Zakoni i propisi - Pravni savjeti 52 12.12.1990 Uredba o Uredu za odnose s republikama i pokrajinama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 26. stavka 1. točke 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 5. prosinca 1990. donijela je

UREDBU

o Uredu za odnose s republikama i pokrajinama

Članak 1.

Ured za odnose s republikama i pokrajinama su daljnjem tekstu: Ured) obavlja, u okviru djelokruga Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada) stručno-analitičke i druge poslove u vezi s usuglašavanjem stavova Vlade s nadležnim organima drugih republika odnosno pokrajina o pitanjima o kojima odlućuje Skupština SFRJ odnosno Savezno izvršno vijeće.

Ured u suradnji s nadležnim republičkim organima i institucijama osobito prati donošenje zakona i drugih propisa i općih akata i prati mjere koje u provođenju gospodarske i druge politike donose odnosno poduzimaju nadležni organi drugih republika i pokrajina, a koji bi mogli utjecati na gospodarsku i socijalnu politiku Republike Hrvatske.

U okviru djelokruga utvrđenog stavkom 1. i 2. ovog članka, Ured daje mišljenja i prijedloge u vezi s utvrđivanjem i provođenjem politike Vlade u odnosima s drugim republikama i pokrajinama odnosno s organima savezne vlasti, osobito u pogledu donošenja te izvršavanja saveznih propisa i drugih akata te obavlja i druge poslove za potrebe Vlade.

Članak 2.

Rad u okviru svoje nadležnosti Ured će ostvarivati samostalno ili u suradnji s nadležnim Republičkim organima uprave i s odgovarajućim organima i organizacijama dru gih republika i pokrajina te odgovarajućim organima savezne vlasti.

Članak 3.

Uredom rukovodi preclstojnik Ureda kojeg imenuje Vlada. Predstojnik Ureda za svoj rad i rad Ureda odgovara Vladi. Predstojnik Ureda u odnosu na stručnu službu Ureda, ima prava i dužnosti rukovodioca Republičkog organa uprave.

Članak 4.

Za obavljanje najsloženijih poslova i zadataka iz djelokruga Ureda, Vlada može imenovati pomoćnika predstojnika Ureda.

Aktom o imenovanju osoba iz stavka 1. ovog članka određuju se njihovi poslovi i zadaci kao i način ostvarivanja njihove odgovornosti.

Radnici Ureda ostvaruju svoja prava i dužnosti u skladu sa Zakonom o upravi i drugim propisima o pravima i dužnostima radnika u državnim organima i u skladu s odlukama Vlade.

Članak 5.

Unutarnja organizacija i način rada Ureda, prava i dužnosti radnika, utvrđuju se pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i načinu rada Ureda koji donosi predstojnik u suglasnosti s Vladom.

Članak 6.

Predstojnik Ureda donijet će pravilnik o unutarnjoj organizaciji i načinu rada Ureda u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Članak 7.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 022-03/90-01/11

Urbroj : 5030107-90-3

Zagreb, 5. prosinca 1990.

Predsjednik

Josip Manolić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.