Zakoni i propisi - Pravni savjeti 31 28.07.1990 Ukaz o proglašenju Zakona o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji HINA.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji "HINA".

Proglašava se Zakon o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji "Hina", koji je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća općina 26. srpnja 1990. godine i na sjednici Društveno-političkog vijeća 26. srpnja 1990. godine.

Klasa: 011-01/90-01/79

Urbroj: 71-90-1

Zagreb, 26. srpnja 1990.

Predsjednik Republike

dr Franjo Tuđman, v r.ZAKON

o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji "HINA"

Članak 1.

Radi obavljanja novinsko-agencijskih poslova od važnosti za ostvarivanje zadaća Republike utemeljuje se republička organizacija Hrvatska izvještajna novinska agencija "HINA".

Članak 2.

Hrvatska izvještajna novinska agencija "HINA" ima svojstvo pravne osobe.

Članak 3.

Na Hrvatsku izvještajnu novinsku agenciju "HINA" primjenjuju se propisi koji vrijede za organe uprave i organizacije, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Članak 4.

Hrvatska izvještajna novinska agencija "HINA" obavIja sljedeće poslove od važnosti za ostvarivanje zadaća Republike:

- prikuplja, obrađuje i raspačava informacije o radu republičkih organa te drugih organa i organizacija;

- prikuplja, obrađuje i raspačava informacije o gospodarstvenim, političkim, kulturnim, športskim i drugim događajima i pojavama u Republici, drugim republikama i pokrajinama i inozemstvu:

- za potrebe informiranja tuzemne javnosti prikuplja, obrađuje i raspačava informacije o životu hrvatskoga iseljeništva, a za potrebe iseljeničkih javnih glasila o događajima i pojavama u Republici;

- prikuplja, obrađuje i raspačava informacije o člancima odnosno emisijama tuzemnih i inozemnih javnih glasila o događajima i pojavama u Republici, drugim republikama i pokrajinama i inozemstvu;

- surađuje s tuzemnim i inozemnim informativnim organizacijama;

- obavlja druge novinsko-agencijske poslove za potrebe republičkih organa.

Članak 5.

Hrvatska izvještajna novinska agencija "HINA" može, u okviru svoga djelokruga, obavljati uz naknadu novinskoagencijske poslove za organe, poduzeća, organizacije, zajednice i građane. Visina naknade za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se ugovorom između Hrvatske izvještajne novinske agencije "HINA" i korisnika usluga.

Hrvatska izvještajna novinska agencija "HINA" samostalno raspolaže sredstvima ostvarenima vlastitom djelatnošću iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 6.

Hrvatska izvještajna novinska agencija "HINA" može osnivati dopisništva izvan svoga sjedišta.

Članak 7.

U Vijeće Hrvatske izvještajne novinske agencije "HINA" (u daljnjem tekstu: Vijeće) Sabor Republike Hrvatske imenuje deset članova iz sastava zastupnika, razmjerno stranačkoj strukturi Sabora, a deset članova imenuje Vlada Republike Hrvatske.

Direktor, zamjenik direktora i glavni i odgovorni urednik Hrvatske izvještajne novinske agencije "HINA" su članovi Vijeća.

Članak 8.

Vijeće daje mišljenje o programskom usmjerenju i programu rada Hrvatske izvještajne novinske agencije "HINA", razmatra izvješće o njezinu radu te druga važna pitanja iz njezina djelokruga.

Članak 9.

Rad Vijeća je javan. Vijeće bira i razrješava svoga predsjednika. Mandat predsjednika i članova Vijeća traje četiri godine.

Članak 10.

Vijeće pravovaljano odlučuje ako je sjedicama nazoćno više od polovice članova. Odluke se donose većinom glasova.

Članak 11.

Direktora i zamjenika direktora Hrvatske izvještajne novinske agencije "HINA" imenuje i razrješava Sabor Republike Hrvatske. Glavnog i odgovornog urednika Hrvatske izvještajne novnske agencije "HINA" imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske.

Članak 12.

Vlada Repubiike Hrvatske imenovat će diektora i zamjenika direktora Hrvatske izvještajne novinske agencije "HINA" koji će privremeno, do imenovanja direktora i zamjenika direktora po postupku utvrđenome ovim zakonom, obavljati te zadaće.

Članak 13.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Narodnim novinama".

Klasa: 612-10/90-02/08

Zagreb, 26. srpnja 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vijeća općina

Slavko Degoricija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Potpredsjednik Društveno-političkog vijeća

dr Nikola Jakšić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Sabora

dr Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.