Zakoni i propisi - Pravni savjeti 55 21.12.1990 Pravilnik o poslovnim knjigama poreznih obveznika
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju člana 30. Zakona o neposrednim porezima ("Narodne novine", br. 19/90 i 28/90) ministar financija donosi

PRAVILNIK

o poslovnim knjigama poreznih obveznika

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuje oblik i način vođenja i zaključivanja poslovnih knjiga koje su dužni voditi obveznici poreza na dobit koji porez na dobit plaćaju u paušalnom iznosu i obveznici porezana dobit - fizičke osobe. koje porez na dobit plaćaju prema ostvarenoj dobiti.

Članak 2.

Obveznici poreza na dobit - fizičke osobe koje porez na dobit plaćaju prema ostvarenoj dobiti dužni su voditi knjigu prihoda i rashoda i knjigu prometa.

Obveznici poreza koji porez na dobit plaćaju u paušalnom iznosu dužni su voditi knjigu prometa.

II. KNJIGA PRIHODA I RASHODA

Članak 3.

Knjiga prihoda i rashoda vodi se na način koji omogućava ispravnost knjiženja te uvid u redoslijed izvršenih knjiženja i sagledavanja svih promjena u prihodima, rashodima i rezultatu poslovanja.

Članak 4.

Knjiga prihoda i rashoda ima karakter javne isprave, a knjiženje se obavlja po načelima urednosti, ažurnosti i točnosti.

Članak 5.

Urednim knjiženjem smatra se:

- iz kojeg se može utvrditi cjelokupno poslovanje,

- u kojem su knjiženja raščlanjena na pojedine poslovne promjene,

- u kojem su knjiženja obavljena redom kako su se poslovne promjene događale,

- u kojem su knjiženja ispisana tintom, tintanom olovkom, kemijskom olovkom ili strojem,

- u kojem nema praznina nego je redom ispunjen sav prostor za knjiženje,

- u kojem upisano nije brisano, a u pravilu ni pracrtano. Ako je nešto precrtano onda se mora jasno vidjeti što je prije bilo napisano,

- u kojem je ispravak pogrešno knjiženih promjena proveđen po metodi crvenog storna,

u kojem nisu obavljene nikakve izmjene za koje se ne bi moglo utvrditi da li su učinjene pri prvom knjiženju ili poslije,

- iz kojeg nisu izvađeni i u njemu nisu dodavani listovi.

Sve poslovne promjene moraju biti dokumentirane knjigovodstvenim ispravama.

Članak 6.

Knjigovodstvenim ispravama smatraju se računi, prijemnice, paragon blokovi, isječci traka registar kase, zapisnici i druge isprave izdane u skladu s računovodstvenim načelima i standardima.

Sadržaj knjigovodstvene isprave mora biti takav da pokazuje nastalu poslovnu promjenu i da sadrži odgovarajuće podatke za knjiženje.

Članak 7.

Računi odnosno potvrde za isporučenu robu i obavljene usluge moraju sadržavati ove podatke:

- redni broj,

- mjesto i datum izdavanja,

- naziv kupca - naručioca,

- vrstu prodanog proizvoda odnosno obavljene usluge,

-jedinicu mjere,

- cijenu po jedinici mjere,

- ukupni iznos cijena prodanih proizvoda - odnosno obavljenih usluga,

- potpis i pečat izdavaoca računa.

Paragon blok smatra se računom ako sadrži sve podatke iz stava 1. ovog člana.

Članak 8.

Porezni obveznik dužan je izdati račun za svaki ostvareni promet proizvoda odnosno za svaku obavljenu uslugu i osigurati da kopija računa ostane kod poreznog obveznika.

Računi moraju biti vezani u posebnu knjigu i označeni rednim brojevima. Knjiga računa i paragon blokova moraju biti ovjereni u nadležnoj upravi.

Članak 9.

Za prehrambene i druge proizvode koji porezni obveznik nabavlja na tržnici, obveznik je dužan sastaviti izvještaj o dnevnoj nabavci koji mora sadržavati podatke o vrsti, količini i cijeni nabavljenih proizvoda.

Izvještaj je temeljnica za knjiženje u knjigu prihoda i rashoda.

Članak 10.

Ažurnim knjiženjem smatra se na temelju knjigovodstvene isprave proknjižavanje poslovnih dogadanja najkasnije u roku osam dana od dana nastanka poslovne promjene.

Članak 11.

Točnim knjiženjem smatra se točno proknjižavanje poslovnih događaja na temelju knjigovodstvenih isprava iz kojih se mogu utvrditi vjerodostojnost i osnovanost knjiženja.

Članak 12.

Porezni obveznik - fizička osoba koja porez na dobit plaća prema ostvarenoj dobiti i porezni obveznik koji porez na dobit plaća u paušalnom iznosu može vođenje poslovnih knjiga povjeriti pravnoj osobni ili drugoj stručnoj fizičkoj osobi.

Članak 13.

Obvezniku poreza na dobit koji porez plaća u godišnjem paušalnom iznosu, Služba društvenih prihoda izdat će rješenje o obavezi vođenja knjige prihoda i rashoda kad se ispune propisani uvjeti pod kojima se porez plaća prema ostvarenoj dobiti.

Obveza vođenja knjige prihoda i rashoda iz stava 1. ovog člana nastaje prvog dana narednog mjeseca nakon što je rješenje o obavezi vođenja knjige prihoda i rashoda dostavljeno obvezniku.

Članak 14.

Knjiženje u knjizi prihoda i rashoda obavlja se na ovaj način:

- u stupcu 1. upisuje se redni broj svakog pojedinačnog knjiženja. Redni broj knjige prihoda i rashoda upisuje se vidljivo na knjigovodstvenoj ispravi, na osnovi koje je provedeno knjiženje, a knjigovodstvena isprava odlaže se po redu knjiženja,

- u stupcu 2. upisuje se datum knjiženja,

- u stupcu 3. upisuje se broj isprave na osnovi koje je proveđeno knjiženje,

- u stupcu 4. upisuje se opis knjiženja, koji mora biti takav da se bez teškoća može utvrditi osoba od koje je naplaćen prihod odnosno osoba kojoj su isplaćeni prihodi te rokovi za uplatu odnosno isplatu,

- u stupcu 5. upisuju se prodani proizvodi i robe fizičkim osobama (građanima),

- u stupcu 6. upisuju se izvršene usluge fizičkim osobama (građanima),

- u stupcu 7. upisuju se prodani proizvodi i robe pravnim osobama,

- u stupcu 8. upisuju se izvršene usluge pravnim osobama.

U stupac 5, 6, 7. i 8. upisuju se pojedinačni iznosi računa bez obzira da li su ti računi naplaćeni ili nisu i to po grupama na koje se odnose prihodi. Ako se prihodi knjiže na temelju izvještaja o dnevnom utršku ili na osnovi podataka iz registar-blagajne, tada se ti podaci o ostvarenom ukupnom prihodu upisuju u spomenuti stupac prema grupama na koje se odnose prihodi,

Stupci 5, 6. 7. i 8. čine poslovne prihode, a poslovni prihodi su: prihodi od prodaje proizvoda, robe i usluga; prihodi od subvencije, dotacije, regresa, kompenzacija i povrata pristojbi po osnovi prodaje proizvoda, roba i usluga i drugi poslovni prihodi (član 70. Zakona o računovodstvu),

- u stupcu 8. upisuju se drugi poslovni prihodi. Drugim poslovnim prihodima smatraju se prihodi po osnovi upotrebe proizvoda, robe i usluga za nematerijalna i materijalna ulaganja, za sitni inventar, za sjeme proizvedeno za vlastite potrebe, za prirast osnovnog stada, za reklamu, propagandu, reprezentaciju i vlastiti transport i za zajedničku potrošnju; prihodi od zakupnina nematerijalnih i materijalnih ulaganja, prihodi od prodaje materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara (član 70. stav 4. Zakona o računovodstvu),

- u stupcu 10. upisuju se prihodi od financiranja. Prihode od financiranja čine prihodi od financijskih ulaganja i kamata, prihodi od revalorizacije dinarskih potraživanja, obračunate pozitivne tečajne razlike po deviznim potraživanjima i obavezama, te ostali prihodi od financiranja (član 70. stav 5. Zakona o računovodstvu),

- u stupcu 11. upisuju se izvanredni prihodi. Izvanredne prihode čine: prihodi od prodaje nematerijalnih i materijalnih ulaganja i od osiguranja; prihodi od prodaje dugoročnih financijskih ulaganja, viškovi, prihodi od penala, nagrada i slično, otpis potraživanja vjerovnika, prihodi iz prethodnih godina i ostali izvanredni prihodi (član 70. stav 7. Zakona o računovodstvu).

- u stupcu 12. upisuju se ukupni prihodi iz stupaca 5 do 11.

- u stupcu 13. upisuju se materijalni troškovi. Materijalnim troškovima smatraju se: troškovi materijala, energije, rezervnih dijelova i sitnog inventara, usluge s karakterom materijalnih troškova i ukalkulirana dugoročna rezerviranja materijalnih troškova (član 71. stav 3. Zakona o računovodstvu).

U stupcu 14. upisuje se amortizacija. Troškovi amortizacije su obračunata amortizacija po propisanim stopama.

- u stupcu 15. upisuju se nematerijalni troškovi. Pod nematerijalnim troškovima smatraju se: naknade troškova radnicima i stanovništvu (autorski honorari, troškovi za privremene i povremene poslove, zakupnine za sredstva rada građana, dnevnice za službena putovanja, naknade za troškove prijevoza na rad i s rada, naknada za smještaj i prehranu na terenu, troškovi za prehranu radnika u toku rada i ostale naknade radnicima i stanovništvu), neproizvodne usluge, reprezentacije, premije osiguranja, troškovi za prehranu radnika u toku rada i ostale naknade radnicima i stanovništvu), neproizvodne usluge, reprezentacija, premije osiguranja, troškovi za općenarodnu obranu i društvenu zaštitu i zaštitu čovjekove okoline, bankarske usluge i članarine udruženjima, naknada radnicima za inovacije i racionalizacije, ostali nematerijalni troškovi (član 71. stav 5. Zakona o računovodstvu).

- u stupcu 16. upisuje se porez na promet proizvoda,

- u stupcu 17. upisuje se porez na promet usluga,

- u stupcu 18. upisuje se neto osobni dohodak radnika i obveznika poreza na dobit,

- u stupcu 19. upisuju se porezi i doprinosi iz osobnog dohotka radnika obveznika poreza na dobit.

Neto osobni dohoci iz stupca 18. te porezi i doprinosi iz stupca 19. čine bruto osobne dohotke koji se priznaju u poslovne rashode do visine prosječnog osobnog dohotka u privredi Republike (član 21. stav 2. Zakona o neposrednim porezima).

- u stupcu 20. upisuju se drugi nematerijalni rashodi kao što su PTT troškovi, troškovi automobila, režije, kancelarijski troškovi i drugi,

- u stupcu 21 upisuju se rashodi financiranja. Rashode financiranja čine: kamate, revalorizacija dinarskih obveza, obračunate negativne tečajne razlike po deviznim obavezama i potraživanjima, ugovoreno smanjenje vrijednosti dugoročnih financijskih ulaganja i ostali rashodi financiranja (član 71. stav 9. Zakona o računovodstvu).

- u stupcu 22. upisuju se izvanredni rashodi

Izvanredne rashode čine: neotpisana vrijednost prodanih i po drugoj osnovi otuđenih nematerijalnih i materijalnih ulaganja; knjigovodstvena vrijednost prodanih dugoročnih i financijskih ulaganja; manjkovi, kazne, penali, štete; otpisi nenaplativih potraživanja, rashodi iz prethodnih godina i ostali izvanredni rashodi.

- u stupcu 23 upisuju se ukupni rashodi iz stupca 13. do 22.

- u stupcu 24. upisuje se dobit ili gubitak koju čini razlika između ukupnih prihoda i ukupnih rashoda,

- u stupcu 25. upisuje se reinvestirani dio dobiti za povećanje ili modernizaciju proizvodnih kapaciteta (član 28. Zakona o neposrednim porezima).

- u stupcu 26. upisuju se osnovice, od koje se plaća porez na dobit.

U račun prihoda i rashoda mogu se uključiti samo oni rashodi (troškovi) koji su neophodan uvjet za obavljanje djelatnosti ili su posljedica obavljanja djelatnosti odnosno samo oni rashodi koji su neposredan uvjet za ostvarivanje prihoda uključujući i troškove osvajanja nove proizvodnje i troškova istraživanja i otkrivanja rudnog i drugog mineralnog blaga (član 72. stav 1. Zakona o računovodstvu).

U rashode uračunavaju se i rashodi za sprečavanje štetnih posljedica (član 72. stav 2, 3. i 4. Zakona o računovodstvu).

U rashode ne mogu se uključiti izdaci koji imaju karakter nematerijalnih i materijalnih ulaganja - investicije (član 72. stav 6. Zakona o računovodstvu).

III. KNJIGA PROMETA

Članak 15.

U knjigu prometa knjiže se podaci o prometu proizvoda i obavljenim uslugama.

Članak 16.

Knjiženje u knjizi prometa obavlja se na ovaj način:

- u stupcu 1. upisuje se redni broj svakog pojedinačnog obavljenog prometa,

- u stupac 2. upisuje se broj i datum knjigovodstvene isprave za knjiženje,

- u stupac 3. upisuje se opis knjiženja koji mora sadržavati ime odnosno naziv osobe kojoj je prodan proizvod ili obavljena usluga. Ako se knjiženje vrši s kontrolne vrpce registar-blagajne, u ovaj stupac upisuju se riječi "dnevni promet" i datum kada je obavljen taj dnevni promet,

- u stupac 4. upisuje se ukupna vrijednost prodanog proizvoda i obavljenih usluga, bez obzira da li su ti računi naplaćeni ili nisu. Ako se prihodi knjiže na osnovi izvještaja o dnevnom utršku ili na osnovi podataka iz registar-blagajne, odnosno ako se knjiži pojedinačno ostvareni promet za koji nije obavezno izdavati račun, tada se u ovaj stupac upisuju podaci o tom prometu.

Članak 17.

Upisivanje u knjigu prometa obavlja se svakodnevno a najkasnije do početka radnog vremena u slijedećem danu.

Članak 18.

Knjiga prihoda i rashoda može biti u slobodnim listovima i povezana u knjigu ili prenesena na automatsku obradu podataka.

Članak 19.

Knjigu prihoda i rashoda i knjigu prometa, te blokove računa i kontrolne vrpce na kojima se evidentira obavljeni promet prije upotrebe ovjerava i evidentira općinska uprava društvenih prihoda.

Članak 20.

Fizička osoba koja porez plaća prema ostvarenoj dobiti dužna je nakon knjiženja poslovnih promjena utvrditi rezultate poslovanja na dan 30. lipnja - polugodišnji obračun i 31. prosinca - godišnji obračun u poslovnoj godini.

Polugodišnji obračun za razdoblje siječanj-lipanj dostavlja se općinskoj upravi društvenih prihoda do konca srpnja tekuće godine, a godišnji obračun do 28. veljače tekuće godine za prethodnu godinu.

Ispravnost polugodišnjeg i godišnjeg obračuna obavlja se pregledom knjige prihoda i rashoda i knjigovodstvenih isprava.

Članak 21.

Obrazac polugodišnjeg i godišnjeg obračuna je sastavni dio knjige prihoda i rashoda i sadrži ukupne prihode, ukupne rashode, dobit ili gubitak, reinvestirani dio dobiti osnovicu za oporezivanje, uplaćene akontacije poreza i obračunati porez na dobit.

Sastavni dio knjige prihoda i rashoda je i evidencija inventara koju su dužne voditi fizičke osobe koje porez plaćaju prema ostvarenoj dobiti.

Članak 22.

Knjiga prihoda i rashoda zaključuje se sa stanjem na dan 30. lipnja i 31. prosinca poslovne godine kada se utvrđuju rezultati poslovanja (polugodišnji i godišnji obračun). Knjiga prometa zaključuje se sa stanjem nakon 31. prosinca tako da se ispod posljednjeg knjiženja podvuče crta i zbroje svi iznosi u stupcu 4.

Članak 23.

Nastanku obaveze vođenja poslovnih knjiga općinska uprava društvenih prihoda nije dužna poreznom obvezniku izdati rješenje, osim u slučajevima iz člana 9. ovog pravilnika i u slučaju kad porezni obveznik na prihod od poljoprivredne djelatnosti na osnovu općinske odluke o neposrednim porezima mora plaćati porez prema ostvarenoj dobiti.

Članak 24.

Knjiga prihoda i rashoda i knjiga prometa, te knjigovodstvene isprave na osnovi kojih se obavlja knjiženje, moraju se u pravilu držati u poslovnoj prostoriji poreznog obveznika, odnosno kad pravne ili fizičke osobe ovlaštene za vođenje poslovnih knjiga poreznih obveznika. Poslovne knjige i dokumentacija za knjiženje moraju se uredno čuvati najmanje 10 godina nakon isteka godine u kojoj je utvrđen godišnji obračun poreza.

Članak 25.

Obrasci knjige prihoda i rashoda i knjige prometa sastavni su dio ovog Pravilnika.

Članak 26.

Na dan primjene ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o poslovnim knjigama poreznih obveznika ("Narodne novine", br. 54/85).

Članak 27.

Ovaj Pravilnik primjenjuje se od 1. siječnja 1991

Klasa: 410-01/90-01/83

Urbroj : 513-07-06/90-1

Zagreb, 19. prosinca 1990.

Ministar financija

prof. dr. Marijan Hanžeković, v. r