Zakoni i propisi - Pravni savjeti 58 29.12.1990 Zakon o izvršenju Proračuna Republike Hrvatske za 1991. godinu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi članka 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izvršenju Proračuna Republike Hrvatske za 1991. godinu

Proglašavam Zakon o izvršenju Proračuna Republike Hrvatske za 1991. godinu koje je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada, Vijeća općina i Društveno-političkog vijeća 28. prosinca 1990 godine

Klasa: 011-01/90-02/55

Urbroj: 71-90-1

Zagreb, 29. prosinca 1990.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

o izvršenju Proračuna Republike Hrvatske za 1991. godinu

Članak 1.

U postupku izvršenja Proračuna Republike Hrvatske za 1991. godinu nosioci i korisnici Proračunskih sredstava imaju prava i dužnosti utvrđene ovim zakonom.

Članak 2.

Nosioci i korisnici proračunskih sredstava koji ostvaruju sredstva iz prihoda raspoređenih u bilanci proračuna ne mogu ostvariti sredstva iznad iznosa utvrđenog u rashodima bilance proračuna, odnosno u posebnom dijelu proračuna.

Članak 3.

Prihodi što ih korisnici proračunskih fondova ostvare obavljanjem vlastite djelatnosti prihodi su proračunskog fonda i uplaćuju se na račun proračunskog fonda u organu u kojem je fond osnovan ili na račun organa ako fond nije osnovan.

Prihodima iz stavka 1. ovoga članka smatraju se svi prihodi što ih ostvare fizičke i pravne osobe - korisnici usluga i programa koje obavljaju organizacije društvenih djelatnosti koje se financiraju iz Proračuna.

Prihodi iz stavka 1. ovoga članka zajedno s budžetskim sredstvima iskazuju se u financijskom planu, periodičnom obračunu i završnom računu proračunskog fonda ili organa ako proračunski fond nije osnovan.

Iz prihoda iz stavka 3. ovoga članka financiraiu se javne potrebe utvrđene u skladu sa zakonom.

Članak 4.

Prihodi od doprinosa iz osobnih dohodaka i dohotka, prihodi ostvareni vlastitom djelatnošću korisnika proračunskih fondova te drugi prihodi koji budu ostvareni po osnovi obveza iz 1990. godine prihod su proračunskog fonda ili organa ako fond nije osnovan i uplaćuju se na račun tog fonda u organu gdje je fond osnovan ili na račun organa ako fond niie osnovan.

Sredstva koja budu ostvarena po osnovi doprinosa iz dohotka i osobnog dohotka na ime obveza prema dosadašnjim samoupravnim interesnim zajednicama za 1990. godinu treba uplatiti na račun svakog proračunskog fonda u organu gdje je fond osnovan ili na račun organa ako fond nije osnovan.

Neizvršene, a prenesene obveze dosadašnjih samoupravnih interesnih zajednica iz 1990. podmirit će se sredstvima iz stavka 1. ovoga članka. Nedostatna sredstva za obveze iz stavka 2. ovoga članka osigurat će se iz ukupnih prihoda utvrđenih u skladu sa člankom 3. ovoga zakona.

Članak 5.

Način raspodjele nekretnina, sredstava, prava i obveza pravnih slijednika dosadašnjih samoupravnih interesnih zajednica treba urediti posebnim zakonom.

Zakon iz stavka 1. ovoga članka Vladi Republike Hrvatske treba da predloži Ministarstvo uprave i pravosuđa najkasnije do 30. lipnja 1991. godine.

Članak 6.

Financijske planove proračunskih fondova utvrđuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog svakog ministarstva pri kojem se fond nalazi uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva financija.

Članak 7.

Sredstva za amortizaciju zgrada i opreme (članak 43. stavak 1. Zakona o računovodstvu "Službeni list SFRJ", br. 12/89, 35/89, 3/90, i 42/90), za potrebe obrane i samozaštite, državne i javne sigurnosti, za izvršenje krivičnih i prekršajnih sankcija, zatim okružnim i općinskim pravosudnim organima nisu osigurana u republičkom Proračunu za 1991.

Sredstva za amortizaciju zgrada i opreme (članak 43. stavci 2. i 3. Zakona o računovodstvu "Službeni list SFRJ", br. 12/89, 35/89, 3/90 i 42/90) sa stanjem na dan 31. prosinca 1990. godine u budžetu za 1991. godinu osiguravaju se republičkim organima u visini od 80%, a Republičkom fondu usmjerenog obrazovanja, Republičkom fondu kulture, za potrebe znanosti, Republičkom fondu socijalne skrbi i tjelesnoj kulturi u visini od 30%.

Članak 8.

Ako prihodi što ih vlastitom djelatnošću ostvaruju republički organi i ostali prihodi što pripadaju proračunu budu pogrešno naplaćeni ili naplaćeni u svoti većoj od propisane, pogrešno ili više naplaćena svota vraća se uplatiocima na teret tih prihoda.

Rješenje o tome donosi Ministarstvo financija.

Članak 9.

Radi provedbe programa o smanjenju broja zaposlenih koji se financiraju iz republičkog Proračuna, korisnici proračunskih sredstava treba da Vladi Republike Hrvatske najkasnije do 28. veljače 1991. godine dostave prijedlog o strukturi zaposlenih i njihov broj.

Članak 10.

Radi pravovremenog obračunavanja i doznačivanja proračunskih sredstava za 1991. godinu za osobne dohotke i druge namjene republički organi i organizacije dostavit će Ministarstvu financija svaki akt o zasnivanju i o prestanku radnog odnosa radnika i funkcionara koji se financiraju iz proračuna.

Akt iz stavka 1. ovoga članka valja dostaviti u roku od osam dana od dana zasnivanja i prestanka radnog odnosa radnika i funkcionara.

Članak 11.

Korisnici proračunskih sredstava ne mogu isplaćivati sredstva za izdatke za topi obrok, prijevoz na rad i s rada, jubilarne nagrade i regres za godišnji odmor, koji su do sada isplaćivali iz materijalnih troškova i fonda zajedničke potrošnje organa.

Odredbe stavka 1. ovoga članka ne odonose se na javna poduzeća u oblasti infrastrukture.

Članak 12.

Vlada Republike Hrvatske do 30. lipnja 1991. godine treba da Saboru dostavi Prijedlog programa o racionalizaciji mreže organizacija društvenih djelatnosti i drugih korisnika proračunskih sredstava, broju i strukturi zaposlenih u tim organizacijama koje se financiraju iz Proračuna.

Nacrt programa iz stavka 1. ovog članka izradit će svako ministarstvo naležno za oblast za koju je osnovano najkasnije do 30. travnja 1991.

Članak 13.

Nosioci sredstava raspoređenih u Posebnom dijelu Proračuna jesu:

I. u razdjelu 44:

1. Ministarstvo obrane pozicija 982,

2 Republički zavod za plan, analize i prognoze pozicija 983,

3. Hrvatski fond za razvoj pozicija 984,

II u razdjelu 45:

1. Ministarstvo pravosuđa i uprave pozicije 985. i 992,

2. Ministarstvo financija pozicije 986, 987, 991, 995, 996. i 997,

3. Ministarstvo pomorstva pozicija 988,

4. Vlada Republike Hrvatske pozicija 990,

5. Odbor za informatiku Sabora pozicija 989,

6. Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika pozicija 994.

Članak 14.

Vlada Republike Hrvatske raspoređit će sredstva osigurana:

I. u 14. razdjelu pozicija 69. i 70. na prijedlog Ministarstva inozemnih poslova;

II. u 16. razdjelu pozicija 78. na prijedlog Ministarstva obrane uz prethodnu suglasnost Savjeta za narodnu obranu Predsjedništva Republike Hrvatske;

III. u 17. razdjelu:

1. pozicija 84. na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva zaštite okoline, prostornog uređenja i graditeljstva,

2. pozicija 91. na prijedlog Ministarstva pravosuđa i u prave;

IV. u 18. razdjelu pozicije 122, 123, 124. i 125. na prijedlog Ministarstva prometa i veza;

V. u 19. razdjelu pozicije 144, 145, 146, i 147. na prijedlog Ministarstva pomorstva;

VI. u 21. razdjelu pozicije 187, 188. i 189. na prijedlog Ministarstva prosvjete i kulture;

VII. u 24. razdjelu pozicije 235. na prijedlog Ministarstva turizma;

VIII. u 29. razdjelu pozicije 272. i 273. na prijedlog Ministarstva znanosti, tehnologije i informatike;

IX. u 41. razdjelu pozicija 925. na prijedlog Ministarstva prosvjete i kulture, Ministarstva rada i socijalne skrbi i Ministarstva zdravstva;

X. u 44. razdjelu:

1. pozicija 982. na prijedlog Ministarstva obrane,

2. pozicija 983. na prijedlog Republičkog zavoda za plan, analize i prognoze;

XI. u 45. razdjelu:

1. pozicija 985. na prijedlog Ministarstva pravosuđa uprave,

2. pozicije 986. i 991. na prijedlog Ministarstva financija

3. pozicija 988. na prijedlog Ministarstva pomorstva.

Članak 15.

Sredstva raspoređena u 16. razdjelu pozicija 78. doznačivat će Ministarstvo financija na osnovi rasporeda Vlade Republike Hrvatske.

Članak 16.

Sredstva raspoređena u 17. razdjelu pozicija 84. doznačit će Ministarstvo financija na osnovi rasporeda Vlade Republike Hrvatske.

Članak 17.

Sredstva raspoređena u 1. razdjelu pozicija 126. raspoređit će Ministarstvo prometa i veza.

Sredstva raspoređena u 19. razdjelu pozicija 148, 149. 150. raspoređit će Ministarstvo pomorstva.

Članak 18.

Sredstva raspoređena u 20. razdjelu pozicija 183. doznačivat će Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, u skladu s posebnim propisima o premijama, na poseban račun kod Službe društvenog knjigovodstva u Republici Hrvatskoj.

Članak 19.

Sredstva raspoređena u 26. razdjelu pozicija 253. koristit će se u skladu sa zakonima, programima rada i ugovorima koje na osnovi tih zakona i programa rada zaključe republički organi uprave - nosioci tih sredstava s odgovarajućim ustanovama odnosno organizacijama.

Članak 20.

Sredstva raspoređena u 30. razdjelu pozicija 276. raspoređit će Republički štab teritorijalne obrane.

Sredstva raspoređena prema stavku 1. ovoga članka doznačit će Ministarstvo financija.

Članak 21.

Sredstva raspoređena u 41. razdjelu pozicija 925. doznačivat će Ministarstvo financija na osnovi rasporeda Vlade Republike Hrvatske.

Članak 22.

Sredstva raspoređena u 41. razdjelu pozicija 926. raspoređit će Administrativna komisija Sabora Republike Hrvatske prema kriterijima iz Zakona o političkim organizacijama.

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka doznačivat će ministarstvo financija.

Članak 23.

Sredstva raspoređena u 44. razdjelu pozicije 982. i 983. doznačivat će Ministarstvo financija na osnovi rasporeda Vlade Republike Hrvatske.

Član 24.

Sredstva raspoređena u 45. razdjelu pozicija 985. i 986. doznačivat će Ministarstvo financija na osnovi rasporeda Vlade Republike Hrvatske.

Članak 25.

Sredstva raspoređena u 45. razdjelu pozicija 987. doznačivat će Ministarstvo financija na osnovi rješenja o prestanku radnog odnosa zbog umirovljenja radnika i funkcionara.

Članak 26.

Sredstva raspoređena u 45. razdjelu pozicija 990. raspoređit će i doznačit Komisija za stambena pitanja Vlade Republike Hrvatske.

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo financija doznačivat će Komisiji za stambena pitanja Vlade Republike Hrvatske.

Članak 27.

Sredstva raspoređena u 45. razdjelu pozicija 988. doznačivat će Ministarstvo financija na osnovi rasporeda Vlade Republike Hrvatske.

Članak 28.

Sredstva raspoređena u 45. razdjelu pozicija 991. doznačivat će Ministarstvo financija na osnovi rasporeda Vlade Republike Hrvatske

Članak 29.

Sredstva raspoređena u 45. razdjelu pozicija 992. raspoređit će Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave na osnovi programa o stručnom usavršavanju radnika i nosilaca pravosudnih funkcija u 1991. godini.

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka doznačivat će Ministarstvo financija.

Članak 30.

Sredstva raspoređena u 45. razdjelu pozicija 993. raspoređit će Sabor Republike Hrvatske na prijedlog Vlade Republike Hrvatske.

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka doznačivat će Ministarstvo financija.

Članak 31.

Sredstva raspoređena u 45. razdjelu pozicija 995. raspoređit će Sabor Republike Hrvatske na prijedlog Republičke komisije za procjenu štete od elementarnih nepogoda.

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka doznačivat će Ministarstvo financija.

Članak 32.

Sredstva raspoređena u 45. razdjelu pozicija 989. raspoređit će Odbor za informatiku Sabora na zahtjev korisnika tih sredstava.

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka doznačivat će Ministarstvo financija na osnovi rasporeda Odbora za informatiku Sabora.

Članak 33.

Novčana sredstva Republike koja se vode kod organizacijskih jedinica Službe društvenog knjigovodstva u Republici Hrvatskoj vodit će se u depozitima poslovnih banaka na području Republike, prema kriterijima i uvjetima koje na prijedlog Narodne banke Hrvatske i Ministarstva financija utvrđi Vlada Republike Hrvatske.

Članak 34.

Općini koja za 1991. propiše stopu poreza od samostalnog obavijanja poljoprivredne djelatnosti nižu od 10% po konačnom obračunu dopunskih sredstava smanjit će se sredstva za iznos razlike između prihoda koje bi općina ostvarila po toj stopi i prihoda ostvarenih po stopi koju je propisala općina.

Općini koja u 1991. godini naplati dospjele obveze gradana u postotku manjem od Republičkog prosjeka po konačnom obračunu, dopunska sredstva smanjit će se za iznos razlike između naplaćenih prihoda za Proračun općine i iznosa koji bi bio naplaćen da je postotak naplate ostvaren na razini republičkog prosjeka u odgovarajućem razdoblju.

Dopunska sredstva općina bit će uskraćena ako Vlada Republike Hrvatske svojom odlukom utvrđi da organi stanovite općine ne provode utvrđenu politiku ili ne provode, odnosno ne osiguravaju provedbu propisa što se odnose na poslove od interesa za Republiku.

Članak 35.

Sredstva raspoređena u posebnom dijelu Proračuna za osobne dohotke i zajedničku potrošnju radnika, fondova organa, materijalne troškove, amortizaciju opreme i zgrada, neprivredne investicije i intervencije u privredi, sredstva za društvene i političke organizacije, boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, narodnu obranu i samozaštitu, koja ne budu utrošena do 31. prosinca 1991. godine, prenjet će se u iduću godinu i koristiti za iste namjene.

Ostala sredstva raspoređena u Posebnom dijelu Proračuna, nakon podmirenja obveza dospjelih do 31. prosinca 1991. godine vratit će se u Proračun.

Članak 36.

Ovlaščuje se Administrativna komisija Sabora Republike Hrvatske da donosi odluku o visini dnevnice za službena putovanja i visini naknade za sve korisnike koji se financiraju ia sredstava republičkog proračuna kojima se ti troškovi priznaju u materijalne troškove.

Članak 37.

Ako se kontrolom utvrđi da su organizacije udruženog rada, poduzeća i druge pravne osobe, na osnovi netočne dokumenacije, iz proračuna naplatili sredstva namijenjena za nadoknadu razlike u cijeni premije i povlastice u saobraćaju, tako naplaćena sredstva vratit će se proračunu, zajedno s kamatama po stopi koja odgovara visini eskontne stope što je mjesečno utvrđuje Narodna banka Jugoslavije uvećanoj za 20%.

Članak 38.

Proračunom za 1991. godinu nisu osigurana sredstva za namjene utvrđene:

1. Zakonom o povlasticama učenika, studenata, djece i omladine u unutarnjem putničkom prometu ("Narodne novine ", br. 14/78 - odredbe članka 8),

2. Zakonom o Spomen-parku Kumrovec ("Narodne novine", br. 39/77 i 16/86 - odredbe članka 7),

3. Zakonom o Spumen-području Jasenovac ("Narodne novine", br. 15/90 - odredbe članka 4. i 10),

4. Zakonom o spomen-obilježjima povijesnih događaja i ličnosti ("Narodne novine", br. 48/88 - odredbe članka 21),

5 Zakonom o kolektivnom osiguranju za slučaj smrti članova Saveza udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata ("Narodne novine", br. 53/77, 1/85 i 5/88 - odredbe članka 3),

6. Zakonom o fondu solidarnosti s nesvrstanim zemljama i zemljama u razvoju ("Slubženi list SFRJ", br 61/74 55/78, 13/86 i 65/87 - odredbe članka 5),

7. Društvenim dogovorom o osnivanju Titovog fonda za stipendiranje mladih radnika i radničke djece "Službeni list SFRJ", br 28/73 i 38/86),

8. Društvenim dogovorom o usiguranju dijela sredsta za financiranje programa rada Juguslavenskog centra za teoriju i praksu samoupravljanja "Edvard Kardelj", u Ljubljani za razdoblje od 1986 do 1990. godine ("Službeni list SFRJ", br. 53/86 - odredbe članka 9).

Članak 39.

Ovaj zakon stupa na snagu 1. siječnja 1991.

Klasa 400-06/90-01/07

Zagreb, 28. prosinca 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vijeća općina

Slavko Degoricija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

lvan Vekić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.