Zakoni i propisi - Pravni savjeti 47 14.11.1990 Ukaz o proglašenju Zakona o osnivanju Javnog poduzeća Narodne novine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o osnivanju Javnog poduzeća "Narodne novine"

Proglašava se Zakon o usnivanju Javnog poduzeća "Narodne novine", što ga je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća udruženog rada 9. studenoga 1990, na sjednici Vijeća općina 9. studenoga 1990. i na sjednici Društveno-političkog vijeća 9. studenuga 1990. godine.

Klasa : 011-01/90-02/20.

Urbroj: 71-90-1

Zagreb, 9. studenoga 1990.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


ZAKON

o osnivanju Javnog poduzeća "Narodne novine"

Članak 1.

Tiskanje i izdavanje službenog glasila Republike Hrvatske "Narodne novine" u kojem se objavljuju zakoni i drugi propisi i opći akti republičkih organa, te tiskanje i izdavanje službenih obrazaca, čiji su upotreba, sadržaj i oblik propisani zakonima i drugim propisima i općim aktima republičkih i saveznih organa, nužno je za rad organa društveno-političke zajednice.

Članak 2.

Radi tiskanja i izdavanja službenog glasila i tiskanja i izdavanja službenih obrazaca iz članka 1. ovoga zakona, te radi obavljanja i drugih poslova. u okviru grafičke, izdavačke i trgovinske djelatnosti, te prometa robe na malo i drugih djelatnosti, kojima se pridonosi potpunijem iskorištavanju kapaciteta i materijala za obavljanje djelatnosti iz članka 1. ovoga zakona, Sabor Republike Hrvatske osniva Javno poduzeće "Narodne novine" sa sjedištem u Zagrebu.

Djelatnost Javnog poduzeća "Narodne novine" iz članka 1. ovoga zakona, izuzev tiskanja i izdavanja službenih obrazaca čija je upotreba, sadržaj i oblik propisana saveznim zakonima i drugim propisima i općim aktima saveznih organa, ne mogu obavljati druga javna poduzeća i druge pravne osobe i građani.

Članak 3.

Sredstva Novinsko-izdavačkog i štamparskog poduzeća "Narodne novine" iz Zagreba, Ratkajev prolaz br. 4 su državno vlasništvo, na kojima Republika Hrvatska ima pravo vlasništva.

Sredstva za osnivanje Javnog poduzeća "Narodne novine" čine sredstva iz stavka 1 ovoga članka.

Članak 4.

Dio dobiti ostvaren obavljanjem djelatnosti Javnog poduzeća "Narodne novine", a najmanje u visini jedne četvrtine ukupne dobiti, prihod je Republike Hrvatske i unosi se u Fond Republike Hrvatske za razvoj. Ostatak dobiti ostvarene obavljanjem djelatnosti ostaje Javnom poduzeću "Narodne novine". Republika Hrvatska putem Fonda Republike Hrvatske za razvoj snaša gubitke koji u poslovanju Javnog poduzeća "Narodne novine" nastanu obavljanjem djelatnosti iz članka 1. ovoga zakona.

Radi utvrdenja dobiti iz stavka 1 ovoga člana i gubitaka iz stavka 2. ovoga članka, Javno poduzeće "Narodne novine" vodi odgovarajuće financijske i računovodstvene evidencije.

Članak 5.

Javnim poduzećem "Narodne novine" upravlja Upravni odbor sastavljen od devet članova, od kojih šest imenuje Vlada Republike Hrvatske, a tri biraju radnici Javnog poduzeća.

Upravni odbor obavlja poslove koji prema zakonu obavljaju organi društvenog poduzeća, osim poslova koje obavlja poslovodni organ, te druge poslove utvrđene statutom Javnog poduzeća.

Članak 6.

Direktor Javnog poduzeća "Narodne novine" obavlja poslove koje prema zakonu obavlja direktor društvenog poduzeća, te druge poslove utvrđene statutom Javnog poduzeća.

Direktora Javnog poduzeća "Narodne novine", imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske.

Vlada Republike Hrvatske imenuje i razrješava glavnog i odgovornog urednika republičkog službenog glasila "Narodne novine" i glavnog i odgovornog urednika izdavačke djelatnosti.

Članak 7.

Plaće radnika Javnog poduzeća "Narodne novine" određuju se zakonom i kolektivnim ugovorom.

Plaće direktora i glavnih i odgovornih urednika iz članka 6. stavka 3. ovoga zakona,odnosno naknade za obavljanje njihovih poslova, utvrđuje Vlada Republike Hrvatske, u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom.

Članak 8.

Statut Javnog poduzeća "Narodne novine" donosi Upravni odbor Javnug poduzeća uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Članak 9.

Do donošenja Statuta, i drugih općih akata Javnog poduzeća "Narodne novine" shodno će se primjenjivati statut i opći akti Novinsko-izdavaćkog i štamparskog poduzeća "Narodne novine".

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ovoga zakona prestaje mandat direktoru Novinsko-izdavaćkog i štamparskog poduzeća "Narodne novine", glavnom i odgovornom uredniku službenog glasila "Nlarodne novine" i glavnom i odgovornom uredniku izdavačke djelatnosti.

Do imenovanja direktora Javnog poduzeća "Narodne novine", glavnog i odgovornog urednika službenog glasila "Narodne novine" i glavnog i odgovornog urednika izdavačke djelatnosti, Vlada Republike Hrvatske imenovati će vršioce dužnosti.

Članak 11.

Javno poduzeće "Narodne novine", pravni je sljednik i preuzima radnike Novinsko-izdavačkog i štamparskog poduzeća "Narodne novinhe".

Članak 12.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u ·"Narodnim novinama".

Klasa 612- 1 0/90-02/ 16

Zagreb, 9. studenoga 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vijeća općina

Slavko Degoricija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.