Zakoni i propisi - Pravni savjeti 55 21.12.1990 Odluka o posebnim republičkim taksama koje plaćaju pravne i fizičke osobe za isticanje tvrtke i korištenje nekretnina
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 2. točka 1. Zakona o ovlaštenjima Vlade Republike Hrvatske da propisuje privremene mjere za zaštitu gospodarskih interesa Republike ("Narodne novine", broj 52/90) Vlada Republike Hrvatske donosi

ODLUKU

o posebnim republičkim taksama koje plaćaju pravne i fizičke osobe za isticanje tvrtke i korištenje nekretnina

I.

Na isticanje tvrtke za korištenje poslovnog prostora i građevinskog zemljišta (u vlasništvu, zakupu ili na korištenju - u daljnjem tekstu: korištenje), te za odmarališta, zgrade ili posebne dijelove zgrada koje se sezonski ili povremeno koriste za odmor ili oporavak plaća se posebna Republička taksa (u daljem tekstu: posebna taksa). Posebnu taksu iz stava 1. ove točke plaćaju pravne i fizičke osobe sa sjedištem odnosno prebivalištem na teritoriju Republike Srbije, ako imaju poslove jedirlice (prodavaonice, predstavništva, stovarišta, benzinske pumpe, otkupna mjesta i dr.), građevinska zemljišta, odmarališta, zgrade ili posebne dijelove zgrada koje se sezonski ili povremeno koriste za odmor ili oporavak na teritoriji RepubIike Hrvatske.

II.

Posebna taksa za isticanie tvrtke plaća se u visini od 90.000 dinara godišnje.

III.

Posebna taksa za korištenje građevinskog zemljišta u poslovne svrhe plaća se u visini od 1.200 din. po m kvadratnom godišnje.

IV.

Posebna taksa za korištenje poslovnog prostora plaća se u visini od 1.200 dinara po m2 godišnje. Pod poslovnim prostorom u smislu ove odluke smatraju se i kuće za odmor, odmarališta i dr. što se koriste u poslovne svrhe.

V.

Posebna taksa za građevinsko zemljište, ako ga sam građanin koristi, plaća se u visini od 100 dinara po m2 godišnje. Posebna taksa na zgrade ili posebne dijelove zgrada koje se sezonski ili povremeno koriste za odmor ili oporavak, koje koristi sam građanin, plaća se u visini od 300 dinara po m2 godišnje.

VI.

Posebne takse plaćaju se za godinu dana unaprijed.

VII.

Općinska uprava društvenih prihoda donosi rješenje o visini posebne takse. Obveznik plaćanja posebne takse dužan je platiti taksu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. U pogledu razreza, naplate, žalbe i dr. primjenjuju se propisi u neposrednim porezima.

VIII.

Sredstva od posebne takse uplaćuju se na poseban račun, a koristit će se za obeštećenje narušenih gospodarskih interesa Republike Hrvatske nastalih uvođenjem posebnih mjera Republike Srbije.

IX.

Bliže upute za provođenje ove odluke donosi Ministarstvo financija.

X.

Plaćanju posebne takse iz točke 5. podliježu i državljani Republike Srbije koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Hrvatske. Plaćanju posebne takse iz točke 5. ne podliježu državljani Republike Hrvatske sa prebivalištem na teritoriju Republike Srbije.

XI.

Novčanom kaznom od 300.000 do 450.000 dinara kaznit će se za privredni prijestup pravna osoba koja ne plati u roku posebnu taksu po svakoj obavezi. Za radnje iz stavka 1. ove točke kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 15.000 do 25.000 dinara.

XII.

Novčanom kaznom od 3.000 do 5.000 dinara kaznit će se za prekršaj pravna i fizička osoba odnosno građanin koji ne plati u roku posebnu taksu po svakoj obvezi.

XIII.

Ova odluka stupa na snagu slijedećeg dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 412-08/90-01/01

Urbroj : 5030116-90-3

Zagreb. 20. prosinca 1990.

Potpredsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.