Zakoni i propisi - Pravni savjeti 58 29.12.1990 Ukaz o proglašenju Zakona o stopama neposrednih poreza i pripadnosti poreza, taksa i drugih prihoda društveno-političkim zajednicama u 1991. godini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske a u svezi članka 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o stopama neposrednih poreza i pripadnosti poreza, taksa i drugih prihoda društveno-političkim zajednicama u 1991. godini

Proglašavam Zakon o stopama neposrednih poreza i pripadnosti poreza, taksa i drugih prihoda društveno-političkim zajednicama u 1991. godini kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada, Vijeća općina i Društveno-političkog vijeća 27. prosinca 1990 godine.

Klasa: 011-01/90-02/52

Urbroj: 71-90-1

Zagreb, 29. prosinca 1990.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

o stopama neposrednih poreza i pripadnosti poreza, taksa i drugih prihoda društveno-političkim zajednicama u 1991. godini

Članak 1.

Ovim zakonom određuju se stope poreza, koje prema Zakonu o neposrednim porezima ("Narodne novine", br. 19/90 i 28/90) treba propisati zakonom, te pripadnost poreza, taksa i drugih prihoda društveno-političkim zajednicama u 1991. godini.

Članak 2.

Pravne i fizičke osobe plaćaju porez na dobit po stopi od 40%.

Strane pravne i fizičke osobe plaćaju porez na dobit u visini 50% od stope propisane u stavku 1.

Strane pravne i fizičke osobe koje na području Republike Hrvatske imaju registrirano poduzeće, a obavljaju djelatnost izvan Jugoslavije, plaćaju porez na dobit po stopi od 1%.

Osnovicu poreza na dobit pravnih i fizičkih osoba čini dobit utvrđena u skladu sa Zakonom o računovodstvu ("Službeni list SFRJ", br. 12/89, 35/89, 3/90 i 42/90), a u poslovne rashode priznaju se obračunati osobni dohoci do visine prosječnih osobnih dohodaka u privredi Republike u prethodnom tromjesečnom obračunskom razdoblju, uvečani za doprinose, na osobne dohotke za mirovinsko i invalidsko te zdravstveno osiguranje.

Članak 3.

Republički porez iz osobnog dohotka radnika plaća se po stopi od 11,5%.

Republički porez iz osobnog dohotka radnika od dopunskog rada i rada dužeg od punog radnog vremena te rada zaposlenih umirovljenika plaća se po stopi od 38%.

Članak 4.

Porez na prihod od autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja plaćaju obveznici tog poreza po stopi od 15%.

Izuzetno od odredbe stavka 1 ovoga članka, porez na prihod od autorskih prava, patenata i tehničkih unapredenja plaća se:

a) po stopi od 30% na prihod ostvaren od:

priredbi artista, mađioničara, plesača, manekena, imitatora i slično,

- priredbi izvođača djela zabavne i narodne glazbe te izvođača zabavnog programa;

b) po stopi od 20% na prihode od autorskih prava što ih ostvaruje osoba na koju je preneseno autorsko pravo;

c) po stopi od 5% na prihod od patenata i tehničkih unapređenja i drugih oblika inovacija.

Stope poreza iz stavka 1. i 2. pod a) ovoga članka smanjuju se samostalnim umjetnicima i ostalim građanima koji plaćaju doprinos za zdravstveno, mirovinsko i invalidsko osiguranje samostalnih umjetnika za iznos stope tog doprinosa

Stope poreza iz stavka 1. i 2. pod a) ovoga članka smanjuju se samostalnim umjetnicima i estradnim radnicima koji sami sebi plaćaju doprinos za zdravstveno, mirovinsko i invalidsko osiguranje. a oslobođeni su obveze plaćanja doprinosa po Zakonu o samostalnim umjetnicima, za iznos stope doprinosa od kojeg su po tom zakonu oslobođeni.

Članak 5.

Porez iz ukupnog prihoda građana plaća se po ovim stopama

____________________________________________________________________________________
Na poreznu osnovicu
                        Plaća se porez         Na osnovicu
preko              do       dinara + %           preko dinar  dinara
____________________________________________________________________________________
                50.  3
50.000         100.000 1.500 + 5            50.000
100.000         200.000 4.000 + 10           100.000
200.000         300.000 14.000 + 15           200.000
300.000         400.000 29.000 + 20           300.000
400.000         600.000 49.000 + 25           500.000
600.000         800.000 99.000 + 30           600.000
800.000        1,000.000 159.000 + 35          800.000
1,000.000            229.000 + 40          1,000.000
____________________________________________________________________________________

Članak 6.

Prihodi za financiranje javnih potreba iz Republičkog budžeta jesu:

a) porezi:

1) osnovni porez na promet proizvoda i usluga, u skladu s posebnim zakonom,

2) porez na dobit pravnih osoba i fizičkih osoba, koje porez plaćaju prema ostvarenoj dobiti,

3) Republički porez iz osobnog dohotka radnika,

4) porez na prihod od autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja,

5) porez na promet nekretnina,

6) posebni porez na promet proizvoda,

7) porez iz ukupnog prihoda građana;

b) takse:

1) Republičke administrativne takse, u skladu s posebnim zakonom.

2) sudske takse, u skladu s posebnim zakonom;

c) drugi prihodi:

1) novčane kazne izrečene u krivičnom postupku, u privrednim prijestupima i u prekršajnom postupku za prekršaje po propisima o sigurnosti prometa na cestama i po propisima, o prijevozu u cestovnom prometu,

2) oduzeta imovinska korist i sredstva dobivena prodajom oduzetih predmeta u krivičnom, privredno-kaznenom i prekršajnom postupku,

3) prihodi koje svojom djelatnošću ostvaruju Republički urgani i druge pravne osobe što se financiraju iz Republičkog budžeta,

4) dio dobiti ostvaren od igara na sreću,

5) drugi prihodi utvrđeni zakonom.

Članak 7.

Prihodi za financiranje javnih potreba iz općinskih budžeta jesu:

a) porezi :

1) porez na dobit koji se plaća u postotku od svakog pojedinačno ostvarenog prihoda i porez na dobit koji se plaća u godišnjem paušalnom iznosu,

2) općinski pcrez iz osobnog dohotka radnika,

3) porez na prihod od obavljanja poljoprivredne djelatnosti,

4) porez za prihod od imovine, osim na prihode od dividendi i vrijednosnih papira,

5) porez na nasljedstva i darove,

6) porez na dobitke od igara na sreću,

7) posebni porez na naknade za usluge:

b) takse:

1) općinske administrativne takse, u skladu s posebnim zakonom,

2) komunalne takse, osim boravišne takse;

c) drugi prihodi:

1) imovinska korist oduzeta po propisima o neposrednim porezima,

2) prihodi koje svojom djelatnošću ostvaruju općinski organi i druge pravne osobe koje se financiraju iz općinskog budžeta,

3) novčane kazne izrečene u prekršajnom postupku, osim novčanih kazni izrečenih za prekršaje po propisima o sigurnosti prometa na cestama i po propisima o prijevozu u cestovnom prometu,

4) drugi prihodi utvrđeni posebnim zakonom.

Članak 8.

Općini se ustupaju ovi republički prihodi:

1. porez na prihod od autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja - općini u kojoj je prebivalište poreznog obveznika,

2. porez iz ukupnog prihoda građana - općini u kojoj je prebivalište poreznog obveznika,

3. od ukupno naplaćenih prihoda po tarifnom broju 1. Tarife posebnog Republičkog poreza na promet, koja je sastavni dio Zakona o posebnom porezu na promet proizvoda i usluga, općinama se ustupaju sredstva koja odgovaraju stopi od 1% od naplaćenog poreza na promet,

4. porez na promet nekretnina - općini koja je utvrdila i naplatila porez.

Članak 9.

Grad Zagreb i općine iznimno od odredbe članka 35. Zakona o neposrednim porezima "Narodne novine". br. 19/90 i 28/90) u 1991. mogu svojom odlukom propisati stopu poreza iz osobnog-dohotka radnika.

Stopa iz stavka 1. ovoga članka ne može biti veća od zbrojne stope poreza iz osobnog dohotka radnika, doprinosa iz osobnog dohotka radnika za društvenu brigu o djeci predškolskog uzrasta, za kulturu i za fizičku kulturu na dan 1. lipnja 1990. godine uvećane za jedan postotni poen, a umanjene za 15%.

Ako je stopa utvrđena po odredbama prethodnog stavka manja od 4% skupština općine može propisati stopu poreza iz osobnog dohotka do 4%.

Stopom na dan 1. lipnja 1990. godine smatra se stopa koja je važila na taj dan, ali ne može biti veća od stope koja je mogla biti utvrđena u skladu sa Zakonom o privremenoj zabrani raspolaganja dijelom društvenih sredstava društveno-političkih zajednica, samoupravnih interesnih zajednica i samoupravnih fondova društvenih djelatnosti i socijalne sigurnosti za potrošnju u 1990. godini ("Narodne novine", br. 18/90).

Grad Zagreb i općine u kojima je u 1990. godini samoupravnim sporazumima ili odlukama skupština općina bilo utvrđeno obavezno udruživanje sredstava za razvoj komunalne infrastrukture, iznimno od odredbi stavka 2. do 4. ovoga članka, mogu u 1991. godini stopu poreza iz osobnog dohotka povećati za efekt tih izdvajanja.

Povećanje stope po odredbama stavka 5. ovoga članka, osim za Grad Zagreb, ne može biti veće od 1%.

Članak 10.

Pravne osobe koje u 1991. godini iz budžeta ostvare više od 50% ukupnog prihoda oslobađaju se plaćanja poreza na dobit.

Članak 11.

Jadrolinija Rijeka, Hrvatsko željezničko poduzeće Zagreb i Hrvatska pašta i telekomunikacije u 1991. godini oslobađaju se uplate obračunatog poreza na dobit.

Poduzeća iz stavka 1. ovoga članka treba da ustupljeni porez na dobit namijene za razvojne programe koje odobri Hrvatski fond za razvoj.

Članak 12.

Za radnike kojima se sredstva u 1991. godini osiguravaju u budžetima Republike, Grada Zagreba i općina ne plaća se porez iz osobnih dohodaka.

Članak 13.

Na dan 31. prosinca 1990. godine prestaju važiti odredbe člana 57. Zakona o doplatku za djecu ("Narodne novine", br. 44/77, 52/85, 8/90 i 40/90) i člana 42. stav 2. Zakona o društvenoj brizi o djeci predškolskog uzrasta, ("Narodne novine", br. 28/81, 12/89, 20/90 i 47/90).

Članak 14.

Na dan 31. prosinca 1990. godine prestaju važiti odredbe posebnih zakona o obveznom izdvajanju sredstava za financiranje zajedničkih potreba u oblasti društvenih djelatnosti, socijalne sigurnosti i komunalne infrastrukture, koje se od 1991. financiraju iz budžeta Republike, Grada Zagreba i općina te odluke Skupštine Grada Zagreba, skupština općina te samoupravni sporazumi i odluke skupština samoupravnih interesnih zajednica na razini Republike, Grada Zagreba i općina doneseni na osnovi tih zakona.

Na dan 31. prosinca 1990. godine prestaju važiti odredbe zakona i sporazuma kojima je utvrđena obveza izdvajanja za javne potrebe, koje se od 1991. godine financiraju iz budžeta, i to kako slijedi:

1. Samoupravni sporazum o osiguranju sredstava za izgradnju Nacionalne i sveučilišne biblioteke u Zagrebu kao središta bibliotečno-informacijskog sistema SR Hrvatske ("Narodne novine", br. 11/87),

2. Zakon o obvezi udruživanja dijela sredstava društvene reprodukcije radi sudjelovanja u financiranju izgradnje Nacionalne i sveučilišne biblioteke u Zagrebu kao središta bibliotečno-informacijskog sistema SR Hrvatske ("Narodne novine", br. 39/87),

3. Zakon o osiguravanju sredstava za dovršetak izgradnje Nacionalne i sveučilišne biblioteke ("Narodne novine", br. 18/90),

4. Glava VII. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine", br. 30/77 - osim odredbi članova 85. i 86.),

5. Zakon o rasporedu i korištenju prihoda od osnovnog poreza na promet naftnih derivata koji pripada Republici ("Narodne novine". br. 13/89, 18/89 i 11/90),

6. Točka 1. stava 1. člana 1. i član 3. Zakona o formiranju i korištenju sredstava za financiranje Programa stambene izgradnje za radnike unutrašnjih poslova u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 57/89),

7. Zakon o formiranju i korištenju sredstava za financiranje programa razvoja vodoprivrede ("Narodne novine", br. 33/89),

8. Zakon o formiranju i korištenju sredstava za realizaciju dijela programa razvoja agroindustrijskog kompleksa Socijalističke Republike Hrvatske, premiranje i regresiranje proizvodnje određenih poljoprivrednih proizvoda i usluga ("Narodne novine", br. 33/89),

9. Zakon o formiranju i korištenju sredstava solidarnosti za otklanjanje posljedica od elementarnih nepogoda ("Narodne novine", br. 13/81, 57/83, 53/84, 5/87 i 13/89), osim odredbe člana 3. točke 1. i člana 10. toga zakona,

10. Član 20. Zakona o sistemu obrane od tuće ("Narodne novine", br. 54/88 i 18/90),

11. Zakon o formiranju i korištenju sredstava solidarnosti za osiguranje zaštite životnog standarda socijalno ugroženog stanovništva ("Narodne novine", br. 18/89), osim člana 2. stava 2. i 3. i člana 6, 7. i 9. toga zakona,

12. Član 39. Zakona o hrvatskim željeznicama ("Narodne novine", br. 42/90),

13. Samoupravni sporazum o udruživanju dijela sredstava društvene reprodukcije u razdoblju od 1. travnja 1986. do 31. ožujka 1991. godine s elementima osnova plana Samoupravne interesne zajednice željezničkog prometa u SR Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 53/85 i 25/89),

14. Zakon o obaveznom udruživanju dijela sredstava društvene reprodukcije od 1. travnja 1986. do 31. ožujka 1991. godine za flnanciranje programa razvoja elektroprivrede, cesta, željezničkog prometa i vodoprivrede ("Narodne novine", br. 13/86, 13/87, 29/89 i 40/89).

15. Član 12. Zakona o sudskim taksama ("Narodne novine", br. 20/87, 55/88, 13/89. 47/89, 11/90 i 18/90).

Ako posebnim zakonom nije određeno drukčije, razlika između manje plaćene akontacije i obveze utvrđene po konačnom obračunu za 1990. godinu, koja proizlazi iz zakona pod točkama 1, 2, 5, 6. 7. i 8. stavka 2. ovoga članka uplaćuje se na račun Republičkog budžeta, a povrat razlike između više plaćene akontacije i utvrđene obveze ostvaruje se iz njegovih prihoda.

Članak 15.

Iznimno od odredbe članka 12. stavka 1. i članka 99. stavka 1. Zakona o neposrednim porezima ("Narodne novine", br. 19/90 i 28/90), za 1991. godinu porez na dobit u paušalnom godišnjem iznosu, porez na prihod od poljoprivredne djelatnosti, porez na prihod od imovine prema ostvarenom prihodu i u paušalnom iznosu te porez na nasljedstva i darove razrezuje se po općinskoj odluci o neposrednim porezima, koja će biti na snazi 28. veljače 1991 godine.

Porez na dobit koju plaćaju fizičke osobe u postotku od svakog pojedinačno ostvarenog bruto prihoda, do stupanja na snagu općinske odluke o neposrednim porezima, plaća se po stopama propisanim općinskom odlukom o porezima građana za porez iz osobnog dohotka od samostalnog obavljanja privrednih odnosno profesionalnih djelatnosti, koji se plaća u postotku od svakog pojedinačnog ostvarenog bruto prihoda.

Općinski porez iz osobnog dohotka radnika, do stupanja na snagu općinske odluke o neposrednim porezima plaća se po zbirnoj stopi propisanoj za porez iz osobnnog dohotka radnika, doprinose za društvenu brigu o djeci predškolskog uzrasta i za kulturu.

Porez na dobitke od igara na sreću, do stupanja na snagu općinske odluke o neposrednim porezima, plaća se po stopama poreza na dobitke od igara na sreću, propisanim općinskom odlukom o porezima građana.

Članak 16.

Ovlaščuje se ministar financija da donosi uputstva o primjeni pojedinih odredbi ovoga zakona.

Članak 17.

Na dan stupanja na snagu ovoga zakona prestaje važiti Zakon o plaćanju republičkih poreza u 1990. godini ("Narodne novine", br. 57/89).

Članak 18.

Ovaj zakon stupa na snagu 1. siječnja 1991. godine.

Klasa: 410-01/90-01/07

Zagreb, 27. prosinca 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vijeća općina

Slavko Degoricija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.