Zakoni i propisi - Pravni savjeti 39 04.10.1990 Odluka o naknadi troškova i nagradama sucima i drugim osobama u postupku pred Sudom časti pri Privrednoj komori Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PRIVREDNA KOMORA HRVATSKE

Izvršni odbor Privredne komore Hrvatske na temelju ,dredbe člana 37. i 38. Pravilnika o Sudu ćasti pri Privrednoj komori Hrvatske ("Narodne novine", br 15/89.) na 29. sjednici 25. rujna 1990 donio je

ODLUKU

o naknadi troškova i nagradama sucima i drugim osobama u postupku pred Sudom časti pri Privrednoj komori Hrvatske

Član 1

Predsjednik, članovi Predsjedništva i tajnik Suda časti pri Privrednoj komori Hrvatske (u daljnjem tekstu: Sud časti) imaju pravo na naknadu troškova u vezi s obavljanjem poslova Suda časti izvan pojedinih postupaka. Naknadu troškova iz stava 1. ovog člana određuie predsjednik Suda časti prema kriterijima koji vrijede za naknadu troškova sucima i drugim osobama u postupku pred Sudom časti

Član 2.

Predsjedniku Suda časti pripada pravo na nagradu za obavljanje poslova suda izvan pojedinih postupaka. Nagradu predsjedniku iz stava 1. ovog člana utvrđuje Predsjedništvo Suda časti na temelju izvještaja o radu predsjednika Suda časti koji može biti podnesen tromjesečno, polugodišnje i godišnje.

Član 3.

Sucima, vještacima i zapisničaru u postupku pred Sudom časti pripada naknada troškova i nagrada za rad, a svjedoci imaju pravo na naknadu troškova i naknadu za izgubljeni osobni dohodak.

Član 4.

Naknada troškova sucima, vještacima. svjedocima i zapisničaru obuhvaća naknadu putnih troškova, naknadu za hranu i prenoćište (dnevnicu) i naknadu za izgubljeni osobni dohodak. Naknada troškova iz stava 1 ovog člana pripada onim osobama koje imaju prebivalište izvan sjedišta Suda časti Naknada troškova iz stava 1 ovog člana određuje se za suce, vještake, svjedoke i zapisničare uz odgovarajuću primjenu odredaba o naknadi putnih troškova za službena putovanja članova organa Privredne komore Hrvatske, a zapisničaru uz odgovarajuću primjenu odredbe o tim troškovima za ostale radnike Privredne komore Hrvatske

Član 5.

Naknada za izgubljeni osobni dohodak udređuje se uz odgovarajuću primjenu općih propisa o naknadi osobnih dohodaka radnicima koji su odsustovali s rada zbog vršenja javnih funkcija

Član 6.

Za proučavanje spisa pripada nagrada predsjedniku vijeća i članu vijeća u iznosu od 15,00 do najviše 80,00 dinara U usobito složenim slučajevima nagrada iz stava I ovog člana može se povisiti najviše za 100%. Visinu nagrade u granicama utvrđenirn u stavu 1 i 2 ovog člana određuje predsjednik Suda na prijedlog tajnika Suda, vodeći računa o složenosti stvari i utrošku vremena.

Član 7.

Za sudjelovanje na raspravnom ročištu ili na sjednici vijeća pripada nagrada 1) predsjedniku vijeća u iznosu od 30.00 dinara 2) članu vijeća u iznosu od 30,00 dinara

Član 8.

Za izradu obrazložene presude predsjedniku vijeća pripada nagrada u iznosu od 100,00 dinara do najviše 250,00 dinara. U osobito složenim slučajevima nagrada iz stava 1. ovog člana može se povisiti najviše za 100%. Visinu nagrade u granicama utvrđenim u stavu 1. i 2. ovog člana utvrđuje, na prijedlog tajnika, predsjednik Suda časti, vodeći računa o složenosti stvari i utrošku vremena

Član 9.

Visinu nagrade vještaku određuje sud po slobodnoj ocjeni uzimajući u obzir naročito uloženi trud i složenost predmeta.

Član 10.

Visinu nagrade zapisničaru za rad na raspravnim ročištima utvrđuje tajnik Suda vodeći računa o uobičajenim nagradama za takav rad.

Član 11.

Naloge za isplatu naknada i nagrada utvrđenih u smislu prethodnih odredaba ove odluke izdaje tajnik Suda časti, a isplatu odobrava Predsjedništvo Suda

Član 12.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama"

Broj I-55-801 /8-1990.

Zagreb, 25. rujna 1990

Predsjednik

Jozo Petović, dipl. ek., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.