Zakoni i propisi - Pravni savjeti 57 27.12.1990 Odluka kojom se utvrđuje mjerilo za vrednovanje rezultata rada - plaća pomoćnika direktora Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi odredbi člana 22. Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodn novine", br. 48/90) Skupština Republičkog fonda na svoj sjednici održanoj 4. prosinca 1990. godine, u prisustvu članova navedenih u zapisniku, donosi slijedeću

ODLUKU

kojom se utvrđuje mjerilo za vrednovanje rezultata rada - plaća pomoćnika direktora Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske

Član 1.

Utvrđuje se mjerilo za vrednovanje rezultata rada - plaća pomoćnika direktora Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske (u daljnjem tekstu: Republički fond), iz člana 34. Statuta Republičkog fonda. Mjerilo iz prethodnog stavka ove točke je koeficijent 4,5 koji se za izračunavanje osobnog dohotka - plaće pomoćnika direktora Republičkog fonda primjenjuje na osnovicu. Osnovica iz stavka 2. ove točke je novčani iznos koji utvrđuje direktor Republičkog fonda svojom odlukom svaki mjesec za prethodni mjesec ili za dulje vremensko razdoblje.

Član 2.

Iznos osobnog dohotka utvrđen u skladu s odredbamu iz člana 1. povećava se za 0,5% za svaku godinu rada pomoćnika direktora Republičkog fonda, a najviše do 20%.

Član 3.

Za vrijeme izbivanja s rada pomoćnici direktora Republičkog fonda ostvaruju naknadu osobnog dohotka - plaće, prema općem aktu koji je donijet za radnike Stručne službe Republičkog fonda. Pomoćnici direktora Republičkog fonda ostvaruju pravo na naknadu određenih materijalnih troškova i druga primanja koja terete ukupni prihod ili zajedničku potrošnju, prema općem aktu, identično, radnicima Stručne službe Republičkog fonda.

Član 4.

Odredbe člana 1. stavka 1. i 2. i člana 2. ove odluke izvršava direktor Republičkog fonda svojim rješenjem.

Član 5.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 025-03/90-05/75

Urbroj: 338-09-90-1

Zagreb, 4. prosinca 1990.

Predsjednik Skupštine Republičkog fonda

prof. dr. sci. Mate Granić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.