Zakoni i propisi - Pravni savjeti 34 28.08.1990 Pravilnik o dopuni Pravilnika o preglednosti na željezničku prugu s obje strane ceste i načinu osiguranja cestovnih prijelaza i križanja gradskih željeznica s prigradskim i industrijskim željeznicama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTAR, PROMETA I VEZA

Na temelju člana 17. stava 3. i člana 22. stava 7. Zakona o željeznicama ("Narodne novine", br. 18/79, 4/81, 20/84 i 57/89), u suglasnosti s ministrom unutrašnjih poslova, ministar prometa i veza donosi

PRAVILNIK

o dopuni Pravilnika o preglednosti na željezničku prugu s obje strane ceste i načinu osiguranja cestovnih prijelaza i križanja gradskih željeznica s prigradskim i industrijskim željeznicama

Član 1.

U Pravilniku o preglednosti na željezničku prugu s obje strane ceste i načinu osiguranja cestovnih prijelaza i križanja gradskih željeznica s prigradskim i industrijskim željeznicama ("Narodne novine", br.16/81) iza člana 12. dodaje se novi član 12a. koji glasi: "Član 12a. Iznimno od odredbe člana 12. ovoga, pravilnika, ako je tehnički neizvedivo ili zbog konfiguracije terena i izgrađenih masivnih objekata otežano ostvariti propisani trokut preglednosti, preglednost na željezničku prugu računa se od postavljenog prometnog znaka "obaveznog zaustavljanja", koji se postavlja na najmanjoj udaljenosti 3 m od najbliže šine (slika br. 6). Tehničku neizvedivost odnosno otežano ostvarivanje propisanog trokuta preglednosti iz stava 1. ovoga člana, za svaki cestovni prijelaz posebno, utvrđuje komisija na temelju neposrednog uvida, a pri svojoj ocjeni se rukovodi ekonomskom opravdanošću.

Komisiju od tri člana iz stava 2. ovoga člana imenuju republički organ uprave nadležan za poslove prometa na prijedlog nadležne samoupravne interesne zajednice za ceste".

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Broj: 011-01/90-04/03

Zagreb, 1. kolovoza 1990.

Ministar prometa i veza

prof. dr. Josip Božićević, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.