Zakoni i propisi - Pravni savjeti 59 31.12.1990 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu republičke uprave
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske a u svezi članka 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu republičke uprave

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu republičke uprave kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća općina i Društveno-političkog vijeća 27. prosinca 1990. godine.

Klasa: 011-01/90-02/68

Urbroj: 71-90-1

Zagreb, 29. prosinca 1990.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu republičke uprave

Članak 1.

Iza članka 4. Zakona o ustrojstvu republičke uprave ("Narodne novine", broj 41/90) dodaje se novi članak 4a. koji glasi: "Članak 4a. Zavodima iz članka 4. ovoga zakona kao i zavodima i direkcijama u sastavu ministarstva može se aktom o osnivanju dati svojstvo pravne osobe." ˇ

Članak 2.

U članku 8. ispred riječi "položaj hrvatske etničke manjine u drugim zemljama" dodaje se riječ "statusni".

Članak 3.

Članak 9. mijenja se i glasi: "Ministarstvo iseljeništva obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: uspostavljanje, održavanje i promicanje kulturnih i gospodarskih veza sa iseljenicima koji su iselili s područja Republike Hrvatske i Hrvatima iseljenim iz drugih republika i pokrajina, s radnicima na radu u inozemstvu i članovima njihovih obitelji koji borave u inozemstvu, s hrvatskim etničkim manjinama u drugim državama i s njihovim udruženjima; davanje mišljenja na programe za zadovoljavanje njihovih prosvjetnih, informacijskih, socijalnih, znanstvenih i drugih potreba kao i mišljenja o njihovom ostvarivanju, izradu programa povratka i uključivanja iseljenika u društveni i gospodarski život Republike Hrvatske; vođenje evidencija i poduzimanje drugih radnji u svezi s poslovima iz svog djelokruga. Ministarstvo iseljeništva suradnje s predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu."

Članak 4.

U članku 23. u stavku 1. brišu se riječi "međurepubličku suradnju i izradu i izvršavanje programa znanstveno-tehničke suradnje s inozemstvom. Stavak 2. briše se.

Članak 5.

U članku 24. iza točke 3. dodaje se nova točka 4. koja glasi : "4. Republički zavod za medunarodnu znanstveno-tehničku suradnju".

Članak 6.

Iza članka 27. dodaje se novi članak 27a. koji glasi: "Članak 27a. Republički zavod za međunarodnu znanstveno-tehničku suradnju obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na praćenje, evidentiranje i realizaciju znanstvene, tehničke i tehnološke suradnje sa stranim zemljama i međunarodnim organizacijama; upućivanje naših i angažiranje stranih stručnjaka; evidenciju i suradnju s našim stručnjacima u svijetu; kao i obavljanje poslova u svezi sa stipendiranjem, specijalizacijom i praktičnom obukom naših i stranih stručnjaka na osnovi međunarodnih, državnih, poslovnih i drugih sporazuma."

Članak 7.

U članku 39. stavak 1. točka 4. i stavak 2. brišu se.

Članak 8.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 023-03/90-01/06

Zagreb, 27. prosinca 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća općina

Slavko Degoricija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.