Zakoni i propisi - Pravni savjeti 36 11.09.1990 Uputstvo o registraciji kolektivnih ugovora
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTAR RADA I ZAPOŠLJAVANJA

Na temelju člana 89. stava 2. Zakona o radnim odnosima ("Narodne novine", br.19/90), Ministarstvo rada i zapošljavanja donosi

UPUTSTVO

o registraciji kolektivnih ugovora

Član 1.

Ovim Uputstvom o registraciji kolektivnih ugovora (u daljem tekstu: uputstvo), uređuje se način i postupak registracije i objave kolektivnih ugovora.

Član 2.

Kolektivni ugovor jedna od ugovornih strana dostavlja na registraciju republičkom organu uprave nadležnom za rad (u daljem tekstu: nadležni organ), u roku osam dana od dana njegovog zaključivanja Na registraciju se dostavlja najmanje četiri primjerka kolektivnog ugovora.

Član 3.

Kad nadležni organ registrira kolektivni ugovor, dva primjerka zadržava u arhivi, a ostale primjerke dostavlja ugovornim stranama u roku osam dana od dana registracije ugovora. Nadležni organ na sve primjerke kolektivnog ugovora. nakon upisa u registar, upisuje redni broj registra, mjesto i datum registracije i te podatke ovjerava štambiljom i potpisom osobe koja je izvršila registraciju.

Član 4.

Nadležni organ uz knjigu Registra kolektivnih ugovora, za svaki registrirani kolektivni ugovor otvara zbirku isprava (dosije), u koju ulaže po jedan primjerak registriranog ugovora, izmjene i dopune kolektivnog ugovora, sporazum o produženju valjanosti kolektivnog ugovora, sve druge ispravke, zapisnike, rješenja, zaključke, službene zabilješke i dr.

Član 5.

Registar kolektivnih ugovora tiska se u obliku tvrdoukoričene knjige sa 100 listova formata A-4. Obrazac knjige registra kolektivnih ugovora tiskan je u prilogu i čini sastavni dio ovoga uputstva. Na koricama knjige registra označava se "REGISTAH KOLEKTIVNIH UGOVORA". Na listu između korica i prvog upisnog lista (obrasca) upisuje se naziv i sjedište organa uprave nadležnog za rad. Svaka knjiga Registra kolektivnih ugovora (ako ih je više) označava se rimskim brojevima

Član 6.

Obrazac knjige Registra kolektivnih ugovor sadrži slijedeće podatke:

- redni broj,

- vrsta kolektivnog ugovora (opći kolektivni ugovor, kolektivni ugovor zaključen za pojedine djelatnosti, kolektivni ugovor zaključen u jednoj organizaciji ili za više srodnih organizacija, kolektivni ugovor zaključen za pojedino područje),

- naziv ugovornih strana,

- datum

a) zaključivanja kolektivnog ugovora i

b) registracije kolektivnog ugovora,

- vrijeme za koje je kolektivni ugovor zaključen (od-do),

- sporazum o produženju valjanosti kolektivnog ugovora:

a) datum zaključivanja sporazuma i

b) konačni datum valjanosti produženog kolektivnog ugovora,

- napomene,

-potpis osobe koja vodi registar.

Član 7.

Upisi u registar se vrše tintom ili kemijskom olovkom. Greške prilikom upisivanja treba ispraviti na način da se krivo upisana riječ ili više riječi precrta tako da prijašnji upis ostane čitljiv, a novi upis se čitljivo napiše nad precrtanim.

Ispravak se upisuje crvenom tintom ili crvenom kemijskom olovkom.

Uz svaki ispravak stavlja se datum i potpis osobe koja vodi registar.

Član 8.

Od početka vođenja Registra kolektivnih ugovora i na početku svake godine, registracija kolektivnih ugovora počinje s rednim brojem jedan. Na kraju tekuće godine, zaključno s 31. prosincem Registar kolektivnih ugovora se zaključuje.

Član 9.

Registrirani kolektivni ugovor ugovorne strane objavljuju u "Narodnim novinama".

Član 10.

Na dan stupanja na snagu ovoga uputstva prestaje važiti Uputstvo o načinu registracije kolektivnog ugovora i načinu vođenja registra ugovora o zapošljavanju ("Narodne novine", br. 11/85).

Član 11.

Ovo uputstvo stupa na snagu osmoga dana od objave u "Narodnim novinama". Klasa: 112-07/90-01/14 Urbroj : 524-05-90-1 Zagreb, 17. kolovoza 1990.

Ministar rada i zapošljavanja

Marin Črnja, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

(Korice knjige)

REGISTAR, KOLEKTIVNIH UGOVORA

________________________________________________________

(Prva unutrašnja strana knjige) _________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO RADA I ZAPOŠLJAVANJA

ZAGREB

_________________________________________________________