svojstvo pravne osobe i upisuje se u sudski registar.

Član 2.

Članice Saveza iz stava 1. člana 1. ovoga statuta preko Saveza udružuju se Privrednu komoru Hrvatske radi zajedničkog unapređivanja rada i poslovanja.

Član 3.

Odlukom organa upravljanja u Savez se mogu udružiti društvena poduzeća koja se bave preradom, doradom ili prometom poljoprivrednih proizvoda poljoprivrednika, znanstvene i druge organizacije koje se bave unapredenjem poljoprivrede, poslovne zajednice i udruženja, fondovi kao i druge organizacije koje se snabdijevaju i koriste poljoprivrednim proizvodima, odnosno koje prodaju svoje proizvode i usluge poljoprivrednicima i njihovim organizacijama.

Član 4.

Savez je društvena pravna osoba s pravima, obvezama i odgovornostima koje ima na temelju Zakona i ovoga statuta.

Naziv Saveza je:

Zadružni savez Hrvatske.

Sjedište Saveza je u Zagrebu, Amruševa ulica broj 8.

Član 5.

Savez ima svoj pečat s naznakom punog naziva i sjedišta Saveza, sa slijedećim tekstom: Zadružni savez Hrvatske Zagreb.

Član 6.

Rad Saveza je javan.

Savez informira javnost o svom radu putem sredstava informiranja i na sjednicama organa i radnih tijela Saveza te drugim oblicima informiranja.

II. POSLOVI, ZADACI I DJELATNOST SAVEZA

1. Poslovi i zadaci Saveza

Član 7.

Savez pruža stručnu i drugu pomoć pri osnivanju novih i unapređenju poslovanja postojećih zadruga i drugih oblika zadružnog organiziranja te surađuje s nadležnim organima pri donošenju propisa i mjera od interesa za zadruge i druge zadružne oblike organiziranja.

Članice u okviru Saveza usklađuju i ostvaruju ekonomske, poslovne i druge interese i funkcije, programe proizvodnje, pitanja važna za robnu razmjenu s inozemstvom i druga pitanja predviđena Statutom Zadruge i druge članice Saveza mogu ovlastiti Savez da za njihove potrebe organizira ili obavlja odgovarajuće poslove.

Član 8.

Zadaci Saveza su naročito

1. zastupanje interesa članica pred državnim organima pri oblikovanju privrednog sistema i mjera ekonomske politike;

2. promocija proizvoda i usluga te razvijanje svih oblika poslovnih odnosa s inozemstvom;

3. međusobno usuglašavanje interesa članica Saveza;

4. razvijanje informacijskog sistema zadružnih saveza poslovnog informiranja;

5. poticanje istraživanja, razvoja i inovacija;

6. poticanje razvoja tehnološke infrastrukture;

7. organiziranje dopunske izobrazbe i inovacija znanja kadrova u zadrugarstvu;

8. procjena mogućnosti i uvjeta gospodarskog razvoja;

9. poticanje razvoja male privrede i privatnog poduzetništva na selu;

10. rješavanje tekućih pitanja od značenja za obavljanje poljoprivrednih djelatnosti;

11. usklađivanje privrednih i društvenih interesa s područja ekologije;

12. poduzimanje mjera za poticanje i razvijanje dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala;

13. pružanje stručne pomoći i poslovnih usluga članicama Saveza;

14. pružanje pomoći prilikom osnivanja novih zadruga i zadružnih poduzeća;

15. obavljanje drugih zadataka u interesu članica Saveza.

Član 9.

Radi ostvarivanja ciljeva udruživanja u Savez i njegovih zadataka osnovni zadružni savezi koordiniraju i usklađuju u Savezu aktivnost u izvršavanju svojih zadataka u razvijanju međusobne suradnje i usklađivanju interesa te na skladnijem i ravnomjernijem regionalnom privrednom razvoju.

Član 10.

Obavljanje određenih stručnih poslova, osim radnika Saveza (izradi analiza, studija, elaborata i dr.) može se povjeriti jednoj od članica, kao i drugim stručnim i znanstvenim institucijama.

Prilikom donošenja odluke o povećanju obavljanja pojedinih stručnih poslova iz stava 1. ovoga člana, utvrđuje se način financiranja.

2. Djelatnost Saveza

Član 11.

Savez obavlja slijedeće djelatnosti:

14031 Opća udruženja

140312 Ostala opća udruženja

1103 Usluge na području prometa

110302 Usluge reklame i ekonomske propagande, ispitivanje tržišta (marketing), kreiranje ekonomske propagande i reklame, realizacija propagandnih planova, kao i drugih usluga u vezi sa tim poslovima.

110303 Komercijalni poslovi na ostvarivanju funkcije roba i usluga.

110309 Nespomenute usluge iz oblasti prometa, usluge, posredništva, vršenje kompletnih poslova u oblasti prometa poljoprivrednih roba.

1104 Inženjering

110404 Organizacija i posredovanje u izgradnji kompletnih privrednih i drugih objekata (inženjering)

1106 Istraživačko-razvojni rad

110611 Istraživačko-razvojne usluge radi ostvarivanja novih proizvoda, ili poboljšanja postojećih materijala, proizvoda, postrojenja i dr.

110620 Ekonomske, organizacijske i tehnološke usluge, konzultantske usluge i dr.

1109 Poslovne usluge

110901 Usluge kontrole kakvoće i količine robe

110902 Priredivanje sajmova i izložbi

110903 Knjigovodstvene, obračunske i računovodstvene usluge, obrada podataka i sl.

110909 Ostale nespomenute usluge.

III. POLOŽAJ, PRAVA I OBVEZE SAVEZA U PROMETU SA TREĆIM OSOBAMA

Član 12.

Savez u pravnom prornetu sa trećim osobama istupa u ime i za račun udruženih zadružnih organizacija, osnovnih zadružnih saveza, poduzeća ili u svoje ime i za njihov račun, ili u svoje ime i za svoj račun.

Član 13.

Pojedinačno udružena zadružna organizacija ili poduzeće može ovlastiti Savez da u njeno ime i za njen račun zaključuje sve ugovore ili više određenih vrsta ugovora (generalno punomoćje), ili da zaključi jedan ili više odredenih ugovora (specijalno punomoćje).

U ovom slučaju Zadružni savez obavlja posao u ime i za račun udruženog poduzeća, kao njen punomoćnik.

Član 14.

Kada Zadružni savez u pravnom prometu sa trećim osobama istupa u svoje ime i za račun udruženih poduzeća, jednog ili više (kao komisionar), za obveze Zadružnog saveza odgovaraju udružena poduzeća za čiji su račun obaveze preuzete, do visine poslova koje je svako poduzeće prenijelo na Zadružni savez, i kada Zadružni savez u pravnom prometu sa trećim osobama istupa u ime i za račun (kao zastupnik) jednog ili više udruženih poduzeća. Za obveze u obavljanju poslova od strane Zadružnog saveza odgovaraju zadruge i poduzeća za čiji račun su obveze preuzete.

Kada Zadružni savez u pravnom prometu sa trećim osobama istupa u svoje ime i za svoj račun, za obveze odgovara sam Zadružni savez cjelokupnom svojom imovinom (potpuna odgovornost).

Za obveze kada Zadružni savez u pravnom prometu istupa u svoje ime i za svoj račun ne odgovaraju udružene zadruge i poduzeća svojim sredstvima.

Član 15.

Svaka udružena zadruga i poduzeće odgovara za svoje obveze prema Zadružnom savezu.

Udružena zadruga ili poduzeće koje je ovlastilo Zadružni savez da u pravnom prometu sa trećim osobama može istupiti u njegovo ime i za njegov račun, odgovorno je za štetu koju Zadružni savez kao njegov zastupnik pričini trećoj osobi.

IV. PRAVA I DUŽNOSTI ČLANICA SAVEZA

Član 16.

Članice Saveza ravnopravne su i imaju jednaka prava i dužnosti u Savezu.

Prava i dužnosti članica Saveza su osobito da:

1. putem svojih predstavnika upravljaju poslovima Saveza;

2. usmjeravaju i usklađuju svoje aktivnosti i uređuju međusobne odnose i zajedničke interese u skladu s ciljevima udruživanja u Savez;

3. predlažu razmatranje pitanja iz djelokruga Saveza radi zauzimanja stavova i davanja mišljenja i prijedloga za njihovo rješavanje;

4. razmjenjuju u Savezu informacije i iskustva, obavljaju konzultacije, organiziraju savjetovanja;

5. daju podatke i obavještenja potrebna za izvršenje zajedničkih zadataka;

6. putem Saveza ostvaruju suradnju s nadležnim organima društveno-političkih zajednica na pitanjima rješavanja poremećaja na tržištu i krupnijih problema u privredivanju i poslovanju;

7. koriste usluge koje Savez vrši po zakonskom ovlaštenju ili po vlastitoj inicijativi ili na njihov zahtjev;

8. pokreću inicijativu za donošenje zakona i drugih propisa i mjera za potrebe sela i poljoprivrede;

9. razmatraju nacrte i prijedloge privrednih propisa i mjera;

10. koriste stručnu i drugu pomoć Saveza u pitanjima iz djelokruga Saveza;

11. pridržavaju se odredaba Statuta, odluka, zaključaka i drugih akata organa Saveza te razvijaju međusobnu odgovurnost za provođenje zadataka Saveza;

12. uredno podmiruju članski doprinos Savezu.

V. NAČIN IZVŠAVANJA ZADATAKA SAVEZA

1. Zajedničke odredbe

Član 17.

Članice Saveza izvršavaju zajedničke zadatke i ostvaruju svoje interese u Savezu sudjelovanjem svojih predstavnika u radu organa i drugih radnih tijela (u daljnjem tekstu zadna tijela) usklađivanjem svojih interesa i aktivnosti

Član 18.

U izvršavanju svojih zadataka Savez surađuje s drugim organima i organizacijama u Republici, znanstvenim i stručnim institucijama te s privrednim komorama i Privrednom komorom Hrvatske.

Član 19.

Predstavnici Saveza u drugim organima i tijelima dužni su zastupati interese zadružne privrede i stavova dogovorene u Savezu.

2. Suradnja s osnovnim zadružnim savezima i Zadružnim savezom Jugoslavije

Član 20.

Savez suraduje s osnovnim zadružnim savezima u Republici na unapređivanju rada i poslovanja kao i na drugim pitanjima od zajedničkog interesa, a osobito na:

1. usklađivanju programa razvoja pojedinih područja radi osiguranja skladnijeg rasta poljoprivrede sela;

2. utvrđivanju programa rada u pripremanju Društvenog plana Hrvatske;

3. ustvarivanju ciljeva i mjera utvrđene ekonomske politike;

4. poticanju razvoja privredno nedovoljno razvijenih krajeva, posebno uključivanjem zadruga iz privredno razvijenih krajeva:

5. objedinjavanju aktivnosti oko usklađivanja mišljenja, primjedaba i prijedloga na nacrte i prijedloge zakona i drugih propisa i mjera koji se odnose na uvjete privredivanja i poljoprivredu;

6. poslovnom povezivanju zadruga i njihovu zajedničkom nastupu na domaćem i inozemnom tržištu;

7. obrazovanju poslovodnih i drugih stručnih kadrova u zadrugarstvu;

8. razvijanju sistema informiranja u zadrugama;

9. zajedničkom financiranju studija, projekata i elaborata u pitanjima od zajedničkog interesa;

10. zaštiti i unapređivanju čovjekove okoline te iskorištavanju sekundarnih sirovina.

Savez surađuje sa Zadružnim savezom Jugoslavije u pitanjima od zajedničkog interesa, u skladu sa Statutom Zadružnog saveza Jugoslavije.

Član 21.

Pravo je i dužnost osnovnih zadužnih saveza da putem svojih predstavnika sudjeluju u radu organa i radnih tijela Saveza.

Organi i radna tijela Saveza dužni su razmotriti pitanja koja predlažu odgovarajući organi i radna tijela osnovnih zadružnih saveza i obavijestiti ih o zauzetim stavovima

3. Suradnja s Privrednom komorom Hrvatske

Član 22.

Savez surađuje s Privrednom komorom Hrvatske u pitanjima od zajedničkog interesa.

4. Suradnja sa znanstvenim i stručnim institucijama

Član 23.

Suradnjom sa znanstvenim i stručnim institucijama Savez osigurava neophodnu vezu poljoprivrede i znanosti na svim područjima gdje se primjena suvremenih znanstvenih dustignuća može dovesti u funkciju razvoja i postizanja boljih rezultata u proizvodnji i poslovanju.

5. Suradnja sa zadružnim savezima i udruženjima u drugim zemljama

Član 24.

Savez surađuje sa zadružnim savezima u drugim zemljama te s odgovarajućim međusobnim i nacionalnim udruženjima zadružnih organizacija.

VI. UPRAVLJANJE I ORGANIZACIJA SAVEZA

1. Upravljanje u Savezu

Član 25.

Zadružne organizacije udružene u Savez upravljaju njegovim radom i poslovima preko svojih predstavnika u organima i tijelima Saveza.

Mandat delegata u organima i tijelima Saveza traje 4 godine.

Član 26.

U radu organa i radnih tijela Saveza mogu sudjelovati i predstavnici članica koje su zainteresirane za pitanja o kojima se raspravlja.

Rad u organima Saveza temelji se na kolektivnom radu, odlučivanju i odgovornosti te ravnopravnosti članova tih organa u ostvarivanju njihovih prava i odgovornosti.

Svaki član organa Saveza osobno je odgovoran za svoj rad, i u skladu sa svojim pravima i dužnostima, za rad i odluke organa Saveza.

2. Organi i tijela Saveza

Član 27.

Organi Saveza su:

- Skupština,

- Upravni odbor,

- Nadzorni odbor

Organi mogu ustanoviti svoja stalna i povremena tijela, koja se osnivaju radi razmatranja pitanja od zajedničkog interesa udruženih organizacija u Savez.

A) SKUPŠTINA

Član 28.

Skupština je najviši organ upravljanja Saveza. Skupštinu čine predstavnici članica Saveza.

Član 29.

Članove Skupštine Saveza biraju skupštine osnovnih zadružnih saveza, odnosno vijeća ili grupacije za zadrugarstvo osnovnih privrednih komora.

Broj članova Skupštine i način izbora pobliže se utvrđuje odlukom Upravnog odbora, rukovodeći se brojem članica Saveza i brojem zadrugara.

Član 30.

Skupština ima 80 članova.

U Skupštini Saveza ima najmanje 50 članova iz redova zadrugara - poljoprivrednika.

Član 31.

Izbore za Skupštinu raspisuje Upravni odbor Saveza. Mandat članu Skupštine traje četiri godine.

Mandat izabranom članu Skupštine može prestati i prije isteka mandatnog roka

- opozivom ili zamjenom članice koja ga je izabrala;

- prestankom rada u organizaciji koja ga je izabrala;

- podnošenjem ostavke.

Član 32.

Skupština Saveza donosi Statut, program rada i financijski plan Saveza, odluke, zaključke, preporuke, pravilnike i druge akte utvrđene zakonom i ovim statutom kao i Poslovnik Skupštine.

Skupština Saveza razmatra i zauzima stavove o najvažnijim pitanjima zadrugarstva i individualnog poljoprivrednog sektora, a naročito:

1) rješava pitanja koja imaju utjecaj na unapređivanje rada i poslovanja članica a naročito na unapređivanju organizacije, razvoja, korištenja raspoloživih kapaciteta, sredstava i kadrova, uspješnijeg poslovanja i zajedničkog nastupa na domaćem i stranom tržištu;

2) utvrđuje područja za koja se osnivaju osnovni zadružni savezi;

3) odobrava zaključni račun i financijski plan Saveza te godišnji izvještaj o radu;

4) odlučuje o visini doprinosa članica za financiranje rada Saveza;

5) bira i razrješava predsjednika i tajnika Saveza;

6) bira i razrješava članove Upravnog i Nadzornog odbora i određuje njihov broj;

7) odlučuje o zakupu i prodaji osnovnih sredstava Saveza koji premašuju vrijednost od 1.000.000,00 dinara;

8) donosi godišnje, srednjoročne i dugoročne programe rada Saveza;

9) odlučuje o osnivanju svojih odbora i komisija;

10) odlučuje o prigovorima protiv odluka Upravnog odbora Saveza;

11) rješava i odlučuje o drugim pitanjima iz područja rada Saveza, ako to predviđa Statut, zakon i drugi propis, Statut Saveza ili po svom značenju spadaju na nadležnost Skupštine.

Član 33.

Skupština radi u sjednicama koje se održavaju prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje.

Sjednicu Skupštine saziva Upravni odbor.

Sjednicom Skupštine rukovodi radno predsjedništvo od tri člana.

Član 34.

Upravni odbor Saveza dužan je sazvati sjednicu Skupštine na zahtjev najmanje jedne petine članova Skupštine ili Nadzornog odbora.

Podnosilac zahtjeva je dužan predložiti dnevni red sjednice Skupštine, koja se mora sazvati najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva.

Član 35.

Skupština punopravno odlučuje ako sjednici prisustvuje više od polovine ukupnog broja njezinih članova.

Zaključci, odluke i drugi akti Skupštine donose se većinom glasova ako Statutom nije utvrđena posebna većina.

Na zahtjev članova Skupštine, Skupština može odlučiti o glasanju kvalificiranom većinom.

Glasanje na sjednici Skupštine je javno, ako Skupština ne utvrdi drugačije.

B) UPRAVNI ODBOR

Član 36.

Upravni odbor je izvršni organ Skupštine i ima 23 člana.

Predsjednik Upravnog odbora je predsjednik Saveza.

Član 37.

Članove Upravnog odbora bira Skupština iz reda članova Skupštine i drugih zadružnih radnika.

Predsjednici osnovnih zadružnih saveza su po položaju članovi Upravnog odbora.

Skupština može odlučiti ovisno o opsegu i složenosti poslova i zadataka u određenom mandatnom razdoblju, da određeni broj članova Upravnog odbora bude na stalnom radu u Savezu.

Upravni odbor može izabrati potpredsjednika Upravnog odbora iz reda članova Upravnog odbora.

Član 38.

Mandat članu Upravnog odbora može prestati i prije vremena na koje je izabran:

- razrješenjem od strane Skupštine i

- podnošenjem ostavke.

Na mjesto člana Upravnog odbora kome je mandat prestao prije isteka vremena za koje je izabran, Skupština bira novog člana s mandatom do isteka vremena za koje je bio izabran prethodno izabrani član.

Član 39.

Upravni odbor:

1. izvršava odluke, zaključke, preporuke i druge akte Skupštine i financijski plan Saveza;

2. utvrđuje prijedlog Statuta, program rada, godišnji izvještaj o radu i financijski plan Saveza i zaključni račun Saveza;

3. razmatra privrednu problematiku i druga pitanja koja proizlaze iz zadataka Saveza utvrđenih zakonom i ovim statutom;

4. predlaže stavove i daje mišljenja o pitanjima o kojima će raspravljati Skupština;

5. priprema i pokreće inicijative za donošenje zakona i drugih propisa;

6. donosi opće akte o organizaciji i radu stručne službe, opće akte kojima se uređuju prava, obveze i odgovornosti radnika stručne službe, odluke, stavove, zaključke i poslovnik o radu;

7. odlučuje o nabavci, rashodovanju i prodaji osnovnih sredstava;

8. bira potpredsjednika Upravnog odbora i Disciplinsku komisiju;

9. osniva radna tijela Upravnog odbora;

10. određuje predstavnike Saveza u republičke i druge organe i organizacije. društvene i druge organizacije;

11. brine se o izvršavanju programa rada Saveza;

12. brine se o unapređivanju organizacije rada Saveza;

13. odlučuje o pitanjima vezanim za ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa u stručnoj službi u skladu sa zakonom i općim aktima;

14. prati izvršavanje poslova stručne službe, kontrolira njen rad i poduzima mjere za unapređivanje tog rada;

15. rješava o drugim pitanjima koja prema ovom Statutu i drugim općim aktima spadaju u njegov djelokrug i za koja ga ovlasti Skupština.

Član 40.

Upravni odbor radi u sjednicama koje se održavaju prema potrebi.

Sjednice Upravnog odbora saziva i predsjedava im predsjednik Saveza.

U odsutnosti predsjednika Saveza sjednici Upravnog odbora predsjedatva potpredsjednik ili drugi član Upravnog odbora kojega odredi predsjednik.

Član 41.

Upravni odbor može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovine njegovih članova.

Upravni odbor donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova Upravnog odbora.

Način rada Upravnog odbora uređuje se poslovnikom.

C) NADZORNI ODBOR

Član 42.

Nadzorni odbor je organ putem kojeg članice Saveza kontroliraju rad i poslovanje Saveza.

Nadzorni odbor ima 5 članova, a bira ih Skupština iz reda radnika članica Saveza.

U Nadzorni odbor ne mogu biti birani članovi Skupštine i Upravnog odbora.

Članovi Nadzornog odbora biraju predsjednika koji saziva sjednice i rukovodi njihovim radom.

Član 43.

Mandat članu Nadzornog odbora može prestati i prije vremena na koje je izabran:

- razrješenjem od strane Skupštine, i

- podnošenjem ostavke.

Na mjesto člana Nadzornog odbora kome je mandat prestao prije isteka vremena za koje je izabran, Skupština bira novog člana s mandatom od isteka vremena na koje je bio izabran prethodno izabrani član.

Član 44.

Nadzorni odbor kontrolira

- izvršenje odredaba zakona, Statuta i drugih općih akata Saveza i ostvarivanje prava i izvršavanje obveza članica Saveza;

- materijalno i financijsko poslovanje Saveza i raspolaganje sredstvima Saveza.

Član 45.

Nadzorni odbor podnosi Skupštini izvještaje o financijskom i materijalnom poslovanju Saveza najmanje jednom godišnje prilikom usvajanja godišnjeg izvještaja o radu i zaključnog računa Saveza.

Nadzorni odbor u provedbi nadzora može koristiti prema potrebi, usluge stručnih službi i radnika izvan Saveza.

Nadzorni odbor donosi svoj poslovnik.

D) DRUGA RADNA TIJELA

Član 46.

Za izvršavanje stalnih i povremenih zadataka u Savezu se mogu osnivati savjeti, odbori, sekcije, komisije i druga radna tijela, te koristiti usluge znanstvenih i stručnih organizacija, društvenih organizacija, poslovnih zajednica i stručnih službi osnovnih zadružnih saveza.

VII. PREDSTAVLJANJE, ZASTUPANJE I RUKOVOĐENJE POSLOVIMA SAVEZA

1. Predsjednik Saveza

Član 47.

Predsjednik Saveza predstavlja Savez.

Predsjednika Saveza bira Skupština na vrijeme ud četiri godine s mogučnošću ponovnog izbora.

Član 48.

Predsjednik Saveza obavlja povjerene poslove i zadatke, a posebno:

- stara se da rad Saveza bude u skladu s interesima članica:

- brine se o izvršenju zadataka Saveza:

- poduzima mjere za izvršenje zaključaka organa Saveza;

- potpisuje odluke, zaključke, preporuke i druge akte Upravnog odbora;

- obustavlja od izvršenja odluke i zaključke koje su suprotne zakonu, Statutu i zaključcima Skupštine;

- obavlja i druge poslove za koje ga zaduže Skupština i Upravni odbor.

Predsjednik Saveza za svoj rad odgovara Skupštini Saveza.

2. Potpredsjednik Saveza

Član 49.

Članovi Upravnog odbora na stalnom radu u Savezu

- potpredsjednici pomažu predsjedniku Saveza u organiziranju i koordiniranju poslova Saveza.

Područje rada potpredsjednika, njihove zadatke i odgovornosti utvrđuje na prijedlog predsjednika Saveza Upravni odbor.

3. Tajnik Saveza

Član 50.

Savez ima tajnika.

Tajnika Saveza bira Skupština na četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Tajnik Saveza je po položaju član Upravnog odbora.

Član 51.

Tajnik Saveza odgovara za zakonitost rada Saveza i u tom pogledu ima ovlaštenja utvrdena zakonom za poslovodne organe u poduzećima.

Član 52.

Tajnik Saveza je naredbodavac za izvršenje financijskog plana i odgovoran je za namjensko korištenje drugih sredstava koja se vode u Savezu.

Tajnik Saveza rukovodi stručnom službom Saveza, a njegova su prava i dužnosti još:

1. da se stara o provođenju zaključaka organa Saveza;

2. da zastupa Savez u imovinskim i drugim odnosima

3. da obavlja druge poslove za koje ga zaduži Skupština i Upravni odbor.

Tajnik Saveza može ovlastiti druge osobe da zastupaju Savez u određenim poslovima.

VIII. KADROVSKA POLITIKA I ODGOVORNOST ZA OBAVLJANJE FUNKCIJA U SAVEZU

Član 53.

Izbor na funkcije u Savezu vrši se na četiri godine uz mogućnost ponovnog izbora.

Član 54.

Funkcionar kojem prestane funkcija u Savezu ostvaruje svoja prava i obveze u skladu sa zakonom.

Član 55.

Funkcionar Saveza odgovoran je za savjesno i stručno obavljanje dužnosti i zadataka koje mu je utvrdio organ koji ga je izabrao.

Skupština i Upravni odbor ocjenjuju rad funkcionara. U slučaju neodgovornog ponašanja i rada funkcionara, koje je dovelo ili je moglo dovesti do materijalnih, stručnih, političkih ili drugih štetnih posljedica, Skupština i Upravni odbor mogu ga razriješiti dužnosti prije isteka mandata.

IX. OSNIVANJE PODUZEĆA I FONDOVA

Član 56.

Savez može osnivati poduzeća za obavljanje djelatnosti od značaja za unapređivanje rada i posIovanja članica Saveza.

Član 57.

U cilju izvršavanja zadataka Saveza na unapređivanju određenih djelatnosti, Savez može izdvajati sredstva za te namjene a osobito za istraživanje i zajedničko nastupanje na strana tržišta, osvajanje novih proizvoda, inovacije, unapređenje poslovanja i razvoj tehnologije.

Izdvojena sredstva Saveza mogu se udružiti sa sredstvima zainteresiranih članica i drugih pravnih osoba.

Skupština može donijeti odluku o osnivanju fonda za korištenje i upravljanje udruženim sredstvima od strane članica koje sredstva udružuju.

Član 58.

Članice Saveza i druge pravne osobe mogu osnovati pri Savezu fond, u skladu sa zakonom.

Ugovorom se utvrđuje način korištenja udruženih sredstava te prava i dužnosti udružioca u upravljanju i raspolaganju udruženim sredstvima.

Član 59.

Savez prati rad i vrši nadzor nad radom poduzeća i fondova osnovanih od strane Saveza.

X. STRUČNA SLUŽBA SAVEZA

Član 60.

Za obavljanje stručnih, administrativnih, pomoćnih i drugih poslova Savez ima stručnu službu.

Organizacija stručne službe treba odgovarati potrebama i zahtjevima članica i omogućavati stručno, kvalitetno, pravodobno i društveno odguvorno izvršenje zadataka Saveza.

Član 61.

Stručna služba obavlja osobito ove poslove:

1. prati i proučava pitanja iz područja zadataka Saveza te izraduje stručne analize, informacije i druge materijale za potrebe organa i radnih tijela Saveza;

2. organima i radnim tijelima Saveza kao i drugim zainteresiranim organima daje stručna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Saveza;

3. priprema stručne elaborate i podloge organima i radnim tijelima Saveza prilikom zauzimanja stavova, donošenja odluka, zaključaka i drugih akata iz njihovog djelokruga;

4. obavlja stručno-administrativne poslove u vezi s izvršavanjem zaključaka organa i radnih tijela Saveza;

5. obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove u vezi s pripremama sjednica i drugih sastanaka u Savezu;

6. poduzima određene radnje u okviru ovlaštenja koja joj daju organi i radna tijela Saveza u cilju provođenja njihovih zadataka;

7. za potrebe Saveza izraduje opće akte, obavlja pravne, kadrovske, opće, financijske i knjigovodstvene poslove, te radi evidencije i statističke podatke utvrđene zakonom i drugim propisima;

8. odgovara za redovito održavanje osnovnih sredstava Saveza, korektno trošenje novčanih sredstava pridržavajući se Zakona i općih akata Saveza i upotrebu imovine Saveza isključivo u službene svrhe;

9. obavlja i druge poslove koje joj radi ostvarivanja zadataka Saveza povjere organi i radna tijela, kao i funkcionari Saveza.

Član 62.

Stručna služba u obavljanju svojih poslova surađuje sa stručnim službama članica Saveza, znanstvenim i stručnim organizacijama, republičkim organima i organizacijama kao i sa stručnim službama drugih zadružnih saveza.

Član 63.

Na stručnu službu ne mogu se prenositi prava, obveze, ovlaštenja i odgovornosti Saveza i njenih organa.

XI. FINANCIRANJE I SREDSTVA SAVEZA

Član 64.

Savez utvrđuje sredstva potrebna za rad Saveza godišnjim financijskkm planom, na osnovi predviđenih troškova za izvršenje zadataka iz programa rada, troškova za rad organa, radnih tijela i stručne službe te drugih tekućih troškova.

U financijskom planu utvrđuju se rashodi po namjenama, a donosi ga Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

Odluku o privremenom financiranju i stopi doprinosa donosi Upravni odbor.

Član 65.

Sredstva potrebna za rad Saveza osiguravaju se doprinosom članica Saveza, prihodima od naknada za usluge koje obavlja Savez i od drugih prihoda.

Član 66.

Stopu doprinosa i osnovicu za obračunavanje doprinosa za svaku godinu utvrđuje Skupština svojom odlukom

Članice Saveza dužne su uplaćivati doprinos Savezu na račun kod Službe društvenog knjigovodstva u visini utvrđenoj odlukom Skupštine.

Član 67.

Zaključni račun Saveza usvaja Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

Član 68.

U financijskom planu Saveza može se izdvojiti dio prihoda kao neraspoređena sredstva (tekuća rezerva) za potrebe i zadatke za koje nisu osigurana sredstva ili nisu osigurana u dovoljnom iznosu.

O korištenju tekuće rezerve odlučuje Upravni odbor.

XII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 69.

Savez će uskladiti svoju organizaciju i poslovanje s ovoga statuta odmah nalkon donošenja Statuta, a opće akte Saveza do kraja 1990. godine.

Član 70.

Radna zajednica Saveza prestaje s radom 31. prosinca 1990. godine.

Prava i obveze Radne zajednice prelaze na Savez.

Član 71.

Stupanjem na snagu ovoga statuta dosadašnji Izvršni odbor Saveza mijenja naziv u Upravni odbor, a Odbor samoupravne kontrole u Nadzorni odbor.

Mandat članova Izvršnog odbora Saveza i Odbora samoupravne kontrole teče do isteka mandata.

Član 72.

Mandat predsjednika, potpredsjednika i tajnika Saveza stupanjem na snagu ovoga statuta teče do isteka mandata.

Član 73.

Na dan stupanja na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Zadružnog saveza Hrvatske (pročišćeni tekst) od 26. ožujka 1985. godine s izmjenama i dopunama od 29. travnja 1987. godine.

Član 74.

Statut stupa na snagu osmoga dana nakon objave u " Narodnim novinama".

Broj 0748/90

Zagreb, 13. prosinca 1990.

Predsjednik

mr. Željko Mataga, dipl. inž. , v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.