Zakoni i propisi - Pravni savjeti 51 07.12.1990 Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-96/1990 od 15. listopada 1990.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD HRVATSKE

Ustavni sud Hrvatske, na sjednici 15. studenoga 1990 godine, donio je ovu

ODLUKU

1. Ukida se Odluka Skupštine općine Brač o ograničenju izgradnje na području općine Brač ("Službeni glasnlk općine Brač", br. 4/89 i 5/89).

2. Ova će se odluka objaviti u "Narodnim novinama" i u "Službenom glasniku općine Brač".

Obrazloženje

Navedenom odlukom zabranjeno je utvrdivanje uvjeta uredenja prostora i izgradnja zgrada za odmor (vikendica) na području općine Brač, do donošenja srednjoročnog plana uređenja prostora.

Republički komitet za građevinarstvo, stambene i komunalne poslove i zaštitu čovjekove okoline podnio je 21. ožujka 1990. godine prijedlog, a Moškov Zdravko 19. rujna 1990. godine predstavku za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke. Smatraju da Skupština općine Brač nije imala ustavno ni zakonsko ovlaštenje za donošenje osporenih odredaba Odluke i da su te odredbe suprotne odredbama Zakona o prostornom planiranju i uređivanju prostora ("Narodne novine", br. 54/80, 16/86 i 18/89) i Zakona o izgradnji objekata ("Narodne novine", br. 54/86, 42/88 i 29/89). Ocjenjujući osporene odredbe Odluke Ustavni sud Hrvatske utvrdio je da su prijedlog i predstavka osnovani

Članom 27. Zakona o prostornom planiranju i uredivanju prostora skupština općine obvezana je na donnšenje srednjoročnog plana uređenja prostora, u svrhu provođenja prostornih planova i osiguranja izgradnje u srednjo ročnom razdoblju. Međutim, taj zakon generalno ne uvjetLlje mogućnost utvrđivanja uvjeta uređenja prostora i izgradnje objekata na određenom području postojanjem srednjoročnog plana uređenja prostora. Postojanje ovoga plana uvjet je za utvrđivanje uvjeta uređenja prostora, a time i za građenje, u slučaju kad se radi o izgradnji novih objekata na neuređenom zemljištu u gradovima i naseljima gradskog karaktera te drugim područjima predviđenim za stambenu i drugu kompleksnu izgradnju (član 47. i član 52. stav 2). Skupština općine nema u Zakonu ovlaštenja da propisuje i druge slučajeve u kojima se zbog nepostojanja srednjoročnog plana uređenja prostora, ne mogu utvrđivati uvjeti uređenja prostora i graditi objekti na određenom području, pa ni u slučaju kad se radi o utvrđivanju uvjeta uređenja prostora i izgradnji zgrada za odmor (vikendica).

Osporena odluka nema temelja ni u Zakonu o izgradnji objekata. U članu 39. stavu 3. toga zakona izričito je određeno da je nadležni organ dužan izdati gradevinsku dozvolu kad utvrdi da su za to ispunjeni uvjeti propisani tim zakonom a i posebnim zakonom ili propisom donesenim na osnovi zakona. Stoga je suprotna Zakonu osporena odluka kojom je, bez zakonskog ovlaštenja, propisana zabrana utvrđivanja uvjeta uredenja prostora i izgradnja zgrada za odmor (vikendica) na cijelom području općine Brač, do donošenja srednjoročnog plana uređenja prostora

To su razlozi zbog kojih je odlučeno kao u izreci

Broj: U/I-96/ 1990

Zagreb, 15 studenoga 1990

USTAVNI SUD HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.