Zakoni i propisi - Pravni savjeti 55 21.12.1990 Pravilnik o obračunavanju i plaćanju poreza iz osobnog dohotka radnika
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju člana 34. stava 2. Zakona o neposrednim porezima ("Narodne novine", br. 19/90 i 28/90) ministar financija donosi

PRAVILNIK

o obračunavanju i plaćanju poreza iz osobnog dohotka radnika

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se način obračunavanja i plaćanja poreza iz osobnog dohotka radnika.

Član 2.

Pod osobnim dohotkom iz kojeg se obračunava i plaća porez smatra se svako novčano primanje koje fizička osoba ostvari iz radnog odnosa za rad obavljen u zemlji i inozemstvu, ukoliko je ta osoba upućena na rad u inozemstvo po osnovi radnog odnosa zasnovanog u Republici Hrvatskoj, novčana primanja koja ostvari strana fizička osoba u Republici Hrvatskoj iz radnog odnosa i novčana primanja koja ostvari fizička osoba koja samostalno obavlja djelatnost. Pod osobnim dohotkom u smislu stava 1. ovog člana smatraju se i novčana primanja članova predstavničkih tijela društvenih i drugih organizacija za rad u tim tijelima i organizacijama, te naknade i nagrade za rad sudaca porotnika i sudaca sudova udruženog rada koji nemaju svojstvo radnika u tom sudu, ako se na ta primanja plaća porez iz osobnog dohotka radnika.

Član 3.

Pod isplatiocem osnovnog dohotka radnika u smislu ovog pravilnika razumijevaju se pravne i fizičke osobe koje zapošljavaju radnike.

Član 4.

Pod porezom iz osobnog dohotka radnika u smislu ovog pravilnika razumijeva se porez kojim se financiraju javne potrebe u skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba.

Član 5.

Osnovica za obračun poreza iz osobnog dohotka radnika je svako pojedino primanje koje se smatra osobnim dohotkom. Osnovica poreza iz osobnog dohotka radnika za radnika koji je upućen na rad u inozemstvo je osobni dohodak koji bi ostvario radom u zemlji. Osobni dohodak kojeg bi radnik ostvario radom u zemlji je osobni dohodak koji je utvrđen kolektivnim ugovorom i općim aktom pravne osobe. Osnovica poreza iz osobnog dohotka radnika za fizičku osobu koja samostalno obavlja djelatnost je osobni dohodak koji ta osoba izdvoji za svoj osobni dohodak, a taj izdvojeni osobni dohodak ne može biti mani od prosječnog čistog osobnog dohotka zaposlenih u privredi Republike u prethodnom tromjesečju prema podacima Republikog zavoda za statistiku.

Član 6.

Porez iz osobnog dohotka radnika obračunava se i plaća pri svakoj isplati osobnog dohotka (porez po odbitku). Porez iz osobnog dohotka radnika ne obračunava se i ne plaća se na primanja koja se u smislu člana 8. i 36. Zakona o neposrednim porezima ne smatraju osobnim dohotkom, kao i na primanja koja se smatraju osobnim dohotkom a na koja se u smislu člana 37. Zakona o neposrednim porezima ne plaća porez iz osobnog dohotka radnika.

Član 7.

Obračunati iznos poreza iz osobnog dohotka radnika koji je upućen na rad u inozemstvo po osnovi radnog odnosa, umanjuje se za porez plaćen u inozemstvu na taj osobni dohotak. Obračunati i obustavljeni iznos poreza iz osobnog dohotka radnika koji je upućen na rad u inozemstvo po osnovi radnog odnosa, umanjuje se za porez plaćen u inozemstvu na taj osobni dohodak. Obračunati i obustavljeni iznos poreza iz osobnog dohotka radnika koji je upućen na rad u inozemstvo po osnovi radnog odnosa, plaća se u korist općine na čijem se području nalazilo prebivalište obveznika prije odlaska na rad u inozemstvo.

Član 8.

Odredba ovog pravilnika u pogledu obračunavanja i plaćanja poreza iz osobnog dohotka radnika odnosi se i na primaoce osobnog dohotka koji su u smislu Zakona o neposrednim porezima dužni sami obračunati i uplatiti porez iz osobnog dohotka radnika.

Član 9.

Isplatilac osobnog dohotka dužan je pri isplati osobnog dohotka obračunati i uplatiti porez na određeni račun kod Službe društvenog knjigovodstva.

Član 10.

Primaoci osobnog dohotka koji sami obračunavaju i uplaćuju porez iz osobnog dohotka radnika dužni su uplatiti taj porez u roku od sedam dana od dana primitka osobnog dohotka. Fizička osoba koja samostalno obavlja djelatnost dužna je uplatiti porez iz osobnog dohotka radnika kada je obračunala i izdvojila svoj osobni dohodak.

Član 11.

Isplatilac osobnog dohotka je dužan pri svakoj isplati osobnog dohotka u pismenom obliku obavijestiti obveznike o iznosu osobnog dohotka te ukupnom iznosu poreza i doprinosa koji su bili pri isplati obračunani i uplaćeni, a isplatilac fizička osoba koja samostalno obavlja djelatnost dužna je primjerak platne liste dostaviti upravi prihoda.

Član 12.

Domaća i strana fizička osoba koja osobni dohodak ostvari neposredno iz inozemstva za rad obavljen u Republici Hrvatskoj na koji se plaća porez iz osobnog dohotka radnika dužne su obračunati i uplatiti taj porez u roku od sedam dana od dana primitka osobnog dohotka.

Član 13.

Obračun i plaćanje poreza iz osobnog dohotka radnika može se vršiti samo iz osobnog dohotka a ne i na čisti osobni dohodak radnika.

Član 14.

Na dan primjene ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obračunavanju i plaćanju poreza iz osobnog dohotka radnika ("Narodne novine", br. 54/85).

Član 15.

Ovaj pravilnik primjenjuje se od 1. siječnja 1991

Klasa: 410-01/90-01/83

Urbroj: 513-07-06/90-2

Zagreb, 19. prosinca 1990.

Ministar financija

prof. dr. Marijan Hanžeković, v. r