Zakoni i propisi - Pravni savjeti 57 27.12.1990 Uredba o obveznom prebijanju obveza i potraživanja pravnih osoba u Republici Hrvatskoj
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 110. Ustava Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 26. prosinca 1990. donijela je

UREDBU

o obveznom prebijanju obveza i potraživanja pravnih osoba u Republici Hrvatskoj

Članak 1.

Služba društvenog knjigovodstva u Republici Hrvatskoj (u daljem tekstu: Služba) provest će na dan 19. siječnja 1991. godine prebijanje obveza i potraživanja pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj iz oblasti 1 do 9 Jedinstvene klasifikacije djelatnosti i organizacija osiguranja imovine i osoba (u daljem tekstu: pravne osobe). Prebijanje obveza i potraživanja (multilateralna kompenzacija) obvezno je za sve pravne osobe iz stavka 1. ovog članka.

Članak 2.

Pravne osobe prijavit će Službi sve svoje obveze prema pravnim osobama u Republici Hrvatskoj, iz dužničko-vjerovničkih odnosa po osnovi prometa robe i obavljanja usluga i obveze s naslova osiguranja, na dan 31. prosinca 1990. godine koje dospijevaju do dana prijavljivanja, a do tog dana nisu izmirene. Izuzetno od odredbe stavka 1. ovog članka, pravne osobe neće prijaviti za kompenzaciju obveze koje prema jednoj pravnoj osobi iznose manje od 1.000,00 dinara, obveze sadržane u instrumentima osiguranja plaćanja i obveze za koje su podnijeti nalozi za plaćanje prema odredbama Zakona o financijskom poslovanju.

Članak 3.

Služba uključuje u multilateralnu kompenzaciju obveze pravnih osoba, koje su predmet kompenzacije, po akceptnim nalozima i drugim nalozima platnog prometa evidentiranim u Službi u skladu sa člankom 15. Zakona o financijskom poslovanju.

Članak 4.

Pravna osoba je dužna svoje obveze iz članka 2. prijaviti Službi kod koje vodi žiro-račun do 15. siječnja 1991. godine. Prijava se podnosi na obrascu "Prijava za sudjelovanje u multilateralnoj kompenzaciji" koji je sastavni dio ove uredbe.

Članak 5.

Služba je dužna rezultate multilateralne kompenzacije provesti preko žiro-računa sudionika u multilateralnoj kompenzaciji i o rezultatima multilateralne kompenzacije izvijestiti sudionike.

Članak 6.

Obveze pravnih osoba iz članka 3. koje nisu izmirene u postupku multilateralne kompenzacije, Služba izvršava po redoslijedu upisa u Evidenciju o redoslijedu plaćanja.

Članak 7.

Upute za provođenje ove uredbe donijet će generalni direktor Službe društvenog knjigovodstva u Republici Hrvatskoj.

Članak 8.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 453-02/90-02/04

Urbroj: 5030105-90-2

Zagreb, 26. prosinca 1990.

Predsjednik

Josip Manolić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

SLUŽBA DRUŠTVENOG KNJIGOVODSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

____________________ (broj i naziv sjedišta)

PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE U MULTILATERALNOJ KOMPENZACIJI

_____________________ ____________________ __________________ _________ (naziv i mjesto podnosioca) (broj računa podnosioca) (ukupni iznos dugovanja) (broj vjerov.)

______________________________________________________________________________ Red. b.r Naziv i Mjesto Vjerovnika Broj Računa Vjerovnika Iznos Dinara ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

_____________________ _________________ (žig i potpis podnosioca) (mjesto i datum)