Zakoni i propisi - Pravni savjeti 43 24.10.1990 Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo i načćin rada ministarstava i zavoda
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 35. stavka 2. Zakona o ustrojstvu republičćke uprave ("Narodne novine", broj 41/90), Vlada Republike Hrvatske, donijela je

UREDBU

o načelima za unutarnje ustrojstvo i načćin rada ministarstava i zavoda

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom uredbom uređuju se načela za unutarnje ustrojstvo i način rada ministarstava i zavoda (u daljnjem tekstu: organa).

Članak 2.

Unutarnje ustrojstvo organa uvjetovano je djelokrugom rada organa utvrđenim zakonom.

Članak 3.

Polaznu osnovu za utvrđivanje unutarnjeg ustrojstva organa čini grupiranje istovrsnih i međusobno srodnih i tehnološki povezanih poslova koji čine jedinstvenu cjelinu.

II. OBLICI UNUTARNJEG USTROJSTVA

Članak 4.

Poslovi i zadaci organa obavljaju se u okviru organizacionih jedinica.

Članak 5.

Organizacione jedinice su

- sektor,

- centar,

- služba,

- odjel,

- odsjek,

- referada,

- kabinet ministra.

Članak 6.

Sektor se osniva za obavljanje poslova državne uprave i drugih stručnih poslova za jednu ili više srodnih djelatnosti za koje je organ osnovan, a u okviru kojeg je za obavljanje poslova neophodno osigurati neposrednu suradnju u obavljanju funkcije i objediniti rad više unutarnjih organizacionih jedinica.

U okviru sektora se obavljaju poslovi i zadaci koji se odnose posebice na: provođenje odnosno osiguravanje provođenja politike Vlade Republike Hrvatske, izvršavanje odnosno osiguravanje izvršavanja zakona i drugih propisa, rješavanje upravnih stvari, obavljanje upravnog nadzora i obavljanje drugih poslova državne uprave, te obavljanje stručnih poslova za potrebe Vlade Republike Hrvatske i Sabora Republike Hrvatske.

Radom sektora rukovodi pomoćnik rukovoditelja organa kojega odredi rukovoditelj organa i kojem je neposredno odgovoran.

Članak 7.

Centar se osniva za obavljanje stručno-tehničkih i drugih poslova i zadataka (statistički, informativni, dokumentalistički i slično).

lznimno od stavka 1. ovoga članka, u cilju efikasnog poslovanja i racionalnog korištenja sredstava, centar se može osnovati i kao organizacioni oblik suradnje organa za obavljanje poslova i zadataka organizacionih jedinica osnovanih izvan sjedišta tih organa.

U okviru centra, u smislu stavka 2. ovoga članka, može se organizirati i obavljanje kancelarijskih, računovodstvenih, pomoćno-tehničkih i drugih sličnih poslova i zajedničkog korištenja uredske tehnike i druge opreme kojima se osigurava poslovanje organizacionih jedinica osnovanih u istom mjestu izvan sjedišta organa. Ove poslove može se povjeriti i odgovarajućoj službi koja te poslove obavlja za općinske organe uprave.

Centrom rukovodi šef centra kojega odredi rukovoditelj organa i kojemu je neposredno odgovoran (stavak 1. ovoga članka), odnosno koordinator centra kojega imenuje Vlada Republike Hrvatske i kojoj je neposredno odgovoran (stavak 2. ovoga članka).

Članak 8.

Služba se osniva za obavljanje kancelarijskih, pomoćno-tehničkih i drugih poslova kojima se osigurava poslovanje organa (poslovi pisarnice, prijepisa i umnožavanja materijala, biblioteke, računovodstva, ekonomati i slično).

U slučaju kad to odredi Vlada Republike Hrvatske dva ili više organa uprave organiziraju zajedničko obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka kao i zajedničko korištenje uredske tehnike i druge opreme.

Službom rukovodi šef službe kojega odredi rukovoditelj organa i kojemu je neposredno odgovoran.

Članak 9.

Odjel se osniva kao unutarnja organizaciona jedinica sektora za obavljanje međusobno povezanih poslova i zadataka državne uprave ili za obavljanje međusobno povezanih i po sadržaju srodnih stručnih poslova.

Odjel se osniva, u pravilu, kao organizaciona jedinica u okviru sektora, centra i službe, a može se osnovati i kao posebna organizaciona jedinica.

Odjelom rukovodi načelnik kojega odredi rukovoditelj organa i kojemu je neposredno odgovoran.

Članak 10.

Odsjek se osniva za višestruko obavljanje istih ili međusobno povezanih srodnih poslova i zadataka državne uprave ili drugih stručnih poslova čije obavljanje zahtijeva samostalnost i povezanost u radu.

Odsjekom rukovodi šef odsjeka kojega odredi rukovoditelj organa i kojemu je neposredno odgovoran.

Članak 11.

Referada se osniva za obavljanje istih ili međusobno povezanih srodnih poslova i zadataka državne uprave ili drugih stručnih poslova čije obavljanje je manjeg opsega.

Radom referade rukovodi voditelj referade kojeg imenuje rukovoditelj organa i kojemu je neposredno odgovoran.

Članak 12.

Kabinet ministra se osniva za potrebe obavljanja poslova i zadataka ministra, a sačinjavaju ga samostalni izvršitelji.

Radom kabineta ministra rukovodi radnik kojeg odredi ministar, a kojem je taj radnik neposredno odgovoran.

III. NAČIN RADA

Članak 13.

Osnovu organiziranja načina rada organa čini stručno, efikasno i racionalno obavljanje poslova i zadataka koji proizlaze iz djelokruga rada organa pri čemu se posebno potiče timski i kreativni rad, stručna afirmacija, inicijativnost u davanju prijedloga te jačanje osobne odgovornosti za rad.

IV. PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA

Članak 14.

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada organa utvrđuju se osobito:

1. unutarnje organizacione jedinice i poslovi koji se u njima obavljaju,

2. način rada - tehnologija rada i radni postupci, te rukovođenje i odgovornost,

3. programiranje i planiranje rada,

4. ovlaštenja i odgovornosti radnika u vršenju poslova i zadataka,

5. prava i obveze radnika u organu,

6. odnos prema građanima i ostvarivanju javnosti rada,

7. odnos prema organima uprave i drugim organima,

8. sistematizacija radnih mjesta s brojem izvršitelja.

Pravilnikom iz stava 1. ovoga članka uređuje se unutarnje ustrojstvo i organa u sastavu organa.

Suglasnost na pravilnik iz stava 1. ovoga članka daje Vlada Republike Hrvatske.

Članak 15.

Vlada Republike Hrvatske odlučuje o suglasnosti na prijedlog pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada ministarstva odnosno zavoda na temelju pribavljenog mišljenja Ministarstva pravosuđa i uprave.

Organ je dužan pravilnik o unutarnjem ustrojstvu, na koji je dala suglasnost Vlada Republike Hrvatske dostaviti Ministarstvu pravosuđa i uprave.

V. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Odredbe ove uredbe na odgovarajući način se primjenjuju i na stručne i druge službe Vlade Republike Hrvatske, ako aktom o njihovom osnivanju nije drugačije određeno.

Članak 17.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje važiti Uredba o načelima za unutarnju organizaciju i o načinu rada republičkih organa uprave i republičkih organizacija ("Narodne novine", br. 12/84, 17/86 i 34/87).

Članak 18.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 023-03/90-01/08

Urbroj: 5030115-90-1

Zagreb, 24. listopada 1990.

Potpredsjednik

dr. Milan Ramljak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.