Zakoni i propisi - Pravni savjeti 59 31.12.1990 Rješenje Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-331/1990 od 31. prosinca 1990.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD HRVATSKE

Na osnovi člana 14. Poslovnika Usbevnog suda Hrvatske ("Narodne novine", br. 29/83), Ustavni sud Republike Hrvatske, na sjednici 31. prosinca 1990. godine, donosi

RJEŠENJE

1. Obustavljaju se od izvršenja do konačne odluke ovoga Suda, svi pojedinaćni akti i radnje puduzeti na temelju:

1. "Odluke Skupštine općine Benkovac od 20. 12. 1990. godine o usvajanju Statuta Srpske Autonomne Oblasti Krajine i usvajanju Odluke o provođenju Statuta Srpske Autonomne Oblasti Krajine";

2. "Odluke Skupštine općine Vojnić od 20. 12. 1990 godine o usvajanju Statuta Srpske Autonomne Oblasti Krajine i usvajanju Odluke o provođenju Statuta Srpske Autonomne Oblasti Krajine";

3. "Odluke Skupštine općine Dvor od 21. 12. 1990. godine o usvajanju Statuta Srpske Autonomne Oblasti Krajine." i Odluke o usvajanju Odluke o provođenju Statuta Srpske Autonomne Oblasti Krajine".

2. Ovo će se rješenje objaviti u "Narodnim novinama" i u službenim glasilima općina navedenih u toč. 1. izreke ovog rješenja.

Obrazloženje:

Ministar pravosuđa i uprave Republike Hrvatske podnio je prijedlog ovom Sudu za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluka skupština općina Benkovac, Vojnić i Dvor navedenih u izreci ovog rješenja. U prijedlogu se navodi da su osporene Odluke u neskladu s temeljnim odredbama Ustava Republike Hrvatske, proglašenog 22. prosinca 1990. godine, kao i s dosadašnjim Ustavom Republike Hrvatske. Nije naime moguće, istiće se u prijedlogu, osnivati autonomne teritorijalne cjeline, bez obzira kakvim se to razlozima opravdava U dopuni navedenog prijedloga od 28. 12. 1990. godine postavljen je zahtjev za izricanje privremene mjere, tj. zahtjev da se obustave od izvršenja svi pojedinačni akti i radnje poduzeti temeljem osporenih Odluka. Ustavni sud Republike Hrvatske može u toku postupka, do donošenja konaćne odluke narediti obustavu izvršenja pojedinačnih akata i radnji poduzetih na osnovi akta organa društveno-političke zajednice ustavnost i zakonitost kojeg ocjenjuje, ako bi njihovim izvršavanjem mogle nastupiti neotklonive štetne posljedice. Rješavajući o prijedlogu Ministra pravosuđa i uprave da se obustave od izvršenja pojedinaćni akti i radnje poduzeti na osnovi osporenih Odluka, Sud je ocijenio da su u konkretnom slučaju ispunjeni svi uvjeti za donošenje privremene mjere. Eventualne odluke drugih općinskih skupština - sadržaja istog ili sličnog osporenim Odlukama - također ne mogu biti osnova za usvajanje "Statuta Srpske Autonomne Oblasti Krajine" i "Odluke o provođenju Statuta Srpske Autonomne Oblasti Krajine". Stoga, ovaj Sud je riješio kao u izreci, dok će konačnu odluku donijeti u nastavku postupka.

Broj: U/I-331/1990

Zagreb, 31. prosinca 1990.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.