Zakoni i propisi - Pravni savjeti 43 24.10.1990 Uredba o načinu zaštite interesa Republike Hrvatske u postupku pretvorbe društvenog vlasništva u druge oblike vlasništva
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju odredbe člana 396. točke 4. Ustava Republike Hrvatske Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 24. listopada 1990. godine, a u vezi s odredbom člana 3. Zakona o Agenciji Republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj ("Narodne novine", br. 18/90), člana 3. Zakona o Hrvatskom fondu za razvoj ("Narodne novine", br. 18/90 i 42/90) i člana 2a. Zakona o društvenom kapitalu ("Službeni list SFRJ", br. 84/89 i 46/90) donijela je slijedeću

UREDBU

o načinu zaštite interesa Republike Hrvatske u postupku pretvorbe društvenog vlasništva u druge oblike vlasništva

Član 1.

Do donošenja zakona kojim će se urediti pretvorba društvenog vlasništva u privatno i druge oblike vlasništva, poduzeće u društvenom vlasništvu (u daljem tekstu: poduzeće) koje namjerava pristupiti prodaji poduzeća i društvenog kapitala, u cijelosti ili djelomice domaćoj ili stranoj pravnoj ili fizičkoj osobi, ili izdavanju internih dionica radi pribavljanja dodatnog kapitala ili prodaje poduzeća, dužno je pribaviti suglasnost u skladu s odredbama ove uredbe.

Član 2.

Uz obavijest o namjeri iz člana 1. ove uredbe organ upravljanja podzeća dužan je Agenciji podnijeti:

a) Pismo o namjeri s podacima radi identifikacije poduzeća te odgovornih osoba i članova organa upravljanja poduzećem te s temeljnim podacima o pretvorbi vlasništva;

b) Program pretvorbe vlasništva sadrži podatke o knjigovodstvenoj i procijenjenoj vrijednosti poduzeća i društvenog kapitala te podatke o uvjetima prodaje poduzeća i dionica, a naročito o načinu i rokovima uplate, ukupnoj nominalnoj vrijednosti, iznosima popusta što ih se namjerava odobriti, o cijenama i kupcima;

c) Izvadak iz sudskog registra;

d) Zaključnu bilancu poduzeća za proteklu poslovnu godinu ovjerenu od Službe društvenog knjigovodstva;

e) Podatke o nekretninama poduzeća (poslovnim, stambenim i drugim objektima i drugim nekretninama);

f) Podatke o pravima podzeća u drugim pravnim osobama, nematerijalnim pravima i drugim stečenim pravima poduzeća.

Član 3.

Agencija je dužna u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti iz člana 2. ove uredbe ocijeniti prihvatljivost pretvorbe vlasništva sa stajališta ovlasti dužnosti Agencije da:

a) osigura nadzor i pružanje stručne pomoći u izvedbi programa pretvorbe vlasništva;

b) osigura prava i interese Hrvatskog fonda za razvoj u postupku pretvorbe:

c) osigura relanu procjenu vrijednosti poduzeća i društvenog kapitala, te bonitet poduzeća po za to stručno osposobljenim pravnim osobama;

d) zaštiti prava i interese Republike Hrvatske.

Agencija može od poduzeća tražiti dopunske podatke. U tom slučaju rok iz stava 1. ovoga člana počinje teći od dana dostave dopunskih podataka.

Član 4.

Rješenje o davanju ili uskraćivanju suglasnosti na pretvorbu vlasništva donosi, na prijedlog Agencije, ministar pravosuđa i uprave uz suglasnost nadležnog ministra.

Ako agencija u roku od 30 dana ne postupi u skladu s odredbom člana 3. ove uredbe, ministar pravosuđa i uprave uz suglasnost nadležnog ministra donijet će rješenje po sIobodnoj ocjeni

Protiv rješenja iz st. 1. i 2. ovoga člana poduzeće može izjaviti žalbu Vladi Republike Hrvatske. Vlada Republike Hrvatske o žalbi odlučuje rješenjem protiv kojeg nije dopušten upravni spor.

Član 5.

Poduzeće koje ne dobije suglasnost iz člana 4. ove uredbe ne smije pristupiti poduzimanju ma koje radnje ili akta koji uključuje ili predmnijeva pretvorbu vlasništva. Pretvorba vlasništva izvedena bez prethodno pribavljene suglasnosti nema pravnog učinka.

Član 6.

Pretvorbu vlasništva koja je poduzeta bez prethodno pribavljene suglasnosti zabranit će ministar pravosuđa i uprave uz suglasnost nadležnog ministarstva.

Uz zabranu iz stava 1. ovoga člana ministar pravosuđa i uprave uz suglasnost nadležnog ministra može suspendirati od vršenja funkcije direktora i pojedine radnike s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima i odrediti osobe koje će vršiti njihove funkcije za vrijeme koje ne može biti duže od godinu dana.

Član 7.

Sudovi i drugi organi u Republici Hrvatskoj neće priznavati učćinke onih pretvorbi koje budu poduzete ili izvedene bez prethodno pribavljene suglasnosti iz člana 4. ove uredbe i s tim u vezi poduzimat će mjere u granicama svog djelokruga.

Član 8.

Odredbe ove uredbe odgovarajuće se primjenjuju i na slučajeve kada poduzeće prihvaća dodatno ulaganje domaće ili strane, pravne ili fizičke osobe.

Rješenje o davanju ili uskraćivanju suglasnosti na pretvorbu vlasništva u slučaju ulaganja strane pravne ili fizičke osobe donosi, na prijedlog Agencije, ministar inozemnih poslova uz suglasnost nadležnog ministra.

Član 9.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Urbroj: 5030115-90-1

Klasa: 406-01/90-02/06

Zagreb, 24. listopada 1990.

Potpredsjednik

dr. Milan Ramljak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.