Zakoni i propisi - Pravni savjeti 47 14.11.1990 Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom nadzoru nad živežnim namirnicama i predmetima opće upotrebe
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom nadzoru nad živežnim namirnicama i predmetima opće upotrebe

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona u zdravstvenom nadzoru nad živežnim namirnicama i predmetima opće upotrebe, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća udruženog rada 9. studenoga 1990, Vijeća općina 9. studenoga 1990. i na sjednici Društveno-političkog vijeća 9. studenoga 1990. godine.

Klasa: 011-01/90-02/33

Urbroj : 71-90-1

Zagreb, 9. studenoga 1990.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom nadzoru nad živežnim namirnicama i predmetima opće upotrebe

Član 1.

U Zakonu o zdravstvenom nadzoru nad živežnim namirnicama i predmetima opće upotrebe ("Narodne novinen, br. 41/73, 31/86, 52/67 i 43/89) član 22. mijenja se i glasi

"Troškove analize ili superanalize ispitivanja zdravstvne ispravnosti namirnica i predmeta opće upotrebe snosi organizacija udruženog rada koja ih proizvodi ili stavlja u promot ili druga organizacija odnosno radni ljudi koji ih proizvode ili se bave prometom samostalno osobnim radom, sredstvima rada u vlasništvu građana"

Član 2.

U članu 32. stavu 1. riječ "odstrani" zamjenjuje se riječju "udalji".

Stav 2 mijenja se i glasi:

"Osobi, koja po odredbi stava 1. uvoga člana bude udaljena sa posla, pripada za vrijeme spriječentisti za rad naknada po propisima o zdravstvenom osiguranju ako privremenu spriječenost za rad utvrdi liječnik primarne zdravstvene zaštite ili se raspoređuje na drugo radno mjesto u istoj radnoj organizaciji koji odgovaraju njenom znanju i zdrastvenoj sposobnosti."

Član 3.

U članu 35. u stavu 1. riječi "500.000 do 2,000.000" zamjenjuju se riječima "150.000,00 do 200.000,00".

U stavu 2. riječi "100.000 do 500.000" zamjenjuju se k-ijećima "10.000,00 do 15.000,00".

U članu 36. riječi " 100.000 do 500.000" zamjenjuju se riječima " 100.000,00 do 150.000,00".

U članu 37 u stavu 1. riječi "500.000 do 1,000.000" zamjenjuju se riječima "150.000,00 do 200.000,00"

U stavu 2. riječi "100.000 do 200.000"" zamjenjuju se riječima "5.000,00 do 10.000,00".

Iza stava 2 dodaje se novi stav 3. koji glasi:

" Ako osobe koje u proizvodnji ili prometu namirnica dolaze u neposredan dodir s namirnicama ili osobe koje rade u proizvodnji i prometu sredstava za održavanje osobne higijene, njege i uljepšavanja lica i tijela ne nose posebnu radnu odjeću, odnosno radnu obuću kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 2.500,oo do 5.000,00 dinara".

U članu 38. riječi " 100.000 do 500.000" zamjenjuju se riječima "50.000,00 do 100.000,00", te riječi "50.000 do 250.000", zamjenjuju se riječima "2.500,00 do 5.000,00".

U članu 39 u stavu 1. riječi "250.000 i 500.000"" zamjenjuju se riječima "2.500,00 i 7.500,00".

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 540-01/90-01/01

Zagreb, 9. studenoga 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Presjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vijeća općina

Slavko Degoricija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r