Zakoni i propisi - Pravni savjeti 28 30.06.1990 Ukaz o proglašenju Zakona o premijama za pšenicu i uljanu repicu roda 1990. godine.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o premijama za pšenicu i uljanu repicu roda 1990. godine.

Proglašava se Zakon o premijama za pšenicu i uljanu repicu roda 1990. godine, što ga je Sabor Socijalističke Republike Hrvatske donio nasjednici Vijeća udruženog rada 28. lipnja 1990, na sjednici Vijeća općina 28. lipnja 1990. i na sjednici Društveno-političkog vijeća 28. lipnja 1990. godine.

Klasa: 011-01/90-01/66

Urbroj: 71-90-1

Zagreb. 29. lipnja 1990.

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

dr Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

o premijama za pšenicu i uljanu repicu roda 1990. godine.

Član 1.

Pravo na premije za pšenicu i uljanu repicu roda 1990. godine imaju pravne i fizičke osobe koje proizvode pšenicu i uljanu repicu na teritoriju Republike (u daljem tekstu: proizvođači), pod uvjetima utvrđenim ovim zakonom.

Član 2.

Visina premija za pšenicu i uljanu repicu roda 1990 godine iznosi :

- za pšenicu 0,45 d/kg

- za uljanu repicu 2,00 d/kg

Član 3.

Sredstva za premije iz člana 2. ovoga zakona osiguravaju se u Budžetu Socijalističke Republike Hrvatske.

Član 4.

Premije iz člana 2. ovoga zakona ostvaruju se uz uvjet da je pšenica ili uljana repica prodana pravnim odnosno fizičkim osobama koje se bave otkupom, preradom odnosno izvozom tih proizvoda, na teritoriju Republike do 31. prosinca 1990. godine.

Član 5.

Proizvodači ostvaruju premiju preko pravnih odnosno fizičkih osoba iz člana 4. ovoga zakona istovremeno s isplatom kupoprodajne cijene.

Član 6.

Pravna odnosno, fizička osoba iz člana 4. ovoga zakona (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) podnosi zahtjev za isplatu premija iz člana 2. ovoga zakona Službi društvenog knjigovodstva. Uz zahtjev iz stava 1. ovoga člana podnosilac zahtjeva dužan je priložiti:

1. obračun za kupljene količine pšenice odnosno uljane repice po proizvodačima s naznakom količine, cijene i premije po kilogramu pšenice odnosno uljane repice;

2. dokaz o izvršenom plaćanju odnosno isplatnu listu za pšenicu odnosno uljanu repicu kupljenu od proizvođača;

3. izjavu da se za navedenu količinu pšenice odnosno uljane repice premija ostvaruje prvi puta;

4. dokaz da je prodavaocima isplaćena premija iz člana 2. ovoga zakona.

Član 7.

Kad Služba društvenog knjigovodstva utvrdi potpunost dokumentacije i točnost obračuna u zahtjevu za isplatu premija iz člana 6. ovoga zakona, isplatit će zatraženi iznos podnosiocima zahtjeva.

Član 8.

Podnosilac zahtjeva dužan je voditi evidenciju o proizvođačima i količinama pšenice odnosno uljane repice za koje je ostvarena premija.

Član 9.

Zahtjev za isplatu premija za pšenicu odnosno uljanu repicu može se podnijeti u roku 60 dana od dana isplate premije.

Član 10.

Nadzor nad primjenom ovoga zakona obavljaju, u okviru svoje nadležnosti, republičk odnosno općinski organi uprave nadležni za poslove poljoprivredne inspekcije.

Član 11.

Novčanom kaznom od 5.000 do 10.000 dinara kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba:

1. ako ostvari premiju za pšenicu odnosno uljanu repicu protivno odredbi člana 4. ovoga zakona;

2. ako ne vodi propisanu evidenciju (član 8). Za prekršaj iz stava 1. ovoga člana kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 5.000 do 8.000 dinara.

Član 12.

Za prekršaj iz člana 11. stava 1. točke 1. ovoga zakona izreći će se uz novčanu kaznu i zaštitna mjera oduzimanja nezakonito ostvarene premije.

Član 13.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 320-03/90-01/04 Zagreb, 28. lipnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vijeća općina

Slavko Degoricija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Sabora

dr Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.