Zakoni i propisi - Pravni savjeti 29 20.07.1990 Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-243/1989 od 7. lipnja 1990.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD HRVATSKE

Ustavni sud Hrvatske, na sjednici 7. lipnja 1990 godine, donio je

ODLUKU

1. Odbija se prijedlog Upravnog suda Hrvatske da se ukinu odredbe članova 112,116, 117, 127. alineja 3. i 4. i člana 129. stavova 1. i 2. Odluke o unutrašnjem redu na području Nacionalnog parka "Krka" skupštine općine Drniš, Knin i Šibenik ("Službeni vjesnik općine Drniš, Knin i Šibenik", br. 23/86).

2. Odbacuje se prijedlog Upravnog suda Hrvatske da se ukinu odredbe članova 8. i 14. Odluke.

3. Ova odluka objavit će se u "Službenom vjesniku općine Drniš, Knin i Šibenik" i u "Narodnim novinama".

Obrazloženje:

Odredbama članova 112. 116. i 117. Odluke, citirane u izreci, Upravi Nacionalnog parka "Krka" povjerava se vršenje određenih javnih ovlaštenja, te u skladu s tim propisuje način osnivanja inspekcijske službe u okviru Nacionalnog parka "Krka" i ovlaštenja inspektora u vršenju nadzora u oblasti djelatnosti Uprave nacionalnog parka "Krka".

Odredbama članova 127. alineja 3. i 4. daju se ovlaštenja Savjetu Nacionalnog parka "Krka" da do konstituiranja Uprave rješava o žalbi protiv rješenja kojega je u vršenju prava nadzora donio inspektor Nacionalnog parka, te da odredi rješenja koja je ovlašten donijeti pomoćni inspektor.

Odredbama člana 129. stavova 1. i 2. Odluke propisuju se rokovi unutar kojih su korisnici plovnih objekata, nakon stupanja na snagu Odluke, dužni zatražiti odobrenje za plovidbu i korištenje priveza.

Predlagač smatra da su odredbe članova 112,116, 117. i 127. alineja 2. i 4. Odluke suprotne odredbi člana 34. stava 3. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", br. 54/76 i 41/83), prema kojoj skupština općine nema ovlaštenje za osnivanje inspekcijske službe u okviru Nacionalonog parka. Nadalje, smatra da je takav način osnivanja inspekcije, propisivanja ovlaštenja inspektora Nacionalnog parka te davanja ovlaštenja Savjetu Nacionalnog parka da rješava o žalbi protiv rješenja inspektora, suprotan članu 80. Zakona o zaštiti prirode i članu 229. stavu 2. Zakona o općem upravnom postupku. Naime, prema članu 80. Zakona o zaštiti prirode skupština općine je ovlaštena osnovati posebnu inspekciju za nadzor nad provođenjem Zakona o zaštiti prirode, međutim, nije ovlaštena osnovati inspekciju na način kako je to propisano osporenim odredbama. Nadalje, predlagač smatra da je odredba člana 129. stava 1. Odluke suprotna Zakonu o zaštiti prirode, koji ne predviđa mogućnost ograničenja roka podnošenja zahtjeva za ostvarivanje određenih prava, kako je to propisano stavom 1. I na kraju, predlagač smatra da je odredba stava 2. člana 129. Odluke suprotna članu 218. stavu 2. Zakona o općem upravnom postupku koji ne daje općini ovlaštenje za propisivanje roka u kojem se može podnijeti žalba zbog nedonošenja odobrenja za plovidbu odnosno privez. Sud nije prihvatio prijedlog jer smatra da odredbe koje osporava Upravni sud Hrvatske nisu suprotne zakonu. Naime, prema članu 34. stavu 3. Zakona o zaštiti prirode unutrašnji red u Nacionalnom parku i sankcije zbog povrede tog reda, nakon pribavljenog mišljenja Savjeta za zaštitu prirode, propisuje općinska skupština, a ako Nacionalni park u cijelosti ili djelomično zahvaća područje više općina, sporazumno nadležne općinske skupštine. U skladu s tim ovlaštenjem skupštine općina Drniš Knin i Šibenik donijele su osporenu Odluku. Tom su Odlukom, u skladu sa članom 75. Zakona o zaštiti prirode, prema kojem je skupština općine ovlaštena povjeriti upravi nacionalnog parka vršenje određenih javnih ovlaštenja, skupštine općina Drniš, Knin i Šibenik sporazumno povjerile Upravi Nacionalnog parka "Krka" vršenje određenih javnih ovlaštenja. U skladu s tim propisani su način osnivanja inspekcijske službe u okviru Nacionalnog parka, ovlaštenje inspektora Nacionalnog parka u vršenju nadzora nad unutrašnjim redom u Nacionalnom parku, te u prelaznim i završnim odredbama Odluke ovlaštenje Savjeta Nacionalnog parka da rješava o određenim pitanjima.

Ocjena je Suda da osporene odredbe članova 112, 116, 117. i 127. alineja 3. i 4. nisu suprotne ni odredbama članova 80, 81. i 82. Zakona o zaštiti prirode, kojima se uređuje inspekcija za zaštitu prirode, te ovlaštenja inspektora za zaštitu prirode. Naime, osporene odredbe odnose se na posebnu inspekciju Nacionalnog parka "Krka", dakle, na ovlaštenje inspektora Nacionalnog parka u obavljanju nadzora nad unutrašnjim redom u Nacionalnom parku. Djelatnost inspekcije za zaštitu prirode i ovlaštenje inspektora za zaštitu prirode iz članova 80, 81. i 82. Zakona znatno su šira od ovlaštenja inspektora Nacionalnog parka, jer inspektor za zaštitu prirode, između ostalog, vrši nadzor nad provođenjem kako Zakona o zaštiti prirode tako i svih propisa donesenih na osnovi njega.

U skladu s tim Sud ocjenjuje da odredbe članova 127. alineja 3. i 4. i 129. stavova 1. i 2. nisu suprotne ni odredbama članova 218. i 229. Zakona o općem upravnom postupku.

Sud je odbacio prijedlog Upravnog suda Hrvatske da se ukinu odredbe Odluke navedene u točki 2. izreke ove Odluke, jer je utvrdio da je te odredbe već ocijenio u predmetima U/I-123/1987 i U/I-435/1987. Tada, naime, nije prihvatio inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu njihove ustavnosti i zakonitosti jer je utvrdio da one nisu u neskladu s Ustavom, odnosno da nisu suprotne zakonu. Stoga je i u ovom predmetu prijedlog za ukidanje istih odredaba Odluke, temeljem člana 32. Poslovnika Ustavnog suda Hrvatske ("Narodne novine", br. 29/83), valjalo odbaciti.

To su bili razlozi zbog kojih je odlučeno kao u izreci.

Broj: U/I-243/1989

Zagreb, 7 lipnja 1990.

USTAVNI SUD HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.