Zakoni i propisi - Pravni savjeti 46 12.11.1990 Pravilnik o stručnom nadzoru nad radom stanica za tehnički pregled vozila
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE

Na temelju člana 99. stav 2. i člana 117. stav 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" broj 20/90) i Odluke o određivanju stručne organizacije koja obavlja poslove jedinstvenog tehnološkog sistema tehničkih pregleda vozila, registracije i produženja registracije vozila, te poslove ispitivanja vozila ("Narodne novine" broj 23/90), Izvršni odbor Centra za vozila Hrvatske na sjednici održanoj 8. studenoga 1990. godine, donosi

PRAVlLNIK

o stručnom nadzoru nad radom stanica za tehnički pregled vozila

I. OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim se pravilnikom propisuju način i uvjeti pod kojima se obavlja stručni nadzor nad radom stanica za tehnički pregled vozila i stručni nadzor nad obavljanjem preventivnih tehničkih pregleda (u daljem tekstu: stručni nadzor nad poslovima tehničkih pregleda vozila).

Član 2.

Stručni nadzor nad poslovima tehničkih pregleda vozila obavlja Centar za vozila Hrvatske.

Organizacija koja obavlja poslove tehničkih pregleda vozila u smislu ovog pravilnika jeste stanica za tehnički pregled vozila i organizacija koja obavlja preventivne tehničke preglede vozila.

Član 3.

Stručni nadzor nad poslovima tehničkih pregleda vozila obavlja se redovnim i izvanrednim pregledima.

Član 4.

Stručni nadzor nad poslovima tehničkih pregleda vozila obavlja se redovnim pregledima prema programu redovnih pregleda koji utvrđuje direktor Centra za vozila Hrvatske.

Član 5.

Stručni nadzor nad poslovima za tehnički pregled obavit će se izvanrednim pregledom kada se ukaže potreba da se pregled obavi mimo programa redovnih pregleda.

O potrebi obavljanja izvanrednog pregleda odlučuje direktor ili Izvršni odbor Centra za vozila Hrvatske.

Član 6.

Centar za vozila Hrvatske dužan je obavijestiti organizacije koje obavljaju poslove tehničkih pregleda vozila o pojavama ustanovljenim u provođenju stručnog nadzora i učiniti im dostupnim izvještaje o toj svojoj djelatnosti.

Centar za vozila Hrvatske dužan je sve prijave građana ili radnika koji obavljaju poslove u stanicama za tehnički pregled vozila, odnosno poslove preventivnih pregleda, koje se odnose na nestručno ili nesavjesno obavljanje poslova u organizacijama koje obavljaju poslove tehničkih pregleda vozila ili na poslovima preventivnih tehničkih pregleda provjeriti i poduzeti odgovarajuće mjere, a njihove podnosioce obavijestiti o poduzetim mjerama.

II. OVLAŠTENI STRUČNI RADNICI

Član 7

Poslove stručnog nadzora nad poslovima tehničkih pregleda vozila izvršavaju ovlašteni stručni radnici.

Član 8.

Stručne radnike ovlaštene za izvršavanje poslova stručnog nadzora nad radom stanica za tehnički pregled vozita imenuje direktor Centra za vozila Hrvatske, na vrijeme od dvije godine.

Nakon isteka roka iz stava 1. ovog člana ista osoba može biti ponovno imenovana za ovlaštenog stručnog radnika.

Ovlašteni stručni radnik može biti razriješen te dužnosti i prije isteka roka iz stava 1. ovog člana ako se utvrdi da poslove stručnog nadzora obavlja nedovoljno stručno ili protivno odredbama ovog pravilnika.

Rješenje o razrješenju iz stava 3. ovog člana donosi direktor Centra za vozila Hrvatske.

Član 9.

Za ovlaštenog strućnog radnika može biti imenovana osoba koja ima najmanje VII stupanj stručne spreme i koja ima najmanje četiri godine radnog iskustva u oblasti tehni;kih pregleda vozila.

Član 10.

Za ovlaštenog stručnog radnika može biti imenovan radnik Centra za vozila Hrvatske ili stanice za tehnički pregled vozila, a iznimno i osoba zaposlena u drugoj organizaciji ili zajednici.

III. PRAVA, DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI OVLAŠTENIH STRUČNIH RADNIKA

Član 11.

Ovlašteni stručni radnik u obavljanju poslova stručnog nadzora nad poslovima tehničkih pregleda vozila ima pravo pregledati poslovne prostorije, objekte, predmete i dokumentaciju, obaviti informativne razgovore s pojedinim osobama, te obaviti druge radnje u skladu sa svrhom stručnog nadzora.

Organizacije koje obavljaju poslove tehnićkih pregleda vozila dužne su ovlaštenim stručnim radnicima omogućiti obavljanje stručnog nadzora.

Član 12.

Direktor Centra za vozila Hrvatske, samostalno ili na prijedlog ovlaštenog stručnog radnika može obavljanje određenih stručno-tehničkih poslova neophodnih za uspješno obavljanje stručnog nadzora (ekspertize, laboratorijska ispitivanja i sl.) povjeriti odgovarajućim znanstvenim organizacijama ili pojedinim stručnjacima.

Član 13.

Prilikom obavljanja stručnog nadzora ovlašteni stručni radnik je dužan postupiti na način da čuva službenu, vojnu i državnu tajnu.

Organizacija koja obavlja poslove tehničkih pregleda vozila dužna je ovlaštenog stručnog radnika upozoriti što se po propisima odnosno po njezinim općim aktima smatra tajnom.

Član 14.

Ovlašteni stručni radnici dužni su poduzimati preventivne mjere u cilju boljeg obavljanja poslova u organizacijama koje obavljaju poslove tehničkih pregleda vozila.

U okviru preventivnog djelovanja ovlašteni stručni radnici :

- pružaju pomoć u provođenju propisa i mjera,

- ukazuju na posljedice nestručnog rada,

- iniciraju i organiziraju održavanje sastanaka, konzultacija i dogovora s radnicima u organizacijama koje obavljaju poslove tehničkih pregleda vozila o pitanjima koja su od interesa za stručno obavljanje poslova,

- poduzimaju i druge mjere i akcije u cilju preventivzzog obavljanja.

Član 15.

Ovlašteni stručni radnici samostalni su u svom radu i osobno su odgovorni za svoj rad direktoru Centra za vozila Hrvatske.

Član 16.

Centar za vozila Hrvatske osigurava samostalnost u radu ovlaštenih stručnih radnika i poduzima mjere kojima se osigurava zaštita ovlaštenih stručnih radnika od nezakonitih utjecaja na njihov rad.

Ovlašteni stručni radnici su dužni obavijestiti direktora Centra za vozila Hrvatske o pojavama kršenja njihove samostalnosti i o nezakonitim utjecajima na njihov rad.

Član 17.

Direktor Centra za vozila Hrvatske je dužan najmanje jedanput godišnje podnositi izvještaj Izvršnom odboru Centra za vozila Hrvatske o stanju i funkcioniranju stručnog nadzora, kao i o značajnim pojavama u vršenju stručnog nadzora.

IV. ZAPISNIK O IZVRŠENOM STRUČNOM NADZORU I PODUZIMANJE MJERA

Član 18.

O izvršenom stručnom nadzoru kao i o poduzetim mjerama ovlašteni stručni radnik sastavlja zapisnik.

Obrazac zapisnika iz stava 1. ovog člana propisuje direktor Centra za vozila Hrvatske.

Član 19.

Primjerak zapisnika o izvršenom stručnom nadzoru ovlašteni stručni radnik uručuje odgovornoj osobi organizacije koja obavlja poslove tehničkih pregleda vozila.

Član 20.

Odgovorna osoba organizacije koja obavlja poslove tehničkih pregleda vozila ima pravo u roku osam dana od dana primitka primjerka zapisnika o izvršenom stručnom nadzoru uložiti prigovor na njegov sadržaj, ako smatra da zapisnik sadrži netočne podatke i ocjene.

Prigovor iz stava 1. ovog člana podnosi se direktoru Centra za vozila Hrvatske.

Direktor Centra za vozila Hrvatske dužan je o osnovanosti prigovora odlučiti u roku 15 dana od dana ulaganja prigovora.

Radi utvrđivanja osnovanosti prigovora na zapisnik o izvršenom stručnom nadzoru, direktor Centra za vozila Hrvatske može narediti da se unutar roka iz stava 3. ovoga člana izvrši ponovni stručni nadzor nad radom organizacije koja obavlja poslove tehničkih pregleda vozila.

Član 21

Činjenice i ocjene u postupku obavljanja stručnog nadzora smatraju se utvrđene zapisnikom o izvršenom stručnom nadzoru na čiji sadržaj nije uložen prigovor odnosno zapisnikom čiji je sadržaj potvrdio direktor Centra za vozila Hrvatske odlučujuči o osnovanosti prigovora na njegov sadržaj.

Član 22.

Prije sastavljanja zapisnika ovlašteni stručni radnik je dužan obaviti stručnu raspravu s rukovodiocem stanice za tehnički pregled vozila odnosno rukovodiocem stanice za preventivne tehničke preglede vozila i drugim radnicima koji obavljaju poslove tehničkih pregleda vozila, a prema potrebi i sa odgovornim osobama organizacije koja obavlja poslove tehničkih pregleda vozila.

Prilikom obavljanja rasprave iz stava 1. ovog člana ovlašteni stručni radnik je dužan upoznati prisutne s utvrđenim stanjem, stručno raspraviti sporna pitanja i upozoriti na nedostatke u radu, te predložiti poduzimanje mjera.

Član 23.

U zapisniku o pregledu potrebno je navesti utvrđene nedostatke, te predložiti poduzimanje potrebnih mjera i rokova za njihovo otklanjanje.

Član 24.

Ako organizacija koja obavlja poslove tehničkih pregleda vozila ne otkloni nedostatke u skladu s zahtjevima i rokovima navedenim u zapisniku o pregledu, clirektor Centra za vozila Hrvatske će usmeno ili pismeno zatražiti od odgovorne osobe organizacije koja obavlja poslove tehničkih pregleda vozila da se nedostaci otklone u određenom ali što kraćem roku.

Ako odgovorna osoba, odnosno organizacija koja obavlja poslove tehničkih pregleda vozila ne postupi u skladu sa zahtjevom iz stava 1. ovog člana, direktor Centra za vozila Hrvatske će zatražiti od nadležnog organa poduzimanje mjera propisanih za nadzor nad zakonitošću rada stanica za tehnički pregled vozila odnosno organizacije koje obavljaju preventivne tehničke preglede vozila.

Uz zahtjev iz stava 1. priložit će se zapisnik o pregledu i ostala potrebna dokumentacija.

V. SLUŽBENA LEGITIMACIJA

Član 25.

Ovlaštenim stručnim radnicima izdaje se službena legitimacija kojom dokazuju pravo obavljanja stručnog nadzora nad radom organizacija koje obavljaju poslove tehničkih pregleda vozila.

Obrazac službene legitimacije je u povezu tamnoplave boje, veličine 6 x 10 cm.

Službenu legitimaciju izdaje Centar za vozila Hrvatske. O izdanim službenim legitimacijama vodi se evidencija u Centru za vozila Hrvatske.

Član 26.

Ako ovlašteni stručni radnik izgubi službenu legitimaciju ili na drugi način ostane bez nje, dužan je o tome odmah obavijestiti direktora Centra za vozila Hrvatske radi pokretanja postupka za brisanje iz evidencije nestale službene legitimacije i izdavanja nove.

U slučaju prestanka svojstva ovlaštenog stručnog radnika, ovlašteni stručni radnik je dužan službenu legitimaciju predati direktoru Centra za vozila Hrvatske radi poništavanja.

Član 27.

Obrazac službene legitimacije otiskan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 28.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".

I/ 1, broj : 1640-1 /90

Zagreb, 8. studenoga 1990.

Predsjednik Izvršnog odbora

Nenad Juretić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.(prva strana korica)


CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE
ZAGREBSLUŽBENA LEGITIMACIJA
ovlaštenog stručnog
radnika

Amblem(prva unutrašnja strana)


Registarski broj __________________
Prostor za sliku

Ime ________________________

Prezime _____________________


Datum      ______________________ 
izdavanja        (potpis ovlaštene osobe) 


M.P.

Registracija važi    Registracija važi
do:            do:
________19__   ________19__

Potpis:     Potpis:
         
         M.P.      M.P.

Registracija važi    Registracija važi
do:            do:
________19__   ________19__

Potpis:     Potpis:
         
         M.P.      M.P.

(druga unutrašnja strana)


OVLAŠTENJE

Imalac ove legitimacije ovlašten je, u skladu s odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Pravilnika o stručnom nadzoru nad radom stanica za tehnički pregled vozila, izvršiti stručni nadzor nad radom stanica za tehnički pregled vozila i nad obavljanjem preventivnih tehničkih pregleda vozila.

Stanica za tehnički pregled vozila i organizacija koja obavlja preventivne tehničke preglede vozila dužna je imaocu ove legitimacije omogućiti

obavljanje stručnog nadzora.