Zakoni i propisi - Pravni savjeti 46 12.11.1990 Pravilnik o uvjetima rada, organizacionim i drugim uvjetima za rad stanica za tehničke preglede vozila
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE

Na temelju člana 99. stav 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", broj 20/90) i Odluke o određivanju stručne organizacije koja obavlja poslove jedinstvenog tehnološkog sistema tehničkih pregleda vozila, registracije i produženja registracije vozila, te poslove ispitivanja vozila (".Narodne novine", broj 23/90), Izvršni odbor Centra za vozila Hrvatske na sjednici od 8. studenoga 1990. godine donosi

PRAVILNIK

o uvjetima rada, organizacionim i drugim uvjetima za rad stanica za tehničke preglede vozila

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se osnovni tehnološki i organizacioni uvjeti za funkcioniranje stanica za tehnički pregled vozila, kao i ostali uvjeti u pogledu objekta stanica, rasporeda, namjene i dimenzija radnih i ostalih prostorija i uvjeta rada zaposlenog osoblja.

Član 2.

Stanica za tehničke preglede vozila (u daljnjem tekstu: stanica) mora u smislu organizacije uvođenja kontrole tehničkog stanja vozila na motorni pogon i priključnih vozila i obavljanja ostalih pratećih poslova u pravilu biti locirana u odvojenom objektu, odnosno, ukoliko je smještena u zajedničkom objektu, mora biti fizički odvojena od prostora u kome se obavljaju ostale aktivnosti.

Član 3.

Stanica mora imati radne, pomoćne i prostorije za obavljanje higijensko-sanitarnih potreba zaposlenog osoblja i stranaka, kao i odgovarajuće prometne površine za kretanje vozila.

Član 4.

Objekat stanice mora biti potpuno građevinski oblikovan (ne može biti nadstrešnica, stambeni kontejneri i sl.), fasade uredno obrađene i lociran tako da je omogućen nesmetan pristup vozila.

Član 5.

Pod radnim prostorijama stanice podrazumijevaju se tehnološke linije za obavljanje tehničkih pregleda vozila i kancelarijske prostorije za referentske poslove vezane za obavljanje funkcija uz ovu djelatnost.

Pomoćnim prostorijama smatraju se ostale prostorije u funkciji tehnološkog procesa rada stanice (npr. arhiva dokumentacije, kompresorska stanica, kotlovnica, prostorija za boravak osoba - korisnika usluga stanice i sl.).

Pod higijensko-sanitarnim prostorijama stanice smatraju se garderobe, prostorije za uzimanje hrane, prostorije za povremeni boravak radnika radi zagrijavanja, higijensko-sanitarni čvor za osoblje i stranke i sl.

Član 6.

Iznimno i u slučaju da to ne ometa tehnologiju osnovne funkcije, u objektu stanice se mogu nalaziti i radna mjesta za vozila radi dodatnog ispitivanja vozila, odnosno otklanjanja manjih kvarova i podešavanja nedostataka utvrđenih u toku tehničkih pregleda.

U smislu stava 1. ovog člana u objektu stanice se mogu obavljati slijedeće aktivnosti: snimanje vozila u svrhu ispitivanja vozila, razne vrste ispitivanja vozila koje nemaju servisno-remontni karakter, procjena vrijednosti vozila, druge vrste ispitivanja koje imaju dijagnostički ili karakter vještačenja.

Radi realizacije aktivnosti iz stava 1. ove točke u stanici se mogu koristiti samo: analizatori za ispitivanje ispušnih plinova vozila, uređaji za mjerenje geometrije ovjesa vozila, uređaji za mjerenje izbalansiranosti točkova vozila, auto-tester za ispitivanje elektroinstalacija, drugi uređaji i instrumenti dijagnostičkog karaktera koji služe za ispitivanje vozila kao što su uredaj za ispitivanje snage motora, potrošnje goriva, električnih kočionih sistema, amortizera, upravljača, osovinskih pritisaka, težine vozila i sl.

Član 7.

Kapacitet radnih prostorija stanice projektira se na temelju očekivanog broja vozila pri čemu jedna tehnološka linija treba zadovoljiti uvjete za mogućnost pregleda najmanje 25.000 vozila godišnje pri čemu se dva preventivna tehnička pregleda kalkuliraju kao jedan redovni.

Stanica koja ima više od 35.000 tehničkih pregleda vozila iz stava 1. ovog člana po jednoj liniji godišnje treba izgraditi novu tehnološku liniju, ako u istom mjestu nema više stanica za tehnički pregled vozila, pod uvjetom da je kapacitet svih stanica u tom mjestu zadovoljavajući prema odredbama ovog stava.

Član 8.

Tehnološke linije za pregled vozila moraju biti protočne odnosno tako izvedene da vozila ulaze u objekt stanice i napuštaju ga po izvršenom tehničkom pregledu krečući se u istom smjeru.

Minimalne dimenzije jedne tehnološke linije za tehnički pregled vozila formiraju minimalne dimenzije stanice za tehnički pregled vozila i one su:

- minimalna dužina stanice 20 m

- minimalna širina stanice za prolaz vozila: 6 m.

Na minimalnu širinu dodaje se širina pomoćnih prostorija koja ne treba biti manja od 3 m.

Prolaz kroz liniju tehničkih pregleda mora biti osiguran za sva vozila čiji najveći gabariti su u granicama propisa (visina 4 m i sl.), a u stanicama s više tehnoloških linija bar jedna tehnološka linija mora udovoljavati navedenim uvjetima

Ukoliko se gradi stanica s dvije ili više tehnoloških linija za tehnički pregled vozila potrebno je širinu objekta prilagoditi tehnološkoj širini iduće linije s tim da pri tome širina jedne tehnološke linije iznosi najmanje 5 m za velika vozila, odnosno 4,5 m za osobne automobile.

Svijetla dimenzija vrata za ulazak vozila u objekt treba iznositi najmanje 4x4 m, a zatvaranje i otvaranje vrata mora u pravilu biti izvedeno s automatskim pogonom.

Pored vrata za prolaz vozila na fasadi objekta moraju biti izvedena i najmanje jedna odvojena vrata za prolaz osoba.

Izuzetno u stanicama, koje su ovlaštene za obavljanje tehničkih pregleda do donošenja ovog uputstva, primjenjuju se zatečeni uvjeti.

Član 9.

Unutar objekta stranice i izravno povezani s dijelom objekta u kome se vrši tehnički pregled vozila moraju biti izvedene najmanje i slijedeće radne prostorije:

- radne prostorije za obavljanje referentskih poslova tehničkih pregleda, registracije vozila i usluge za registraciju vozila, izgrađene kao jedinstvena cjelina, tako da vlasnik vozila obavi sve tri radnje na jednom šalteru ili na šalterima u nizu i sl,

- radna prostorija za sastanke i rukovođenje stanicom za tehnički pregled vozila ukupne površine najmanje 12 m2 u stanicama gdje se obavi najmanje 20.000 tehničkih pregleda godišnje.

Član 10.

Administrativne prostorije za obavljanje poslova tehničkih pregleda, registraciju i usluge za registraciju vozila moraju biti oblikovane na uobičajeni način za takve prostore i sadržavati najmanje slijedeće:

- radni pult s odgovarajućim brojem šaltera; izveden sa što većim zastakljenim površinama, za kontaktiranje sa strankama,

- radni stol, stolice, ormare i drugi kancelarijski namještaj bolje kvalitete,

- potreban broj pisačih mašina i drugih strojeva (računala i dr.),

- kasu za čuvanje vrijednosnih papira, novca i dr,

- police, bazene ili druga pomagala za čuvanje dokumentacije.

Član 11.

U objektu stanice, a prvenstveno u administrativnim prostorijama, treba se nalaziti telefon kojim zainteresirane stranke mogu komunicirati, direktno ili preko centrale, u toku cijelog radnog vremena stanice.

Član 12.

Ovisno o kapacitetu stanice i ostalim uvjetima za njeno samostalno poslovanje potrebno je predvidjeti izvodenje pomoćnih prostorija i to

- prostora za stranke predviđen za smještaj očekivanog broja korisnika usluga stanice, s tim da to ne mora biti pusebno izdvojena prostorija, ali uz uvjet da taj prostor bude dovoljno odvojen od prostora za obavljanje tehničkih pregleda vozila kako ne bi došlo do nalijetanja vozila na stranke, odnosno da su stranke dovoljno zaštićene od buke, plinova i ostalih negativnih utjecaja od vozila,

- arhive za odlaganje dokumentacije o pregledanim vozilima (ukoliko se ne može smjestiti u ormare smještene u kancelarijske prostorije i sl),

- kompresorske stanice (ukoliko se stanica ne napaja komprimiranim zrakom vanjskih energetskih prlključkom),

- kotlovnice (ukoliko je primijenjen individualni centralni sistem zagrijavanja prostorija),

- ostalih odvojenih prostorija predviđenih za specifične potrebe funkcije stanice (skladište rezervnih uređaja i dijelova, radna mjesta za dodatna ispitivanja, manje popravke vozila i sl).

Član 13.

Higijensko-sanitarne prostorije u pogledu smještaja, broja i namjene prostorija, udaljenosti i ostalih uvjeta moraju udovoljavati propisima navedenim u aktima o zaštiti na radu i radnim uvjetima.

Član 14.

Prometnice za prilaz vozila do objekta stanice u minimalnoj dužini od 50 m kao i nakon izlaska iz objekta u dužini od najmanje 20 m moraju biti izgrađene sa suvremenim kolničkim zastorom, te u pravilu moraju osigurati kružni tok kretanja vozila.

Širina jednosmjernih prometnica u zoni stanice ne smije biti manja od 3 m, a dvosmjernih manja od 6 m.

Uz objekt stanice treba osigurati i prostor za čekanje vozila površine dovoljne za smještaj očekivanog broja vozila, pri čemu se odgovarajućom površinom smatraju i ulice u naseljenom mjestu ukoliko to nije u suprotnosti s odlukama o regulaciji prometa.

Član 15.

Teren oko objekta stanice mora imati takve podove, odnosno. mora biti izvedena odgovarajuća kanalizaciona mreža da je onemogućeno plavljenje objekta i kod maksimalno mogućih očekivanih padavina.

Član 16.

Stanica za redovne tehničke preglede vozila s minimalnim dimenzijama može se graditi samo u mjestima gdje je to prva stanica i gdje se u idućih deset godina ne predviđa više od 15.000 redovnih tehničkih pregleda godišnje.

Ukoliko se u jednom mjestu treba graditi još jedna ili više stanica tada ona mora biti razmjerna postojećim stanicama, a u pravilu veća i tehnološki modernija od već izgrađenih.

Član 17.

Uvjeti rada u radnim, pomoćnim i ostalim prostorijama u objektu stanice u pogledu dimenzija, volumena, osvjetljenja, zagrijavanja, te posebno u odnosu na mikroklimu i intenzivno strujanje zraka uslijed propuha, moraju zadovoljavati propise o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore, kao i ostale opće i lokalne propise (protupožarna zaštita, gradevinski propisi, ekološki propisi i sl.) za ovakvu vrstu objekata.

Član 18.

Stanica treba biti tako organizirana da ima i odredenu organizacionu cjelovitost (radna jedinica i sl.).

Stanica ima neposrednog rukovodioca stanice koji mora ispunjavati najmanje uvjete propisane za kontrolora tehničke ispravnosti vozila i koji je zadovoljio na provjeri stručnosti za referenta koji obavlja referentske poslove tehničkih pregleda i registracije vozila.

Član 19.

Na poslovima tehničkih pregleda registracije i usluge registracije, moraju se zapošljavati radnici odgovornog odnosa prema radu i korektnog odnosa prema strankama.

Poslove registracije i usluga registracije vozila mogu obavljati, u pravilu, samo radnici s najmanje srednjom stručnom spremom koji poznaju daktilografiju (referenti). Referenti u stanicama moraju biti osposobljeni za sve vrste poslova koji su vezani za tehnički pregled, registraciju ili uslugu registracije vozila, kako bi se u slučaju odsustvovanja (bolovanja i sl.) spriječilo nepotrebno zadržavanje stranaka. Radnici koji u stanicama rade na stručnim poslovima tehničkih pregleda, registracije i usluga registracije vozila, uključujuči i eventualno radnike drugih organizacija (osiguranje i sl.) dužni su se stručno osposobljavati u skladu s odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, odnosno u skladu s uvjetima i načinu jedinstvenog stručnog usavršavanja i provjere stručnosti utvrdenih posebnim pravilnikom.

Odredbe stava 2. ovog člana o stručnoj spremi za referente ne odnose se na referente koji su prije stupanja na snagu ovog pravilnika obavljali poslove referenta u stanicama za tehnički pregled vozila i koji su do tog roka zadovoljili na provjeri stručnosti.

Član 20.

Organizacije koje imaju stanicu dužne su radnicima u stanicama osigurati radne, prostorne i materijalne uvjete za mirno i kvalitetno obavljanje poslova. S tim u vezi potrebno je :

- osigurati radni prostor i opremu u skladu s ovim pravilnikom i drugim propisima,

- osigurati dovoljan broj izvšilaca radi ravnomjernog obavljanja poslova kako bi se izbjeglo neopravdano zadržavanje stranaka,

- poduzeti mjere za sprečavanje fluktuacije radnika zbog loših uvjeta rada, nedovoljne stimulacije, neadekvatnog tretmana, nepotrebnih zamjena na druge radne zadatke i sl,

- osigurati da se, radi pravilne stimulacije, s obzirom na uvjete koji su već osigurani kroz odobrene naknade za tehnički pregled, registraciju i uslugu registracije vozila, dohodak po radniku, osobni dohoci i druga mjerila prema radu usklade s kriterijima utvrđenim u jedinstvenoj naknadi za tehnički pregled i registraciju vozila, kao i poslova koji su s tim povezani.

Član 21

Rukovodilac stanice, kontrolor i referent mogu obavIjati poslove u stanici kada za to dobiju dozvolu za obavljanje poslova u stanici za tehnički pregled vozila (u daljem tekstu: dozvola).

Dozvolu iz stava 1. ovog člana izdaje Centar za vozila Hrvatske.

Obrazac dozvole prilaže se uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Radnici iz stava 1. ovog člana imaju svoj evidencijski broj i faksimil potpisa kojim ovjeravaju dokumente iz djelokruga svog poslovanja.

O izdanim dozvolama iz stava 1. ovog člana Centar za vozila Hrvatske vodi evidenciju.

Član 22.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".

I/1, broj 1395-1 /90.

Zagreb, 8. studenoga 1990.

Predsjednik Izvršnog odbora

Nenad Juretić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.Obrazac br. 1
DOZVOLA
ZA OBAVLJANJE POSLOVA U STANICI ZA TEHNIČKI PREGLED
VOZILA

(Prva strana)CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE 
(zaštitni znak)DOZVOLA
za obavljanje poslova u
stanici za tehnički pregled vozila
___________________________________
(radno mjesto)
Broj:_________________________
(Druga strana)1. Prezime_________________________________

2. Ime_____________________________________

3. Broj matične knjige________________________
4. Datum izdavanja dozvole____________________ 

5. Mjesto izdavanja dozvole____________________M. P_______________________________
(potpis ovlaštene osobe)
NAPOMENA