Zakoni i propisi - Pravni savjeti 52 12.12.1990 Uredba o Stručnoj službi Vlade Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. stavka prvog i članka 25. stavka prvog Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90). Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 5. prosinca 1990. donijela je

UREDBU

o Stručnoj službi Vlade Republike Hrvatske

Članak 1.

Ovom uredbom osniva se Stručna služba Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Stručna služba) i uređuje njen djelokrug, osnove unutarnjeg ustrojstva i položaj te ovlaštenja i odgovornosti rukovodilaca:

Članak 2.

Stručna služba obavlja sve stručne; upravnopravne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada), a osobito poslove koji se odnose na: sazivanje i održavanje sjednica te na izradu zapisnika, zaključaka i izvješća; izradu ili sudjelovanje u izradi stručnih referata, izvrešća, bilježaka i pregleda; izradu nacrta rješenja i zaključaka koje donosi Vlada ili njena radna tijela; brigu o sadržajnoj i formalnoj uskađenosti prijedloga zakona, drugih propisa i akata sa stajalištem Vlade i o pravodobnom upućivanju Saboru ili za objavu; brigu zaključcima, inicijativama i zastupničkim pitanjima upućenim Vladi te administrativno-tehničke poslove.

Članak 3.

Poslovi i zadaci Stručne službe obavljaju se u sklopu dviju organizacijskih jedinica, i to: 1. Tajništva Vlade 2. Kabineta predsjednika Vlade.

Članak 4.

Radom Stručne službe rukovodi tajnik Vlade. Tajnik Vlade odgovara Vladi za stručni, blagovremeni i djelotvorni rad Stručne službe. Tajnik Vlade ima dva pomoćnika. Tajnika Vlade u slučaju odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje pomoćnik koga odredi Vlada na prijedlog tajnika.

Članak 5.

Rukovodeći radnici u Stručnoj službi su pomoćnici tajnika i šef Kabineta predsjednika Vlade.

Pomoćnici pomažu tajniku Vlade u organiziranju poslova Stručne službe i u usklađivaniu rada svih stručnih službi za potrebe Vlade i odgovorni su za svoj rad tajniku. Pomoćnik neposredno rukovodi radom Tajništva.

Šef Kabineta predsjednika Vlade neposredno rukovodi radom Kabineta i odgovoran je za svoj rad predsjedniku Vlade.

Članak 6.

Tajnik Vlade ima spram Stručne službe prava i dužnosti rukovodioca Republičkog organa državne uprave, a pomoćnici tajnika i šef Kabineta predsjednika Vlade položaj i dužnosti rukovodećeg radnika u Republičkim organima državne uprave.

Članak 7.

Pomoćnike tajnika imenuje i razrješava od dužnosi Vlada na prijedlog tajnika Vlade. Šefa Kabineta imenuje Vlada na prijedlog predsjednika Vlade. Pomoćnici tajnika i šef Kabineta predsjednika imenuju se na četiri godine.

Članak 8.

Najsloženiji poslovi i zadaci Stručne službe povjeravaju se radnicima koje imenuje Vlada, savjetnicima predsjednika odnosno potpredsjednika Vlade i tajnicima radnih tijela. Savjetnici predsjednika Vlade, savjetnici potpredsjednika Vlade i tajnici radnih tijela imenuju se na 4 godine na prijedlog predsjednika odnosno potpredsjednika i njima su odgovorni za svoj rad.

Članak 9.

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Stručne službe uređuju se: poslovi koje obavljaju organizacijske jedinice; način rada; programiranje i planiranje rada; ovlaštenja i odgovornosti radnika u obavljanju poslova i zadataka; prava i obveze radnika i sistematizacija radnih mjesta s brojem izvršitelja.

Članak 10.

Tajnik Vlade donijet će pravilnik iz članka 9. u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Članak 11.

Imenovani radnici i radnici dosadašnje Stručne službe nastavljaju radom u ovoj stručnoj službi do donošenja pravilnika iz članka 9. ove uredbe.

Na radnike Stručne službe koji ne budu imenovani, raspoređeni odnosno preuzeti u smislu Zakona o upravi, primjenjuju se odredbe članka 381. do 383. Zakona o upravi i drugi odgovarajući propisi.

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje važiti Uredba o Stručnoj službi Izvršnog vijeća Sabora ("Narodne novine", broj 13/85).

Članak 13.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 022-03/90-01/13

Urbroj: 5030107-90-16

Zagreb, 5. prnsinca 1990.

Predsjednik

Josip Manolić, v. r