Zakoni i propisi - Pravni savjeti 55 21.12.1990 Odluka o visini putnih troškova u vezi s korištenjem zdravstvene zaštite u zemlji i inozemstvu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SKUPŠTINA REPUBLIČKOG FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi člana 22. Statuta Republičkog fonda zdravtvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine" broj 48/90), Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zđravstva Hrvatske na 2. sjednici održanoj 4. prosinca 1990. godine, donijela je

ODLUKU

o visini putnih troškova u vezi s korištenjem zdravstvene zaštite u zemlji i inozemstvu

Član 1.

Ovom Odlukom propisuje se visina naknade putnih troškova (izdaci za smještaj, prehranu i prijevoz) u vezi korištenja zdravstvene zaštite u zemlji i inozemstvu kada je ona korištena suglasno odredbama općeg akta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske (u daljnjem tekstu: Republički fond).

Član 2.

Osiguranicima Republičkog fonda, kada putuju i borave u drugom mjestu. radi ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu i drugih prava iz zdravstvenog osiguranja, kao i osobama koje su određene za pratioca tih osoba, pripada naknada za troškove smještaja i prehrane (u daljnjem tekstu: dnevnica) u iznosu od 15% zajamćenog osobnog dohotka važećeg u Republici Hrvatskoj, računajući za dane putovanja osiguranika. Kada se osiguranik zbog ostvarivanja zdravstvene zaštite, suglasno odredbama općeg akta Republičkog fonda, kojim se propisuje način korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu, upućuje na liječenje ili liječnički pregled u inozemstvo, osiguraniku i njegovom pratiocu, suglasno općem aktu Republičkog fonda, pripada dnevnica u iznosu od 60% dnevnice, koja se posebnim saveznim propisom utvrđuje za službena putovanja u inozemstvo, za osobe na radu u saveznim organima uprave.

Član 3.

Dnevnica iz člana 2. ove Odluke, obračunava pokriće troškova i za hranu i osobni prijevoz, u mjestu korištenja zdravstvene zaštite. Suglasno stavku 1. ovog člana trošak za smještaj obračunava se na osnovi plaćenog računa hotela B" kategorije.

Član 4

Kada se dnevnica obračunava suglasno članu 3. ove Odluke, izdatak za smještaj obračunava se u visini plaćenog računa hotela "B" kategorije, uz smanjenje dnevnice za 50%. Pod smještajem u smislu stavka 1. ovog člana, razumijeva se samo trošak noćenja.

Ako se kao dokaz o izdatku za smještaj ne priloži račun hotela "B" kategorije, osiguranik ima pravo samo na iznos dnevnice iz člana 2. ove Odluke.

Član 5

Dnevnica pripada osiguraniku u punom iznosu ako je putovanje i boravak u drugom mjestu u vezi korištenja zdravstvene zaštite, trajalo najmanje 12 do 24 sata. Za putovanje. koje traje duže od 24 sata. osiguraniku pripada puna anevnica za svaka 24 sata provedena na putu, kao i za ostatak vremena preko 12 sati. Za ostatak vremena preko 8 sati, odnosno za vrijeme provedeno na putu preko 8 do 12 sati, osiguraniku pripada polovica dnevnice.

Član 6.

Kao vrijeme provedeno na putu, za koje osiguraniku pripada dnevnica smatra se:

1. liječenje u bolničkoj organizaciji zdravstva, vrijeme provedeno na putu od polaska prijevoznog sredstva javnog saobračaja iz mjesta rada, odnosno boravka osiguranika; do dolaska. u mjesto liječenja i obratno,

2. putovanje na liječnički, odnosno komisijski pregled, ili izvanbolničko liječenje, na koje je osiguranik upućen, vrijeme od polaska prijevoznog sredstva javnog saobračaja iz mjesta rada, odnosno boravka do povratka u to mjesto. Vrijeme povratka u slučajevima iz stavka 1. ovog člana računa se od polaska prvog prijevoznog sredstva iz mjesta liječenja ili pregleda i to. neposredno,poslije otpusta iz bolničke organizacije zdravstva, odnosno specijalistićke ambulante i sl., pa do dolaska tog prijevoznog sredstva u mjesto rada, odnosno boravka. Polazak i dolazak prijevoznog sredstva javnog saobračaja, utvrđuje se prema utvrđenom voznom redu.

Član 7

Dnevnice, određene za stranu državu u koju se osiguranik upućuje na liječenje ili liječnički pregled. obračunavaju se od sata prelaska granice Jugoslavije, u odlasku i povratku. Ako se za putovanje koristi avion, dnevnica se obračunava od sata polaska aviona s posljednjeg aerodroma u Jugoslaviji do sata povratka aviona na prvi aerodrom u Jugoslaviji.

Član 8.

Izdaci za prijevoz obračunavaju se u visini cijene iz putničkog cjenika za prijevoz sredstvom one vrste i razreda, koji je odobren prema općem aktu Republičkog fonda, radi putovanja u svezi korištenja zdravstvene zaštite. Ako su u cijenu avionske karte, zbog prekida putovanja uračunati troškovi smještaja i prehrane, dnevnica se umanjuje za 80%. Ako je u cijenu avionske karte zbog prekida putovanja uračunat samo trošak smještaja dnevnica se umanjuje za 50%.

Član 9.

Izdaci za upotrebu spavaćih kola na putovanju, obračunavaju se uz smanjenje dnevnice za 50%:

- ako putovanje traje neprekidno najmanje 24 sata,

- ako se putuje noću od 22 do 6 sati,

- ako se putuje najmanje 6 sati noću nakon 20 sati.

Član 10.

Ako od mjesta stanovanja, odnosno rada, do mjesta najbližeg liječnika, odnosno organizacije zdravstva u drugom mjestu, ne saobrača javno prijevozno sredstvo. osigu- raniku koji je koristio neko drugo sredstvo prijevoza. nadoknađuju se troškovi prijevoza u visini 10% cijene jedne litre benzina 98 oktana, po prijedenom kilometru. Osiguraniku koji je umjesto javnog prijevoznog sredstva koristio osobni automobil, naknađuju se troškovi prijevoza u visini troškova prijevoza javnim prijevoznim sredstvom.

Član 11

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u " Narodnim novinama".

Klasa: 502-08/90-01 /02

Urbroj : 338-04-90- t

Zagreb, 4. prosinca 1990.

Predsjednik Skupštine Republičkog fonda

prof. dr. sci. Mate Grantć, v. r: