Zakoni i propisi - Pravni savjeti 52 12.12.1990 Uredba o Uredu za opće poslove Vlade Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 25. stavka 2. i članka 26. stavka 2. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 5. prosinca 1990. donijela je

UREDBU

o Uredu za opće poslove Vlade Republike Hrvatske

Članak 1.

Ovom uredbom osniva se Ured za opće poslove Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ured) koji kao zajednička stručna služba, obavlja stručne i tehničke poslove za potrebe Predsjedništva Republike Hrvatske, Sabora i Vlade.

Članak 2.

Ured obavlja stručne poslove koji se odnose na: financijsko-materijalno poslovanje i rukovanje imovinom; uredsko poslovanje, administrativno-tehničke usluge i automatska obrada podataka; tekuće i investicijsko održavanje objekata, poslovnog prostora, stambenog prostora, prostora za reprezentativne i posebne namjene, inventara i opreme; usluge prijevoza; ugostiteljske usluge; imovinskopravne poslove i poslove iz oblasti radnih odnosa i socijalne zaštite te preventivne i primarne zdravstvene zaštite.

Ured po potrebi obavlja i druge poslove koji mu se stave u nadležnost, a po svojoj prirodi spadaju u djelokrug općih službi.

Osim za potrebe organa iz članka 1. ove uredbe Ured može, u slučaju racionalnosti, pojedine poslove iz svoje nadležnosti obavljati i za druge republičke organe (u daljnjem tekstu: korisnici usluga).

Članak 3.

Radom Ureda rukovodi predstojnik, kojeg imenuje Vlada. Predstojnik Ureda ima prava i dužnosti rukovoditelja organa državne uprave.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predstojnika Ureda zamjenjuje osoba koju na prijedlog predstojnika Ureda odredi tajnik Vlade.

Članak 4.

Međusobni odnosi Ureda i korisnika usluga, uvjeti i način korištenja usluga, kao i druga pitanja od zajedničkog interesa koja nisu utvrđena zakonom, poslovnicima ili drugim općim aktima korisnika usluga uređuju se sporazumom ili ugovorom.

Ured je ovlašten da u okviru poslova i zadataka iz svoje nadležnosti i odobrenih sredstava sklapa ugovore i zaključuje druge pravne poslove.

Članak 5.

Tajnik Vlade usklađuje rad Ureda u obavljanju poslova za potrebe Vlade i Republičkih organa uprave, a tajnik Predsjedništva Republike i tajnik Sabora u odnosu na obavljanje poslova za potrebe Predsjedništva Republike i Sabora. Predstojnik Ureda odgovoran je za svoj rad Vladi, a za rad što ga Ured obavlja za Predsjedništvo Republike i Sabor, odgovoran je i tim organima.

Članak 6.

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ureda utvrđuju se drugi rukovoditelji, trajanje funkcija, način popunjavanja rukovodećih radnih mjesta te prava i odgovornosti rukovoditelja na tim radnim mjestima.

Unutarnje ustrojstvo i sistematizacija poslova i zadataka u Uredu utvrđuju se na temelju programa rada i potreba korisnika usluga, prema opsegu, vrsti i srodnosti poslova. mogućnosti zaokruživanja procesa rada i pračenja troškova.

Poslovi i zadaci Ureda obavljaju se u okviru organizacijskih jedinica: odjela, službi, odsjeka, referada i pomoćno-tehničkih službi.

Na unutarnje ustrojstvo i način rada Ureda, prava i dužnosti radnika shodno se primjenjuju propisi koji se odnose na organe državne uprave.

Članak 7.

Usklađivanje osnovnih poslova i zadataka Ureda u tekućoj godini utvrđuje se na koordinacijskom sastanku tajnika Predsjedništva Republike, Sabora i Vlade.

Članak 8.

Predstojnik Ureda donijet će pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ureda u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Osim postupka za donošenje pravilnika iz prethodnog stavka, koji je propisan člankom 15. i 16. Uredbe o načelima unutarnjeg ustrojstva i načina rada ministarstava i zavoda, predstojnik Ureda je dužan pribaviti suglasnost Kabineta predsjednika Republike i Predsjedništva Sabora.

Članak 9.

Poslovi i zadaci Sekretarijata za opće poslove nastavljaju se obavljati u Uredu, a poslovi i zadaci Republičkog protokola prenose se:

- stručno-organizacijski poslovi protokola i ceremonijala za potrebe Republike Hrvatske u sastav Kabineta predsjednika Republike, a

- rukovanje, održavanje i korištenje objekata za reprezentativne potrebe i posebne namjene u sastav Ureda.

Članak 10.

Prijenos imovine kojom je rukovodio Republički protokol, sa svim materijalnim pravima i obvezama, izvršit će se na Ured na osnovi popisa imovine i zaključnog računa Republičkog protokola za 1990. godinu.

Popis imovine iz prethodnog stavka izvršit će zajednička komisija koju će osnovati predstojnik Ureda i šef Republičkog protokola.

Članak 11.

Radnici Sekretarijata za opće poslove nastavljaju radom u Uredu.

Radnici Republičkog protokola nastavljaju radom u Kabinetu predsjednika Republike, odnosno Uredu.

Na radnike Sekretarijata za opće poslove i Republičkog protokola koji ne budu raspoređeni nakon donošenja pravilnika iz članka 8. ove uredbe, primjenjuju se odredbe člana 381. do 383. Zakona o upravi i drugi odgovarajući propisi.

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje važiti Uredba o zajedničkim stručnim službama Izvršnog vijeća Sabora ("Narodne novine", broj 54/76 i 3/85).

Članak 13.

Ova uredba stupa na snagu slijedećeg dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 022-03/90-01/13

Urbroj: 5030107-90-13

Zagreb, 5. prosinca 1990.

Predsjednik

Josip Manolić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.