Zakoni i propisi - Pravni savjeti 55 21.12.1990 Uredba o Uredu za prilagođavanje europskim integracijama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 26. stavka 1. točka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine",broj 41/90), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 18. prosinca 1990. donijela je

UREDBU

o Uredu za prilagođavanje europskim integracijama

Članak 1.

Ured za prilagođavanje europskim integracijama (u daljnjem tekstu: Ured) obavlja, u okviru djelokruga Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada), stručne i druge poslove u vezi praćenja tokova europskih integracija te prilagođavanja pravnog i gospodarskog sustava Republike Hrvatske tim tokovima.

Članak 2.

Ured u provođenju politike Vlade neposredno suraduje i usklađuje aktivnost s organizacijama i institucijama u čijem su djelokrugu aktivnosti vezane za međunarodnu suradnju.

Članak 3.

Uredom rukovodi predstojnik Ureda kojega imenuje Vlada. Predstojnik Ureda za svoj rad i rad Ureda odgovara Vladi. Predstojnik Ureda u odnosu na stručnu službu Ureda ima prava i dužnosti rukovodioca republičkog organa uprave.

Članak 4.

Radnici Ureda ostvaruju svoja prava i dužnosti u skladu sa Zakonom o upravi i drugim propisima o pravima i dužnostima radnika u državnim organima i u skladu s odlukama Vlade. Unutarnja organizacija i način rada Ureda te prava i dužnosti radnika, utvrđuju se pravilnikom o untarnjoj organizaciji i načinu rada Ureda kojeg donosi predstojnik u suglasnosti s Vladom.

Članak 5.

Predstojnik Ureda donijet će pravilnik o unutarnjoj organizaciji i načinu rada Ureda u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 022-03/90-01/16

Urbroj: 5030115-90-3

Zagreb, 18. prosinca 1990.

Potpredsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.