Zakoni i propisi - Pravni savjeti 47 14.11.1990 Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o općenarodnoj obrani
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o općenarodnoj obrani

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o općenarodnoj obrani, što ga je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća udruženng rada 8. studenoga 1990, na sjednici Vijeća općina 8. studenuga 1990. i na sjednici Društveno-političkog vijeća 8. studenoga 1990. godine.

Klasa 011-01/90-02/22

Urbroj 71-90-1

Zagreb, 9. studenoga 1990.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o općenarodnoj obrani

Član l

U Zakunu o općenarodnoj obrani ("Narodne novine", broj 27/84 i 33/89) u članu 1. stav 1. mijenja se i glasi:

"Ovim zakonom se uređuju sustav općenarodne obrane, prava i dužnosti građana, poduzeća, mjesnih zajednica, drugih organizacija i zajednica, društvenih organizacija i udruženja građana, društveno-političkih zajednica i njihovih organa u oblasti općenarodne obrane, organiziranje i pripremanje Teritorijalne obrane, civilne zaštite, službe osmatranja i obavještavanja, posebnih veza za rukovođenje i kriptozaštiti te obuka za općenarodnu obranu, samozaštita općenarodne obrane, te druga pitanja od interesa za općenarodnu obranu u Republici Hrvatskoj".

Član 2.

U članu 2. stav 2. mijenja se i glasi

"Poduzeća, mjesne zajednice i druge organizacije i zajednice, (u daljem tekstu: organizacije i zajednice) društvene organizcije i društveno-političke zajednice osiguravaju jedinstvo u pripremanju i ostvarivanju općenarodne obrane i društvene samozaštite".

Član 3.

Član 7. briše se.

Član 4.

Naziv Glave III mijenja se i glasi:

"Prava i dužnosti poduzeća. drugih organizacija i zajednica i građanskih pravnih osoba".

Naziv poglavlja 1. mijenja se i glasi

"Poduzeća i druge organizacije i zajednice".

Član 5.

Član 17. briše se.

Član 6.

Član 18 briše se.

Član 7

Poglavlje 2. "Samoupravne interesne zajednice"" i član 26. brišu se.

Dosadašnja poglavlja 3. i 4. postaju poglavlja 2. i 3.

Član 8.

Naziv Glave V mijenja se i glasi

"Prava i dužnosti društvenih organizacija i udruženja gradana".

Članovi 31, 32, 33 i 34. brišu se.

Član 9.

U članu 35. stav 5. briše se.

Član 10.

U članu 37. u stavu 2. iza točke 9. dodaje se nova točka 10. koja glasi:

"10. obavljaju zakonom utvrđene poslove regrutiranja, popune i mobilizacije oružanih snaga".

Dosadašnje točke 10, 11. i 12. postaj u točke 11. 12. i 13.

Član 11.

11 članu 40. u stavu 1. riječ "delegata" zamjenjuje se s riječju "odbornika".

Član 12.

U članu 41. u stavu 2. iza točke 21. dodaje se točka 22 koja glasi:

"22. obavlja zakonom utvrđene poslove regrutiranja, popune i mobilizacije oružanih snaga".

Član 13.

U članu 45. stav 2. mijenja se i glasi:

"Članovi savjeta imenuju se iz reda odbornika svih vijeća skupštine, općine, općinskih funkcionara, predstavnika oružanih snaga i predstavnika poduzeća ili drugih organizacija i zajednica na području općine".

Član 14.

Poglavlje 3. i članovi 46, 47, 48, 49, 50. i 51. brišu se. Dosadašnje poglavlje 4. postaje poglavlje 3.

Član 15.

U članu 52. točka 15. mijenja se i glasi:

"15. obavlja i osigurava provođenje zakonom utvrđenih poslova regrutiranja, popune i vojne mobilizacije oružanih snaga i drugih poslova vojne obaveze u skladu sa Zakonom o vojnoj obavezi i propisima donesenim na osnovu toga zakona i ovim zakonom i usklađuje obavljanje tih poslova s drugim poslovima općenarodne obrane".

Član 16.

U članu 55. točka 3. mijenja se i glasi:

"3. donosi plan obrane i plan za druge izvanredne prilike Republike".

U točki 5. iza riječi "planova obrane" dodaju se riječi "i planova za druge izvanredne prilike".

Član 17.

U članu 58. točka 1. mijenja se i glasi:

"l. utvrđuje prijedlog plana obrane i plana za druge izvanredne prilike Republike, te donosi svoj plan obrane i plan za druge izvanredne prilike".

Član 18.

U članu 60. točka 7. mijenja se i glasi:

"7. osigurava provođenje i neposredno provodi poslove

regrutiranja, popune i mobilizacije oružanih snaga u skladu sa Zakonom o vojnoj obavezi i ovlaštenjima utvrđenim ovim zakonom."

U točki 14. riječi "organa zajednice općina" zamjenjuju se riječima "općinskih organa uprave nadležnih za poslove narodne obrane".

U točki 17. iza riječi "obavještavanje" dodaju se riječi "i centri za obavještavanja u svojim organizacijskim jedinicama u kojima su oni osnovani".

Iza stava 1. dodaje se novi stav koji glasi:

"U sastavu Ministarstva obrane je Štab civilne zaštite Republike Hrvatske."

Član 19.

Glava VII i članovi 71, 72, 73 74, 75, 76, 77, 78. 79. 80, 81, 82, 83. i 84. brišu se.

Član 20.

U članu 88. stavovi 3 i 4. brišu se.

Član 21.

U članu 89. stav 3. mijenja se i glasi:

"Republički štab Teritorijalne obrane dostavlja općinskim štabovima Teritorijalne obrane podatke za izradu i usklađivanje njihovih planova, a općinski štabovi Teritorijalne obrane takve podatke dostavljaju poduzećima i mjesnim zajednicama."

Član 22.

U članu 90. u stavu 2. riječi "nadležni komitet za općenarodnu obranu i društvenu samozaštitu društveno-političke zajednice" zamjenjuje se riječima "ovlašteni rukovodilac organa unutarnjih poslova".

Član 23.

U članu 94. u stavu 2. riječi: "komandanta Teritorijalne obrane Republike" zamjenjuju se riječima "ministra obrane".

Član 24.

Iza člana 95. dodaje se novi član koji glasi:

"Član 95a.

Za organiziranje i pripremanje Teritorijalne obrane na području koje obuhvaća više općina, a koje u pogledu organizacije razvoja i upotrebe Teritorijalne obrane, čine jedinstvenu cjelinu odnosno operativnu zonu osniva se štab Teritorijalne obrane operativne zone.

Predsjedništvo Republike Hrvatske donosi odluku o osnivanju štabova Teritorijalne obrane operativnih zona, utvrđuju njihove poslove i zadatke i područja koja obuhvaćaju.

Sredstva za rad štabova Teritorijalne obrane operativnih zona osiguravaju se u budžetu Republike."

Član 25.

Član 96. stav 2. briše se.

Član 26.

Član 97. briše se.

Član 27.

U članu 98. u stavu 1. iza točke 4. dodaju se tri nove točke koje glase:

"5. provode politiku i izvršavaju zakone, propise i druge akte skupština društveno-političkih zajednica. koji se odnose na organiziranje i pripremanje Teritorijalne obrane;

6. prate stanje i daju inicijativu za rješavanje pitanja Teritorijalrie obrane, pripremaju propise i druge opće akte i obavljaju druge stručne poslove iz oblasti Teritorijalne obrane;

7. organiziraju čuvanje i održavanje naoružanja i opreme u Teritorijalnoj obrani i nabavu naoružanja za druge potrebe općenarodne obrane;"

Dosadašnje točke 5, 6, 7. 8. i 9. postaju točke 8, 9, 10, 11. i 12.

Stav 2. briše se.

Stav 4. mijenja se i glasi:

"Unutrašnju organizaciju i način rada štaba Teritorijalne obrane općine u miru utvrđuje komandant Teritorijalne obrane uz suglasnost komandanta Teritorijalne obrane operativne zone."

Član 28.

Iza člana 98. dodaje se novi član koji glasi:

"Član 98a.

Štab Teritorijalne obrane operativne zone obavlja ove poslove

1. u skladu s republičkim planom organizacije, razvoja, izgradnje i opremanja Teritorijalne obrane razrađuje takve planove za područje operativne zone;

2. razrađuje plan upotrebe Teritorijalne obrane na području operativne zone;

3. usmjerava organiziranje i pripremanje Teritorijalne obrane u općinama na području operativne zone;

4. planira, koordinira i usmjerava obuku i vježbe Teritorijalne obrane u općinama i organizira zajedničke vježbe na području operativne zone;

5. brine se o popuni vojnim obveznicima i o materijalnom osiguranju Teritorijalne obrane;

6. kontrolira borbenu gotovost, rukovođenje i raspolaganje naoružanjem i vojnom opremom štabova, jedinica i ustanova Teritorijalne obrane i kontrolira materijalno-financijsko poslovanje vezano za opremanje naoružanjem i vojnom opremom Teritorijalne obrane;

7. obavlja i druge poslove određene ovim zakonom i odlukom Predsjedništva Republike Hrvatske.

Unutrašnju organizaciju i način rada štaba Teritorijalne obrane operativne zone utvrđuje komandant na osnovi formacija iz člana 94. stava 3. ovoga zakona i uz suglasnost ministra obrane."

Član 29.

Član 99. mijenja se i glasi:

"Komandanta Teritorijalne obrane općine imenuje i, razrješava dužnosti skupština općine uz suglasnost ministra obrane.

Komandanta Teritorijaltle obrane operativne zone imenuje i razrješava dužnosti Predsjedništvo Republike Hrvatske na prijedlog ministra obrane.

Komandanti Teritorijalne obrane iz stava 1. i 2. ovoga člana imenuju se na četiri godine i mogu biti ponovno imenovani."

Član 30.

U članu 101. u stavu 1. između riječi "zajednice" i dvotočke, dodaju se riječi "i operativne zone".

U stavu 1. iza točke 3. dodaje se točka 4. koja glasi: "4. donosi plan upotrebe Teritorijalne obrane".

Stavovi 2. i 3. mijenjaju se i glase:

"Za svoj rad, organiziranje, pripremanje i borbenu gotovost Teritorijalne obrane komandant Teritorijalne obrane odgovara skupštini općine i komandantu Teritorijalne obrane operativne zone.

Za upotrebu jedinica i ustanova i rukovođenja i kornandiranje Teritorijalnom obranom komandant Teritorijalne obrane općine odgovara komandantu Teritorijalne obrane operativne zone."

Iza stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

"Za svoj rad, borbenu gotovost, upotrebu jedinica i ustanova i rukovođenje i komandiranje Teritorijalnom obranom komandant Teritorijalne obrane operativne zone odgovara komandantu Teritorijalne obrane Republike."

Član 31.

U članu 102. iza točke 2. dodaju se nove točke koje glase

"3. brine se o organiziranju raznih oblika oružanog općenarodnog otpora;

4. utvrđuje kriterije i normative za popunu Teritorijalne obrane vojnim obveznicima i materijalno-tehničkim sredstvima u skladu s kriterijirna i normativima utvrdenim u saveznim propisima.

5. kontrolira borbenu gotovost, rukovođenje i raspolaganje naoružanjem i vojnom opremom štabova, jedinica i ustanova Teritorijalne obrane i kontrolira materijalno-financijsko poslovanje vezano za opremanje naoružanjem i vojnom opremom Teritorijalne obrane."

Dosadašnje točke 3. 4. i 5. postaju točke 6, 7. i 8.

Član 32

Član 103. mijenja se i glasi:

"Komandanta Teritorijalne obrane Republike imenuje i razrješava dužnosti Predsjedništvo Republike Hrvatske."

Član 33.

U članu 104. stav 1. mijenja se i glasi:

"Za svoj rad, organiziranje, pripremanje, borbenu gotovost i rukovođenje Teritorijalnom obranom komandant Teritorijalne obrane Republike odgovara Saboru Republike Hrvatske, Predsjedništvu Republike Hrvatske i ministru obrane."

Član 34.

Član 105. mijenja se i glasi:

"Unutrašnju organizaciju i način rada Republičkog štaba u miru propisuje komandant Teritorijalne obrane Republike uz suglasnost ministra obrane."

Član 35.

U članu 108. u stavu 2. točka 2. mijenja se i glasi: "2. za jedinice združenog sastava na području operativne zone - štab Teritorijalne obrane operativne zone."

Član 36.

U članu 113. u stavu 1. riječi "kao i radi sudjelovanja u zaštiti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća" brišu se.

Član 37.

U članu 114. stav 1. mijenja se i glasi:

"Za pripremu i izvršenje mobilizacije Teritorijalne obrane na području društveno-političke zajednice odnosno operativne zone odgovorni su komandanti Teritorijalne obrane tih zajednica odnosno operativne zone."

Član 38.

U članu 117. stav 1. mijenja se i glasi:

"Sudjelovanje jedinica i ustanova Teritorijalne obrane i zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od elementarnih nepogoda i drugih nesreća naređuje komandant Teritorijalne obrane općine."

Član 39.

U članu 124. u stavu 2. riječi "zajednice općina" zamjenjuju se riječima "operativne zone".

Član 40.

U članu 125. u stavu 2. riječi "zajednica općina" zamjenjuju se riječima "operativna zona".

Član 41.

U članu 132. iza stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

"Izuzetno. u općinama s manjim opsegom poslova u obavještavanju, a po odobrenju ministra obrane centri za obavještavanje djeluju u radnom vremenu, a izvan radnog vremena te poslove obavljaju organi unutrašnjih poslova."

Stav 3. postaje stav 4.

Stav 4. briše se.

Član 42.

U članu 133. dodaje se stav 2. koji glasi:

"Osmatračke stanice aktiviraju se u miru u slučaju požara, elementarnih nepogoda i drugih većih nesreća i opasnosti, a u skladu s odlukom nadležnog organa društvenu-političke zajednice."

Član 43.

U članu 138. iza točke 11. dodaje se točka 12. koja glasi "12. službe koje se bave ekološkorn zaštitom o pojavama ugrožavanja ljudskog okoliša"

Član 44.

U članu 140. riječi "izvršna vijeća skupština društveno-političkih zjaednica" zamjeniuju se riječima "Vlada Republike Hrvatske i izvršna vijeća skupštine općine".

Član 45.

Član 142. mijenja se i glasi:

"Jedinstvene oznake za pripadnike službe osmatranja i obavještavanja utvrđuje ministar obrane"

Član 46.

U članu 159. iza stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi: "Ministar obrane propisuje kriterije za određivanje gradova i drugih naseljenih mjesta u kojima se u skladu sastavom 1. ovoga člana moraju graditi skloništa i drugi objekti za zaštitu."

Član 47.

U članu 164. u točki 1. riječi "odlukom skupštine općine" zamjenjuju se riječima: "ovim zakonom"

Član 48.

U članu 165. stavovi 1. i 2. mijenjaju se i glase:

"Doprinos investitora za gradnju skloništa uplačuje se po stopi 0,5% od ukupne vrijednosti građevinskog dijela zgrade, a dio stanarine odnosno zakupnine po stopi l% od ukupnog iznosa stanarine odnosno zakupnine poslovnih zgrada.

Vlasnici stambenih i poslovnih zgrada odnosno stanova i poslovnih prostorija koji ne plaćaju stanarinu odnosno zakupninu, dužni su plaćati doprinos po stopi l% od visine stanarine odnosno zakupnine koja bi se plaćala za tu zgradu, poslovnu prostoriju ili stan."

Član 49.

Član 166. mijenja se i glasi:

"Sredstva za izgradnju skloništa iz člana 165. ovoga zakona doznačuju se na posebni račun Ministarstva obrane.

O rasporedu i upotrebi sredstava za gradnju i održavanje skloništa odlučuje Ministarstvo obrane.

Naplatu doprinosa iz člana 165. ovoga zakona osiguravaju Služba društvenog knjigovodstva i općinske uprave društvenih prihoda."

Član 50.

U članu 167. stav 3. mijenja se i glasi:

"Dio stanarine odnosno zakupnine iz člana 165. ovoga Zakona uplačuje se do 15. u mjesecu za protekli mjesec".

Član 51.

U članu 168. u stavu 2. riječi "organu uprave zajednice općina" zamjenjuju se riječima "Republičkom organu uprave".

Član 52.

Član 170. mijenja se i glasi:

"Općina određuje gradove i naseljena mjesta u kojima se grade skloništa i drugi objekti za zaštitu u skladu s kriterijima iz člana 159. stava 3. ovoga zakona, donosi propise o upotrebi skloništa i drugih zaštitnih objekata, odlučuje o izgradnji novih skloništa i o prilagođavanju pogodnih prostorija za sklanjanje na svom području i osigurava nadzor nad održavanjem izgrađenih skloništa u ispravnom stanju."

Član 53.

U članu 171. u stavu 3. riječi "društveno-političke zajednice" zamjenjuje se riječju "općine".

Član 54.

U članu 201. stav 2. mijenja se i glasi:

"Republika može osnovati specijalizirane jedinice civilne zaštite za sudjelovanje u zaštiti i spašavanju na cijelom teritoriju Republike i za pružanje međunarodne pomoći u zaštiti i spašavanju."

Član 55.

U članu 203. riječi "Društveno-političke zajednice" zamjenjuju se riječju "Općina".

Član 56.

U članu 207. stav 2. mijenja se i glasi:

"Komandanta, načelnike i članove općinskog štaba imenuje i razrješava izvršno vijeće skupštine općine, a komandanta, načelnika i članove štaba civilne zaštite Republike Hrvatske, imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra obrane."

Član 57.

U članu 208. dodaje se novi stav koji glasi:

"Komandant Štaba civilne zaštite Republike za svoj rad odgovara Vladi Republike Hrvatske i ministru obrane."

Član 58.

U članu 210. u točki 6. riječi "zajednice općina" zamjenjuje se s riječju "općina".

Član 59.

Iza člana 224. dodaje se novi član koji glasi:

"Član 224a.

Obuku pripadnika određenih specijalnosti civilne zaštite, službe osmatranja i obavještavanja i jedinica veze te kadrova koji obavljaju poslove općenarodne obrane i drugih obveznika obuke provodi Ministarstvo obrane preko svog nastavnog centra."

Član 60.

U članu 236. u stavu 1. briše se točka i dodaju riječi "ili za posljednji mjesec prije pozivanja na izvršenje tih dužnosti ako je to za njih povoljnije".

U stavu 2. riječi "udruženom radu na području općine, ostvarenog u protekloj godini" zamjenjuju se riječima "privredi na području općine, ostvarenog u prethodnom mjesecu"

Član 61.

U članu 239. dodaje se novi stav 6. koji glasi:

"Zahtjev za odgodu pohađanja obuke ili vježbe podnosi se u roku 8 dana od dana primitka poziva za pohađanje obuke ili vježbe, a ako se odgoda traži zbog razloga navedenih u stavu 1. točke 1. do 3. ovoga člana, zahtjev se može podnijeti i kad nastane razlog zbog kojeg se traži odgoda pohađanja obuke ili vježbe."

Član 62.

U članu 240. stav 3. mijenja se i glasi:

"Poduzeća i druge organizacije i zajednice, društvene organizacije i općine svojim općim aktima odnosno propisima utvrđuju vrste priznanja i kriterije za njihovo dodjeljivanje."

Član 63.

U članu 246. stavovi 1. i 2. mijenjaju se i glase:

"Prijedloge za dodjelu Plakete mogu davati organi općina, poduzeća, druge organizacije i zajednice i političke i društvene organizacije.

Prijedloge za dodjelu Plakete razmatra i ocijenjuje Ministarstvo obrane i dostavlja ih Predsjedništvu Republike Hrvatske."

Član 64.

Član 249. mijenja se i glasi:

"Značku dodjeljuje ministar obrane i komandant Teritorijalne obrane Republike. Pri predaji značke uručuje se i uvjerenje o njezinom dodjeljivanju."

Član 65.

U članu 258. u stavu 2. riječi "tih društveno-političkih zajednica" zamjenjuju se riječju "općine".

U stavu 4. riječi "zajednice općina odnosno općine daju nadležni organi uprave za poslove narodne obrane tih društveno-političkih zajednica" zamjenjuju se riječima "općine, daju općinski organ uprave nadležan za poslove narodne obrane."

Član 66.

U članu 264. riječi "zajednice općina" zamjenjuju se riječima "operativne zone".

Član 67.

Član 269. mijenja se i glasi:

"Društveno-političke zajednice, poduzeća i druge organizacije i zajednice, koje su na temelju odluke nadležnog organa društveno-političke zajednice od posebnog značaja za općenarodnu obranu, pripremaju i u miru donose planove obrane u kojima utvrđuju zadatke, organizaciju, snage, sredstva, mjere i postupke za obranu i svoj rad i druge obrambene aktivnosti u ratu i u slučaju neposredne ratne opasnosti. Druga poduzeća, organizacije i zajednice za izvršavanje zadataka, koji prema odluci nadležnog organa društveno-političke zajednice, proizlaze iz plana obrane društveno-političke zajednice, izrađuju planove obrane u kojima utvrđuju svoju organizaciju i djelovanje u ratu i u slučaju neposredne ratne opasnosti.

Subjekti iz stava 1. ovoga člana donose i plan za druge izvanredne prilike.

Planovi iz stava 1. i 2. ovoga člana izrađuju se po Odluci Predsjedništva Republike Hrvatske."

Član 68.

U članu 270. stav 4. mijenja se i glasi:

"Plan obrane i plan za druge izvanredne prilike općine mora biti u skladu s planovima Republike."

Član 69.

Članovi 271. i 272. brišu se.

Član 70.

Član 273. mijenja se i glasi:

"Mjesne zajednice i društvene organizacije, na osnovi odluke nadležnog organa društveno-političke zajednice, razrađuju izvršenje zadataka koji proizlaze iz plana obrane društveno-političke zajednice."

Član 71

Član 276. briše se.

Član 72.

Član 278. mijenja se i glasi:

"Organi uprave nadležni za poslove narodne obrane u općinama organiziraju se kao sekretarijati.

U općinama, u kojima nema uvjeta za osnivanje posebnog sekretarijata za narodnu obranu, osniva se odjel ili odsjek za narodnu obranu kao organ uprave u sastavu sekretarijata kao jedinstvenog organa uprave.

Organi iz stava 2. ovoga člana mogu se osnovati uz suglasnost ministra obrane"

Član 73.

Član 279. mijenja se i glasi

"Rukovodioca organa uprave nadležnog za poslove narodne obrane u općini imenuje i razrješava dužnosti skupština općine uz suglgsnost ministra obrane."

Član 74.

Član 280. mijenja se i glasi:

"Rukovodilac općinskog organa uprave nadležnog za poslove narodne obrane odgovoran je za zakonit, pravilan i pravodoban rad toga organa skupštini općine, izvršnom vijeću skupštine općine i ministru obrane i dužan im je podnositi izvještaj o tom radu."

Član 75.

U članu 281. u točki 1. riječi "za krivična djela protiv osnova Socijalističkoga samoupravnog društvenog uredenja i sigurnost zemlje" i zarez brišu se.

Točke 3. i 7. brišu se.

U točki 5. riječi "i da je, u pravilu, rezervni vojni starješina (muškarci)" brišu se.

Dosadašnje točke 4, 5. i 6. postaju točke 3, 4. i 5.

Član 76.

U članu 282. u stavu 1. riječi "točke 1, 3. do 7" brišu se.

Stav 2. briše se.

Član 77.

Član 289. mijenja se i glasi:

"Poslove vojne obaveze, koje prema Zakonu o vojnoj obavezi ("Službeni list SFRJ", broj 64/85 i 26/89), obavljaju organi društveno-političkih zajednica obavljat će Ministarstvo obrane i općinski organi uprave nadležni za poslove narodne obrane, u skladu s odredbama ovoga zakona."

Član 78.

Iza člana 289. dodaju se novi članovi koji glase:

"Član 289a.

Ministarstvo obrane u izvršavanju poslova vojne obaveze obavlja naročito ove poslove: utvrđuje planove regrutiranja i upućivanja regruta na služenje vojnog roka i prati njihovo provođenje; osniva regrutne komisije i brine se e zakonitosti njihovog rada; vodi evidenciju rezervnih oficira i vojnih službenika i vrši njihov raspored u oružane snage i na druge dužnosti; razrađuje planove mirnodopske i ratne popune jedinica, ustanova i komandi oružanih snaga i osigurava njihovo provođenje; razrađuje planove i osigurava prenošenje naređenih mjera mobilizacije i pripravnosti rezervnog sastava za oružane snage; organizira i provodi mjere sigurnosti i samozaštite izvršenja poslova vojne obaveze i nadzire rad općinskih organa uprave nadležnih za poslove narodne obrane u obavljanju poslova regrutiranja, popune i mobilizacije oružanih snaga.

Ministarstvo obrane obavlja i druge poslove vojne obaveze koji su Zakonom o vojnoj obavezi i drugim saveznim propisima određeni da ih obavlja nadležni organ u Republici, ako ovim zakonom za te poslove nisu ovlašteni drugi organi.

Član 289b.

Općinski organ uprave nadležan za poslove narodne obrane obavlja naročito ove poslove vojne obaveze: provodi utvrđene planove regrutiranja, popune i mobilizacije oružanih snaga i rnaterijalno tehičkih sredstava i stoke; vodi evidenciju vojnih obveznika; vrši upućivanje regruta na služenje vojnog roka i pozivanje vojnih obveznika na vojne vježbe; obavlja i druge poslove vojne obaveze za koje je ovlašten zakonom i drugim propisima.

Član 289c.

Liječničke i druge preglede i psihološka ispitivanja regruta, radi utvrđivanja sposobnosti za vojnu službu obavljaju ovlaštene organizacije zdravstvene djelatnosti.

Organizacije zdravstvene djelatnosti iz stava 1. ovoga člana određuje Vlada Republike Hrvatske.

Nadzor nad radom organizacija zdravstvene djelatnosti iz stava 1. ovoga člana, u pogledu obavljanja liječničkih i drugih pregleda i psiholoških ispitivanja, vrši Ministarstvo obrane."

Član 79.

Član 291. mijenja se i glasi:

"Regrutiranje provode regrutne komisije. Regrutne komisije osnivaju se pri Ministarstvu obrane.

Aktom o osnivanju regrutnih komisija utvrđuje se sastav i sjedište regrutnih komisija i određuje koja će komisija raditi stalno, a koje povremeno.

O žalbama na odluke regrutnih komisjia odlučuje Ministarstvo obrane.

Administrativno-tehničke i druge poslove u svezi s regrutiranjem kao i uvjete koji su za to potrebni osigurava općinski organ uprave nadležan za poslove narodne obrane sa čijeg područja se vrši regrutiranje."

Član e80.

Iza člana 291. dodaju se novi članovi koji glase:

"Član 291a.

Izbor regruta za pitomce škola rezervnih oficira, na prijedlog savjeta za narodnu obranu skupština općina, biraju komisije koje se osnivaju pri Ministarstvu obrane.

Komisije iz stava 1. ovoga člana osniva i njezine članove imenuje ministar obrane.

Član 291b.

Odluku o revizionim pregledima u smislu člana 9. stava 4. Zakona o vojnoj obavezi, za pojedine osobe koje su ocijenjene nesposobnim za vojnu vježbu može donijeti ministar obrane."

Član 81.

Član 292. mijenja se i glasi:

"Sposobnost žena koje se dobrovoljno prijave za vojnu obuku u JNA i Teritorijalnoj obrani i sposobnost žena za vojnu službu utvrđuje liječnička komisija koju osniva ministar obrane."

Član 82.

U članu 293. broj "66" zamjenjuje se brojem "64".

Član 83.

U članu 295. stav 2. mijenja se i glasi:

"Viši sud časti osniva Republika Hrvatska."

Član 84.

U članu 297. u stavu 1. riječi "zajednica općina i gradske zajednice općina" zamjenjuje se riječima "Vlada Republike Hrvatske".

Član 85.

Član 302. mijenja se i glasi:

"Općine i Republika sredstva za financiranje razvoja općenarodne obrane osiguravaju u budžetu.

Sredstva iz stava 1. ovoga člana vode se na posebnoj poziciji budžeta."

Član 86.

Članovi 303. 304. 305. 306. 307, 308, 309, 310, 311. 312. 313. i članovi 315. i 317. brišu se.

Član 87.

Član 314. mijenja se i glasi:

"Poduzeća i druge pravne osobe financiraju slijedeće pripreme općenarodne obrane:

1. pripreme za proizvodnju i pružanje usluga odnosno druge pripreme za rad u ratu i u slučaju neposredne ratne opasnosti u skladu sa svojim planom obrane i planom za druge izvanredne prilike:

2. stvaranje rezervi sirovina i proizvoda te tehničku i drugu dokumentaciju, uređenje ratnih lokacija i druge materijalne obaveze za djelovanje u ratnim uvjetima, drugim izvanrednim prilikama, elementarnim nepogodama i drugim nesrećama i opasnostima;

3. organiziranje, naoružavanje, opremanje i obućavanje jedinica i ustanova Teritorijalne obrane i jedinica i organa civilne zaštite;

4. organiziranje i pripremanje osobne i uzajamne zaštite i mjera zaštite i spašavanja;

5. stručno osposobljavanje i uvježbavanje radnika raspoređenih na ratne dužnosti za djelovanje u ratnim uvjetima, drugim izvanrednim prilikama, elementarnim nepogodama i drugim nesrećama i opasnostima;

6. fizičku i tehničku zaštitu objekata, uređaja i instalacija značajnih za općenarodnu obranu;

7. prilagođavanje objekata, instalacija i uređaja potrebama općenarodne obrane:

8. izvršavanje drugih poslova i zadataka u vezi s vlastitim pripremama za obranu, utvrđenim zakonom i drugim propisima."

Član 88.

U članu 316. točka 7. mijenja se i glasi:

"7. pripremanje i osposobljavanje, kao i druge poslove i zadatke mjesnih zajednica u općenarodnoj obrani utvrđenih zakonom i odlukama skupštine općine."

Točka 10. mijenja se i glasi:

"10. vojno-stručnu obuku i druge aktivnosti saveza rezervnih vojnih starješina, te programe drugih društvenih organizacija koji su od posebnog značenja za općenarodnu obranu."

Član 89.

U članu 318. točka 8. mijenja se i glasi:

"8. organiziranje, opremanje i osposobljavanje rezervnog sastava milicije."

Točka 9. mijenja se i glasi:

"9. programe i aktivnosti saveza rezervnih vojnih starješina koji su od posebnog značenja za obrambene pripreme Republike".

Iza točke 8. dodaju se nove točke koje glase: "10. obuku pripadnika određenih specijalnosti civilne zaštite, službe osmatranja i obavještavanja i drugih obveznika obuke za koje je utvrđena obaveza osposobljavanja na razini Republike;

11. zdruvstvene preglede regruta radi ocjene sposobnosti za vojnu službu, poslove regrutnih komisija, troškove uputa regruta na služenje vojnog roka, pripremu i provodenje mobilizacije rezervnog sastava oružanih snaga i druge poslove provođenja vojne obaveze utvrđene zakonom ;"

Dosadašnje točke 10, 11. i 12. postaju točke 12, 13 i 14.

Član 90.

Iza člana 318. dodaje se novi član koji glasi:

" Član 318a.

Radi osiguranja materijalnih i drugih uvjeta za ostvarivanje razvoja općenarodne obrane na dijelovima teritorija Republike posebno značajnim za općenarodnu obranu i jačanja općenarodne obrane u općinama u kojima pripreme utvrđene planom razvoja prelaze njihove materijalne mogućnosti, te radi povezivanja određenih dijelova i oblika općenarodne obrane u jedinstven sistem, Republika će u okviru svojih sredstava i mogućnosti osigurati potrebna sredstva za te namjene.

Za ostvarivanje priprema iz stava 1. ovoga člana Vlada Republike Hrvatske može objediniti dio sredstava za financiranje općenarodne obrane osigurana po odredbama ovoga zakona."

Član 91.

U članu 319. u stavu I. riječi "10.000 do 100.000" zamjenjuju se riječima "4.500,00 do 48.000,00".

U stavu 2. riječi "5.000 do 20.000" zamjenjuju se "2.500,00 do 10.000,00".

Član 92.

U članu 320. u stavu 1. riječi "5.000 do 50.000" zamjenjuju se riječima "2.500,00 do 25.000,00".

U stavu 2. riječi "2.000 do 10.000" zamjenjuju se riječima "1.000,00 do 5.000,00".

Član 93.

U članu 321. riječi "3.000 do 20.000. zamjenjuju se riječima "1.500,00 do 10.000,00".

Član 94.

U članu 322. riječi " 1.500 do 20.000" zamjenjuju se riječima "800,00 do 10.000,00", a riječi "60" sa riječju "30".

Član 95.

U članu 3, 53, 54, 55, 56, 58, 70, 223, stav 3, 241. stav 2. alineja 1. i 2, 243, 244. stav 1. i 3, 246. stav 3, 265. stav 4. i 268. stav 3. u odgovarajućem padežu, jednini i množini briše se riječ "Socijalistička".

U član u 14. stav 2,15. stav I. i 2,16. stav 1. i 2,19. stav 1, 21. stav 1. i 2, 22. stav 1, 23. stav 1, 24. stav 1, 25. stav 1, 30. stav 1, 60. točka 8, 61. točka 4, 63. točka 3, 67. točka 7, 87. stav 1, 2. i 3, 89. stav 2, 91. stav 1, 92. stav 4, 95. stav 1. točka 5, 98. stav 3,100. stav l,108. stav 2. točka I. i 3,137. stav 2,147. stav 2,179. stav 1, 201. stav 1, 216. stav 2.13, 217. stav 1. alineja 3, 220. stav 3, 222 stav 1, 224. stav 1. i 2, 225, 226. stav 1, 227. stav 1, 228. stav 3, 233. stav 2, 263 stav 2, 270. stav 1, 3 I 9. stav 1. i stav 1. točka 2, 6. i stav 2. i 320. stav 1 i 2. riječi "organizacija udruženog rada", u odgovarajućem padežu u jednini i množini zamjenjuje se riječju "poduzeća" u odgovarajućem padežu u jednini i množini.

U članu 14. stav 1. i 137. stav 1. riječi "osnovne i druge organizacije udruženog rada" u odgovarajućem padežu u jednini i množini zamjenjuju se riječju "poduzeća" u odgovarajućem padežu u jednini i množini.

U članu 199. stav 2. i 319. stav 1. točka 3. i 4. riječi "osnovna organizacija udruženog rada" u odgovarajućem padežu u jednini i množini zamjenjuju se riječju "poduzeća" u odgovarajućem padežu u jednini i množini.

U članu 3, 4. stav 2, 5. stav 1. i 2, 6. stav 1, 9. stav 2, 22. stav 1, 24 stav 2, 37. stav 1. i stav 1. točka 8, 4 1. stav 1. točka 10, 17. točka 17, 18. i 21, 42. stav 1. točke 1, 3, 4. i 5. 43. točka 7. i 14, 44. stav 1. točka 6. i stav 2, 52 točke 3. i 10, 55. točka 4, 58. točka 9, 59 točka 3, 60. točke 5, 7, 9. i 13, 61. točke 3 i 5, 64, 67. točke l, 3. i 11, 93. stav 3.114. stav 3, 118. stav 1. i 2,130. stav 1, 132. stav 1, 13, 5. stav 1, 137. stav 1, 144. stav 1, I 46. stav 1, 147. stav 1. i 2, 149. točka 1, 150. točka 5, 153, 154. stav 2, 157 stav I, 159. stav 1, 60, 157 stav 1, 172, 173. 176. stav 1, i 2, 177. stav 2, 178. stav 3, 179.

stav 2, 180, 182. stav 2 i 3. 185 stav 1. i 2, 186. stav 3, 18i. stav 2. 190, 193. stav 1. i 3, 195. stav 2, 196. stav 1 i 2, 197. stav 2, 199 stav 2, 205. stav 2, 216. stav 2. i 3, 211. stav 1. alineje 1. i 3, 220 stav I. i 2, 221 stav 3, 222. stav 1, 223. stav 1 i 2, 224 stav 1, 231 stav 4, 232. stav 1, 233. stav 1. i 2, 234 stav I, 23S stav I. i 2. ž?37 stav 3. 239. stav 3, 240. stav l, 242 alineje 4 i 7, 245. stav l, 254. stav 1, 255. stav 1, 256. stav 1. 259. stav 1, 260 stav I, 262. stav 1 i 2. točka 1, 268. stav 1, 270. stav 1. 2. i 3, 290. stav 1, 2 i 3, 316 točka 8. i 323. stav 2. riječi "samoupravne organizacije i zajednice" u odgovarajućem padežu u jednini i množini zam jenjuju se riječima "organizacije i zajednice" u odgovarajućem padežu u jednini i množini.

U članu 10. stav 2, 23 stav 2. i 3, 53, 57, 58, 59, 67. točka 7, 68. stav 1, 121. stav 2, 122. stav 3, 123. stav 2 130. stav 2. 135 stav 1, 137. stav 3, 238. stav 4, 246. stav 3, 257. stav 2, 258 stav 2, 262. stav 2. točka 1. i 237 stav 2. riječi "Izvršno vijeće Sabora" u odgovarajućem padežu zamjenjuju se riječima "Vlada Republike Hrvatske" u odgovarajućem padežu.

U članu 19. stav 2, 20, 60, 61, 62, 220. stav 3, 231. stav 3, 234. stav 2, 251, 258. stav 4, 259. stav 4, 260. stav 2, 261. stav l, 287 stav 2, 293. i 300. stav 2. riječi "Republički sekretarijat za narodnu obranu" u odgovarajućem padežu zamjenjuju se riječima "Ministarstvo obrane" u odgovarajućem padežu.

U članu 66. stav 1, 143. stav 4, 145 stav 3, 162. stav 3, 174, 178. stav 3,181. stav 3,189. stav 1. i 3, 213. stav 2, 217. stav 3, 218. stav 3, 219. stav 3, 220. stav 5, 223 stav 4, 232. stav 4, 250, 267 stav 2, 283. stav 3, 287. stav 3. i 4, 290. stav 4. i 301. riječi "republički sekretar za narodnu obranu" u odgovarajućem padežu zamjenjuju se riječima "ministar obrane" u odgovarajućem padežu.

U članu 68. stav 1. i 293. riječi "Republički sekretarijat za unutrašnje poslove" u odgovarajućem padežu zamjenjuju se riječima "Ministarstvo unutrašnjih poslova" u odgovarajućem padežu.

U članu 68. stav 2. i 3. riječi "Republički sekretarijat za pravosuđe i upravu" u odgovarajućem padežu zamjenjuju se riječima "Ministarstvo pravosuđa i uprave" u odgovarajućem padežu.

U članu 53, 202. stav 1, 210. stav 1. i 2, 211. stav 1. i 2. i 253. stav 1. i 2. riječi "Republički štab civilne zaštite" u odgovarajućem padežu zamjenjuju se riječima "Štab civilne zaštite Republike Hrvatske" u odgovarajućem padežu.

U članu 2, 5. stav 1. i 2, 6. stav 1, 24. stav 3, 30. stav 1, 43 točka 16,130. stav 1,143. stav 1, 146. stav 1,147. stav 1,159. stav 1, 193. stav 3, 231. stav 4, 240. stav 1, 245. stav l, 2. i 5. stav 1. i 262. stav 1. riječi "društveno-političke i društvene organizacije" u odgovarajućem padežu u jednini i množini zamjenjuju se riječima "društvene organizacije" u odgovarajućem padežu u jednini i množini.

U članu 36. stav 1, 52. točka 12 i 222. stav 1. riječi "društveno-političke organizacije" u odgovarajućem padežu u jednini i množini brišu se.

U članu 20, 38. stav 1. i 2, 39. stav 1, i 4, 40. stav 1, 2. i 3, 44 stav 1. točka 3, 88. stav 1, 92. stav 5. 93. stav 2, 191, 245, 260. stav 323. stav 2. riječi "zajednice općina", riječi "i odnosno zajednice općina", riječi "skupštine zajednice općina i skupština gradske zajednice općina" i riječi "gradske zajednice općina" u odgovarajućem padežu u jednini i mmožini brišu se.

U članu 38. stav 1 i 53. riječi "komitet za općenarudnu obranu i društvenu samozaštitu" u odgovarajućem padežu u jednini i množini brišu se.

U članu 35. stav 2. riječi "idejno-političkom osposobljavallju" i riječi "idejno-političkoma" brišu se.

U članu 43. točke 2 i 4, 81 stav 1, 89 statv 2, 223 stav 3 i 270. stav 1. i 3. riječi "šire društveno-politčke zajednice" i riječi "druga društvenu-politička zajednica" u odgovarajućem padežu u jednini odnosno množini zamjenjuju se riječima "Republika Hrvatska" u odgovarajućem padežu.

U članu 60. točka 10. i 11, 63. točka 4, 67. točka 4, 95. stav 1. točka 5, 223. stav 3. i 268. stav 3. riječi "uža društverlo-politička zajednica" u odgovarajućem padežu u jednini i množini zamjenjuju se riječju "općina" u odgovarajućem padežu u jednini i množini.

Član 96.

Sredstva za izgradnju skloništa. zatečena na posebnom računu općina, na dan stupanja na snagu ovoga zakona, izvršna vijeća skupština općina dužna su ih, u roku osam dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona prenijeti na poseban račun Ministarstva obrane.

Sredstva udružena samoupravnim sporazumom zaključenim između Vlade Republike Hrvatske i skupština samoupravnih fondova općenarodne obrane općine, zatečena na posebnom računu Republičkog štaba Teritorijalne obrane, prenose se na posebni račun Ministarstva obrane, u roku osam dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

Skupštine samoupravnih fondova općenarodne obrane općina, poduzeća i druge pravne osobe prenijet će i 80% sredstava koja se danom stupanja na snagu ovoga zakona zateknu na njihovim računima, a namijenjena su za razvoj općenarodne obrane, u roku osam dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona, na poseban račun Ministarstva obrane.

Subjekti iz stava 3. ovoga člana prenosit će odmah na račun Ministarstva obrane i 80% sredstava koja će do 31. prosinca 1990. godine biti doznačavana na njihove račune, a namijenjena su za razvoj općenarodne obrane.

Namjenu i raspored sredstava iz ovoga člana odredit će Vlada Republike Hrvatske.

Član 97.

Od dana stupanja na snagu ovoga zakona, do 31. prosinca 1990. godine, ne može se započeti izgradnja novih skloništa.

Član 98.

Propisi doneseni u skladu s odredbama Zakona o općenarodnoj obrani ("Narodne novine", broj 27/84 i 33/89) ostaju na snazi ukoliko nisu u suprotnosti s odredbama ovoga zakona.

Član 99.

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Sabora Republike Hrvatske da utvrdi i izda prećišćeni tekst Zakona o općenarodnoj obrani.

Član 100.

Ovaj zakon stupa na snagu idućega dana nakon objave u "Narodnim novinama", a odredbe članova 85. 86, 87, 88, 89. i 90. primjenjivat će se od 1. siječnja 1991. godine.

Klasa: 804-01/90-01/04

Zagreb, 8. studenoga 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vijeća općina

Slavko Degoricija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

lvan Vekić, v r