Zakoni i propisi - Pravni savjeti 52 12.12.1990 Uredba o Sekretarijatu za zakonodavstvo
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 26. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine". br. 41/90) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 5. prosinca 1990. donijela je

UREDBU

o Sekretarijatu za zakonodavstvo

Članak 1.

Ovom uredbom uređuju se djelokrug, osnove unutarnje organizacije, položaj, ovlaštenja i odgovornosti rukovoditelja Sekretarijata Vlade Republike Hrvatske za zakonodavstvo.

Članak 2.

Sekretarijat Vlade Republike Hrvatske za zakonodavstvo (u daljnjem tekstu: Sekretarijat) daje Vladi Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada) sa stanovišta usklađenosti s ustavom i pravnim sistemom, mišljenja o prijedlozima za donošenje zakona, o nacrtima odnosno prijedlozima zakona te drugih propisa i općih akata koje donosi Sabor Republike Hrvatske odnosno Vlada; priprema i izraduje prijedloge za donošenje zakona, nacrte odnosno prijedloge zakona i drugih propisa koji ne spadaju u djelokrug Republičkih organa uprave ili za koje to odredi Vlada; pruža stručnu pomoć republičkim organima uprave u izradi zakona i drugih propisa što ih donosi Sabor Republike Hrvatske i Vlada; proučava i razmatra pitanja iz oblasti političkog sistema i izgradnje pravnog sistema te daje Vladi mišljenja i prijedloge o tim pitanjima; izvršava za potrebe Vlade stručne poslove u vezi s nadzorom nad zakonitošću propisa republičkih organa uprave; brine se za objavu zakona i drugih propisa i općih akata republičkih organa u "Narodnim novinama" te obavlja i druge poslove koje mu u svezi s njegovim djelokrugom povjeri Vlada. Sekretarijat daje Vladi mišljenja o nacrtu odnosno prijedlogu akata saveznih organa i o ustavnosti republičkih zakona i zakonitosti drugih propisa.

Članak 3.

Poslovi i zadaci Sekretarijata utvrđuju se pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i načinu rada Sekretarijata.

Članak 4.

Radom Sekretarijata rukovodi sekretar. Sekretar je odgovoran za rad Vladi i ima pravo i dužnost rukovodioca organa uprave u odnosu na stručnu službu.

Članak 5.

Rukovodeći radnici u Sekretarijatu su podsekretarzamjenik sekretara i pomoćnik sekretara. Podsekretar - zamjenik sekretara koordinira rad u Sekretarijatu, zamjenjuje sekretara u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti i obavlja stručne poslove utvrđene pravilnikom kojim se utvrđuje unutarnja organizacija i način rada Sekretarijata. , Podsekretar - zamjenik sekretara ima položaj, ovlaštenja i odgovornosti sekretara kad ga zamjenjuje. Pomoćnik sekretara pomaže sekretaru u rukovođenju, obavlja stručne poslove utvrđene pravilnikom kojim se utvrđuje unutarnja organizacija i način rada Sekretarijata i obavlja i druge poslove koje mu povjeri sekretar.

Članak 6.

Sekretara. podsekretara - zamjenika sekretara i pomoćnika sekretara imenuje i razrješava od dužnosti Vlada.

Sekretar, podsekretar - zamjenik sekretara i pomoćnik sekretara imenuju se na ćetiri godine.

Članak 7.

Radnici Sekretarijata za zakonodavstvo zatečeni u radnom odnosu na dan stupanja na snagu ove uredbe nastavljaju radom u Sekretarijatu.

Članak 8.

Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i načinu rada Sekretarijata donijet će se u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Članak 9.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 022-03/90-01/15

Urbroj: 5030107-90-4

Zagreb, 5. prosinca 1990.

Predsjednik

Josip Manolić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.