Zakoni i propisi - Pravni savjeti 55 21.12.1990 Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja zdravstvene zaštite osiguranika Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi odredbi člana 77. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" br. 8/89 - pročišćeni tekst, te 33/89, 57/89, 8/80. i 31/90.) Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske, na sjednici održanoj 4. prosinca 1990. godine, donosi

PRAVILNIK

o uvjetima i načinu ostvarivanja zdravstvene zaštite osiguranika Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske

I. OPĆE ODREDBE

Član 1.

Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja zdravstvene zaštite osiguranika Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske (u daljnjem tekstu: pravilnikom) utvrđuju se uvjeti i način ostvarivanja zdravstvene zaštite osiguranika Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske (u daljnjem tekstu: Republički fond).

Član 2.

Pravo na zdravstvenu zaštitu na području Republičkog fonda, osiguranik prema odredbama ovog pravilnika, ostvaruje u onim organizacijama zdravstva ili kod zdravstvenih radnika privatne prakse, s kojima je Republički fond sklopio ugovor o pružanju zdravstvene zaštite.

Član 3.

Osiguranik Republičkog fonda ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu na osnovi uredno ovjerovljene isprave kojom se dokazuje svojstvo osiguranika Republičkog fonda (u daljnjem tekstu: iskaznica), odnosno, potvrde o pravu na zdravstvenu zaštitu.

Bez uredno ovjerovljene iskaznice, osiguranik nkože ostvariti samo pravo na hitnu medicinsku pomoć.

Član 4.

Troškovi zdravstvene zaštite terete sredstva Republičkog fonda, ako osiguranik ostvaruje tu zaštitu na način i pod uvjetima propisanim ovim pravillkikom i ugovorom između Republičkog fonda i subjekta, koji je pružio zdravstvenu zaštitu.

Član 5.

Osiguranik sudjeluje u dijelu troškova zdravstvene zaštite u slučajevima, na način i po postupku, kako je određeno općim aktom Republičkog fonda.

Član 6.

Kada organizacija zdravstva i zdravstveni radnik privatne prakse nisu u mogućnosti pružiti osiguraniku potrebnu zdravstvenu zaštitu, dužni su poduzeti potrebne mjere radi pružanja medicinske pomoći i nakon toga uputiti osiguranika u organizaciju zdravstva radi ostvarivanja te zaštite.

Član 7.

Osiguranici su dužni tijekom liječenja postupati po savjetinla i uputama liječnika kod kojeg ostvaruju zdravstvenu zaštitu, a u slučaju bolničkog liječenja pridržavati se uputa i savjeta liječnika organizacije zdravstva u kojoj se liječe.

II. NAČIN OSTVARlVANJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

1. Slobodan izbor organizacije zdravstva i liječnika

Član 8.

Mjere primarne zdravstvene zaštite iz člana 19. ovog pravilnika, koje provodi liječnik opće medicine i liječnik stomatolog, osiguranik ostvaruje kod liječnika organizacije zdravstva ili liječnika privatne prakse kojeg osiguranik, u pravilu, bira prema mjestu stanovanja.,

Zdravstvenu zaštitu žena za vrijeme trudnoće, porođaja i nakon porođaja, te druge zdravstvene potrebe žena, osiguranice ostvaruju slobodnim izborom liječnika ginekologa u organizaciji primarne zdravstvene zaštite, odnosno, liječnika ginekologa privatne prakse, prema mjestu stanovanja, odnosno, kod najbližeg liječnika primarne zdravstvene zaštite, koji takvu zdravstvenu zaštitu može pružiti.

Zdravstvenu zaštitu dojenčadi i male djece, osiguranici ostvaruju slobodnim izborom liječnika pedijatra opće medicine iz organizacije zdravstva ili privatne prakse prema mjestu stanovanja osiguranika.

Učenici osnovnog i srednjeg obrazovanja, te studenti višeg i visokog obrazovanja, preventivne mjere primarne zdravstvene zaštite ostvaruju kod liječnika školske medicine prema mjestu školovanja, a ostale mjere slobodnim izborom liječnika prema mjestu školovanja ili mjestu stanovanja.

Hitnu medicinsku pomoć i kućne posjete liječnika, osiguranici ostvaruju kod najbližeg liječnika primarne zdravstvene zaštite prema mjestu stanovanja, odnosno, kod najbližeg liječnika prema mjestu gdje se osiguranik zatekao u momentu potrebe pružanja hitne pomoći.

Izbor liječnika, kako je navedeno u ovom članu, za dijete do 18 godina života obavlja roditelj, odnosno, staratelj djeteta.

Član 9.

Slobodan izbor liječnika iz prethodnog člana (u daljnjem tekstu: izabrani liječnik), traje u pravilu najmanje godinu dana.

Osiguranik može promijeniti osobu izabranog liječnika unutar godine dana u slijedećim slučajevima:

- kada izabrani liječnik prestaje s radom,

- kada osiguranik promijeni mjesto prebivališta, boravišta, odnosno, školovanja,

- kada je između osiguranika i izabranog liječnika nastupio poremećaj odnosa koji onemugućava daljnje liječenje.

Član 10.

Izabrani liječnik može odbiti izbor u slijedećim slučajevima:

- kad nije u mogućnosti primiti osiguranika na liječenje, jer ima već toliko prijavljenih osiguranika, koji popunjavaju normativ njegovog rada.

- kada između izabranog liječnika i osiguranika postoji poremećaj međusobnog odnosa.

Član 11.

Ne smatra se promjenom izabranog liječnika ako osiguraniku pruži zdravstvenu zaštitu liječnik, koji zamjenjuje izabranog liječnika. a koji se nalazi na korištenju godišnjeg odmora, bolovanja, službenog puta ili u ostalim slućajevima privremene odsutnosti.

Poslove izabranog liječnika u zamjeni ne može obavIjati liječnik pripravnik.

Član 12.

Osiguranik ima pravo izbora organizacije zdravstva i liječnika privatne prakse u polikliničko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti u dogovoru s izabranim liječnikorn iz člana 9. ovog pravilnika.

U provedbi odredbi prethodnog stavka, izabrani liječnik uputit će u pravilu osiguranika na liječenje u onu zdravstvenu organizaciju ili liječniku privatne prakse, koji su najbliži u odnosu na mjesto stanovanja osiguranika, odnosno, mjesta rada koji, s obzirom na zdravstveno stanje osiguranika mogu pružiti potrebnu zdravstvenu zaštitu.

Član 13.

Nakon obavljenog prvog i ponovnog pregleda kod specijalista, osiguranik može, ukoliko nije zadovoljan rezultatom liječenja, ponovno zatražiti uputnicu za specijalistički pregled.

Izabrani liječnik dužan je na uputnici naznačiti da se radi o ponovnoj obradi na zahtjev osiguranika, te uz uputnicu priložiti svu medicinsku dokumentaciju prethodne specijalističke obrade.

Ako su rezultati specijalističke obrade izvršeni prema odredbi prethodnog stavka, istovjetni prethodnom rezultatu, troškove za takav pregled snosi sam osiguranik, osim u slučaju ako se na tom pregledu ustanovi njegova opravdanost.

Član 14.

Osiguranici ostvaruju bolničko liječenje u organizacijama zdravstva u pravilu prema mjestu prebivališta, odnosno, mjestu rada u kojima postoji mogućnost pružanja odgovarajuće zdravstvene zaštite.

Zdravstvenu zaštitu iz prethodnog stavka, osiguranik ostvaruje u dogovoru s izabranim liječnikom.

Osiguranik, koji se želi liječiti u drugoj stacionarnoj organizaciji zdravstva na podrućju Republičkog fonda. ostvaruje to pravo na osnovi uputnice izabranog liječnika, a izvan područja Republičkog fonda na osnovi uputnice liječničke komisije, koju određuje direktor Republičkog fonda.

Član 15.

Osiguranici radnici koji imaju prebivalište izvan podrućja Republičkog fonda. ostvaruju bolničku zdravstvenu zaštitu u pravilu prema mjestu rada ili najbližoj organizaciji zdravstva, koja može pružiti potrebnu zdravstvenu zaštitu po mjestu stanovanja.

Članovi obitelji osiguranika iz stavka 1. ovog člana, ostvaruju bolničku zdravstvenu zaštitu u pravilu u najbližoj organizaciji zdravstva koja može pružiti potrebnu zdravstvenu zaštitu i to prema mjestu stanovanja.

Član 16.

Osiguranici mogu na teret sredstava Republičkog fonda koristiti zdravstvenu zaštitu u organizaciji zdravstva, prema mjestu privremenog boravka (za vrijeme službenog putovanja, privremenog rada, godišnjeg odmora i sl.).

2. Ostvarivanje zdravstvene zaštite

a) Primarna zdravstvena zaštita

Član 17.

Primarnu zdravstvenu zaštitu iz člana 19. ovog pravilnika osiguranici ostvaruju kod izabranog liječnika.

Dio primarne zdravstvene zaštite, koja je uvjet za uspješan rad i proizvodnju, osiguranici ostvaruju kao oblik specifične zdravstvene zaštite prema mjestu rada, u skladu s ugovorom, kojeg zaključi njegovo poduzeće ili druga pravna osoba s organizacijom zdravstva, odnosno. zdravstvenim radnikom privatne prakse.

Član 18.

Pružanje primarne zdravstvene zaštite iz člana 19. ovog pravilnika. zdravstveni radnici dužni su obaviti istog dana i to tijekom propisanog radnog vremena, a u slučajevima potrebe pružanja hitne medicinske pomoći, odmah.

Određene dostupne i moguće mjere zdravstvene zaštite dužni su zdravstveni radnici provoditi i kod kućnog liječenja.

Određene oblike primarne zdravstvene zaštite, uz postojanje objektivnih uvjeta, izabrani liječnik obavlja kao kućnu posjetu kod osiguranika.

Član 19.

Pored dijela poslova iz člana 26. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju, izabrani liječnik primarne zdravstvene zaštite obavlja i slijedeće poslove:

1. Utvrđuje kada je spriječenost za rad osiguraniku nastupila ili prestala, unutar prvih 30 dana privremene spriječenosti za rad;

2. Ocjenjuje stupanj trudnoće osiguranice radi određivanja dopusta zbog trudnoće i porođaja;

3. Utvrđuje potrebu da bolesnik ima pratioca za vrijeme putovanja, te daje mišljenje o potrebi boravka pratioca za vrijeme liječenja u drugom mjestu na području Republičkog fonda;

4. Utvrđuje potrebu odsutnosti osiguranika s posla zbog njegovanja oboljelog člana uže porodice;

5. Odreduje izolaciju osiguranika ako postoji sumnja na oboljenje od zaraznih bolesti i izvršenje drugih epidemioloških mjera, prema pozitivnim zakonskim propisima;

6. Određuje vrstu prijevoznih sredstava, potrebnih za prijevoz bolesnika s obzirom na njegovo zdravstveno stanje i relaciju puta prijevoza;

7. Daje mišljenje o tome, da li je nesposobnost za rad osiguranika svjesno prouzrokovana, odnosno, da li je ozdravljenje namjerno spriječeno;

8. Daje mišljenje s prijedlogom o produženju rada sa skraćenim radnim vremenom, majci s djetetom preko godinu dana starosti, zbog potrebe neophodne pojačane majčine njege djeteta;

9. Odobrava promjenu mjesta liječenja za vrijeme privremene nesposobnosti za rad do 30 dana osiguraniku, koji ima prebivalište u drugom mjestu, ako bi promjena mjesta liječenja povoljno utjecala na brže ozdravljenje i osposobljavanje osiguranika za rad;

10. Obraduje i upućuje bolesnika na liječničku komisiju, odnosno, invalidsku komisiju;

11. Obavlja i druge poslove u vezi s ostvarivanjem prava na zdravstvenu zaštitu, odnosno, prava iz zdravstvenog osiguranja koja su mu povjerena ugovorom.

Ostali zdravstveni radnici koji uz izabranog liječnika sudjeluju u provođenju dijela mjera primarne zdravstvene zaštite, obavljaju te poslove pružanja zdravstvene zaštite u okviru djelokruga svoga rada.

b) Polikliničko-konzilijarna zdravstvena zaštita

Član 20.

Polikliničko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu osiguranik ostvaruje na osnovi uputnice koju izdaje izabrani liječnik primarne zdravstvene zaštite.

Uputnica sadrži podatke o osiguraniku i točnu naznaku usluga koja se traži u skladu s uputnom dijagnozom bolesti.

Uputnica za izvršenje skupih usluga teba sadržavati: dijagnozu bolesti vezano uz naziv tražene usluge, podatke o liječniku specijalistu koji preporuča tu uslugu (ime i prezime liječnika specijalista koji preporuča tu uslugu, specijalnost, naziv organizacije zdravstva gdje je liječnik specijalist zaposlen).

Uputnica ima snagu narudžbe za izvršenje tražene usluge.

Uputnica za specijalistički pregled vrijedi 30 dana, računajući od dana izdavanja.

Član 21.

Osiguranici koriste polikliničko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu kod liječnika specijalista u organizaciji zdravstva ili ordinaciji zdravstvenog radnika privatne prakse.

Izabrani liječnik upućuje osiguranika na polikliničko-konzilijarni pregled kada nije sam u mogućnosti pružiti potrebnu zdravstvenu zaštitu.

Uz uputnicu, koja sadrži sve elemente kako je navedeno u prethodnom članu ovog pravilnika, izabrani liječnik dužan je priložiti svu potrebnu dokumentaciju.

Izabrani liječnik odlučuje o potrebi upućivanja na prve i ponovne specijalističke preglede ili pretrage ili dijagnostičke zahvate, osim u slučaju, kada je pozivanje na ponovne preglede potrebno kao dio i nastavak samog liječenja. koje obavlja liječnik specijalist.

Član 22.

Osiguranici koriste polikliničko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu bez uputnice kod izabranog liječnika i kod liječnika specijalista:

- okulista, samo kod korekcije vida, propisivanja naočala i očnih pomagala, te kod povrede oka,

- ortopeda, fizijatra u slučajevima ostvarivanja prava na proteze i ortopedska pomagala,

- pneumofiziologa, samo za tuberkulozu,

- dermatovenerologa, samo u slučaju veneričnih (spolnih) bolesti,

- otorinolaringologa, samo kod ponovnog propisivanja slušnog aparata za omogućavanje glasnog govora.

Član 23.

Liječnik spećijalist po izvršenom pregledu dostavlja izabranom liječniku obrazloženi nalaz i mišljenje o zdravstvenom stanju osiguranika s uputama o daljnjem liječenju.

Osiguranik koji je privremeno nesposoban za rad, dužan je nakon obavljenog specijalističkog pregleda i pretrage javiti se i to istog dana, a najkasnije u roku od 48 sati, svom izabranom liječniku, radi daljnjeg liječenja.

c) Stacionarna zdravstvena zaštita

Član 24.

Ostvarivanje stacionarne zdravstvene zaštite u bolničkim i drugim organizacijama zdravstva obavlja se u pravilu na osnovi izdane uputnice za stacionarno liječenje. koju osiguraniku izdaje izabrani liječnik iz člana 9. ovog pravilnika, odnosno, kada je potrebno posredovati radi spašavanja života osiguranika.

Izabrani liječnik dužan je na uputnici za stacionarno liječenje naznačiti organizaciju zdravstva u koju se osiguranik upućuje.

Član 25.

Uputnica za bolničko liječenje iz prethodnog člana vrijedi 30 dana, računajući od dana izdavanja uputnice.

Član 26.

Bolnička, odnosno, druga organizacija zdravstva dužna je upućenog osiguranika primiti na liječenje ili medicinsku obradu u najkraćem mogućem roku, a u slućajevima ugroženosti života, odmah.

Kada osiguranik na osnovi uputnice ne bude primljen na bolničko liječenje zbog nedostatka bolesničkih kreveta i sličnih drugih razloga, nadležni liječnik u bolnici napisat će na uputnicu razloge, kada se osiguranik treba ponovno javiti radi bolničkog liječenja, ali najduže do roka od 8 dana.

Osiguranici privremeno nesposobni za rad i osiguranici upućeni na bolničko liječenje ili obradu po liječničkoj komisiji, smatraju se u pogledu hitnosti obrade i liječenja kao hitni slučajevi.

Član 27.

Nakon završenog bolničkog liječenja, odnosno, obrade, organizacija zdravstva dužna je izdati osiguraniku otpusnicu, otpusno pismo i upute o daljnjem liječenju.

Nakon završenog bolničkog liječenja, osiguranik je dužan s dokumentacijom iz prethodnog stavka javiti se osobno ili preko člana porodice, odnosno, treće osobe, svom izabranom liječniku, najkasnije u roku 48 sati, računajući od dana završetka bolničkog liječenja.

d) Medicinska rehabilitacija i fizikalno liječenje

Član 28.

Medicinsku rehabilitaciju ili fizikalno Iiječenje u bolničkoj organizaciji zdravstva osiguranici ostvaruju na osnovi uputnice.

Medicinsku rehabilitaciju osiguranici ostvaruju i kao premještaj iz bolničke organizacije zdravstva, kao nastavak bolničkog liječenja.

Medicinsku rehabilitaciju ili fizikalno liječenje iz stavka 1. i 2. ovog člana odobrava liječnička komisija na zahtjev izabranog liječnika, odnosno, na zahtjev liječnika specijalista organizacije zdravstva.

Član 29.

Prijedlog za medicinsku rehabilitaciju ili fizikalno liječenje podnosi izabrani liječnik na osnovi mišljenja nadležnog liječnika specijalista.

Obrazloženi prijedlog uz potrebnu medicinsku dokumentaciju izabrani liječnik iz prethodnog stavka dostavlja liječničkoj komisiji.

Liječnička komisija razmatra prijedlog i donosi odluku.

Ako liječnička konkisija odobri rnedicinsku rehabilitaciju ili fizikalno liječenje, istovremeno odreduje i bolničku organizaciju zdravstva gdje će se izvršiti medicinska rehabilitacija ili fizikalno liječenje.

Izabrani liječnik iz stavka 1. ovog člana kompletira dokumentaciju. koju zajedno s uputnicom za medicinsku rehabilitaciju ili fizikalno liječenje, dostavlja bolničkoj organizaciji zdravstva.

Član 30.

Indikacije za bolničku medicinsku rehabilitaciju ili fizikalno liječenje utvrđuje Skupština Republičkog fonda posebnim općim aktom.

Član 31.

Ambulantnu medicinsku rehabilitaciju ili fizikatno liječenje, osiguranici ostvaruju na osnovi uputnice liječnika primarne zdravstvene zaštite.

Ambulantna medicinska rehabititacija ili fizikalno liječenje provodi se u najbližoj organizaciji zdravstva, specijaliziranoj za medicinsku rehabilitaciju ili fizikalno liječenje prema mjestu stanovanja.

Osiguranik koji želi koristiti medicinsku ambulantnu rehabilitaciju ili fizikalno liječenje u specijaliziranoj bolničkoj organizaciji izvan mjesta stanovanja sam snosi troškove prijevoza.

e) Hitna medicinska pomoć

Član 32.

Osiguranik ostvaruje hitnu medicinsku pomoć kod najbližeg liječnika i u svakoj organizaciji zdravstva koja je u mogućnosti pružiti potrebnu zdravstvenu zaštitu, odnosno, u organiziranoj jedinici - stanici hitne pomoći, bez uputnice, ali uz predočenje zdravstvene iskaznice.

Pod hitnom medicinskom pomoći u smislu prethodnog stavka ovog člana, podrazumijeva se pružanje zdravstvene zaštite koja je neophodna da se spriječi neposredna opasnost za život i zdravlje osiguranika.

U slučaju potrebe, osiguranik, kojem je pružena hitna medicinska pomoć, upućuje se u drugu organizaciju zdravstva na daljnje lijećenje uz osiguranje prijevoza, a po potrebi i medicinskog nadzora do organizacije zdravstva u koju se upućuje.

Član 33.

Osiguranik može u slućaju potrebe za hitnom medicinskom pomoći koristiti liječnički pregled, liječenje i drugu medicinsku pomoć u stanu, kada zbog prirode bolesti nije u mogućnosti ostvariti pomoć u organizaciji zdravstva.

Hitnu medicinsku pomoć osiguraniku, može u stanu pružiti najbliži liječnik ili liječnik hitne medicinske pomoći.

f) Kućno liječenje i medicinska njega u stanu osiguranika

Član 34.

Kućno liječenje osiguranika može se obaviti u slučajevima akutnog oboijenja, kroničnih bolesti, kada je osiguranik nepokretan ili kada zdravstveno stanje osiguranika zahtijeva strogo mirovanje i svakodnevni nadzor zdravstvenog radnika. a ne postoji potreba za stacionarno liječenje.

Odluku o potrebi kućnog liječenja ili njege donosi izabrani liječnik, uzimajući u obzir medicinske razloge, socijalne, stambene i druge uvjete i mogućnosti za provođenje kućnog liječenja.

Kućno liječenje traje sve dok postoji potreba za takvo liječenje.

Član 35.

Ako je osiguraniku za kućno liječenje potrebna kućna medicinska njega, tu njegu na prijedlog izabranog liječnika odobrava liječnička komisija.

Liječnička komisija, iz prethodnog stavka ovog člana, odreduje vrijeme trajanja kućne medicinske njege, te dnevni broj sati za pružanje kućne njege.

Član 36.

Osiguranici porodilji, koja za vrijeme porodaja nije smještena u organizaciji zdravstva, stručnu njegu i pomoć, a vrijeme poroda pruža izabrani liječnik, odnosno primaIja.

Član 37.

Stručnu pomoć i njegu radi praćenja stanja poslije poroda, osiguranici porodilji i novorođenom djetetu, pruža patronažna medicinska sestra ili babica.

3. Propisivanje i izdavanje lijekova

Član 38.

Lijekove na recept može propisivati izabrani liječnik iz člana 9. ovog pravilnika samostalno ili na prijedlog liječnika specijalista.

Član 39.

Na teret sredstava Republičkog fonda izabrani liječnik iz prethodnog člana ovog pravilnika može propisivati samo one lijekove koji su utvrđeni općim aktom Republičkog fonda (pozitivna Lista lijekova).

Troškove nabavke lijeka koji se nalazi na listi iz prethodnog stavka, a kojeg nema na tržištu, pa ga osiguranik nabavi izvan područja Republičkog fonda, odobrit će se

osiguraniku na teret sredstava Republičkog fonda, uz uvjet je recept ovjerila ovlaštena javna ljekarna.

Troškovi nabavke lijeka, koji se nalazi na listi iz stavka 1. ovog člana, odobrit će se na teret sredstava Republičkog fonda uz uvjet, da nabavku odobri liječnička komisija.

Naknada troškova za nabavku lijeka, kako je navedeno u prethodnom stavku ovog člana, obavlja se na zahtjev osiguranika, a isplaćuje u dinarima prema tečaju koji važi na dan povrata troškova. Uz zahtjev osiguranik treba priložiti original recepta i dokaz da je lijek plaćen.

Član 40.

Osiguranik sudjeluje dijelom vlastitih sredstava kod kupnje lijeka (ućešće).

Iznos ućešća iz prethodnog stavka utvrđuje se općim aktom Republičkog fonda.

Član 41.

Ućešće iz prethodnog člana naplaćuje ljekarna prikupnji lijeka.

Ako osiguranik kupuje lijek u ljekarni izvan područja Republike, plaća učešće u visini koja je određena na podrućjil gdje se lijek kupuje.

Za kupnju lijeka iz člana 39. stavka 2. ovog pravilnika, učešće naplaćuje Republički fond na dan povrata troškova kupnje, sve kako je utvrđeno odredbom stavka 3. istog člana ovog pravilnika.

4. Ostvarivanje prava na proteze, ortopedska i druga pomagala i sanitarne sprave

Član 42.

Osiguranik ostvaruje pravo na ortopedska i druga pomagala i sanitarne sprave, na osnovi prijedloga koji izdaje izabrani liječnik, pod uvjetima i na način propisan općim aktom Republičkog fonda i ovim pravilnikom.

Radi praćenja i kontrole roka trajanja pomagala, prijedlog iz prethodnog stavka mora biti ovjerovljen od strane Stručne službe Republičkog fonda, radi registracije.

Član 43.

Osiguranik naručuje izradu pomagala po mjeri kod specijaliziranog poduzeća ili radnji za izradu ortopedskih pomagala. s kojima je Republički fond zaključio ugovor o izradi, odnosno, isporuci pomagala.

Ostala pomagala koja se ne izraduju po mjeri, osiguranik nabavlja u specijaliziranom trgovačkom poduzeću ili radnji, odnosno, drugom poduzeću koje se bavi prometom pomagala.

Član 44.

Ako osiguranik želi naručiti ili nabaviti pomagalo u poduzeću, odnosno, radnji s kojom Republički fond nije zaključio ugovor, kupnja tereti sredstva Republičkog fonda samo do visine cijene pomagala, koja je utvrđena ugovorom izmedu subjekta iz člana 43. ovog pravilnika.

Kad osiguranik na osnovi prijedloga za dobivanje pomagala, to pomagalo nabavi u inozemstvu, Republički fond će na zahtjev osiguranika nadoknaditi troškove nabavke tog pomagala u dinarima i to do visine iz stavka 1. ovog člana.

Član 45.

Osiguranik ostvaruje pravo iz člana 42. ovog pravilnika na teret sredstava Republičkog fonda i vlastitih sredstava (učešća).

Visinu učešća utvrđuje Republićki fond općim aktom. Učešće naplaćuje poduzeće ili radnja koja je izradila ili prodala sredstvo osiguraniku.

U slučaju kupnje pomagala u inozemstvu. kako je navedeno u stavku 2. prethodnog člana ovog pravilnika, učešće naplaćuje Republički fond u vrijeme povrata troškova nabavke.

5. Ostvarivanje prava na stomatološku i stomatološko-protetsku zaštitu

Član 46.

Liječenje bolesti zubi, usta i paradoncije kao preventivne zahvate i mjere, osiguranik ostvaruje na način i po postupku koji je propisan za korištenje primarne zdravstvene zaštite.

Osiguranik ostvaruje pravo na stomatološko protetske radove i pomagala i ortodontska sredstva, pod uvjetima i načinom propisan općim aktom Republičkog fonda i ovim pravilnikom.

Član 47.

Izabrani liječnik stomatolog, kada utvrdi potrebu za zahvatima stomatološke protetike. osiguraniku izdaje potvrdu o potrebi izvršenja predmetnih radova.

Izvršenje radova iz prethodnog stavka odobrava posebna stručna komisija u skladu s općim aktom Republičkog fonda.

Odobrenje iz stavka 1. ovog člana vrijedi tri mjeseca, računajući od dana izdavanja.

Ako je osiguraniku u međuvremenu prestalo svojstvo nsiguranika, započeti radovi će se dovršiti na teret sredstava Republičkog fonda.

Član 48.

Stomatološki zahvati kod liječnika specijalista iz oralne, dentalne patologije i paradontologije, oralne kirurgije osiguranik ostvaruje na osnovi uputnice izabranog liječnika stomatologa.

Uputnica vrijedi 30 dana. računajući od dana izdavanja.

Član 49.

Kod preuzimanja protetskih radova ili pomagala kao kod ortodontskih sredstava, osiguranik plaća učešće, ako je utvrdeno općim aktom Republičkog fonda.

Komisija iz člana 47. stavka 2. ovog pravilnika obavlja kontrolu kvalitete protetskog rada ili pomagala. kao i ortodontskog sredstva. na osnovi vlastite inicijative ili na zahtjev osiguranika.

Član 50.

Stomatoprotetski radovi i pomagala i ortodontska sredstva izrađuju se na teret sredstava Republičkog fonda od standardnih materijala, prema općem aktu Republičkog fonda.

III. OSTVARIVANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Član 51.

Zdravstvena zaštita osigurava se osiguraniku na teret sredstava Republičkog fonda od dana stjecanja svojstva osiguranika, pa do isteka 30 dana od dana prestanka svojstva osiguranika.

Članovima porodice osiguranika. osigurava se zdravstvena zaštita za sve vrijeme za koje se zdravstvena zaštita osigurava osiguraniku.

Članovima porodice osiguranika, osigurava se zdravstvena zaštita u onom opsegu u kome se osigurava i osiguraniku.

Član 52.

Osiguraniku iz prethodnog člana, kod kojeg je za vrijeme trajanja svojstva osiguranika u Republičkom fondu uslijed bolesti ili povrede, nastupila privremena spriječenost za rad, produžuje se liječenje po prestanku svojstva osiguranika, sve dok traje privremena spriječenost za rad zbog te bolesti.

Član 53.

Osiguranik, koji je zdravstvenu zaštitu ostvario na način suprotan odredbama ovog pravilnika, dužan je sam snositi nastale troškove zdravstvene zaštite:

1. U cijelosti, ako je zdravstvenu zaštitu na području Republike ostvario u organizaciji zdravstva, odnosno u ordinaciji zdravstvenog radnika privstne prakse s kojima Republički fond nije zaključio ugovor o pružanju zdravstvene zaštite:

2. U dijelu, kojk čini razliku između stvarnih troškova i troškova liječenja i putnih troškova, koji bi nastali da je liječenje obavljeno na način utvrđen ovim pravilnikom kada je zdravstvenu zaštitu ostvario izvan područja Republike na teritoriju Jugoslavije i inozemstvu, osim u slučaju. kad ie takva zdravstvena zaštita korištena da se spriječi neposredna opasnost za zdravlje i život osiguranika:

3. U punom iznosu putnih troškova. kada je zdravstvena zaštita ostvarena izvan mjesta propisanog za njeno korištenje i

4. U dijelu, koji čini razliku u vrijedncsti standarda zdravstvene zaštite utvrđenog općim aktom Republičkog fonda i ostvarenog po vlastitom Izboru osiguranika.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 54.

Osiguranik je dužan izvršiti izbor liječnika u smislu odredbi člana 9. ovog pravilnika, najkasnije do 15. prosinca tekuće godine za slijedeću godinu.

Ako osiguranik ne izvrši obvezu do roka iz prethodnog stavka, zdravstvenu zaštitu iz primarne zdravstvene zaštite kako je utvrđeno odredbom člana 19. ovog pravilnika, koristit će kod prethodno izabranog liječnika.

Član 55.

Primjenu odredbi ovog pravilnika od strane organizacija zdravstva i zdravstvenih radnika privatne prakse. osigurat će Republički fond ugovorom koji zaključuje s navedenim subjektima.

Član 56.

Ovlašćuje se Izvršni odbor Republičkog fonda da po potrebi donosi uputstva i tumačenja odredbi ovog pravilnika.

Član 57.

Danom primjene odredbi ovog pravilnika prestaju važiti odredbe samoupravnih općih akata samoupravnih interesnih zajednica zdravstva i zdravstvenog osiguranja radnika i poljoprivrednika, odnosno, Samoupravne interesne zajednice zdravstva i zdravstvenog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske, kojima je uređeno pitanje načina ostvarivanja zdravstvene zaštite.

Član 58.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 500-01/90-O1/12

Urbroj : 338-04-90-1

Zagreb, 4. prosinca 1990.

Predsjednik Skupštine Republičkog fonda

prof. dr. sci. Mate Granić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranica za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave za Vaše web stranice.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice po povoljnim cijenama.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>