Zakoni i propisi - Pravni savjeti 47 14.11.1990 Ukaz o proglašenju Izmjena i dopuna Budžeta Republike Hrvatske za 1990. godinu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Izmjena i dopuna Budžeta Republike Hrvatske za 1990. godinu

Proglašavaju se Izmjene i dopune Budžeta Republike Hrvatske, koje je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća udruženog rada 9. studenoga 1990, Vijeća općina 9. studenoga 1990. i na sjednici Društveno-političkog vijeća 9. studenoga 1990. godine.

Klasa : 011-01 /90-02/23

Urbroj : 71-90-1

Zagreb, 9. studenoga 1990.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


IZMJENE I DOPUNE

Budžeta Republike Hrvatske za 1990. godinu

Član 1.

U Budžetu Republike Hrvatske za 1990. godinu ("Narodne novine", br. 57/89, 18/90 i 28/90) član 1. mijenja se i glasi:

"Budžet Republike Hrvatske za 1990. godinu sadrži: prihode od 10.050,699.776 dinara

- raspoređene prihode od 9.982,253.512 dinara

- neraspoređene prihode

(Tekuća rezerva Budžeta) od 68,446.264 dinara"

Član 2.

U članu 2. iznos "13,000.000" zamjenjuje se iznosom " 19,000.000".

__________________________________________________________________________________
   Broj
grupe  konta  Vrsta prihoda      Utvrđeno    Povećanje    Smanjenje        Ukupno
konta                  za 1990.            dinara
__________________________________________________________________________________
1    2        3        4            5        6        7
__________________________________________________________________________________
        Prihodi od poreza iz dohotka OUR-a
71   710   Porez iz dohotka OUR-a 1.552,615.925  387,588.075   -    1.940,204.000
__________________________________________________________________________________
    Svega grupa 71         1.552,615.925  387,588.075   -    1.940,204.000
__________________________________________________________________________________
        Prihodi od poreza iz osobnih dohodaka
72   720   Porez iz osobnog dohotka radnika od pro-
        duženog rada          30,000.000   24,237.000   -    54,237000
__________________________________________________________________________________
        Svega grupa 72     30,000.000   24,237.000   -    54,237.000
__________________________________________________________________________________
        Prihodi od poreza na promet proizvoda i
        usluga i od poreza na promet nekretnina i prava
73   730   Osnovni porez na promet
        proizvoda            2.063,676.707  1.206,223.293  -    3.269,900.000
    731   Posebni republički porez na promet proiz
        voda              3.051,000.000  1.554,850.000  -    4.605,850.000
__________________________________________________________________________________
        Svega grupa 73     5.114,676.707  2.761,073.293  -    7.875,750.000
__________________________________________________________________________________
        Prihodi od poreza na prihod od imovine i imovinskih prava i prihodi od ostalih poreza
74   742   Porez od stranih osoba 2,000.000    8,328.000    -    10,328.000
__________________________________________________________________________________
        Svega grupa 74     2,000,000    8,328.000    -    10,328.000
__________________________________________________________________________________
        Prihodi od taksa
75   752   Republičke sudske takse 3,000.000    5,483.000    -    8,483.000
__________________________________________________________________________________
        Svega grupa 75     3,000.000    5,483.000    -    8,483.000
__________________________________________________________________________________
        Prihodi po posebnim propisima,prihodi od
        organa i organizacija DPZ i ostali prihodi
77   770   Prihodi po posebnim propisima (novčane
        kazne)             20,000.000   26,070.000   -    46,070.000
    771   Prihodi organa i organ. DPZ.  54,000.000   6,000.000    -    60,000.000
    778   Ostali prihodi         4,000.000    51,627.776   -    55,622.776
__________________________________________________________________________________
    Svega grupa 77         78,000.000   83,697.776   -    161,697776
__________________________________________________________________________________
    Ukupno prihodi.         6.780,292.632  3.270,407.144  -    10.050,699.776

B-RASHODI
__________________________________________________________________________________
    Broj
grupe  konta  Vrsta rashoda      Utvrđeno    Povećanje    Smanjenje        Ukupno
konta                          za 1990.                dinara
__________________________________________________________________________________
1.   2        3        4        5        6            7
__________________________________________________________________________________
        Sredstva za rad organa uprave
40   400   Sredstva za dohodak RZ 2.810,937.961  2.037,743.000  6,346.691    4.842,334.270
    401   Sredstva za mat. troškove    346,236.764   216,422.170   -        562,658.934
__________________________________________________________________________________
        Svega grupa 40     3.159,974.725  2.254,165.170  6,346.691    5407,793.204
__________________________________________________________________________________
        Sredstva za posebne i druge namjene za rad organa uprave
41   410   Sredstva za osobne dohotke i druga osobna primanja funkcionara
         i delegata           166,565.385   4,000.000    -        170,565.385
    412   Sredstva za naknade po osnovi otpremnina
        zbog odlaska u mirovinu 429.600 2,000.000    -        2,429.600
    415   Sredstva za investicije u
        osnovna sredstva        79,101785    190,500000   -        269,601.785
    416   Sredstva za investicije u objekte i opremu
        društvenog standarda      18,182.260   38,891.000   -        58,073.260
    418   Sredstva za ostale potrebe za rad organa
        uprave             410,298.439   407,477.654   500.000 817,276.093
__________________________________________________________________________________
        Svega grupa 41     674,625.292   643,868.654   500.000 1.317,993.946
__________________________________________________________________________________
        Sredstva za narodnu obranu i društvenu samozaštitu
42   420   Sredstva za potrebe narodne obrane
                        15,225.700   4,500.000    -        19,725.700 
__________________________________________________________________________________
        Svega grupa 42     15,225.700   4,500.000    -        19,725.700 
__________________________________________________________________________________
        Sredstva za poticanje razvoja, intervencije u privredi i paticanje bržeg razvoja privredno
        nedovoljno razvijenih područja
43   431   Kompenzacije, premije, regresi
        i naknade            556,349.890   219,345.600   -        775,695.490
    433   Ostale potrebe i intervencije u
        privredi            7,914.640    69,350.000   -        77,264.640
__________________________________________________________________________________
        Svega grupa 43     580,979.830   288,695.600   -        869,675.430 
__________________________________________________________________________________
        Prenesena sredstva drugim DPZ i SIZ
44   440   Doprinos budžetu federacije   1.672,041.648  -    144,651.589       1.527,390.059
    448   Ostala sredstva prenesena
        drugim DPZ           1,056.845    4,900.000    -        5,956.845
__________________________________________________________________________________
        Svega grupa 44     1.674,104.994  4,900.000    144,651.589   1.534,353.405
__________________________________________________________________________________
        Sredstva za društvene djelatnosti
45   452   Sredstva za kulturu       43,423.666   13,600.000   -        57,023.666 
    454   Sredstva za socijalnu zaštitu  8,086.284    6,000.000    -        14,086.284
    456   Sredstva za zdravstvenu
        zaštitu             42,649.920   26,000.000   -        68,649.920
    457   Sredstva za mirovinsko i
        invalidsko osiguranje      25,000.000   40,000.000   -        65,000.000 
    458   Sredstva za ostvarenje osnovnih prava
        boraca, vojnih invalida i obitelji palih
        boraca             385,462.500   100,000.000   -        485,462.500 
__________________________________________________________________________________
        Svega grupa 45     504,622.370   185,600.000       690,222.370 
__________________________________________________________________________________
        Sredstva za ostale opće društvene potrebe
46   461   Sredstva za društvene
        organizacije          78,288.588   13,410.000   234.000 91,464.588
__________________________________________________________________________________
        Svega grupa 46     79,611.557   13,410.000   234.000 92,787.557
__________________________________________________________________________________
        Izdvajanje sredstava rezervi
47   470   Izdvajanje u Stalnu budžetsku
        rezervu         13,000.000   6,000.000    -        19,000.000
__________________________________________________________________________________
        Svega grupa 47     13,000.000   6,000.000    -        19,000.000
__________________________________________________________________________________
        Ostali prihodi
48   481   Naknada za bankarske usluge i troškove
        platnog prometa     2,560.000    3,000.000    -        5,560.000
    482   Otplata kredita i
        zajmova DPZ           15,141.900   8,000.000    -        23,141.900
    488   Ostali rashodi
        DPZ (tekuća rezerva)      58,446.264   10,000.000   -        68,446.264
__________________________________________________________________________________
        Svega grupa 48     78,148.164   21,000.000   -        99,148.164
__________________________________________________________________________________
        Ukupno rashodi 6,780,292.632     3.419,489.424  149,082.280  10.050,699.776
__________________________________________________________________________________

Član 4.
U članu 4. iznos "6.780,292.632" zamjenjuje se iznosom "10.050,699.776" a rashodi raspoređeni po nosiocima, korisnicima i bližim namjenama povećavaju se odnosno smanjuju i iznose:

__________________________________________________________________________________
    Broj
grupe  konta      Vrsta rashoda      Utvrđeno    Povećanje    Smanjenje    Ukupno
konta      poz.                  za 1990.                dinara
__________________________________________________________________________________
1.   2    3        4        5        6            7        8
__________________________________________________________________________________

1. PREDSJEDNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE
    401   2    Sredstva za materijalne
            troškove        489.934 1,000.000        -    1,489.934
    418   4    Sredstva za izvanredne
            troškove        101.940 500.000     -    601.940
__________________________________________________________________________________
            Svega razdjel 1.    6,453.536    1,500.000        -    7,953.536
__________________________________________________________________________________

2. SABOR REPUBLIKE HRVATSKE
    401   8    Sredstva za materijalne
            troškove        1,230.442    1,500.000        -    2,730.442 
    410   10   Naknada troškova za vršenje
            delegatske funkcije   1,650.000    4,000.000        -    5,650.000 
    418   11   Troškovi zasjedanja
            Sabora         5,246.500    3,500.000        -    8,746.500
    13       Sredstva za izvanredne
             troškove        150.146 800.000     -    950.146
    17       Sredstva za Spomen-dom Sabora RH
            u Topuskom       720.357 300.000     -    1,020.357
    18       Sredstva za Spomen-dom ZAVNOH-a
            u Otočcu        535.062 198.000     -    733.062
__________________________________________________________________________________
            Svega razdjel 2.    32,089.564   10,298.000       -    42,387.564
__________________________________________________________________________________

3. VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
GLAVA 1.    VLADA REPUBLIKE
    401   20   Sredstva za materijalne
            troškove        1,671.870    1,000.000        -    2,671.870 
    418   23   Sredstva za izvanredne
            troškove        255.317 600.000     -    855.317
        29   Stalne nov. naknade   2,312.160    1,200.000        -    3,512.160
        29a   Sredstva za rad Hrvatske izvještajne novinske
            agencije "HINA" -        3,500.000        -    3,500.000
        29b   Ministarstvo za iseljeništvo - funkci
            onalni rashodi     -        1,000.000        -    1,000.000
__________________________________________________________________________________
            Svega glava 1.     16,520.100   7,300.000        -    23,820.100
__________________________________________________________________________________

GLAVA 2. SEKRETARIJAT OPČIH POSLOVA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
    401   31   Sredstva za mat. tr.  19,725.720   10,000.000       -    29,725.720
    418   33   Investiciono održavanje inventara opreme
            i zgrada Sabora 4,010.900    18,800.000       -    22,810.900
__________________________________________________________________________________
            Svega glava 2      46,300.139   28,800.000       -    75,100.139 
__________________________________________________________________________________
GLAVA 3. SEKRETARIJAT ZA ZAKONODAVSTVO VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
    401   35   Sredstva za materijalne
            troškove.        171.120 200.000     -    371.120
__________________________________________________________________________________
            Svega glava 3.     1,898.968    200.000     -    2,098.968
__________________________________________________________________________________
GLAVA 4. REPUBLIČKl PROTOKOL VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
    401   38   Sredstva za materijalne
            troškove        1,381.104    1,000.000        -    2,381.104
    418   40   Sredstva za izvanredne
            troškove        70.417     200.000     -    270.417
        41   Sredstva za investiciono održavanje reprezentativnih
            i drugih objekata    510.960 500.000     -    1,010.960
__________________________________________________________________________________
            Svega glava 4.     6,949.686    1,700.000        -    8,649.686 
__________________________________________________________________________________
            Svega razdjel 3.    74,500.587   38,000.000       -    112,500.587
__________________________________________________________________________________
4. DRUŠTVENI PRAVOBRANILAC SAMOUPRAVLJANJA REPUBLIKE HRVATSKE
    401   46   Sredstva za materijalne
            troškove        471.200 200.000     -    671.200
__________________________________________________________________________________
            Svega razdjel 4.    2,105.893    200.000     -    2,305.893
__________________________________________________________________________________

5. DRUŠTVENI PRAVOBRANIOCI SAMOUPRAVLJANJA
GLAVA 4. DRUŠTVENI PRAVOBRANILAC SAMOUPRAVLJANJA ZO OSIJEK
    401   57   Sredstva za materijalne
            troškove        73.872     5.400          -    79.272
__________________________________________________________________________________
        Svega glava 4.         436.416 5.400          -    441.816
__________________________________________________________________________________
GLAVA 5. DRUŠTVENl PRAVOBRANILAC SAMOUPRAVLJANJA ZO RIJEKA
    401   60   Sredstva za materijalne
            troškove        144.590 40.000         -    184.590
__________________________________________________________________________________
        Svega glava 5.         618.153 40.000         -    658.153
__________________________________________________________________________________
GLAVA 6. DRUŠTVENI PRAVOBRANILAC SAMOUPRAVLlANJA ZO SISAK
    401   63   Sredstva za materijalne
            troškove        28.864     7.836          -        36.700
__________________________________________________________________________________
            Svega glava 6.     256.589 7.836          -    264.425
__________________________________________________________________________________

GLAVA 7. DRUŠTVENI PRAVOBRANILAC SAMOUPRAVLJANJA ZO DALMACIJE
    401   66   Sredstva za materijalne
            troškove        84.240     40.590         -    124.830
__________________________________________________________________________________
            Svega glava 7.     486.302 40.590         -    526.892
__________________________________________________________________________________
    GLAVA 8.    DRUŠTVENI PRAVOBRANILAC SAMOUPRAVLJANJA ZO VARAŽDIN
    401   69   Sredstva za materijalne
            troškove        34.362     16.000         -    50.362
__________________________________________________________________________________
            Svega glava 8.     259.293 16.000         -    275.293
__________________________________________________________________________________
            Svega razdjel 5.    2,724.179    109.826     -    2,834.005
__________________________________________________________________________________

6. USTAVNI SUD HRVATSKE
    401   72   Sredstva za materijalne
            troškove        511.704 342.000     -    853.704
    418   74   Troškovi suradnje savjetovanja i
            posjeta između ustavnih sudova republika
            i pokrajina i Ustavnog suda
            Jugoslavije       20.044     20.000         -    40.044
__________________________________________________________________________________
        Svega razdjel 6.    5,370.811    362.000         -    5,732.811
__________________________________________________________________________________

7. VRHOVNI SUD HRVATSKE
    401   76   Sredstva za materijalne
            troškove    1,794.966    1,400.000            -    3,194.966
    418   78   Za organizaciju odjela sudske
            prakse     24.352     30.000             -    54.352
__________________________________________________________________________________
            Svega razdjel 7.    12,724.738   1,430.000        -    14,154.738
__________________________________________________________________________________

8. SUD UDRUŽENOG RADA HRVATSKE
    401   80   Sredstva za materijalne
            troškove        1,231.002    40.000         -    1,271.002
    418   82   Naknade i nagrade sucima koji nemaju svojstvo
            radnika u sudu     248.779 70.000         -    318.779
__________________________________________________________________________________
            Svega razdjel 8.    5,969.024    110.000     -    6,079.024
__________________________________________________________________________________

9. UPRAVNI SUD HRVATSKE
    401   84   Sredstva za materijalne
            troškove        729.054 223.890     -    952.944
    418   86   Izdavanje Biltena sudske
            prakse         28.000     40.000         -    68.000
__________________________________________________________________________________
            Svega razdjel 9.    6,717.680    263.890     -    6,981.570
__________________________________________________________________________________

10. PRIVREDNI SUD HRVATSKE
    401   88   Sredstva za materijalne
            troškove        611.616 240.000     -    851.616
__________________________________________________________________________________
            Svega razdjel 10.    5,491.287    240.000     -    5,731.287
__________________________________________________________________________________

11. JAVNO TUŽILAŠTVO HRVATSKE
    401   92   Sredstva za materijalne
            troškove        913.974 460.000     -    1,373.974
__________________________________________________________________________________
            Svega razdjel 11.    4,732.016    460.000     -    5,192.016
__________________________________________________________________________________

12. JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO HRVATSKE
    401   95   Sredstva za materijalne
            troškove        364.960 55.315         -    420.275
__________________________________________________________________________________
            Svega razdjel 12.    2,192.052    55.315         -    2,247.367
__________________________________________________________________________________

13. REPUBLIČKO VIJECE ZA PREKRŠAJE
    401   98   Sredstva za materijalne
            troškove        701.178 443.079     -    1,144.257
    418   100   Sredstva za izdavanje
            Biltena         8.026      12.000         -    20.026
__________________________________________________________________________________
            Svega razdjel 13.    4,251.920    455.079     -    4,706.999
__________________________________________________________________________________

14. MINISTARSTVO NARODNE OBRANE REPUBLIKE HRVATSKE
    401   102   Sredstva za materijalne
            troškove    5,080.880    4,000.000            -    9,080 880
    420   104   Sredstva za narodnu obranu, teritorijalnu obranu
            i civilnu zaštitu    15,225.700   4,500.000        -    19,725.700
__________________________________________________________________________________
            Svega razdjel 14.    50,220.851   8,500.000        -    58,720.851
__________________________________________________________________________________

15. REPUBLIČKI ŠTAB TERITORIJALNE OBRANE REPUBLIKE HRVATSKE
    401   106   Sredstva za materijalne
            troškove        861.575 737.175     -    1,598.750
    107   Sredstva za materijalne troškove štabova teritorijalne obrane
            operativnih zona    2,479.515    980.000     -    3,459.515
__________________________________________________________________________________
            Svega razdjel 15.    12,884.816   1,717.175        -    14,601.991
__________________________________________________________________________________

17. REPUBLIČKI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE
    401   118   Sredstva za materijalne
            troškove        38.640     20.000         -    58.640
__________________________________________________________________________________
        Svega razdjel 17.    297.750 20.000     -    317.750
__________________________________________________________________________________

18. MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
    401   121   Sredstva za materijalne
            troškove        220,044.573   140,000.000       -    360,044.573
    415   123   Sredstva za izvršenje Programa modernizacije
            službe unutrašnjih poslova iz nadležnosti
            Republike        72,609.875   190,000.000       -    262,609.875
    418   124   Sredstva za posebne
            namjene     140,920.915   220,000.000       -    360,920.915
__________________________________________________________________________________
            Svega razdjel 18.    1.756,802.267  550,000.000       -    2.306,802.267
__________________________________________________________________________________

19. MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE
GLAVA 1 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE
    421   127   Sredstva za materijalne
            troškove        2,71.148    1,800.000        -    4,511.148
    415   129   Učešće Republike Hrvatske u nabavi
            opreme Zavoda za sudsku medicinu
            u Zagrebu        279.150 500.000     -    779.150
    416   130   Sredstva za stambenu izgradnju re-
            publičkih organa    573.900 500.000     -    1,073.900
    418   131   Troškovi međunarodne pravne po-
            moći          5.262      30.000         -    35.262
        133   Sredstva za rad arondacione i koma-
            sacione komisije    4784      10.000         -    14.784
        134   Sredstva za realizaciju programa u
            oblasti pravosuđa u SAP Kosovo u
            1990. godini      674.000 -        434.000 240.000
        135   Sredstva za realizaciju programa u
            oblasti uprave u SAP Kosovo u
            1990. godini      382.690 -        66.000 316.690
__________________________________________________________________________________
        Svega glava 1.         16,193.917   2,840.000    500.000 18,533.917
__________________________________________________________________________________

    GLAVA 2. ORGANI ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH I PREKRŠAJNIH SANKCIJA
    401   137   Sredstva za materijalne
            troškove        14,909.475   10,100.000       -    25,009.475
    416   138   Sredstva za program razvoja Službe
            za izvršenje krivičnih i prekršajnih
            sankcija        13,934.690   30,000.000       -    43,934.690
    418   139   Posebne namjene Službe za izvršenje krivičnih i
            prekršajnih sankcija  4,980.000    7,300.000        -    12,280.000
    418   140   Sredstva za posebne
            namjene     63,848.000   65,700.000       -    129,548.000
__________________________________________________________________________________
        Svega glava 2.         274,275.726   113,100.000       -    387,375.726
__________________________________________________________________________________

GLAVA 3. CENTAR REPUBLIČKIH ORGANA UPRAVE U BJELOVARU
    401   142   Sredstva za materijalne
            troškove        244.950 20.820         -    265.770
__________________________________________________________________________________
            Svega glava 3.     837.066 20.820         -    857.886
__________________________________________________________________________________

GLAVA 4.    CENTAR REPUBLIČKIH ORGANA UPRAVE U GOSPIĆU
    401   145   Sredstva za materijalne
            troškove        135.046 33.761         -    168.807
__________________________________________________________________________________
            Svega glava 4. 583.012 33.761         -    616.773
__________________________________________________________________________________

GLAVA 5. CENTAR REPUBLIČKIH ORGANA UPRAVE U KARLOVCU
    401   148   Sredstva za materijalne
            troškove        211.926 64.000         -    275.926
__________________________________________________________________________________
            Svega glava 5.     779.794 64.000         -    843.794
__________________________________________________________________________________

GLAVA 6. CENTAR REPUBLIČKIH ORGANA UPRAVE U OSIJEKU
    401   151   Sredstva za materijalne
            troškove        842.145 98.500         -    940.645
__________________________________________________________________________________
            Svega glava 6.     2,610.159    98.500         -    2,708.659
__________________________________________________________________________________

GLAVA 7. CENTAR REPUBLIČKIH ORGANA UPRAVE U RIJECI
    401   154   Sredstva za materijalne
            troškove        658.073 270.000     -    928.073
__________________________________________________________________________________
            Svega glava 7.     2,235.783    270.000     -    2,505.783
__________________________________________________________________________________

GLAVA 8. CENTAR REPUBLIČKIH ORGANA UPRAVE U SISKU
    401   157   Sredstva za materijalne
            troškove        259.992 69,704         -    329.696
__________________________________________________________________________________
            Svega glava 8.     1,052.140    69.704         -    1,121.844
__________________________________________________________________________________

GLAVA 9. CENTAR REPUBLIČKIH ORGANA UPRAVE U SPLITU
    401   160   Sredstva za materijalne
            troškove        1,526.100    260.000     -    1,786.100
__________________________________________________________________________________
            Svega glava 9.     3,318.464    260.000     -    3,578.464
__________________________________________________________________________________

GLAVA 10. CENTAR REPUBLIČKIH ORGANA UPRAVE U VARAŽDINU
    401   163   Sredstva za materijalne
            troškove        308.085 178.000     -    486.085
__________________________________________________________________________________
            Svega glava 10. 1,137.308    178.000     -    1,315.308
__________________________________________________________________________________
            Svega razdjel 19.    303,023.369   116,934.785   500.000 419,458.154
__________________________________________________________________________________

20. OSNOVNI SUDOVI UDRUŽENOG RADA
GLAVA 1. OSNOVNI SUD UDRUŽENOG RADA BJELOVAR
    401   166   Sredstva za materijalne
            troškove        105.122 64.000         -    169.122
    418   168   Sredstva za posebne
            namjene     20.448 15.000     -    35.448
__________________________________________________________________________________
            Svega glava 1. 951.748 79.000     -    1,030.748
__________________________________________________________________________________

GLAVA 2. OSNOVNI SUD UDRUŽENOG RADA GOSPIĆ
    401   170   Sredstva za materijalne
            troškove        75.066 45.000     -    120.066
    418   172   Sredstva za posebne
            namjene     6.048      3.000          -    9.048
__________________________________________________________________________________
            Svega glava 2.     343.716 48.000     -    391.716
__________________________________________________________________________________

GLAVA 3. OSNOVNI SUD UDRUŽENOG RADA KARLOVAC
    401   174   Sredstva za materijalne
            troškove        167.850 88.000     -    255.850
    418   176   Sredstva za posebne
            namjene     17.568 6.000          -    23.568
__________________________________________________________________________________
            Svega glava 3. 1,453.076    94.000     -    1,547.076
__________________________________________________________________________________

GLAVA 4. OSNOVNI SUD UDRUŽENOG RADA OSIJEK
    401   178   Sredstva za materijalne
            troškove        525.567 209.000     -    734.567
    418   180   Sredstva za posebne
            namjene     210.298 70.000     -    280.298
__________________________________________________________________________________
            Svega glava 4. 3,461.584    279.000     -    3,740.584
__________________________________________________________________________________
GLAVA 5. OSNOVNI SUD UDRUŽENOG RADA RIJEKA
    401   182   Sredstva za materijalne
            troškove        697.025 400.000     -    1,097.025
    418   184   Sredstva za posebne
            namjene     67.457 50.000     -    117.457
__________________________________________________________________________________
            Svega glava 5. 3,624.771    450.000     -    4,070.771
__________________________________________________________________________________

GLAVA 6. OSNOVNI SUD UDRUŽENOG RADA SISAK
    401   186   Sredstva za materijalne
            troškove        152.035 80.000     -    232.035
    418   188   Sredstva za posebne
            namjene     18.720 10.000     -    28.720
__________________________________________________________________________________
            Svega glava 6. 1,059.552    90.000     -    1,149.552
__________________________________________________________________________________

GLAVA 7. OSNOVNI SUD UDRUŽENOG RADA SPLIT
    401   190   Sredstva za materijalne
            troškove        1,061.786    640.000     -    1,701.786
    418   192   Sredstva za posebne
            namjene     106.272 40.000     -    146.272
__________________________________________________________________________________
            Svega glava 7. 5,901.043    680.000     -    6,581.043
__________________________________________________________________________________

GLAVA 8. OSNOVNI SUD UDRUŽENOG RADA VARAŽDIN
    401   194   Sredstva za materijalne
            troškove        150.144 95.000     -    245.144
    418   196   Sredstva za posebne
            namjene     11.520 6.000          -    17.520
__________________________________________________________________________________
            Svega glava 8. 1,161.929    101.000     -    1,262.929 
__________________________________________________________________________________

GLAVA 9. OSNOVNI SUD UDRUŽENOG RADA ZAGREB
    401   198   Sredstva za materijalne
            troškove        1,843.363    587.290     -    1,630.653
    418   200   Sredstva za posebne namjene
__________________________________________________________________________________
            Svega glava 9. 5,535.260    587.290     -    6,122.550
__________________________________________________________________________________
            Svega razdjel 20.    23,492.679   2,408.290        -    25,900.969
__________________________________________________________________________________

21. OKRUŽNI SUDOVI OPČE NADLEŽNOSTI
GLAVA 1. OKRUŽNI SUD BJELOVAR
    401   202   Sredstva za materijalne
            troškove        634.773 891.300     -    526.073
    418   204   Sredstva za posebne
            namjene     966.240 580.000     -    1,546.240
__________________________________________________________________________________
            Svega glava 1. 7,670.612    1,471.300        -    9,141.912
__________________________________________________________________________________

GLAVA 2. OKRUŽNI SUD DUBROVNIK
    401   206   Sredstva za materijalne
            troškove        347.857 180.000     -    527.857
    418   208   Sredstva za posebne
            namjene     329.184 150.000     -    479.184
__________________________________________________________________________________
            Svega glava 2. 2,617.297    330.000     -    2,947.297
__________________________________________________________________________________

GLAVA 3. OKRUŽNI SUD GOSPIĆ
    401   210   Sredstva za materijalne
            troškove        220.994 44.837     -    265.831
    418   212   Sredstva za posebne
            namjene     374.400 -            -    373.400
__________________________________________________________________________________
            Svega glava 3. 2,408.765    44.837         -    2,453.602
__________________________________________________________________________________

GLAVA 4. OKRUŽNI SUD KARLOVAC
    401   214   Sredstva za materijalne
            troškove        391.920 202.000     -    593.920
    418   216   Sredstva za posebne
            namjene     336.960 150.000     -    486.960
__________________________________________________________________________________
            Svega glava 4. 3,873.326    352.000     -    4,225.326
__________________________________________________________________________________

GLAVA 5. OKRUŽNI SUD OSIJEK
    401   218   Sredstva za materijalne
            troškove        1,185.890    1,359.910        -    2,545.800
    418   220   Sredstva za posebne
            namjene     1,664.064    1,165.000        -    2,829.064
__________________________________________________________________________________
            Svega glava 5. 13,131.324   2,524.910        -    5,656234
__________________________________________________________________________________

GLAVA 6. OKRUŽNI SUD PULA
    401   222   Sredstva za materijalne
            troškove        383.640 200.000     -    663.640 
    418   224   Sredstva za posebne
            namjene     514.080 340.000     -    854.080
__________________________________________________________________________________
            Svega glava 6.     4,158.923    20.000         -    4,778.923
__________________________________________________________________________________

GLAVA 7. OKRUŽNI SUD RIJEKA
    401   226   Sredstva za materijalne
            troškove        890.100 540.000     -    1,430.100
    418   228   Sredstva za posebne
            namjene     1,033.920    720.000     -    1,753.920
__________________________________________________________________________________
            Svega glava 7.     8,241.951    1,260.000        -    9,501.951
__________________________________________________________________________________

GLAVA 8. OKRUŽNI SUD SISAK
    401   230   Sredstva za materijalne
            troškove        499.761 382.428     -    882.189 
    418   232   Sredstva za posebne
            namjene     465.408 300.000     -    765.408
__________________________________________________________________________________
            Svega glava 8.     4,659.668    682.428     -    5,342.096
__________________________________________________________________________________

GLAVA 9. OKRUŽNI SUD SLAVONSKA POŽEGA
    401   234   Sredstva za materijalne
            troškove        469.090 300.000     -    769.090 
    418   236   Sredstva za posebne
            namjene     494.007 330.000     -    824.007
__________________________________________________________________________________
            Svega glava 9.     5,410.776    630.000     -    6,040.771
__________________________________________________________________________________

GLAVA 10. OKRUŽNI SUD SPLIT
    401   238   Sredstva za materijalne
            troškove        892.860 719.187     -    1,612.047
    418   240   Sredstva za posebne
            namjene     1,069.920    720.000     -    1,789920
__________________________________________________________________________________
            Svega glava 10. 9,618.672    1,439.187        -    11,057.859
__________________________________________________________________________________

GLAVA 11. OKRUŽNI SUD ŠIBENIK
    401   242   Sredstva za materijalne
            troškove        292.560 249.163     -    541.723 
    418   244   Sredstva za posebne
            namjene     255.917 155.000     -    410.917
__________________________________________________________________________________
            Svega glava 11. 3,078.903    404.163     -    3,483.066
__________________________________________________________________________________

GLAVA 12. OKRUŽNI SUD VARAŽDIN
    401   246   Sredstva za materijalne
            troškove        502.900 380.000     -    882.900
    418   248   Sredstva za posebne
            namjene     988.848 360.000     -    1,348.848
__________________________________________________________________________________
            Svega glava 12. 6,544.117    740.000     -    7,284.117
__________________________________________________________________________________
GLAVA 13. OKRUŽNI SUD ZADAR
    401   250   Sredstva za materijalne
            troškove        352.580 240.000     -    592.580
    418   252   Sredstva za posebne
            namjene     564.160 510.000     -    1,074.160
__________________________________________________________________________________
            Svega glava 13. 4,358.666    750.000     -    5,108.666
__________________________________________________________________________________

GLAVA 14. OKRUŽNI SUD ZAGREB
    401   254   Sredstva za materijalne
            troškove        2,470.320    1,254.800        -    3,725.120
    418   256   Sredstva za posebne
            namjene     4,398.560    2,230.000        -    6,628.560
__________________________________________________________________________________
            Svega glava 14. 30,828.106   3,484.800        -    34,312.906
__________________________________________________________________________________
            Svega razdjel 21.    106,601.106   733.625     -    121,334.731
__________________________________________________________________________________

22. OKRUŽNI PRIVREDNI SUDOVI
GLAVA 1. OKRUŽNI PRIVREDNI SUD BJELOVAR
    401   258   Sredstva za materijalne
            troškove        217.047 148.300     -    365.347
    418   260   Sredstva za posebne
            namjene     189.504 140.000     -    329.504
__________________________________________________________________________________
            Svega glava 1. 1,932.620    288.300     -    2,220.920
__________________________________________________________________________________

GLAVA 2. OKRUŽNI PRIVREDNl SUD KARLOVAC
    401   262   Sredstva za materijalne
            troškove        213.900 164.000     -    377.900
    418   264   Sredstva za posebne
            namjene     190.656 140.000     -    330.656
__________________________________________________________________________________
            Svega glava 2. 1,969.544    304.000     -    2,273.544
__________________________________________________________________________________

GLAVA 3. OKRUŽNI PRIVREDNI SUD OSIJEK
    401   266   Sredstva za materijalne
            troškove        577.392 522.000     -    1,099.392
    418   268   Sredstva za posebne
            namjene     648.116 -            -    648.116
__________________________________________________________________________________
            Svega glava 3. 5,662.610    522.000     -    6,184.610
__________________________________________________________________________________

GLAVA 4. OKRUŽNI PRIVREDNI SUD RIJEKA
    401   270   Sredstva za materijalne
            troškove        703.028 781.986     -    1,480.501
    418   272   Sredstva za posebne
            namjene     332.496     -        -    332.496
__________________________________________________________________________________
            Svega glava 4. 5,180.833    781.986     -    5,967.081
__________________________________________________________________________________

GLAVA 5. OKRUŽNI PRIVREDNI SUD SLAVONSKI BROD
    401   274   Sredstva za materijalne
            troškove        215.115 140.000     -    355.111
    418   276   Sredstva za posebne
            namjene     159.668 40.000     -    199.668
__________________________________________________________________________________
            Svega glava 5. 2,176.677    180.000     -    2,366.007
__________________________________________________________________________________

GLAVA 6. OKRUŽNI PRIVREDNI SUD SPLIT
    401   278   Sredstva za materijalne
            troškove        630.720 1,550.000        -    2,180.720
    418   280   Sredstva za posebne
            namjene     733.962 1,700.000        -    2,433.962
__________________________________________________________________________________
            Svega glava 6. 7,098.880    3,250.000        -    10,348.330
__________________________________________________________________________________

GLAVA 7. OKRUŽNI PRIVREDNI SUD VARAŽDIN
    401   282   Sredstva za materijalne
            troškove        223.698 300.000     -    523.093
    418   284   Sredstva za posebne
            namjene     157.133 100.000     -    27.133
__________________________________________________________________________________
            Svega glava 7. 2,004.048    400.000     -    2,404.048
__________________________________________________________________________________

GLAVA 8. OKRUŽNI PRIVREDNl SUD ZAGREB
    401   286   Sredstva za materijalne
            troškove        1,832.709    2,472.040        -    4,304.749
    418   288   Sredstva za posebne
            namjene     3,904.240    3,900.000        -    7,804.240
__________________________________________________________________________________
            Svega glava 8. 17,557.561   6,372.040        -    23,929.601
__________________________________________________________________________________
            Svega razdjel 22.    43,582.773   12,098.326       -    55,681.099
__________________________________________________________________________________

23. OKRUŽNA JAVNA TUŽILAŠTVA
GLAVA 1. OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO BJELOVAR
    401   290   Sredstva za materijalne
            troškove        189.212 238.300     -    427.512
    418   292   Sredstva za posebne
            namjene     65.808 65.000         -    138.808
__________________________________________________________________________________
            Svega glava 1. 2,652.423    303.300     -    2,955.320
__________________________________________________________________________________

GLAVA 2. OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO DUBROVNIK
    401   294   Sredstva za materijalne
            troškove        97.794 182.799     -    280,593
    418   296   Sredstva za posebne
            namjene     75.917 48.000     -    123.917
__________________________________________________________________________________
            Svega glava 2. 1,144.887    230.799     -    1,315.080
__________________________________________________________________________________

GLAVA 3. OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO GOSPIĆ
    401   298   Sredstva za materijalne
            troškove        186.825 46.825     -    233.000
    418   300   Sredstva za posebne
            namjene     45.965 30.000     -    75.085
__________________________________________________________________________________
            Svega glava       3. 997.346   76.825     -    110.171
__________________________________________________________________________________

GLAVA 4. OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO KARLOVAC
    401   302   Sredstva za materijalne
            troškove        150.834 113.944     -    264.178
    418   304   Sredstva za posebne
            namjene     43.085 30.000         -    73.085
__________________________________________________________________________________
            Svega glava 4. 1,209.153    143.944     -    1,353.097
__________________________________________________________________________________

GLAVA 5. OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO OSIJEK
    401   306   Sredstva za materijalne
            troškove        529.506 166.765     -    129.271
    418   308   Sredstva za posebne
            namjene     55.008 55.000     -    110.000
__________________________________________________________________________________
            Svega glava 5. 5,086.381    821.765     -    5,908.146
__________________________________________________________________________________

GLAVA 6. OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO PULA
    401   310   Sredstva za materijalne
            troškove        147.522 76.000     -    223.522
    418   312   Sredstva za posebne
            namjene     68.256 50.000     -    118.256
__________________________________________________________________________________
            Svega glava 6. 1,450.654    126.000     -    1,560.654
__________________________________________________________________________________

GLAVA 7. OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO RIJEKA
    401   314   Sredstva za materijalne
            troškove        202.874 200.000     -    402.874
    418   316   Sredstva za posebne
            namjene     61.920 40.000     -    101.920 
__________________________________________________________________________________
            Svega glava 7.     1,941.050    240.000     -    2,181.050
__________________________________________________________________________________

GLAVA 8. OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO SISAK
    401   318   Sredstva za materijalne
            troškove        153.180 106.800     -    259.980
    418   320   Sredstva za posebne
            namjene     62.007 43.000     -    105.000
__________________________________________________________________________________
            Svega glava 8. 1,483.493    149.800     -    1,633.293 
__________________________________________________________________________________

GLAVA 9. OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO SLAVONSKA POŽEGA
    401   322   Sredstva za materijalne
            troškove        168.360 100.000     -    268.360
    418   324   Sredstva za posebne
            namjene     51.898 50.000     -    101.898
__________________________________________________________________________________
            Svega glava 9. 1,588.456    150.000     -    1,738.456
__________________________________________________________________________________

GLAVA 10. OKRUŽNO JAVNO TUILAŠTVO SPLIT
    401   326   Sredstva za materijalne
            troškove        338.100 213.900     -    552.000
    418   328   Sredstva za posebne
            namjene     92.160 38.000     -    130.160
__________________________________________________________________________________
            Svega glava 10. 3,690.365    251.900     -    3,942.265
__________________________________________________________________________________

GLAVA 11. OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO ŠIBENIK
    401   330   Sredstva za materijalne
            troškove        118.632 91.000     -    209.632
    418   332   Sredstva za posebne
            namjene     43.085 30.000     -    73.085
__________________________________________________________________________________
            Svega glava 11. 1,278.340    121.000     -    1,399.340
__________________________________________________________________________________

GLAVA 12. OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO VARAŽDIN
    401   334   Sredstva za materijalne
            troškove        187.108 128.000     -    315.108
    418   336   Sredstva za posebne
            namjene     70.013 55.000     -    125.013
__________________________________________________________________________________
            Svega glava 12. 2,386.134    183.000     -    2,569.134
__________________________________________________________________________________

GLAVA 13. OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO ZADAR
    401   338   Sredstva za materijalne
            troškove        163.392 44.715     -    208.107
    418   340   Sredstva za posebne
            namjene     120.212 -            -    120.212
__________________________________________________________________________________
            Svega glava 13. 1,415.395    40.715     -    1,460.110
__________________________________________________________________________________

GLAVA 14. OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO ZAGREB
    401   342   Sredstva za materijalne
            troškove        744.096 490.000     -    1,234.096
    418   344   Sredstva za posebne
            namjene     241.920 160.000     -    401.920
__________________________________________________________________________________
            Svega glava 14. 6,808.280    650.000     -    7,458.280
__________________________________________________________________________________
            Svega razdjel 23.    33,132.357   3,493.048        -    36,625.405
__________________________________________________________________________________

24. MINISTARSTVO FINANCIJA
    401   346   Sredstva za materijalne
            troškove        4,297.507    1,000.000        -    5,297.507
    418   349   Troškovi rada republičke komisije
            za utvrđivanje i valorizaciju katastar -
            skog prihoda      20.234 10.000     -    30.234
__________________________________________________________________________________
            Svega razdjel 24.    21,346.772   1,010.000        -    22,356.772
__________________________________________________________________________________

25. MINISTARSTVO ENERGETIKE, INDUSTRIJE RUDARSTVA I ZANATSTVA
    401   351   Sredstva za materijalne
            troškove        3,891.512    600.000     -    4,491.512
__________________________________________________________________________________
            Svega razdjel 25.    14,131.74    600.000     -    14,731.741
__________________________________________________________________________________

26. MINISTARSTVO POMORSTVA I MINISTARSTVO PROMETA I VEZA
    401   356   Sredstva za materijalne
            troškove        3,851.704    710.000     -    4,561.704
    418   360   Sigurnost pregleda poštanskih pošiljaka
            za republičke organe  282.970 150.000     -    432.970
        361   Održavanje plovila i vozila
            kapetanije       1,178,308    1,300.000        -    2,478.308
        362   investiciono održavanje poslovnih
            zgrada kapetanija        343.492 1,200.000    -    1,543.492
        363   Nabava novih plovila i vozila kapeta  -
            nija              1,356.616    700.000 -    2,056.616
        364   Nabava i održavanje sistema veza
            kapetanija           926.139 110.000 -    1,036.139
        365   Sredstva za nabavu službene odjeće
            kapetanija           586.985 500.000 -    1,086.985
    431   366   "Jadrolinija", Rijeka za održavanje brodskih
            veza otok-kopno     57,479.800   72,000.000   -    129,479.800
        367   "Lošinjska plovidba" - Mali Lošinj,
            za održavanje brodskih veza otoci
            kopno              1,852.240    1,800.000    -    3,652.240
    433   368   Održavanje i obilježavanje plovnih
            puteva             191.340 800.000 -    991.340
        368a  Udio republike u financiranju nerentabilnih
            brodskih linija         -        29,000.000   -    29,000.000
__________________________________________________________________________________
            Svega glava 1.     80,916.169   108,270.000   -    189,186.169
__________________________________________________________________________________

GLAVA 2. LUČKA KAPETANlJA DUBROVNIK
    401   370   Sredstva za materijalne
            troškove            444.822 222.410 -    667.232
__________________________________________________________________________________
            Svega glava 2          3,329.060    222.410 -    3,551.470
__________________________________________________________________________________

GLAVA 3. LUČKA KAPETANIJA KARDELJEVO
    401   373   Sredstva za materijalne
            troškove            169.533 84.765 -    254.298
__________________________________________________________________________________
            Svega glava 3.     1,209.715    84.765 -    1,294.480
__________________________________________________________________________________

GLAVA 4. LUČKA KAPETANIJA PULA
    401   376   Sredstva za materijalne
            troškove            531.562 292.812 -    824.374
__________________________________________________________________________________
            Svega glava 4.     3,018.727    292.812 -    3,311.539
__________________________________________________________________________________

GLAVA 5. LUČKA KAPETANlJA RIJEKA
    401   379   Sredstva za materijalne
            troškove            1,334.736    622.000 -    1,956.736
__________________________________________________________________________________
            Svega glava 5.         7,925.898    622.000 -    8,547.898
__________________________________________________________________________________

GLAVA 6. LUČKA KAPETANIJA SPLIT
    401   382   Sredstva za materijalne
            troškove            596.812 361.062 -    957.874
__________________________________________________________________________________
            Svega glava 6.     4,827.596    361.062 -    5,188.658
__________________________________________________________________________________

GLAVA 7. LUČKA KAPETANIJA ŠlBENIK
    401   385   Sredstva za materijalne
            troškove            453.433 208.855 -    662.288
__________________________________________________________________________________
            Svega glava 7.     3,102.661    208.855 -    3,311.516
__________________________________________________________________________________

GLAVA 8. LUČKA KAPETANIJA ZADAR
    401   388   Sredstva za materijalne
            troškove            441.324 220.492 -    661.816
__________________________________________________________________________________
            Svega glava 8.     3,310.344    220.492 -    3,530.836
__________________________________________________________________________________

GLAVA 9. KAPETANIJA PRISTANIŠTA OSIJEK
    401   391   Sredstva za materijalne
            troškove            83.333 41.657 -    124.990
__________________________________________________________________________________
            Svega glava 9.     900.879 41.657 -    942.536
__________________________________________________________________________________

GLAVA 10. KAPETANIJA PRISTANIŠTA SISAK
    401   394   Sredstva za materijalne
            troškove            100.712 50.355 -    151.067
__________________________________________________________________________________
            Svega glava 10.     891.315 50.355 -    941.670
__________________________________________________________________________________

GLAVA 11. KAPETANIJA PRISTANIŠTA SLAVONSKI BROD
    401   397   Sredstva za materijalne
            troškove            87.858 43.914 -    131.772
__________________________________________________________________________________
            Svega glava 11.     771.034 43.914 -    814.948
__________________________________________________________________________________

GLAVA 12. KAPETANIJA PRISTANIŠTA VUKOVAR
    401   400   Sredstva za materijalne
            troškove            77.972 38.983 -    116.955
__________________________________________________________________________________
            Svega glava 12.     653.622 38.983 -    692.605
__________________________________________________________________________________
            Svega razdjel 26.        110,857.020   110,457.305   -    221,314.325
__________________________________________________________________________________

27. MINISTARSTVO ROBNOG PROMETA
    401   403   Sredstva za materijalne
            troškove            919.466 266.000 -    1,185.466
__________________________________________________________________________________
            Svega razdjel 27.    8,408.307    266.000     -    8,674.307
__________________________________________________________________________________

28. REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE
    401   406   Sredstva za materijalne
            troškove        193.683 629.944     -    823.627
    433   407a  Sredstva za republičke robne
            rezerve         -        30,000.000       -    30,000.000
__________________________________________________________________________________
            Svega razdjel 28.    1,769.847    30,629.944       -    32,399.791
__________________________________________________________________________________

29. MINISTARSTVO TURIZMA
    401   409   Sredstva za materijalne
            troškove        848.712 2,100.000        -    2,948.712
__________________________________________________________________________________
            Svega razdjel 29.    3,693.169    2,100.000        -    5,793.169
__________________________________________________________________________________
30.   MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
    401   413   Sredstva za materijalne
            troškove        1,902.965    500.000     -    2,452.965
    431   415a  Sredstva za premije za pšenicu i ulje  -
            nu repicu roda 1990.  480,000.000   120,000.000       -    600,000.000
    433   416   Udio Republike Hrvatske u financiranju reprodukcije
            i zaštite šuma od požara
            na području krša    1,400.000    2,200.000        -    3,600.000
__________________________________________________________________________________
            Svega razdjel 30.    492,098.519   122,700.000       -    614,798.519
__________________________________________________________________________________
31.   MINISTARSTVO VODOPRIVREDE
    401   418   Sredstva za materijalne
            troškove        1,107.271    314.440     -    1,421.711
__________________________________________________________________________________
            Svega razdjel 31.    4,898.339    314.440     -    5,212.779
__________________________________________________________________________________
32.   MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, STAMBENO-KOMUNALNIH POSLOVA I
    ZAŠTITE ČOVJEKOVE OKOLINE
    401   422   Sredstva za materijalne
            troškove        1,658.587    890.000     -    2,548.587
    418   424   Troškovi stalne Jugoslavensko-Ma-
            džarske komisije za urbanizam i ure-
            đenje prostora     8.133      10.000     -    18.133
        425   Troškovi rada na akcijama u okviru programa u
            NEP-u na Mediteranu (Plavi plan i program prioritetnih
            akcija) - dio koji otpada na Republiku
            Hrvatsku        126.470 191.076     -    317.546
        426   Provedba prostornog plana
            Hrvatske        980.000 100.000     -    1,080.000
        427   Udio Republike Hrvatske u financiranju programa
            monitoringa Jadrana   671.760 1,278.108        -    1,949.868
        428   Sredstva za provođenje Zakona o
            građevinsko-urbanističkoj
            inspekciji       20.930 555.910     -    567.840
        430   Nacionalni park
            Kornati     3.827      19.000     -    22.827
        431   Nacionalni park Krk   2.391      17.000     -    19.391
        431b  Učešće Republike u nabavi brodova
            ćistača mora      -        3,400.000        -    3,400000
        431c  Učešće u financiranju projekta istraživanja
            nastanka i razvoja sluzavih nakupina
            u sjevernom Jadranu   -        3,728.513        -    3,726.513
__________________________________________________________________________________
            Svega razdjel 32.    15,278.563   10,189.607       -    25,468.170
__________________________________________________________________________________

33. MINISTARSTVO ZA ODNOSE S INOZEMSTVOM
    401   433   Sredstva za materijalne
            troškove        647.910 600.000     -    1,247.910
    418   435   Troškovi Radne zajednice
            "Alpe Jadran"      891.345 197.000     -    1,088.345
        435a  Troškovi Radne zajednice za srednji i
            južni Jadran      -        105.000     -    105.100
__________________________________________________________________________________
            Svega razdjel 33    4,801.655    902.000     -    5,703.555
__________________________________________________________________________________

34. MINISTARSTVO PROSVJETE, KULTURE, FIZIČKE I TEHNIČKE KULTURE
    401   437   Sredstva za materijalne
            troškove        1,895.430    1,135.000        -    3,030.430
    418   439   Troškovi komisija, savjeta i savjetovanja, održavanje
            filmskog fonda i drugo u skladu
            sa zakonom       62.124 900.000     -    962.124
    441a      Troškovi odgoja i osnovnog obrazovanja djece građana
            na privremenom radu i boravku u inozemstvu s teritorija
            Republike Hrvatske   25,000.000   3,000.000        -    28,000.000
__________________________________________________________________________________
            Svega razdjel 34.    40,552.925   5,035.000        -    45,587.925
__________________________________________________________________________________

35. MINISTARSTVO ZNANOSTI, TEHNOLOGIJE I INFORMATIKE
    401   443   Sredstva za materijalne
            troškove        792.182 450.000     -    1,242.182
    418   445   Sredstva za međunarodnu suradnjuna znanstvenom području
            leksikografije     48.691 15.367     -    64.058
        446   Program razmjene između vlada Sjedinjenih Američkih Država
            i Socijalističke Republike Jugoslavijje u oblasti prosvjete
            (Fulbright program)   469.360 330.000     -    799.360
        447   Sredstva za financiranje seizmološke službe
            u Republici Hrvatskoj  935.820 1,280.000        -    2,215.820
        448   Sredstva za financiranje rada geološke službe
            u Republici Hrvatskoj  633.216 833.000     -    1,466.216
        450   Sredstva za dio Programa istraživanja migracija
            i narodnosti      81.300 218.700     -    300.000
__________________________________________________________________________________
            Svega razdjel 35.    6,444.717    3,127.067        -    9,571.784
__________________________________________________________________________________

36. MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE
    401   453   Sredstva za materijalne
            troškove        1,132.083    1,400.000        -    2,532.083
    418   455   Troškovi drugostepene komisije za kategorizaciju djece
            ometene u psihičkom i fizičkom
            razvoju     6.218      35.000     -    41.218
        456   Analize i ekspertize  9.565      4,9.000     -    49.565
        457   Rad na praćenju zdravstvenog stanja naroda
            te unapređenje zdravstvene zaštite od posebnog
            interesa za Republiku  1,099.465    2,000.000        -    3,099.465
        458   Troškovi zaštite od ionizirajućih zračenja i zaštita
            od zagađivanja zraka.  1,130.530    1,050.000        -    2,180.530
        459   Sredstva za stručni nadzor u OUR    -a
            zdravstvene zaštite   48.696 80.000     -    128.696
        460   Troškovi Centra Svjetske zdravstvene organizacije sa
            sjedištem u Zagrebu   33.000 80.000     -    113.000
        461   Kuratorij internacionalnih neuropsrhijatrijskih
            simpozija u Puli    177.395 100.000     -    277.395
        456   462   Zdravstvena zaštita stranaca u
            Republici Hrvatskoj   2,811.920    2,000.000        -    4,811.920
        463   Troškovi liječenja po posebnim
            propisima        39,838.000   24,000.000       -    63,838.000
__________________________________________________________________________________
            Svega razdjel 36.    53,701.218   30,785.000       -    84,486.218
__________________________________________________________________________________

37. MINISTARSTVO BORAČKIH I INVALIDSKIH PITANJA
    401   465   Sredstva za materijalne
            troškove        563.730 503.000     -    1,066.730
    458   467   Sredstva za invalidsku
            zaštitu         121,331.800   20,000.000       -    141,331.800
        468   Sredstva za boračku
            zaštitu         185,453.400   20,000.000       -    205,453.400
        470   Sredstva za zaštitu
            žrtava         54,138.690   60,000.000       -    114,138.690
__________________________________________________________________________________
            Svega razdjel 37.    388,571.798   100,503.000       -    489,074.798
__________________________________________________________________________________

38. MINISTARSTVO RADA I ZAPOŠLJAVANJA
    401   473   Sredstva za materijalne
            troškove        800.524 100.000     -    900.524
__________________________________________________________________________________
            Svega razdjel 38.    5,450.133    100.000     -    5,550.133
__________________________________________________________________________________

39. MINISTARSTVO INFORMIRANJA
    401   476   Sredstva za materijalne
            troškove        276.207 800.000     -    1,076.207
__________________________________________________________________________________
            Svega razdjel 39.    3,082.034    800.000     -    3,882.034
__________________________________________________________________________________

40. REPUBLIČKA GEODETSKA UPRAVA
    401   482   Sredstva za materijalne
            troškove        285.915 250.000     -    535.915
    418   484   Sredstva za radove na izmjeri, katastru i
            komasaciji zemljišta  3,139.200    2,500.000        -    5,639.200
__________________________________________________________________________________
            Svega razdjel 40.    5,949.403    2,750.000        -    8,699.403
__________________________________________________________________________________

41. REPUBLIČKI ZAVOD ZA DRUŠTVENO PLANIRANJE
    401   486   Sredstva za materijalne
            troškove        1,529.385    600.000     -    2,129.385
    418   488   Sredstva za pripreme podloga za
            srednjoročni plan Republike Hrvatske od 1991-995.
            i izmjene i dopune plana
            1986-1990.       95.652 30.000     -    125.652
__________________________________________________________________________________
            Svega razdjel 41.    11,083.822   630.000     -    11,713.822
__________________________________________________________________________________

42. REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU
    401   490   Sredstva za materijalne
            troškove        4,658.887    3,500.000        -    8,158.88
    418   493   Sredstva za statistička
            istraživanja      7,260.600    4,000.000        -    11,260.600
__________________________________________________________________________________
            Svega razdjel 42.    63,652.588   7,500.000        -    71,152.588
__________________________________________________________________________________

43. REPUBLIČKI ZAVOD ZA JAVNU UPRAVU
    401   495   Sredstva za materijalne
            troškove        522.434 374.000     -    896.434
__________________________________________________________________________________
            Svega razdjel 43.    2,170.150    374.000     -    2,544.150
__________________________________________________________________________________

44. REPUBLIČKI ZAVOD ZA SOCIJALNI RAD
    401   498   Sredstva za materijalne
            troškove        189.750 105.000     -    294.750
    418   500   Obavljanje nadzora nad stručnim radom OUR-a u djelatnosti
            socijalne zaštite.   75.372 85.000         -    160.372
__________________________________________________________________________________
            Svega razdjel 44.    3,028.711    190.000     -    3,218.711
__________________________________________________________________________________

45. REPUBLIČKI ZAVOD ZA TEHNIČKU SURADNJU
    401   502   Sredstva za materijalne
            troškove        381.315 337.104     -    718.419
    418   504   Troškovi redovnog školovanja, specijalizacija, studijski boravak stranih
            građana u Jugoslaviji  400.000 178.000     -    578.000
        505   Sredstva za realizaciju obveza koje proizlaze iz
            međudržavnih sporazuma, protokola i ugovora sa zemljama
            u razvoju odnosno za troškove stručnjaka radi odlaska u ove
            zemlje, za participaciju u njihovim plaćama te za unapređenje
            znanstveno tehnološke suradnje s ovim
            zemljama        67.835 68.100     -    135.935
        506   Sredstva za realizaciju Zakona o evidenciji znanstvene, kulturne,
            prosvjetne i tehnološke suradnje s
            inozemstvom       38.701 45.000     -    83.701
__________________________________________________________________________________
            Svega razdjel 45.    3,786.759    628.204     -    4,414.963
__________________________________________________________________________________

46. REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD
    401   508   Sredstva za materijalne
            troškove        3,619.395    861.635     -    4,481.030
__________________________________________________________________________________
            Svega razdjel 46.    88,657.653   861.635     -    89,519.280
__________________________________________________________________________________

47. PROSVJETNI SAVJET HRVATSKE
    401   512   Sredstva za materijalne
            troškove        46.983 17.800     -    64.783
    418   514   Troškovi savjeta i
            komisija        19.567 230.000     -    249.561
__________________________________________________________________________________
            Svega razdjel 47.    544.653 247.800     -    792.453
__________________________________________________________________________________

48. JUGOSLAVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
    401   517   Za materijalne i operativne izdatke Akademije
            i njezinih jedinica   1,235.583    1,235.583    -    2,471.166
    418   519   Za osnovnu djelatnost Predsjedništva i
            razreda Akademije    517.000 700.000 -    1,217.000
__________________________________________________________________________________
            Svega razdjel 48.    16,315.280   1,935.583    -    18,250.863
__________________________________________________________________________________

49. DJELATNOST DRUŠTVENIH ORGANIZACIJA
        523   Savez udruženja borsca NOR-a
            Hrvatske        2,717.940    -        234.000 2,483.940
        525   Matica iseljenika
            Hrvatske        1,959.995    100.000     -    2,059.995
        526   Turistički savez
            Hrvatske        1,262.795    600.00     -    1,322.795
        527   Vatrogasni savez
            Hrvatske        1,307.009    200.000     -    1,507.009
        528   Crveni križ Hrvatske  562.676 50.000     -    612.676
__________________________________________________________________________________
            Svega razdjel 49.    53,349.744   410.000 234.000 53,525.744
__________________________________________________________________________________

50. UDIO U FINANCIRANJU POTREBA NA RAZINI FEDERACIJE
    440   531   Doprinos Republike Hrvatske budžetu federacije
            za 1990. godinu 1.655,186.883  138,650.000       -    1.516,536.883
        532   Sredstva Fondu solidarnosti s
            nesvrstanim zemljama i zemljama
            u razvoju        16,854.765   6,001.589        -    10,853.176
__________________________________________________________________________________
            Svega razdjel 50.    1.672,041.648  144,651.589       -    1.527,390.059
__________________________________________________________________________________
51. INTERVENCIJE U PRIVREDI
    431   533   Naknada za povlastice
            u saobračaju      15,044.800   25,000.000       -    40,044.800
        535   Sredstva za informativno-političku djelatnost
            slijepih osoba     354.400 545.600     -    900.000
    433   536   Aktivnost Republike Hrvatske na
            protupožarnoj zaštiti  1,908.600    2,500.000        -    4,408.600
        537   Obveza Republike Hrvatske prema
            Društvenom dogovoru o razvoju
            Jadranskih otoka    4,366.880    4,850.000        -    9,216.880
__________________________________________________________________________________
            Svega razdjel 51.    40,056.450   32,895.600       -    72,952.050
__________________________________________________________________________________

52. SREDSTVA ZA POSEBNE FUNKCIJE I ZADATKE
    400   540   Sredstva za zajedničku
            potrošnju u republičkim
            organima        51,500.000       -    6,346.691    45,153.309
    540a  Sredstva za usklađivinje osobnih
            dohodaka radnika i
            funkcionara       859,180.000   2.037,743.000  -    2.896,923.000
    412   542   Sredstva za otpremnine radnika i funkcionara
            i jubilarne nagrade funkcionara republičkih
            organa i nosioca pravosudnih
            funkcija        429.600 2,000.000        -    2,429.600
    416   545   Sredstva za stambenu izgradnju
            rep. funkcionara    3,673.670    9,391.000        -    13,064.670
    418   546   Sredstva za investicijsko održavanje zgrada i iventara
            republičkih organa   826.120 4,173.880        -    5,000.000
        549   Sredstva za provođenje izbora na razini Republike
            u 1990.godini      12,850.000   3,000.000        -    15,850.000
        550a  Učešće Republike u financiranju Prvenstva
            Europe u atletici    -        30,000.000       -    30,000.000
    448   552   Posebna sredstva općini
            Lastovo     207.780 2,000.000        -    2,207.780
        553   Posebna sredstva
            općini Vis       849.065 2,900.000        -    3,749.065
    452   554   Sredstva za kulturno-prosvjetnu suradnju s inozemstvom,
            informativno-propagandnu djelatnost te financiranje
            raznih vidova djelatnosti prema našim građanima na
            privremenom radu u inozemstvu, iseljenicimai pripadnicima
            hrvatske narodnosti u
            inozemstvu       11,115.062   9,000.000        -    20,115.062
        556   Sredstva za opće društvene potrebe u
            oblasti kulture     32,150.776   4,600.000        -    36,750.776
    454   557   Sredstva za opće društvene potrebe u oblasti
            socijalne zaštite    8,086.284,   6,000.000        -    14,086.284
    457   558   Sredstva za beneficirane mirovine
            individualnih poljoprivrednika po
            posebnim propisima   25,000.000   40,000.000       -    65,000.000
    461   560   Dot. narodnostima    12,164.960   6,000.000        -    18,164.960
        561   Pokriće troškova izdavaćke djelatnosti na talijanskom
            jeziku ("Edit",Rijeka) 12,773.884   7,000.000        -    19,773.884
    481   566   Naknade za bankarske usluge i troškove
            platnog prometa 2,560.000    3,000.000        -    5,560.000
    482   568   Sredstva za otplatu inokredita i beneficirane
            kamate OUR-a  141.900 8,000000        -    8,141.900
__________________________________________________________________________________
            Svega razdjel 52.    1.060,703.272  2.174,807.880  6,346.691  3.229,164.461
__________________________________________________________________________________

53. BUDŽETSKE REZERVE I OBVEZE IZ RANIJIH GODINA
    470   569   Stalna rezerva
            Republike        13,000.000   6,000.000        -    19,000.000
    488   571   Tekuća rez. Budžeta   58,446.264   10,000.000       -    68,446.264
__________________________________________________________________________________
            Svega razdjel 53.    73,446.264   16,000.000       -    89,446.264
__________________________________________________________________________________

Član 3.

U članu 3. prihodi i rashodi utvrđeni u Bilanci prihoda i rashoda Budžeta Republike Hrvatske za 1990. godinu povećavaju se odnosno smanjuju po grupama konta i kontima i iznose:

A -PRIHODI


Član 5.

Ove izmjene i dopune Budžeta stupaju na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama"

Klasa: 400-06/89-02/08

Zagreb, 9. studenoga 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v.r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vijeća općina

Slavko Degoricija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.