Zakoni i propisi - Pravni savjeti 46 12.11.1990 Pravilnik o programu i načinu stručnog usavršavanja i provjere stručnosti kontrolora i drugih radnika koji rade na stručnim poslovima tehničkih pregleda i registracije vozila
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE

Na temelju člana 99. stav 2. i člana 119. stav 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", br. 20/90) i Odluke o određivanju stručne organizacije koja obavlja poslove jedinstvenog tehnološkog sistema tehničkih pregleda vozila, registracije i produženja registracije vozila te poslove ispitivanja vozila ("Narodne novine", br. 23/90), Izvršni odbor Centra za vozila Hrvatske, na sjednici od 8. studenog 1990. godine, donio je

PRAVILNIK

o programu i načinu stručnog usavršavanja i provjere stručnosti kontrolora i drugih radnika koji rade na stručnim poslovima tehničkih pregleda i registracije vozila

I. OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim se pravilnikom propisuju program i način stručnog usavršavanja i provjere stručnosti kontrolora i drugih radnika koji rade na stručnim poslovima tehničkih pregleda, registracije i produženja registracije vozila.

Član 2.

Stručno usavršavanje i provjeru stručnosti radnika koji rade na stručnim poslovima tehničkih pregleda registracije i produženja registracije vozila (u daljnjem tekstu: stručno usavršavanje i provjera stručnosti radnika) obavlja se prema programima koji su tiskani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Član 3

Stručno usavršavanje i provjera stručnosti radnika obavlja se u pravilu redovno jedanput godišnje (redovno stručno usavršavanje).

Iznimno. ukoliko dođe do znatnijih izmjena propisa ili bitnijih promjena uputa za rad na poslovima tehničkih pregleda, registracije i produženja registracije vozila, osiguranja, naknada za ceste i dr., te ukoliko ima dovoljno radnika koji zbog opravdanih razloga nisu bili na redovnom stručnom usavršavanju i provjeri stručnosti radnika (bolovanje, vojne vježbe i dr.) ili nisu na njemu zadovoljili, stručno usavršavanje i provjera stručnosti radnika može se organizirati i izvanredno (izvanredno stručno usavršavanje).

Izvanredno stručno usavršavanje i provjera stručnosti radnika obavlja se na način i po programu utvrđenom za redovno stručno usavršavanje.

Odluku o stručnom usavršavanju i provjeri stručnosti radnika donosi direktor Centra za vozila Hrvatske.

Član 4.

Stručno usavršavanje i provjeru stručnosti radnika obavlja Stručna služba Centra za vozila Hrvatske.

Nadzor nad radom Stručne službe Centra za vozila Hrvatske u pogledu obavljanja poslova stručnog usavršavanja i provjere stručnosti radnika obavlja Izvršni odbor i Skupština Centra za vozila Hrvatske.

Član 5.

Stručnom usavršavanju i provjeri stručnosti podvrgavaju se radnici koji rade na tehničkim i referentskim poslovima tehničkih pregleda, registracije i produženja registracije vozila, usluge produženja registracije vozila, osiguranja vozila, naplata cestarine i drugih društvenih obveza i drugim stručnim poslovima u stanicama za tehnički pregled vozila (blagajna, evidencija i sl.), te radnici koji neposredno rukovode navedenim poslovima.

Odredbe stava 1. ovog člana odnose se i na radnike drugih organizacija i zajednica (osiguranje i dr.) koji rade u prostorijama organizacije koja ima stanicu za tehnički pregled vozila.

Član 6.

Stručno usavršavanje i provjera stručnosti radnika provodi se prema unaprijed utvrđenoj i objavljenoj literaturi i propisima.

Stručna služba Centra za vozila Hrvatske dužna je permanentno i ažurno dostavljati literaturu i propise iz stava 1. ovog člana svim radnicima iz člana 5. ovog pravilnika.

Član 7.

Stručno usavršavanje i provjera stručnosti radnika koji rade u stanicama za redovne tehničke preglede financira se iz dijela naknade za tehničke preglede, poslove registracije i produženja registracije vozila kao i poslove koji su s tim neposredno povezani, a koji dio pripada Centru za vozila Hrvatske.

Financiranje stručnog usavršavanja i provjere stručnosti radnika drugih organizacija koje s Centrom za vozila Hrvatske imaju ugovor o poslovno-tehničkoj suradnji obavlja se u skladu s tim ugovorom.

Stručno usavršavanje i provjera stručnosti radnika iz organizacije koje s Centrom za vozila Hrvatske nemaju ugovorni odnos obavlja se prema naknadama koje utvrdi Stručna služba Centra za vozila Hrvatske.

Član 8.

Stručno usavršavanje i provjera stručnosti radnika organizira se za sve radnike za koje postoji ta obveza i to u obliku seminarskih turnusa identičnog sadržaja, tako da se bitnije ne narušava normalni rad stanica za tehnički pregled vozila.

Stručno usavršavanje i provjera stručnosti radnika u pravilu se obavlja tako da se na istom seminaru održavaju i predavanja i provjera stručnosti, te diskusije koje su vezane za obadvije aktivnosti.

Za radnike koji su iz opravdanih razloga (bolest i dr.) spriječeni da sudjeluju na stručnom usavršavanju i provjeri stručnosti prema stavu 2. ovog člana ili koji nisu zadovoIjili na takvoj provjeri stručnosti organizira se, prema potrebi, izvanredni seminar stručnog usavršavanja i provjere stručnosti radnika.

II. STRUČNO USAVRŠAVANJE

Član 9.

Stručno usavršavanje u pravilu se izvodi u obliku predavanja ili diskusija između predavača i slušalaca.

Iznimno, stručno usavršavanje može se provoditi samo obrazovanjem, konzultacijama ili kombinacijom konzultacija i samoobrazovanja.

Član 10.

Stručno usavršavanje radnika koji rade na stručnim poslovima tehničkih pregleda vozila (kontrolori) obavlja se prema posebnom programu stručnog osposobljavanja koji je priložen uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio (prilog 1 ).

Stručno usavršavanje radnika koji rade na stručnim referentskim poslovima tehničkih pregleda vozila, produženja registracije vozila, usluge produženja registracije i registracije vozila, osigiziranja, vozila, naplate cestarine i drugih društvenih obveza i radnici koji rade na drugim stručnim referentskim poslovima u stanicama za tehnički pregled vozila (blagajna, evidencija i dr. - referenti), obavIja se prema posebnom programu stručnog usavršavanja koji je priložen uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio (prilog 2).

Stručno usavršavanje radnika koji neposredno rukovode stručnim poslovima iz stava 1. i 2. ovog člana obavlja se prema obadva programa priložena uz ovaj pravilnik (prilog 1. i 2.).

Član 11.

Radnici iz člana 5. ovog pravilnika dužni su za vrijeme trajanja stručnog usavršavanja redovno prisustvovati predavanjima i stručnim raspravama koji se vode na seminarima stručnog usavršavanja, o čemu je Centar za vozila Hrvatske dužan voditi evidenciju.

III. PROVJERA STRUČNOSTI

Član 12.

Provjera stručnosti radnika iz člana 5. ovog pravilnika obavlja se na način utvrđen ovim pravilnikom i drugim samoupravnim općim aktima Centra za vozila Hrvatske.

Član 13.

Provjeru stručnosti radnika obavlja Komisija za provjeru stručnosti radnika (u daljnjem tekstu: Komisija) čije članove imenuje direktor Centra za vozila Hrvatske, koji je po položaju predsjednik Komisije.

Komisiju sačinjavaju predsjednik i dva člana komisije. Predsjednik i članovi Komisije imaju zamjenike.

Član 14.

Radi obavljanja provjere stručnosti u više grupa predsjednik Komisije može imenovati više potkomisija.

Potkomisije se sastoje od tri člana, a za predsjednike potkomisija se imenuju članovi Komisije ili zamjenici predsjednika odnosno članova Komisije.

Član 15.

Provjera stručnosti radnika obavlja se službenim testovima koje izrađuje Stručna služba Centra za vozila Hrvatske.

Testovi za provjeru stručnosti radnika upotrebljavaju se i čuvaju u skladu s propisima o poslovnoj tajni.

Član 16.

Radnici koji pristupaju provjeri stručnosti dužni su prije započete provjere predati Komisiji potrebne dokumente prema odredbama ovog pravilnika a prema potrebi i dokumente za identifikaciju.

Prije početka provjere stručnosti, Komisija je dužna utvrditi identitet radnika.

Član 17.

Ako stručni radnici iz člana 5. ovog pravilnika ne pristupe provjeri stručnosti bez opravdanih razloga ili prije početka provjere stručnosti odustanu od te provjere, smatra se da provjeri stručnosti nisu niti pristupili.

Ako stručni radnici iz člana 5. ovog pravilnika odustanu od več započete provjere stručnosti smatra se da nisu zadovoljili na toj provjeri.

Ako se stručni radnici iz člana 5. ovog pravilnika prilikom provjere stručnosti služe nedozvoljenim sredstvima, prepisuju jedan od drugog, došaptavaju se i sl., Komisija će ih udaljiti s provjere stručnosti i smatrat če se da nisu zadovoljili na toj provjeri.

Član 18.

Provjerom stručnosti utvrđuje se da li su radnici usvojili sadržaje iz programa stručnog usavršavanja.

Provjera stručnosti na jednom seminaru obavlja se u najviše dva pokušaja zaredom.

Na provjeri stručnosti radnik iz člana 5. ovog pravilnika je zadovoljio ako je točnim odgovorima na pitanja u testovima postigao najmanje 90% bodova.

Radnik koji na provjeri stručnosti ne udovolji niti u drugom pokušaju, smatra se da nije zadovoljio na provjeri stručnosti i ponovo može pristupiti provjeri stručnosti istekom roka od 30 dana.

Radnik koji na provjeri stručnosti iz stava 4. ovog člana ne udovolji (treći pokušaj), smatra se da nije zadovoljio na provjeri stručnosti i ponovno može pristupiti provjeri stručnosti istekom roka od godine dana od dana prvog pokušaja provjere stručnosti.

Član 19.

Radniku koji ne zadovolji na provjeri stručnosti Komisija je dužna saopčiti zbog čega nije zadovoljio na toj provjeri i omogučiti mu uvid u test.

IV. EVIDENCIJA

Član 20.

O stručnom usavršavanju i provjeri stručnosti radnika Stručna služba Centra za vozila Hrvatske vodi slijedeću evidenciju:

1. matičnu knjigu

2. izvještaj o rezultatima provjere stručnosti

Sadržaj matične knjige iz stava 1. ovog člana tiskan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio (prilog 3).

Član 21.

Izvještaj o rezultatima provjere stručnosti radnika iz člana 20. stava 1. točke 2. ovog pravilnika stavlja se na oglasnu ploču ili drugo pogodno mjesto na seminaru i to odmah poslije obavljene provjere stručnosti i utvrđivanja rezultata.

Izvještaj iz stava 1. ovog člana sadrži slijedeće podatke: redni broj, prezime i ime radnika, naziv ili šifru organizacije u kojoj je radnik zaposlen i ukupan broj bodova.

Izvještaj o rezultatima provjere stručnosti radnika dostavlja se organizacijama koje imaju stanicu za tehnički pregled vozila i republičkom organu uprave nadležnom za nadzor nad zakonitošću rada poslova tehničkih pregleda i registracije vozila.

Član 22.

Radniku koji zadovolji na provjeri stručnosti izdaje se i ovjerava karton o provjeri stručnosti radnika stanica za tehnički pregled vozila (u daljnjem tekstu: karton o provjeri stručnosti) koji je tiskan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio (prilog 4).

Karton o provjeri stručnosti je sastavni dio dozvole o obavljanju poslova u stanici za tehnički pregled vozila (dozvola), izdane po posebnom propisu i nosi njen broj.

Radnici iz člana 5. ovog pravilnika dužni su na radnom mjestu i na seminarima za stručno usavršavanje i provjeru stručnosti imati kod sebe dozvolu i karton o provjeri stručnosti i pokazati ih na zahtjev ovlaštene osobe koja vrši nadzor nad radom odnosno na zahtjev Komisije.

Rezultati provjere stručnosti na redovnim i izvanrednim seminarima za stručno usavršavanje i provjeru stručnosti radnika unose se, bez obzira na ishod, u Karton o provjeri stručnosti.

Umjesto izgubljenog, uništenog ili otuđenog Kartona o provjeri stručnosti, Stručna služba Centra za vozila Hrvatske izdaje duplikat, što se evidentira u matičnoj knjizi.

Član 23.

Evidencija iz člana 20. do 22. ovog pravilnika ovjerava se pečatom Centra za vozila Hrvatske, a potpisuje je predsjednik Komisije, odnosno kada ih za to predsjednik ovlasti, zamjenici predsjednika ili članovi Komisije, odnosno njihovi zamjenici.

Član 24.

Matična knjiga iz člana 20. stava 1. točke 1. ovog pravilnika čuva se kao dokument trajne vrijednosti.

Testovi i izvještaj o rezultatima provjere stručnosti radnika čuva Stručna služba Centra za vozila Hrvatske najmanje dvije godine.

V. POSEBNE ODREDBE

Član 25.

Radnik koji je nezadovoljan ocjenom na provjeri stručnosti može uložiti prigovor predsjedniku Komisije.

Predsjednik je dužan odmah na seminaru po hitnom postupku, raspraviti spor i donijeti ocjenu, koja se unosi u karton o provjeri stručnosti.

Ukoliko radnik iz stava 1. ovog člana nije zadovoljan niti ocjenom predsjednika Komisije ima pravo žalbe Izvršnom odboru Centra za vozila Hrvatske u roku od 15 dana od dana donošenja ocjene predsjednika Komisije iz stava 2. ovog člana.

Član 26.

Izvršni odbor Centra za vozila Hrvatske može odluku predsjednika Komisije iz stava 2. člana 25. ovog pravilnika potvrditi, izmijeniti ili poništiti.

Odluka Izvršnog odbora Centra za vozila Hrvatske je konačna.

Ako Izvršni odbor Centra za vozila Hrvatske, na prigovor oštećenog radnika, poništi ili izmijeni odluku predsjednika Komisije iz člana 25. stava 2. ovog pravilnika, ocjena upisana u karton o provjeri stručnosti će se poništiti, a radniku će se omogučiti da ponovi provjeru stručnosti najkasnije u roku od 15 dana od donošenja odluke Izvršnog odbora Centra za vozila Hrvatske.

Troškove ponovne provjere stručnosti prema stavu 3. ovog člana snosi Centar za vozila Hrvatske.

Član 27.

Stručno usavršavanje i provjera stručnosti radnika koje, u skladu s propisima uputi nadležni organ, obavlja se na način utvrđen ovim pravilnikom.

Član 28.

Bliže upute o načinu popunjavanja testova i druga uputstva za stručno usavršavanje i provjeru stručnosti radnika utvrđuje direktor Centra za vozila Hrvatske.

VI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 29.

Na dan stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Sporazum o načinu i programu stručnog usavršavanja i provjere stručnosti radnika koji rade na stručnim poslovima tehničkih pregleda i produženja registracije vozila broj I/1-526-2/84 od 11. rujna 1984. godine.

Član 30.

Odredbe ovog pravilnika odnose se i na stručne radnike koji obavljaju poslove preventivnih tehničkih pregleda vozila.

Član 31.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".

I/1, broj: 1641-1/90.

Zagreb, 8. studenoga, 1990.

Predsjednik Izvršnog odbora

Nenad Juretič, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


Prilog 1.

PROGRAM

stručnog usavršavanja i provjere stručnosti radnika

koji rade na stručnim poslovima i tehničkih

pregleda vozila (kontrolori)

I. OPĆA PITANJA

1. Značaj i opseg stručnih poslova tehničkih pregleda vozila

2. Program opseg obrazovanja (kontakti sa strankama, uvjeti i psihologija rada i dr.)

II. PROPISI I UPUTE O TEHNIČKOJ ISPRAVNOSTI, TEHNIČKIM PREGLEDIMA I ISPITIVANJU VOZILA

1. Propisi

1.1. Zakon o osnovama sigurnosti prometa na cestama (izvodi)

1.2. Zakon o sigucnosti prometa na cestama (izvodi)

1.3. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (izvodi)

1.4. Zakon o javnim cestama (izvodi)

1.5. Zakon o prijevozu opasnih tvari (izvodi)

1.6. ADR propisi (izvodi)

1.7. Pravilnik o dimenzijama, ukupnim masama i osovinskom opterćenju vozila te o osnovnim uvjetima kojima moraju udovoljavati uređaji i oprema na vozilima u prometu na cestama

1.8. Pravilnik o tehničkom pregledu vozila

1.9. Pravilnik o preventivnim tehničkim pregledima cestovnih motornih vozila

1.10. Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje i opremu za pogon motornih vozila na tekući naftni plin

1.11. Pravilnik o osposobljavanju vozača (izvodi)

1.12. Pravilnik o programu i načinu polaganja ispita za kontrolora tehničke ispravnosti vozila i ispita radi provjeravanja znanja kontrolora te o obrascu svjedodžbe o položenom ispitu

1.13. Pravilnik o registraciji motornih i priključnih vozila

1.14. Pravilnik o registraciji vozila

1.15. Pravilnik o registraciji vozila organa unutrašnjih poslova

1.16. Propisi o ispitivanju vozila

2. Upute

2.1. Upute Ministarstva za unutrašnje poslove Hrvatske i drugih organa

2.2. Stručne upute Centra za vozila Hrvatske (stručna uputstva, stručni bilteni i dr.)

III. POZNAVANJE VOZILA

1. Vrste vozila i definicije po JUS-u

2. Motori, glavni dijelovi i princip rada

3. Stublina (cilinder)

4. Klip, klipnjača, radilica sa zamajcem

5. Ventilski uređaj

6. Hlađenje motora

7. Podmazivanje motora, zamjena ulja

8. Napajanje motora gorivom, uređaji za napajanje

9. Rasplinjač (karburator)

10. Spojka (kvačilo)

11. Mjenjač

12. Kardanski prijenos

13. Diferencijal

14. Prednji i stražnji ovjes (osovine, opruge, amortizeri, kotači i gume)

15. Okvir (ram, šasija), tovarni sanduk i školjka

16. Uređaj za upravljanje

17. Uređaj za zaustavljanje

18. Akumulator

19. Generator (dinamo)

20. Elektropokretač (starter)

21. Elektropokretač i regler

22. Baterijsko paljenje (indukcioni kalem, prekidač, kondenzator, razvodnik paljenja, sprovodnici i svjećice)

23. Uređaji za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju

24. Uređaji za davanje zvučnih signala

25. Uređaji koji omogućavaju normalnu vidljivost

26. Električni osigurači

27. Kontrolni i signalni uređaji

28. Uređaj za odvod sagorjelih plinova. Buka vozila, obojenost i zagađenost ispušnih plinova

29. Uređaj za odmagljivanje i odmrzavanje vjetrobrana, uređaji za grijanje i provjetravanje kabine za vozača i prostora za putnike

30. Vrata, poklopci i zatvarači

31. Branici i blatobrani

32. Priključci za sigurnosne pojaseve i sigurnosni pojasevi

33. Uređaj za osiruganje vozila od neovlaštene upotrebe

34. Priključni uređaj za spajanje vučnog i priključnog vozila

35. Radio - smetnje

36. Oprema vozila

37. JUS - standardi za vozila, uređaje i opremu vozila.

IV. PROPISI O ODGOVORNOSTI RADNIKA

1. Krivična odgovornost radnika

2. Privredni prijestupi i prekršaji

3. Disciplinska i materijalna odgovornost radnika

4. Odgovornost radnika za štetu.

V. PROPISI, UVJETI I NAČIN KORIŠTENJA UREĐAJA I OPREME ZA OBAVLJANJE TEHNIČKIH PREGLEDA VOZILA

Napomena: Navedeni program se obrađuje sa stanovišta poslova koje obavljaju stručni kontrolori u stanicama za tehnički pregled vozila.


Prilog 2.

PROGRAM

stručnog usavršavanja i provjere stručnosti radnika koji rade na stručnim referentskim poslovima tehničkih pregleda, registracije i produženja

registracije vozila i drugim stručnim

referentskim poslovima (referenti)

I. OPĆA PITANJA

1. Značaj, opseg i vrsta stručnih referentskih poslova.

2. Uvjeti što ih,stanice za tehnički pregled vozila moraju ispunjavati za obavljanje stručnih referentskih poslova.

3. Upravno postupanje kod stručnih referentskih poslova.

4. Propisi o upotrebi pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske.

5. Program općeg obrazovanja (kontakti sa strankama, uvjeti i psihologija rada i dr.).

II. PROPISI I UPUTE O REGISTRACIJI VOZILA

1. Propisi o registraciji vozila

1.1. Zakon o osnovama sigurnosti prometa na cestama (izvodi).

1.2. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (izvodi).

1.3. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (izvodi).

1.4. Pravilnik o registraciji motornih i priključnih voziIa.

1.5. Pravilnik o registraciji vozila.

1.6. Pravilnik o registraciji vozila organa unutrašnjih poslova.

1.7. Pravilnik o tehničkim pregledima vozila (izvodi).

1.8. Pravilnik o preventivnim tehničkim pregledima cestovnih motornih vozila (izvodi).

1.9. Propisi o ispitivanju vozila (izvodi).

2. Upute o registraciji vozila

2.1. Upute Ministarstva za unutrašnje poslove Hrvatske i drugih organa.

2.2. Stručne upute Centra za vozila Hrvatske (stručna uputstva, stručni bilteni i dr.).

III. PROPISl I UPUTE O OSIGURANJU VOZILA

1. Propisi

1.1. Zakon o osnovama sistema osiguranja imovine i osoba (izvodi).

1.2. Zakon o obveznim odnosima (izvodi).

1.3. Zakon o osiguranju imovine i osoba (izvodi).

1.4. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (izvodi).

2. Upute

2.1. Pravila za osiguranje od automobilske odgovornosti.

2.1.1. Police osiguranja od automobilske odgovornosti.

2.1.2. Zelena karta osiguranja.

2.1.3. Odluka o zonama osiguranja.

2.2. Opće upute o poslovanju (manipulacija policama, evidencija i dr.).

2.3. Evropski izvještaj o nezgodi.

IV. PROPISI I UPUTE O RAZNIM DRUŠTVENIM OBVEZAMA

1. Naknada za ceste (cestarina).

1.1. Zakon o javnim cestama (izvodi).

1.2. Propis o određivanju visine naknada što se plačaju za cestovna motorna vozila i njihova priključna vozila u jedinstvenim iznosima za Republiku Hrvatsku

1.3. Upute o naknadama za cesta

2. Propisi i upute o porezima.

3. Propisi i upute o komunalnim naknadama i drugim društvenim obvezama

4. Financijski dokumenti i njihova manipulacija, te način plačanja za pojedine korisnike društvenih sredstava.

5. Žiro-računi za pojedine korisnike društvenih sredstava.

V. UPUTE ZA OBAVLJANJE POSLOVA USLUGE REGISTRACIJE VOZILA

VI. PROPISl O ODGOVORNOSTI RADNIKA

1. Krivična odgovornost radnika.

2. Privredni prijestupi i prekršaji.

3. Disciplinska i materijalna odgovornost radnika

4. Odgovornost radnika za štetu.

Napomena: Navedeni program se obrađuje sa stanovišta poslova koje obavljaju stručni referenti u stanicama za tehnički pregled vozila.

Prilog 3. MATIČNA KNJIGA

INSTRUKTIVNI SEMINAR ODRŽAN U____________________________________________


od_______________ do________________

Tablica koja se sastoji od sljedečih kolona:
1. Šifra stanice


Prilog 4.CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE


(zaštitni znak)
____________
(broj dozvole)

KARTON
o provjeri stručllosti radnika stanice za tehnički pregled vozila_________________________________
(radno mjesto)

datum i mjesto održavanja provjere stručnosti od________________________________________


do_________________________________________
 Radnik je na provjeri stručnosti postigao ___________bodova te je

a) zadovoljio
b) nije zadovoljio


M.P

_______________________
(potpis ovlaštene osobe)