Zakoni i propisi - Pravni savjeti 47 14.11.1990 Ukaz o proglašenju Zakona o spajanju općina s područja Gradske zajednice Zagreb i prestanku Gradske zajednice Zagreb
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o spajanju općina s područja Gradske zajednice Zagreb i prestanku Gradske zajednice Zagreb

Proglašava se Zakon o spajanju općina s područja Gradske zajednice Zagreb i prestanku Gradske zajednice Zagreb, što ga je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća općina 9. studenoga 1990. godine.

Klasa: 011-01/90-02/35

Urbroj : 71-90-1

Zagreb, 9. studenoga 1990.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


ZAKON

o spajanju općina s područja Gradske zajednice Zagreb i prestanku Gradske zajednice Zagreb

Članak 1.

Općine Centar, Črnomerec, Dubrava, Maksimir, Medveščak, Novi Zagreb, Pešćenica, Samobor, Sesvete, Susedgrad, Trešnjevka, Trnje, Velika Gorica i Zaprešić spajaju se u općinu Grad Zagreb, a prestaje postojati Gradska zajednica Zagreb kao posebna društveno-politička zajednica.

Područje Grada Zagreba čini područje koje obuhvaća područja općina iz stavka 1. ovoga člana na dan stupanja na snagu ovoga zakona.

Članak 2.

Skupštine općine, njihova izvršna vijeća. drugi organi općina iz stavka 1. i članka 1. ovoga zakona i njihove stručne službe prestaju s radom 31. prosinca 1990.

Skupština Gradske zajednice Zagreb i rkjeno Izvršno vijeće i drugi organi Gradske zajednice Zagreb i njihove stručne službe od 1. sijećnja 1991. nastavljaju s radom kao odgovarajući organi Grada Zagreba i njihove stručne službe.

Članak 3.

Organi Grada Zagreba ostvaruju prava i dužnosti što su ih ostvarivali organi općina iz stavka 1. članka 1. ovoga zakona i organi Gradske zajednice Zagreb.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, poslove drugostepenog upravnog postupka koje su obavljali organi Gradske zajednice općina Zagreb preuzimaju 1 sijećnja 1991. nadležni republički organi.

Republički organi koji preuzimaju poslove iz stavka 2. ovoga članka preuzimaju i radnike organa Gradske zajednice Zagreb koji su radili na tim poslovima.

Članak 4

Nekretnine, sredstva, prava i obveze općina iz stavka 1. članka 1. ovoga zakona i Gradske zajednice Zagreb postaju 1. sijećnja 1991. nekretnine, sredstva, prava i obveze Grada Zagreba.

Članak 5

Radnici organa općina iz stavka 1. članka 1. ovoga zakona i Gradske zajednice Zagreb i njihovih stručnih službi postaju 1. sijećnja 1991. radnici organa Grada Zagreba i njihovih stručnih službi.

Radnici iz stavka 1. ovoga članka bit će u skladu s propisima raspoređeni na poslove i zadatke utvrđene aktima o unutarnjoj organizaciji organa Grada Zagreba i njihovih stručnih službi.

Radnici iz stavka 1. ovoga članka koji ne budu rasporedeni na temelju odredbe stavka 2. ovoga članka ostvarivat će prava iz rada i na osnovi rada u skladu sa Zakonom

o upravi ("Narodne novine", br. 16/78, 50/79, 29/85 i 48/85).

Članak 6.

Funkcionari kojima prestankom organa općina iz stavka 1. članka 1. ovoga zakona prestaje funkcija, ostvarivat će prava utvrđena Zakonom o radnim odnosima ("Narodne novine", br. 19/90).

Članak 7.

Do donošenja propisa i drugih općih akata kojima će se uređivati odnosi koje su uređivali organi općina iz stavka 1. članka I. ovoga zakona i Gradske zajednice općina, organi Grada Zagreba shodno će primjenjivati propise i druge opće akte tih općina i gradske zajednice općina, ako nisu u suprotnosti s ovim zakonom.

Organi Grada Zagreba donijet će propise i opće akte iz stavka 1. ovoga članka najkasnije do 30. lipnja 1991.

Članak 8.

Odbornici u Skupštini Gradske zajednice Zagreb te zastupnici izabrani u Vijeće općina Sabora Republike Hrvatske u izbornim jedinicama koje su činila područja općina iz stavka 1. članka 1. ovoga zakona i zastupnik izabran u izbornoj jedinici koju je činilo područje Gradske zajednice Zagreb, nastavljaju mandat kao odbornici odnosno zastupnici Grada Zagreba.

Ako odborniku odnosno zastupniku iz stavka 1. ovoga članka prestane mandat prije isteka mandatnog razdoblja na koje je biran, novi odbornik odnosno zastupnik birat će se u izbornoj jedinici koju čini područje izborne jedinice u kojoj je biran dotadašnji odbornik odnosno zastupnik.

Članak 9.

Na dan početka primjene ovoga zakona prestaje važiti

1. Zakon o utvrđivanju područja Gradske zajednice općina Zagreb ("Narodne nnvine", br. 55/86 i 13/87i),

2. Odredbe Zakona o područjima općina u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 39/62, 5/63, 13/65, 27/67, 8/68, 20/68, 2 I /68, 30/ i 0, 44/70, 48/70, 1 1 /73, 6/74, 42/74, 1 /75, 9/78, 31/80, 40/81, 5/86, 49/86. 27/88 i 29/88) u dijelu u kome su u suprotnosti s odredbama ovoga zakona

Članak 10.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1991.

Klasa: 023-05/90-01/04

Zagreb, 9 studenoga 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća općina

Slavko Degoricija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.