Zakoni i propisi - Pravni savjeti 55 21.12.1990 Pravilnik o obliku i sadržaju porezne prijave
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju člana 111. Zakona o neposrednim porezima ("Narodne novine", br. 19/90 i 28/90) ministar financija donosi

PRAVILNIK

o obliku i sadržaju porezne prijave

Član 1.

Obveznici poreza na dobit u paušalnom iznosu, obveznici poreza na prihod od imovine od izdavanja u zakup odnosno najam nekretnina i pokretnih stvari, obveznici poreza na nasljedstva i darove i obveznici poreza iz ukupnog prihoda građana podnose porezne prijave na slijedećim obrascima:

- Prijava za razrez poreza na dobit u paušalnom iznosu (obrazac 1);

- Prijava za razrez poreza na prihod od imovine od izdavanja u zakup odnosno najam nekretnina i pokretnih stvari (obrazac 2);

- Prijava za razrez poreza na nasljedstva i darove (obrazac 3) i

- Prijava za razrez poreza iz ukupnog prihoda građana (obrazac 4).

Član 2.

Obrasci prijava iz člana 1. ovog pravilnika sastavni su dio ovog pravilnika.

Član 3.

Na dan primjene ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obliku i sadržaju porezne prijave ("Narodne novine", br. 54/85 i 12/86).

Član 4.

Ovaj pravilnik primjenjuje se od 1. siječnja 1991.

Urbroj : 410-01 /90-01 /83

Klasa: 513-07-06/90-4

Zagreb, 19. prosinca 1990.

Ministar financija

prof. dr. Marijan Fanžeković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


Datum primitka

prijave _______________199_                           Obrazac 1                                    Služba društvenih prihoda

Redni broj popisa                            ____________________

primljenih prijavaPRIJAVA za razrez poreza na dobit u paušalnom godišnjem iznosu za 199____ godinuI. PODACI O OBVEZNIKU

_________________________________________________________________________________________________________________ _______________ ____________________________

    /ime i prezime/         / ime oca/       /mjesto stanovanja, ulica i broj/_______________________________ ______________________________________________

    /djelatnost/                      /sjedište radnje, mjesto, ulica i broj/_______________________________ kod ______________________________________________

    /broj žiro-računa/                   /naziv i sjedište banke/_______________________________

    /matični broj/

II. PODACI O PREDVIDIVOJ DOBITIPrijavljujem da ću u obavljanju svoje djelatnosti u 199__ godini predvidivo ostvariti dobit od

____________________________ dinara.

III. PODACI O PREDVIDIVOM PROMETU PROIZVODA I USLUGA

Prijavljujem da ću obavljanju svoje djelatnosti u 199___ godini predvidivo ostvariti promet proizvoda i usluga podložan plaćanja poreza na promet proizvoda i usluga:__________________________________________________________________________________

Vrsta proizvoda i usluga            Iznos obavljenog prometa        Napomena

podložnih porezu na promet           proizvoda    usluga

                            dinara

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

IV. PODACI O OBAVLJENOM PROMETU I PLAĆENOM POREZU NA PROMET PROIZVODA I USLUGA U PROŠLOJ GODINIU prošloj 199.___ godini radio sam - nisam radio izvan područja općine sjedišta radnje i obavio sam promet proizvoda_____________ dinara i promet usluga_________ dinara, na koji sam - nisam platio porez na promet proizvoda________________________ - i uslu

/nepotrebo precrtati/.

V. PODACI O STROJEVIMA__________________________________________________________________________________

Naziv stroja      Broj komada       Jakost motora      Vrsta pogona      Napomena__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

VI. PODACI O RADU OBVEZNIKA I ZAPOSLENIM RADNICIMA

______________________________________________________________________________

Osobe i kvalifikacije      Broj      Godina zaposlenja        Napomena

______________________________________________________________________________

Obveznik    ________________________________________________________________________

        ________________________________________________________________________

Radnik     ________________________________________________________________________

        ________________________________________________________________________

Učenik s prak-

tičkom obukom _____________________________________________________________________Ostali     ________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

VII. PODACI ZA PRIZNAVANJE POREZNIH OLAKŠICA 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VIII. OSTALE NAPOMENE OBVEZNIKA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________U________________dana___________199__.

                                ____________________

                                /potpis obveznika/Datum primitka

prijave_____________ 1990.                       Obrazac 2

Redni broj popisa                            Služba društvenih prihoda

primljenih prijava_________

PRIJAVA za razrez poreza na prihod od imovine od zakupa odnosno najma nekretnina i poketnih stvari za 199_ godinuI. PODACI O OBVEZNIKU

______________________________________________________________________________

_______________________     _________________        ____________________________

    /ime i prezime/         /ime oca/                /matični broj/_______________________________________________

    /mjesto stanovanja, ulica i broj/________________________________ kod  __________________________________________

/broj žiro-računa/                   /naziv i sjedište banke/

Prijavljujem da ću u 199_. godini ostvariti od zakupa odnosno najma:

II. PODACI 0 ZAKUPU ODNOSNO NAJMU

______________________________________________________________________________

Zakupoprimac odnosno najmo-

primac i njegova adresa     ______________________________________________________

______________________________________________________________________________Trajanje zakupa odnosno naj-

ma               od ________________________ do _______________________

______________________________________________________________________________Zakupnina odnosno najamnina

                mjesečno________________ godišnje_________________

______________________________________________________________________________

Predmet zakupa odnosno najma  ____________________________________________________

/mjesto gdje se nalazi         ____________________________________________________

iznajmljeni gradjevinski ob-

jektat, zemljište ili drugo,

površina, opis/             ____________________________________________________

______________________________________________________________________________Ostali podaci      __________________________________________________________________

            __________________________________________________________________

            __________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

III. PODACI ZA PRIZNAVANJE POREZNIH OLAKŠICA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IV. OSTALE NAPOMENE OBVEZNIKA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________U ________________ dana ____________ 199_.

                                    _____________________

                                    /potpis obveznika/Prilog: ugovor o zakupu odnosno najmuDatum primitka                             Obrazac 3

prijave____________ 199_.

Redni broj popisa                                Služba društvenih prihoda

primljenih prijava_______                        ___________________________

PRIJAVA za razrez poreza na nasljedstva i darovePrijavljujem nastanak porezne obveze poreza na nasljedstva i darove po rješenju o nasljeđivanju - darovnom ugovoru - odluci organa uprave ili suda_________________

__________________od_________________ 199___. (nepotrebno precrtati). I. PODACI O OBVEZNIKU_________________________________________________________________________________

________________________    __________   _______________________________________

/ime i prezime odnosno tvrtka/ /ime oca/    /mjesto stanovanja, odnosno sjedište, ulica i broj/________________________

/matični broj/_________________________________________________________________________________

II. PODACI O OSTAVIOCU ODNOSNO DARODAVCU ___________________________________________________________________________________________________________

/ime i prezime odnosno tvrtka ili

naziv/                                _____________________________

                                /rodbinski odnos s obveznikom/

_______________________________________________________________________________

            /prebivalište odnosno sjedište, mjesto. ulica i broj/

_______________________________________________________________________________

 III. PODACI O PREDMETU NASLJEÐIVANJA ILI DAROVANJA______________________________________________________________________________Za nekretnine upisane u zemljišnim knjigama

______________________________________________________________________________________________________     _________   __________   ___________________

/zemljišno knjižni ulažak/       /kat. općina/  /kat. čestica/ /opis i mjesto/______________________________________________________________________________Za nekretnine koje nisu upisane u zemljišnim knjigama:___________________   __________       _____________________________

/Opis nekretnine/        /površina/        /mjesto gdje se nalaze/

Za pokretne stvari:Opis stvari_________________________________________________________________________Vrijednost_________________________________________________________________________Iznos novca,

štednog uloga________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________V. PODACI ZA PRIZNAVANJE POREZNIH OSLOBOÐENJA I OLAKŠICA_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V. OSTALE NAPOMENE

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

U_________________dana___________ 199__.                            _______________________

                            /potpis obveznika/

Prilog: rješenje o nasljeđivanju, darovni ugovor, odluka organa uprave ili suda o prijenosu nekretnineDatum primitka                              Obrazac 4

prijave:________________Redni broj popisa primljenih                      Služba društvenih prihoda

prijava_____________________                  _____________________

PRIJAVA za razrez poreza iz ukupnog prihoda građana za 199__. godinu

I. PODACI O OBVEZNIKU______________________________________________________________________________

Osobni podaci o obvezniku     Grupa  Zanimanje       Mjesto stanovanja ulica i 

                zanimanja                i broj

______________________________________________________________________________

1                2            3            4

_________________________________________________________________________________________________________

/ime i prezime, ime oca/_______________

/matični broj/_____________________________________________________________________________________________________  kod   _______________________________________________

/broj žiro-računa/           /naziv i sjedište banke/

______________________________________________________________________________Prijavljujem da sam u 199__. godini ostvario slijedeće prihode: II. PODACI O PRIHODIMA OSTVARENIM IZ RADNOG ODNOSA______________________________________________________________________________

Prihod je ostvaren iz:     Naziv i adresa isplatioca        Ukupni iznos

                 poslodavca - kod kojeg je       dinara

                obveznik - podnosilac pri-

                jave ostvario prihod

______________________________________________________________________________

5                6                    7

______________________________________________________________________________

Radnog odnosa na neodredjeno

vrijeme (redovna i ostala 

primanja)______________________________________________________________________________

Mirovine ili invalidske mirovine______________________________________________________________________________

Radnog odnosa na odredjeno radno

vrijeme ili dopunskog rada______________________________________________________________________________

Ostalo                 UKUPNO II.

______________________________________________________________________________

III. PRIHOD OD AUTORSKIH PRAVA______________________________________________________________________________

Naziv i adresa isplatioca        Ukupno primljeno    Od primljenog iznosa      Ostatak

                    /po odbitku poreza/   /kol. 9) odbijaju se      (kol.9-kol. 11)

                    iznos dinara      troškovi            iznos dinara

                                %    Iznos dinara

______________________________________________________________________________

    8                    9        10   11           12

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

        UKUPNO III:____________________________________________________________IV. OSTALI PRIHODI

______________________________________________________________________________

                Neto prihod       Odbija se na          Ostatak

Prihodi na koje se       /porezna osnovica    ime poreza           (kol.14 kol.

plaća porez           ili katastarski     doprinosa, samo-        15) iznos

                prihod/ dinara     doprinosa i dru-        dinara

                gih obveza dinara

______________________________________________________________________________

    13               14           15               16

______________________________________________________________________________

Dio dohotka od poljoprivredne (kata-

starski prihod)

koji otpada na obveznika ili ostvare-

na dobit od poljoprivrede

______________________________________________________________________________Ostvarena dobit obavljanjem djelat-

nosti

______________________________________________________________________________Od prihoda na koje se plaća porez u

postotku od bruto prihoda (ugovor o

djelu i sl. )

______________________________________________________________________________Od dividenti i vrijednosnih papira

______________________________________________________________________________Od izdavanja u zakup ili najam

imovine

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________        UKUPNO IV:________________________________________________________

        SVEUKUPNO (II+III+IV)______________________________________________

V. PODACI ZA PRIZNAVANJE OLAKŠICAA. Podaci za priznavanje olakšice za članove uže obitelji

______________________________________________________________________________

1. Opći podaci:             1. član         2. član        3. član 4. član     5.član

                                     ______________________________________________________

Prezime i ime članova

uže obitelji

______________________________________________________________________________

Zanimanje

______________________________________________________________________________

Godina rodenja

______________________________________________________________________________

Srodstvo

______________________________________________________________________________

2. Podaci o čistom prihodu iz:

Radnog odnosa

______________________________________________________________________________

Od mirovine, invalidske

mirovine i slično

______________________________________________________________________________

Od radnog odnosa na

određeno vrijeme ili

dopunskog rasta

______________________________________________________________________________

Od autorskih prava:            Ukupno:________________________________________________________- troškovi %________________________________________________________________________Ostaje čisti prihod

______________________________________________________________________________

Od poljoprivrede

______________________________________________________________________________

Od prihoda od imovine

______________________________________________________________________________

Od obavljanja djelatnosti-dobit

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SVEGA

______________________________________________________________________________B. Podaci za priznavanje ostalih olakšica propisanih zakonom

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Napomena obveznika:__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

U_____________________ dana__________  ________________________

                            /potpis obveznika/

UPUTE za popunjavanje prijave

I. PODACI O OBVEZNIKU

U koloni 2. prijave naznačiti grupu zanimanja. To znači, ako je obveznik direktor ili rukovodeće osoblje u privredi, u kolonu 2. upisati će brojku 2. a u kolonu 3. upisat će "direktor" ili "šef računovodstva" ili "šef transporta" itd. Ove grupe zanimanja ______________________________________________________________________________

Grupa zanimanja                     Zanimanja koja ulaze u grupu

______________________________________________________________________________

    1                                    2

______________________________________________________________________________1. Članovi predstavničkih tijela i izvršnih vijeća i njihovih odgovarajućih osoba u općinama

2. Direktori i ostalo rukovodeće osoblje u privredi

3. Direktori, načelnici i ostalo rukovodeće osoblje u državnim organima i ustanovama društvenih službi

4. Inženjeri i arhitekti

5. Tehničari (građevinski, rudarski, strojarski, elektro I dr.)

6. Liječnici i veterinari

7. Književnici

8. Likovni umjetnici

9. Kipari

10. Kompozitori

11. Muzičari i pjevači

12. Glumci, režiseri i scenografi

13. Profesori sveučilišta i drugi znanstveni radnici

14. Knjigovođe

15. Radnici u industriji, rudarstvu i građevinarstvu

16. Radnici u trgovini i ugostiteljstvu

17. Radnici u ostalim privrednim djelatnostima

18. Radnici u bankama, SDK, štedionicama, osiguravajućim zavodima i Jugoslavenskoj lutriji

19. Radnici u privrednim komorama, zavodima i poslovnim udruženjima

20. Radnici u sportskim organizacijama

21. Radnici u ostalim neprivrednim organizacijama

22. Odvjetnici

23. Samostalni obrtnici

24. Samostalni ugostitelji

25. Samostalni prijevoznici 

26. Poljoprivrednici

27. Ostala zanimanja

______________________________________________________________________________III. PRIHOD OD AUTORSKIH PRAVA

Prilikom isplate prihoda od autorskih prava isplatilac obračunava i obustavlja porez i doprinos za zdravstveno mirovinsko i invalidsko osiguranje samostalnih umjetnika, a autoru isplaćuje ostatak prihoda.

Porez od autorskih prava plaćaju obveznici tog poreza po stopi od 15%.

Izuzetno od toga, porez od autorskih prava plaća se :

a) po stopi od 30% a od prihoda ostvarenih od:

-priredaba artista, madjioničara, plesača, manekena, imitatora i sl.

-priredaba izvodjača dijela zabavne i narodne glazbe te izvodjača zabavnog programa,

b) po stopi od 20% na prihode od autorskih prava koje ostvaruje osoba na koju je preneseno autorsko pravo,

c) po stopi od 5% iz prihoda od patenata i tehničkih unapredjenja i drugih oblika inovacija koje autori ostvare od poduzeća u Jugoslaviji.

Ove stope poreza od 15 i 30% smanjuju se samostalnim umjetnicima i ostalim gradjanima, koji plaćaju doprinos za zdravstveno, mirovinsko i invalidsko osiguranje samostalnih umjetnika za iznos stope tog doprinosa. Osim toga, ove stope smanjuju se samostalnim umjetnicima i estradnim radnicima koji sami plaćaju doprinos za zdravstveno, mirovinsko i invalidsko osiguranje samostalnih umjetnika, a oslobodjeni su plaćanja tog doprinosa, za iznos stope doprinosa kojeg su oslobodjeni.

Doprinos za zdravstveno, mirovinsko i invalidsko osiguranje samostalnih umjetnika plaćaju samostalni umjetnici po stopi od 14%, a ostali gradjani po stopi od 8%. Samostalni umjetnici i estradni radnici, koji sami plaćaju doprinos za zdravstveno, mirovinsko i invalidsko osiguranje oslobodjeni su plaćanja ovog doprinosa po stopi od 14% odnosno 8%.

Medjutim, od primljenog iznosa, ostatka prihoda od autorskih prava, treba odbiti troškove u smislu člana 59. Zakona o neposrednim porezima ("Narodne novine", br. 19/90. i 28/90.) po slijedećim stopama.

1. Za kiparska djela, tapiserije izvedene u materijalu, keramoplastiku i umjetničku keramiku i vitraž - 50% od prihoda.

2. Za umjetničku fotografiju iz oblasti nauke, kulture i privrede, zidno slikarstvo i slikarstvo u prostoru u tehnikama fresko, grafiko, mozaik, intarzija, emajl, interzirani i emajlirani predmeti i slično, kostimografiju (kazališni i modni kostimi izvedeni u materijalu) i umjetničku obradu tekstila (tkani i štampani tekstil ) - 35% od prihoda.

3. Za slikarska djela, grafička djela, industrijsko oblikovanje s izradom modela i maketa, sitnu plastiku, radove vizuelnih komunikacija, radove u oblasti unutrašnje arhitekture i obradu fasada objekata, oblikovanje prostora, radove na području hortikulture i vršenja umjetničkog nadzora nad izvodjenjem s izradom modela i maketa, umjetnička rješenja za scenografiju, znanstvena, stručna, književna i restauratorska djela u oblasti kulture i umjetnosti - 30% od-prihoda.

4. Za izvodjenje umjetničkih djela (sviranje, pjevanje, kazališna i filmska gluma, recitiranje) snimanje filmova i idejne skice za tapiseriju i kostimografiju, kada se ne izvode u materijalu - 15% od prihoda,

5. Za ostala djela, osim patenata i tehničkih unapredjenja - 25% od prihoda.

Ovi postoci troškova obračunavaju se od bruto iznosa prihoda. Ako obvezniku nije poznat bruto iznos prihoda već samo primljeni iznos prihoda (bruto iznos umanjen za porez i doprinos), preračunati troškovi na primljeni iznos prihoda obračunavaju se na slijedeći način:

Postotak troškova propisan zakonom podijeli se sa 100 manje obustavljeni

porez i doprinos ili po formuli:

PT

TN=_________________________

100-(100-PT) x USPD%

kod čega je:

TN - troškovi na primljeni (neto) iznos prihoda

PT - postotak troškova propisan zakonom

USPD - ukupna stopa poreza i doprinosa.

Na primjer, ako je obveznik primio neto prihod u iznosu od 10.000 dinara, a troškovi mu se priznaju 35% od bruto ostvarenog prihoda i ukupna stopa poreza i doprinosa iznosi 15%, od neto ostvarenog prihoda troškovi mu se priznaju u postotku od 38,781% jer je:

35:100 - (100-35) x 15% = 0,38781.

Prema tome ovaj obveznik će u kolonu 9. upisati 10.000 dinara, u kolonu 10. 38,781, u kolonu 11. iznos od 3.878 dinara te u kolonu 12. iznos od 6.1 22 dinara.

Troškovi za ostvarenje prihoda od patenata i tehničkih unapredjenja priznaju se u iznosima propisanim čl. 60. Zakona o neposrednim porezima.

Ako je prihod od autorskih prava ostvaren kod više od tri isplatioca, podatke pod III dati na posebnom popisu pod svim predvidjenim kolonama (8-12) i sumarno unijeti u prijavu.

Za popunjavanje ostalih kolona prijave ne daju se posebne upute jer se smatra da su dovoljno jasne.

Prijavu popuniti sa svim traženim podacima kako bi se izbjeglo nepotrebno vraćanje odnosno pozivanje na nadopunu prijave.

Olaksice pod V "Prijave" priznavat će se samo ako su pruženi svi podaci odnosno potrebni dokazi.

Upozorenje: Prijava se podnosi Službi društvenih prihoda na čijem je području obveznik odnosno njegova uža obitelj najduže prebivala u toku godine.

     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranica za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave za Vaše web stranice.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice po povoljnim cijenama.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>