Zakoni i propisi - Pravni savjeti 25 01.06.1990 Odluka o izmjenama i dopuni Poslovnika Sabora Socijalističke Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju točke 10. Amandmana XLIX i člana 369. stava 2. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, Sabor Socialističke Republike Hrvatske na zajedničkoj sjednici Vijeća udruženog rada, Vijeća općina i Društveno-političkog vijeća 30. svibnja 1990, donio je

ODLUKU

o izmjenama i dopuni Poslovnika Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

Član 1.

U Poslovniku Sabora Socijalističke Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 21/90) u članu 50. u stavu 1. riječ "dva" zamjenjuje se rječju "četiri".

Član 2.

U članu 284. stav 2. mijenja se i glasi: "Sabor bira odnosno imenuje nosioce funkcija u državnim organima na osnovi liste na kojoj broj utvrđenih kandidata ne mora biti veći od broja koji se bira odnosno imenuje".

Član 3.

U članu 285. u stavu 1. riječi "predsjednika i potpredsjednika Sabora i" brišu se.

Član 4.

U članu 304. stav 2. briše se. Stav 3. mijenja se i glasi: "Prilikom izbora predsjednika i članova Predsjedništva Republike posebno se glasuje za predsjednika, a posebno za članove Predsjedništva Republike". U stavu 4. riječi "članova i predsjednika" zamjenjuju se riječima "predsjednika i članova".

Član 5.

U članu 314. stav 2. briše se.

Član 6.

U članu 323. iza stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi: "Na zajedničkoj sjednici novoizabranih vijeća Sabora izvodi se himna Socijalističke Republike Hrvatske "Lijepa naša domovino".

Član 7.

Ova odluka stupa na snagu kada ju na zajedničkoj sjednici donesu Vijeće udruženog rada, Vijeće općina i Društveno-političko vijeće Sabora Socijalističke Republike Hrvatske.

Klasa: 021-03/89-09/06

Urbroj : 6702-90-142

Zagreb, 30. svibnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjedavajući zajedničkoj sjednici

Josip Manolić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.