Zakoni i propisi - Pravni savjeti 55 21.12.1990 Uredba o Uredu za koordiniranje aktivnosti na razrješavanju vlasničko-pravnih odnosa na nekretninama koje su prenesene u društveno vlasništvo
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 18. prosinca 1990. donijela je

UREDBU

o Uredu za koordiniranje aktivnosti na razrješavanju vlasničko-pravnih odnosa na nekretninama koje su prenesene u društveno vlasništvo

Članak 1.

Ovom Uredbom osniva se Ured Vlade Republike Hrvatske za koordiniranje aktivnosti na razrješenju vlasničko-pravnih odnosa na nekretninama koje su prenesene u društveno vlasništvo (u daljem tekstu: Ured) i utvrđuje njegov djelokrug, osnove unutarnje organizacije, položaj, ovlaštenje i odgovornost njegovog rukovoditelja.

Članak 2.

Ured obavlja stručne i druge poslove, u okviru djelokruga Vlade Republike Hrvatske, a u svezi koordiniranja aktivnosti na provođenju utvrđene politike Vlade u oblasti razrješavanja i uređivanja vlasničko-pravnih odnosa, koji su nastali prijelazom imovine u vlasništvu građana i gradansko-pravnih osoba u društveno vlasništvo. Ured u obavljanju poslova iz svog djelokruga surađuje s republičkim i drugim organima državne uprave, pravosudnim organima i pravnim osobama.

Članak 3.

Uredom rukovodi predstojnik Ureda kojeg imenuje Vlada Republike Hrvatske. Predstojanik Ureda za svoj rad i rad Ureda odgovara Vladi Republike Hrvatske. Predstojnik Ureda u odnosu na stručnu službu Ureda ima prava i dužnosti rukovodioca republičkog organa uprave.

Članak 4.

Radnici Ureda ostvaruju svoja prava i dužnosti u skladu sa Zakonom o upravi i drugim propisima i pravima i dužnostima radnika u državnim organima i u skladu s odlukama Vlade. Unutarnja urganizacija i način rada Ureda, prava i dužnosti radnika, uređuje se pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i načinu rada Ureda, koji donosi predstojnik u suglasnosti s Vladom.

Članak 5.

Predstojnik Ureda donijet će pravilnik iz stavka 1. članka4. ovog zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Članak 6.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 022-03/90-01/03

Urbroj : 5030115-90-4

Predsjednik

Josip Manolić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.