Zakoni i propisi - Pravni savjeti 52 12.12.1990 Uredba o Uredu za nacionalne manjine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 26. stavka 1. točke 4. Zakona u Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 5. prosinca 1990. donijela je

UREDBU

o Uredu za nacionalne manjine

Članak 1.

Ovom uredbom ureduju se djelokrug rada Ureda za nacionalne manjine, osnove unutarnje organizacije, položaj, ovlaštenja i odgovornosti njenog rukovoditelja.

Članak 2.

Ured za nacionalne manjine (u daljnjem tekstu: Ured) obavlja stručne i druge poslove, u okviru djelokruga Vlade, a u svezi s ostvarivanjem utvrđene politike oštvarivanja ravnopravnosti nacionalnih manjina koje žive na području Republike Hrvatske kao i njihovih prava utvrđenih Ustavom i zakonom i predlaže mjere za ostvarivanje tih prava, priprema prijedloge za osiguravanje sredstava za ostvarivanje ustavnih prava nacionalnih manjina, daje prijedloge i mišljenja za financiranje određenih potreba nacionalnih manjina.

Članak 3.

Ured surađuje s republičkim državnim organima i drugim organizacijama, u cilju pronalaženja najadekvatnijih rješenja i metoda koje će odgovarati potrebama i uvjetima onih sredina u kojima žive pojedine nacionalne manjine.

Članak 4.

Uredom rukovodi predstojnik Ureda kojeg imenuje Vlada. Predstojnik Ureda za svoj rad i rad Ureda odgovara Vladi. Predstojnik Ureda u odnosu na Stručnu službu Ureda ima prava i dužnosti rukovodioca Republičkog organa uprave.

Članak 5.

Radnici Ureda ostvaruju svoja prava i dužnosti u skladu sa Zakonom o upravi i drugim propisima o pravima i dužnostima radnika u državnim organima i u skladu s odlukama Vlade. Unutarnja organizacija i način rada Ureda, prava i dužnosti radnika, utvrđuju se pravilnikom o unutarnjoi organizaciji i načinu rada Ureda koji donosi predstojnik u suglasnosti s Vladom.

Članak 6.

Predstojnik Ureda donijet će pravilnik o unutarnjoj organizaciji i načinu rada Ureda u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Članak 7.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 022-03/90-01 /21

Urbroj: 5030107-90-3

Zagreb, 5. prosinca 1990

Predsjednik

Josip Manolić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.