Zakoni i propisi - Pravni savjeti 47 14.11.1990 Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravi
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravi

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravi, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća općina 9. studenoga 1990. i Društveno-političkog vijeća 9. studenoga 1990. godine.

Klasa: 011-01/90-02/25

Urbroj: 71-90-1

Zagreb, 9. studenoga 1990.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o upravi

Članak 1.

U Zakonu o upravi ("Narodne novine", br. 16/78, 50/78,

29/85, 48/85 i 41/90) u članku 315. stavku 2. riječi "po pribavljenom mišljenju radne zajednice" brišu se.

U stavku 3. riječi "i po prethodno pribavljenom mišljenju radnih zajednica odgovarajućih organa" brišu se.

U stavku 4. iza riječi "stavka 2." dodaju se riječi "i 3.".

Članak 2.

Članak 379. mijenja se i glasi:

"Radniku za kog se utvrdi da nema sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta čije mu je obavljanje povjereno ili za kog se utvrdi da trajnije ne ostvaruje uobičajene rezultate rada, može prestati radni odnos.

Činjenice u smislu stavka 1. ovoga članka utvrđuje rukovoditelj organa, po pribavljenom mišljenju nadležnog rukovodečeg radnika.

R,adniku prestaje radni odnos i u slučajevima

- ako je njegov rad za prethodnu godinu ocijenjen negativnom ocjenom ili

- ako nakon dva uzastopna pismena upozorenja rukovoditelja organa uprave poslove na koje je raspoređen ne obavlja stručno i efikasno u propisanim rokovima.

Radni odnos u slučajevima iz stavka 1. i 3. ovoga članka prestaje po isteku otkaznog roka od 30 dana."

Članak 3.

U članku 380. stavku 1. riječi "uz pristanak radnika" zamjenjuju se riječima "pod uvjetima utvrđenim ovim zakonom".

Članak 4.

U članku 383. stavku 1. u alineji 1. brojka "6." zamjenjuje se brojkom "3.", a u alineji 2. riječi "godinu dana" zamjenjuju se riječima "šest mjeseci".

Stavak 2. mijenja se i glasi:

"Radniku koji ima najmanje 35 godina (muškarac) odnosno 30 godina (žena) mirovinskog staža, radni odnos bez njegovog pristanka može prestati po osnovama iz stavka 1. ovoga članka pod uvjetom da mu se dokupi radni staž u odgovarajućem trajanju, tj. u dijelu koji mu nedostaje do 40 odnosno 35 godina mirovinskog staža, kao uvjeta za punu starosnu mirovinu.

Izuzetno, i radniku odnosno radnici kojima nedostaje najviše pet godina mirovinskog staža radi ostvarivanja prava na prijevremenu mirovinu može prestati radni odnos uz dokup staža."

Dosadašnji stavak 3. koji postaje stavak 4. mijenja se i glasi :

"Vlada Republike Hrvatske, odnosno izvršno vijeće skupštine općine ili gradske zajednice općina može radnike na koje se odnose odredbe stavka 1. i 2. ovoga članka rasporediti na rad u organe uprave iste; a pod uvjetima utvrđenim ovim zakonom i u organ uprave druge društveno-političke zajednice, na poslove radnog mjesta koji odgovaraju njihovoj stručnoj spremi. Ako radnik ne prihvati ponuđeno mu radno mjesto, prestaje mu radni odnos u roku od trideset dana od dana odbijanja ponuđenog mu radnog mjesta."

Članak 5.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 023-01/90-01/01

Zagreb, 9. studenoga 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća općina

Slavko Degoricija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.