Zakoni i propisi - Pravni savjeti 59 31.12.1990 Odluka o plaćanju doprinosa Zadružnom savezu Dalmacije u 1991. godini
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZADRUŽNI SAVEZ DALMACIJE

Na temelju člana 94. i 101. Zakona o udruživanju poljoprivrednika ("Narodne novine", br. 40/78) i članova 27. i 38. Statuta Zadružnog saveza Dalmacije, Skupština Saveza na sjednici 26. prosinca 1990. godine donosi

ODLUKU

o plaćanju doprinosa Zadružnom savezu Dalmacije u 1991. godini

I.

Utvrđuje se akontaciona stopa članskog doprinosa za 1991. godinu u visini 1,0% od dohotka ostvarenog u 1991. godini, bez umanjenja za olakšice, koje ostvare članice Zadružnog saveza Dalmacije udružene u Savez suglasno članu 94. Zakona o udruživanju poljoprivrednika (poljoprivredne zadruge i osnovne organizacije kooperanata).

II.

Utvrđuje se akontaciona stopa članskog doprinosa za 1991. godinu što su ga dužne plaćati veterinarske i poljoprivredne stanice i to u visini 0,20% na dohodak ostvaren u 1991. godini bez umanjenja za olakšice.

III.

Mjesečnu akontaciju doprinosa uplaćuju članice Saveza na žiro-račun Zadružnog saveza Dalmacije broj 34400-603-4106 kod Službe društvenog knjigovodstva do kraja mjeseca za tekući mjesec. Akontacija se utvrđuje i odgovarajuća stopa primjenjuje:

- za siječanj i veljaču na dohodak ostvaren u razdoblju siječanj - rujan prethodne godine,

- za ožujak na dohodak utvrđen zaključnim računom za prethodnu godinu,

- za travanj, svibanj i lipanj na dohodak ostvaren u razdoblju siječanj - ožujak tekuće godine,

- za srpanj, kolovoz i rujan na dohodak ostvaren, u razdoblju siječanj - lipanj tekuće godine,

- za listopad, studeni i prosinac na dohodak ostvaren u razdoblju siječanj - rujan tekuće godine.

Ovako utvrđena mjesečna akontacija množi se koeficijentom koji se dobije kad se masa isplaćenih osobnih dohodaka u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji se plaća akontacija doprinosa podijeli s prosječnim mjesećnim iznosom isplaćenih osobnih dohodaka posljednjeg obračunskog razdoblja. Obveznik doprinosa nakon utvrđene obaveze periodičnim obračunom ili zaključnim računom uplaćuje, odnosno vraća razliku doprinosa, dostavom naloga za prenos uz periodični obračun, odnosno zaključni račun Službi društvenog knjigovodstva, kod koje se vodi žiro-račun.

IV.

Ovlašćuje se Izvršni odbor Zadružnog saveza Dalmacije da u slučaju potrebe izmijeni ovu odluku, te da se na koncu 1991. godine donese odluku o akontacijskoj stopi članskog doprinosa za 1992. godinu.

V.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama" a primjenjivat će se od 1. siječnja 1991. godine.

Broj: 233/90

Split, 26. prosinca 1990.

Predsjednik Izvršnog odbora Zadružnog saveza Dalmacije

Frane Marić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.