Zakoni i propisi - Pravni savjeti 28 30.06.1990 Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Sabora Socijalističke Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju točke 10. Amandmana XLIX i člana 369. stava 2. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske na zajedničkoj sjednici Vijeća udruženog rada, Vijeća općina i Društveno-političkog vijeća 28. lipnja 1990, donio je

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Poslovnika Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

Član 1.

U Poslovniku Sabora Socijalističke Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 21/90 i 25/90) u članu 62. dodaje se stav 2. koji glasi: "Znanstveni, stručni i javni radnici delegirani ili imenovani u radno tijelo Sabora imaju pravo učestvovati u raspravi o pitanjima iz djelokruga radnog tijela, bez prava odlučivanja."

Član 2.

U članu 78. točke 13. do 19. zamjenjuju se novim točkama koje glase: "13. Odbor za poljodjelstvo, selo i seljaštvo 14. Odbor za turizam 15. Odbor za pitanja političkog sistema 16. Odbor za budžet i financije 17. Odbor za pomorstvo 18. Odbor za promet i veze 19. Odbor za informatiku 20. Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu 21. Odbor za socijalnu politiku i zdravstvo 22. Odbor za prostorno uređenje 23. Odbor za zaštitu prirode i čovjekove okoline 24. Odbor za pravosuđe i upravu".

Član 3.

U članu 84. u stavu 1. broj "18" zamjenjuje se brojem "17" i u stavu 2. riječ "dva" zamjenjuje se riječju "četiri", a broj "12" zamjenjuj se riječju "pet".

Član 4.

U članu 101. u stavu 1. riječi "i informatike" te riječi "turizma, poljoprivrede" brišu se.

Član 5.

Iza člana 102. dodaju se četiri nova člana s odgovarajućim podnaslovima, koja glase: " Odbor za poljodjelstvo, selo i selještvo Član 102a. U djelokrugu Odbora za poljodjelstvo, selo i seljaštvo jesu pitanja utvrdivanja i pračenja provođenja politike te donošenja zakona i općih akata u oblasti poljodjelstva, sela i seljaštva. Član 102b. Odbor za poljodjelstvo, selo i seljaštvo ima 18 članova. Svako vijeće Sabora bira po šest članova Odbora između zastupnika u vijeću.

Odbor za turizam Član 102c. U djelokrugu Odbora za turizam jesu pitanja utvrđivanja i praćenja provođenja politike te donošenja zakona i općih akata u oblasti turizma. Član 102d. Odbor za turizam ima 18 članova. Svako vijeće Sabora bira po šest članova Odbora između zastupnika u vijeću".

Član 6.

Ispred člana 107. u podnaslovu "Odbor za pomorstvo, saobraćaj i veze" riječi "saobraćaj i veze" brišu se. U članu 107. riječi "saobraćaj i veze" te riječi "saobraćaja, veza, elektroprivrede" brišu se.

Član 7.

U članu 108. u stavu 1. riječi "saobraćaj i veze" brišu se.

Član 8.

Iza člana 108. dodaju se četiri nova člana s odgovarajućim podnaslovima, koja glase: " Odbor za promet i veze Član 108a. U djelokrugu Odbora za promet i veze jesu pitanja utvrđivanja i praćenja provođenja politike te donošenja zakona i općih akata u oblasti prometa, veza i elektroprivrede. Član 108b. Odbor za promet i veze ima 18 članova. Svako vijeće Sabora bira po šest članova Odbora između zastupnika u vijeću.

Odbor ze informatiku Član 108c. U djelokrugu Odbora za informatiku jesu pitanja utvrđivanja i praćenja provođenja politike te donošenja zakona i općih akata u oblasti informatike. Član 108d. Odbor za informatiku ima 18 članova. Svako vijeće Sabora bira po šest članova Odbora između zastupnika u vijeću".

Član 9.

Ispred člana 113. u podnaslovu "Odbor za prostorno uređenje i zaštitu čovjekove okoline" riječi "i zaštitu čovjekove okoline" brišu se.

Član 113. mijenja se i glasi: "U djelokrugu Odbora za prostorno uređenje jesu pitanja utvrđivanja i praćenja provođenja politike te donošenja zakona i općih akata u oblasti prostornog planiranja, urbanizma, uređivanja građevinskog zemljišta kao i druga pitanja prostornog uređenja".

Član 10.

U članu 114. u stavu i. riječi "i zaštitu čovjekove okoline" brišu se.

Član 11.

Iza člana 114. dodaju se dva nova člana i podnaslov, koji glase : "Odbor za zaštitu prirode i čovjekove okoline Član 114a. U djelokrugu Odbora za zaštitu prirode i čovjekove okoline jesu pitanja utvrđivanja i praćenja provođenja politike te donošenja zakona i općih akata u oblasti zaštite prirode te očuvanja i razvoja prirodnih i radom stvorenih vrijednosei čovjekove okoline, zraka, tla, vode, vodotoka i mora, kao i druga pitanja zaštite čovjekove okoline. Član 114b. Odbor za zaštitu prirode i čovjekove okoline ima 18 članova. Svako vijeće Sabora bira po šest članova Odbora između zastupnika u vijeću".

Član 12.

Ova odluka stupa na snagu kada ju na zajedničkoj sjednici donesu Vijeće udruženog rada, Vijeće općina i Društveno-političkog vijeće Sabora Socijalističke Republike Hrvatske.

Klasa: 023-02/90-03/01

Zagreb, 28. lipnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

dr Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.