Zakoni i propisi - Pravni savjeti 28 30.06.1990 Zakon o Hrvatskoj radio-televiziji
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustakva Socijalističke Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o Hrvatskoj radio-televiziji

Proglašava se Zakon o Hrvatskoj radio-televiziji, što ga je Sabor Socijalističke Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća udruženog rada 29. lipnja 1990, na sjednici Vijeća općina 29. lipnja 1990. i na sjednici Društveno-političkog vijeća 29. lipnja 1990. godine.

Klasa: 011-01/90-01/65

Urbroj: 71-90-1

Zagreb, 29. lipnja 1990.

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

dr Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

o Hrvatskoj radio-televiziji

I. JAVNA PODUZEĆA

Članak 1.

Proizvodnja, emitiranje, prijenos i odašiljanje radijskog i televizijskog programa od posebnog su društvenog interesa.

Članak 2.

Djelatnost iz članka 1. ovoga zakona od značenja za Republiku obavljaju Javno poduzeće Hrvatski radio, Javno poduzeće Hrvatska televizija i Javno poduzeće Odašiljači i veze Hrvatske radio-televizije (u daljnjem tekstu: javna poduzeća). Sjedište javnih poduzeća je u Zagrebu.

Članak 3.

Javno poduzeće Hrvatski radio (u daljenjem tekstu: Hrvatski radio) organizirat će se od radne organizacije Radio Zagreb. Hrvatski radio proizvodi i emitira tri radijska programa od značenja za Republiku, a može proizvoditi i emitirati i druge radijske programe

Članak 4.

Javno poduzeće Hrvatska televizija (u daljnjem tekstu: Hrvatska televizija) organizira se od Radne organizacije Televizija Zagreb. Hrvatska televizija proizvodi i emitira tri televizijska programa od značenja za Republiku, a može proizvoditi i emitirati i druge televizijske programe.

Članak 5.

Javno poduzeće Odašiljači i veze Hrvatske radio-televizije (u daljnjem tekstu: Javno poduzeće Odašiljači i veze HRTV) organizira se od Radne organizacije Odašiljači i veze. Javno poduzeće Odašiljači i veze HRTV obavlja poslove prijenosa i odašiljanja radijskih i televizijskih programa od značenja za republiku te izgradnje, razvijanja i održavanja Republičke mreže objekata odašiljača i veza za odašiljanje, prijenos i prijem tih programa. Javno poduzeće Odašiljači i veze HRTV može obavljati poslove prijenosa i odašiljanja te izgradnje, razvijanja i održavanja objekata odašiljača i veza za odašiljanje, prijenos i prijem drugih radijskih i televizijskih programa, kao i druge poslove telekomunikacije.

Članak 6.

Javna poduzeća udružuju se u složeno poduzeće Hrvatska radio-televizija (u daljnjem tekstu: Hrvatska radio-televizija) radi osiguranja jedinstva sustava proizvodnje, emitiranja i prijenosa radijskih i televizijskih programa od značenja za Republiku, usklađivanja razvojne, programske i financijske politike te ostvarenja drugih ciljeva utvrđenih ugovorom o udruživanju.

II. PROGRAMSKE OBVEZE HRVATSKE RADIO-TELEVIZIJE

Članak 7.

Hrvatski radio i Hrvatska televizija dužni su istinito, objektivno i pravodobno obavještavati javnost o političkim, gospodarskim, kulturnim, sportskim i drugim događajima i pojavama u zemlji i inozemstvu. Hrvatski radio i Hrvatska Televizija dužni su proizvoditi i emitirati program namijenjen informiranju hrvatske narodnosti u susjednim zemljama, građana privremeno zaposlenih u inozemstvu, iseljenika i inozemne javnosti.

Članak 8.

Hrvatski radio i Hrvatska televizija ne smiju u svojim programima zastupati stajališta pojedine političke stranke ili neka druga pojedinačna stajališta.

Članak 9.

Hrvatski radio i Hrvatska televizija dužni su u svojim programima poštovati načela novinarske etike, pluralizam ideja i svjetonazora, snošljivost u raspravama, privatnost i druge slobode i prava čovjska.

Članak 10.

Vijesti Hrvatskog radija i Hrvatske televizije moraju biti istinite, a informativne emisije uređene tako da nepristrano, istinito i cjelovito obavještavaju javnost o događajima i pojavama u zemlji i inozemstvu.

Članak 11.

Informativni, kulturni, obrazovni i zabavljački sadržaji treba da budu ravnomjerno zastupljeni u programima Hrvatskog radija i Hrvatske televizije.

Članak 12.

Hrvatski radio i Hrvatska televizija ne smiju emitirati emisije koje mogu štetiti odgoju djece ni emitirati ekonomsko-propagandne poruke u trajanju dužem od jedne petine programa.

III. UPRAVLJANJE, RUKOVOĐENJE I NADZOR

Članak 13.

U Vijeće Hrvatskog radija odnosno Hrvatske televizije Sabor Socijalističke Republike Hrvatske imenuje po petnaest članova: dvije trečine iz sastava zastupnika Sabora, razmjerno stranačkoj strukturi Sabora, i jednu trečinu iz kulturnih, znanstvenih, prosvjetnih i drugih ustanova (u daljnjem tekstu: zastupnici osnivača), a deset članova biraju radnici javnog poduzeća (u daljnjem tekstu: zastupnici poduzeća).

Članak 14.

Vijeće Hrvatskog radija odnosno Hrvatske televizije:

1. donosi plan razvoja i program rada te usvaja izviješća o ostvarivanju plana i programa;

2. odlučuje o raspolaganju društvenim kapitalom i utvrđuje mjerila za raspoređivanje dobiti;

3. odlučuje o ulaganjima u druga poduzeća te o osnivavnju društvenih i drugih poduzeća;

4. utvrđuje, u skladu s programskim obvezama, programsku orijentaciju javnih glasila i ocjenjuje njeno ostvarivanje;

5. daje suglasnost na statut;

6. daje mišljenje osnivaču o imenovanju i razrješenju direktora, glavnih i odgovornih urednika te odgovornih urednika;

7. po potrebi osniva programska vijeća;

8. redovito, a najmanje jedanput godišnje podnosi izviješće Saboru Socijalističke Republike Hrvatske o svome radu.

Članak 15.

U Vijeće Javnog poduzeća Odašiljači i veze HRTV Izvršno vijeće Sabora imenuje pet članova (u daljnjem tekstu: zastupnici osnivača), a pet članova biraju radnici javnog poduzeća (u daljnjem tekstu: zastupnici poduzeća).

Članak 16.

Vijeće Javnog poduzeća Odašiljači i veze HRTV:

1. donosi plan razvoja, plan izgradnje mreže radio-difuznih uređaja za odašiljanje i prijenos radijskih i televizijskih programa i program rada te usvaja izviješća o ostvarivanju planova i programa;

2. odlučuje o raspolaganju društvenim kapitalom i utvrđuje mjerila za raspoređivanje dobiti;

3. odlučuje o uleganjima u druga poduzeća te o osnivanju društvenih i drugih poduzeća;

4. daje suglasnost na statut;

5. daje mišljenje osnivaču o imenovanju i razrješenju direktora;

6. redovito, a najmanje jedanput godišnje podnosi izviješće Izvršnom vijeću Sabora o svome radu.

Članak 17.

Vijeće Hrvatske radio-televizije ćine vijeća javnih poduzeća.

Članak 18.

Vijeće Hrvatske radio-televizije:

1. odlučuje o načinu osiguranja jedinstva sustava proizvodnje, emitiranja i prijenosa radijskih i televizijskih programa od značenja za Republiku;

2. utvrđuje osnove za donošenje planova razvoja i programa rada javnih poduzeća, usklađuje te planove i programe i prati njihovo ostvarivanje.:

3. odlučuje o udruživanju u zajednice ili druge oblike udruživanja;

4. utvrđuje iznos radijske i televizijske pretplate te mjerila za raspoređivanje pretplate;

5. daje mišljenje osnivaču o imenovanju i razrješenju direktora:

6. redovito, a najmanje jedanput godišinje podnosi izviješće Saboru Socijalističke Republike Hrvatske.

Članak 19.

Rad vijeća je javan. Vijeće bira i razrješava svoga predsjednika. Mandat predsjednika i članova vijeća traje četiri godine. Ustroj i način rada vijeća utvrđuju se poslovnikom.

Članak 20.

Vijeće pravovaljano donosi odluke ako je sjednicama nazočno više od polovice članova. Odluke se donose većinom glasova.

Članak 21.

Zastupnici osnivača i zastupnici poduzeća suodlučuju o pitanjima iz točke 1. do 3. članka 14, točke 1. do 3. članka 16, te točke 1. do 4. članka 18. ovoga zakona. Odluke se donose većinom glasova zastupnika osnivača i zastupnika poduzeća. Ako zastupnici osnivača i zastupnici poduzeća ne postignu suglasnost, osnovat će komisiju sa zadaćom da predloži rješenje prijepornog pitanja. Ako prijedlog komisije iz stavka 3. ovoga članka ne prihvati većina zastupnika osnivača i zastupnika poduzeća, odluku donosi Izvršno vijeće Sabora.

Članak 22.

Za provođenje odluka vijeća javnog poduzeća odgovoran je direktor, u skladu sa zakonom i statutom. Za provođenje odluka Vijeća Hrvatske radio-televizije odgovorni su direktor toga poduzeća i direktori javnih poduzeća u skladu sa zakonom i ugovorom o udruživanju.

Članak 23.

Djelokrug upravljačkog tijela javnog poduzeća utvrđuje se statutom, u skladu sa zakonom. Ugovorom o udruživanju utvrđuje se upravljačko tijelo Hrvatske radio-televizije, njegov sastav, djelokrug i način odlučivanja.

Članak 24.

Direktora Hrvatske radio-televizije imenuje, na temelju javnog natječaja, i oslobađa dužnosti upravljačko tijelo, uz suglasnost osnivača. Direktore javnih poduzeća, glavne i odgovorne urednike te odgovorne urednike imenuje, na temelju javnog natječaja, i oslobađa dužnosti upravljačko tijelo, uz suglasnost osnivača.

Članak 25.

U javnim poduzećima i u Hrvatskoj radio-televiziji osnivaju se nadzorni odbori. Pet članova nadzornog odbora imenuje Izvršno vijeće Sabora, a dva člana upravljačko tijelo javnoga odnosno složenoga poduzeća.

Članak 26.

Redovito, a najmanje jedanput godišnje nadzorni odbor javnoga poduzeća podnosi izviješće o rezultatima nadzora Izvršnom vijeću Sabora, vijeću i upravljačkom tijelu javnoga poduzeća. Redovito, a najmanje jedanput godišnje nadzorni odbor Hrvatske radio-televizije podnosi izviješće o rezultatima nadzora Saboru Socijalističke Republike Hrvatske. Vijeću i upravljačkom tijelu složenoga poduzeća.

IV. STJECANJE PRIHODA

Članak 27.

Hrvatski radio stječe prihod iz dijela sredstava radijske pretplate koji služi za financiranje proizvodnje i emitiranja radijskih prograrna od značenja za Republiku. Hrvatski radio stječe prihod i ekonomskom propagandom, prodajom proizvoda i usluga te iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Članak 28.

Hrvatska televizija stječe prihod iz dijela sredstava televizijske pretplate koji služi za financiranje proizvodnje i emitiranja televizijskih programa od značenja za Republiku. Hrvatska televizija stječe prihod i ekonomskom propagandom. prodajom drugih proizvoda i usluga te iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Članak 29.

Javno poduzeće Odašiljači i veze HRTV stječe prihod iz dijela sredstava radijske i televizijske pretplate koji služi za financiranje prijenosa i odašiljanja radijskih i televizijskih programa od značenja za Republiku te izgradnje, razvijanja i održavanja Republičke mreže objekata odašiljača i veza za odašiljanje, prijenos i prijem tih programa. Javno poduzeće Odašiljači i veze HRTV stječe prihod i obavljanjem poslova odašiljanja i prijenosa drugih radijskih i televizijskih programa te drugih poslova telekomunikacija.

Članak 30.

Odluku o visini i načinu korištenja dijela sredstava radijske pretplate, namijenjenog financiranju drugih radio-stanica koje su dio sustava radio-difuznih stanica u Republici, donosi Izvršno vijeće Sabora.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Radne organizacije Radio Zagreb. Televizija Zagreb i Odašiljači i veze organizirat će se kao javna poduzeća i donijeti statut u skladu s ovim zakonom u roku dva mjeseca od dana njegova stupanja na snagu. Javna poduzeća sklopit će ugovor o udruživanju u roku tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

Članak 32.

Radio-stanice Dubrovnik, Osijek. Pula, Rijeka, Sljeme, Split i Zadar nastavljaju s radom kao javna glasila Hrvatskoga radija. Prava i obveze u pogledu proizvodnje i emitiranja programa radio-stanica iz stavka 1. ovoga članka namijenjenih informiranju građana užih društveno-političkih zajednica uredit će se ugovorom između Hrvatskoga radija i tih društveno-političkih zajednica.

Članak 33.

Izvršno vijeće Sabora imenovat će direktore Radio-televizije Zagreb, radnih organizacija Radio Zagreb, Televizija Zagreb i Odašiljači i veze, glavne i odgovorne urednike te odgovorne urednike koji će privremeno, do imenovanja direktora, glavnih i odgovornih urednika te odgovornih urednika po postupku utvrđenome ovim zakonom, obnašati te zadaće.

Članak 34.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 612-01/90-01/06

Zagreb, 29. lipnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vijeća općina

Slavko Degoricija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Sabora

dr Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.