Zakoni i propisi - Pravni savjeti 55 21.12.1990 Zakon o republičkim savjetima
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZAKONODAVNO-PRAVNA KOMISIJA SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 8. Zakona o izmjenama Zakona o republičkim savjetima ("Narodne novine", br. 31/90) Zakonodavno-pravna komisija Sabora Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 4. prosinca 1990. utvrdila je pročišćeni tekst Zakona o republičkim savjetima. Pročišćeni tekst Zakona o republičkim savjetima obuhvaća Zakon o republičkim savjetima ("Narodne novine", br. 12/75) te njegove izmjene i dopune objavljene u "Narodnim novinama" br. 17/78 i 31/90 u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Klasa: 022-03/90-05/02

Zagreb, 4. prosinca 1990.

Predsjednik Zakonodavno-pravne komisije Sabora Republike Hrvatske

Vice Vukojević, v r.


ZAKON

o republičkim savjetima

(pročišćeni tekst)

I. ZAJEDNIČKE ODREDBE

Član 1.

Osnivaju se: Savjet za međunarodne odnose i Savjet za zaštitu ustavnog poretka, kao savjetodavna tijela za suradnju organa Republike.

Član 2.

Savjet, u okviru svog djelokruga, radi na načelu uskladivanja stavova, polazeći od prava, dužnosti i odgovornosti Sabora Republike Hrvatske, Predsjedništva Republike Hrvatske i Vlade Republike Hrvatske.

Član 3.

Savjet čine predsjednik i određeni broj članova. Članove Savjeta određuju organi koji sudjeluju u radu savjeta ako ovim zakonom nije drukčije određeno. Predsjedniku Savjeta može se odrediti zamjenik. Članovi savjeta mogu biti i istaknuti društveni radnici, koje imenuje Predsjedništvo Republike Hrvatske, odnosno Sabor Republike Hrvatske.

Član 4.

Savjeti surađuju u svrhu međusobne koordinacije rada, te radi osiguranja jedinstvene primjene ustava. Savjeti mogu održavati i zajedničke sjednice da bi raspravljali o pitanjima od interesa za dva ili više savjeta.

Član 5.

Savjet raspravlja o pojedinim pitanjima na zahtjev organa iz člana 2. ovog zakona ili po vlastitoj inicijativi. Savjet zauzima stavove i daje mišljenja. O zauzetim stavovima i datim mišljenjima na sjednici savjeta obavještavaju se organi čiji predstavnici sudjeluju u radu savjeta, te drugi organi i organizacije na koje se odnose zauzeti stavovi i mišljenja. Ako pojedini organi nisu suglasni sa zauzetim stavom ili mišljenjem, mogu sa svojim stavom upoznati organ nadležan za odlučivanje. Ako se sa stavovima i mišljenjima savjeta nije suglasio organ nadležan za odlučivanje on će o tome obavijestiti taj savjet. Ako je savjet raspravljao o pitanjima koja će se raspravljati ili postoji potreba da se o njima raspravlja u Skupštini Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, o zauzetim stavovima i mišljenjima savjet obavještava delegate iz Republike Hrvatske u Saveznom vijeću i delegaciju Sabora u Vijeću republika i pokrajina Skupštine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

Član 6.

Republički organi uprave i organizacije pridržavat će se u stručnom pripremanju pojedinih zakona ili drugih akata, stavova što ih je u vezi s pripremanjem zakona odnosno akata, zauzeo savjet. Ako republički organ i organizacija ima primjedaba na stav savjeta, upoznat će s tim primjedbama organ koji je nadležan za odlučivanje o tom pitanju. Rukovodioci republičkih organa uprave i organizacija sudjeluju u radu sjednice savjeta kada savjet raspravlja o pitanjima koja se odnose na djelokrug organa odnosno orglanizacije kojom rukovode.

Član 7.

Organi i stručne službe organa, iz čije nadležnosti su pitanja koja su na dnevnom redu savjeta, dužni su na zahtjev predsjednika savjeta osigurati informacije, dokumentaciju i potrebnu stručnu pomoć.

Član 8.

Proučavanje pojedinih pitanja iz svog djelokruga savjet može povjeriti znanstvenim, odnosno stručnim ustanovama ili u tu svrhu može osnivati radne grupe, komisije i druga radna tijela.

Član 9.

Savjet razmatra pitanja iz svog djelokruga i utvrđuje svoje stavove i mišljenja na sjednicama. Sjednice savjeta saziva predsjednik po vlastitoj inicijativi ili na prijedlog kojeg od organa iz člana 2. ovog zakona.

Član 10.

Savjet ima tajnika kojega, na prijedlog savjeta, imenuje organ koji imenuje predsjednika savjeta. Tajnik pomaže predsjedniku savjeta u organiziranju rada savjeta.

Član 11.

Savjet donosi poslovnik o svom radu. Poslovnikom se, u skladu s ovim zakonom, uređuje organizacija i način rada savjeta.

Član 12.

Sredstva za rad savjeta osiguravaju se u budžetu Republike Hrvatske.

II. SAVJET ZA MEĐUNARODNE ODNOSE

Član 13.

Savjet za međunarodne odnose, polazeći od Ustava Republike Hrvatske i Ustava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. razmatra načelna i bitna pitanja iz oblasti vanjske politike i odnosa s inozemstvom.

Savjet raspravlja o prijedlozima i stavovima o bitnim političkim, privrednim, kulturnim i drugim pitanjima iz oblasti medunarodne suradnje, a osobito o pitanjima od posebnog značenja za Republiku.

Savjet zauzima stavove i daje mišljenja o tim pitanjima, te pokreće inicijative za poduzimanje mjera za njihovo rješenje, kao i za usklađivanje djelatnosti nadležnih organa Republike i organa društveno-političkih organizacija.

Član 14.

Predsjednika Savjeta za međunarodne odnose imenuje iz reda svojih članova Predsjedništvo Republike Hrvatske, u sporazumu s organima koji sudjeluj u radu Savjeta. Predsjedništvo Republike Hrvatske, u sporazumu s organima koji sudjeluju u radu Savjeta, imenuje članove Savjeta iz reda društvenih radnika.

III. SAVJET ZA ZAŠTITU USTAVNOG PORETKA

Član 15.

Savjet za zaštitu ustavnog poretka raspravlja o stanju, sistemu i politici na području zaštite Ustavom Republike Hrvatske i Ustavom Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije utvrđenog poretka, o pitanjima značajnim za političko usmjeravanje i usklađivanje rada organa koji obavlja poslove zaštite ustavnog poretka i za društvenu kontrolu nad tim radom, i o drugim pitanjima značajnima za sigurnost zemlje.

Član 16.

Savjet za zaštitu ustavnog porecka sačinjavaju predsjednik i određeni broj članova koje imenuje Predsjedništvo Republike Hrvatske. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske, ministar unutrašnjih poslova, ministar obrane i komandant Teritorijalne obrane Republike su po svom položaju članovi Savjeta.

Član 17.

Predsjednika Savjeta za zaštitu ustavnog poretka imenuje Predsjedništvo Republike Hrvatske iz reda svojih članova u sporazumu s organima koji sudjeluju u njegovu radu.

Član 18.

Predsjedništvo Republike Hrvatske i Vlada Republike Hrvatske mogu, u okviru smjernica i stavova što ih utvrde, Savjetu za zaštitu ustavnog poretka povjeriti određene zadatke u vezi s radom organa državne sigurnosti iz svoje ustavne nadležnosti.

U obavljanju zadataka iz stava 1. ovog člana Savjet za zaštitu ustavnog poretka odgovoran je za svoj rad Predsjedništvu i Vladi Republike Hrvatske. Predsjedništvo Republike Hrvatske će pobliže propisati sadržaj i način obavljanja zadataka iz stava 1. ovog člana.

IV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 19.

Danom stupanja na snagu Zakona o republičkim savjetima ("Narodne novine", br. 12/75) prestaje važiti Odluka o osnivanju savjeta pri Izvršnom vijeću ("Narodne novine", broj 27/ 1974).