Zakoni i propisi - Pravni savjeti 19 03.05.1990 Ukaz o proglašenju Zakona o načinu raspodjele imovine i o statusu radnika regionalnih zajednica općina
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o načinu raspodjele imovine i o statusu radnika regionalnih zajednica općina

Proglašava se Zakon o načinu raspodjele imovine i o statusu radnika regionalnih zajednica općina koji je Sabor Socijalističke Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 25. travnja, Vijeća općina 25. travnja i Društveno-političkog vijeća 25. travnja 1990. godine

Klasa : 011-01/90-01/55

Urbroj : 71-90-1

Zagreb, 27. travn ja 1990.

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

Ivo Latin, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

o načinu raspodjele imovine i o statusu radnika regionalnih zajednica općina

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se način raspodjele imovine i status radnika regionalnih zajednica općina. Pod imovinom regionalnih zajednica općina podrazurnijevaju se njihove nekretnine, sredstva, prava i obaveze.

Član 2.

Nekretnine regionalnih zajednica općina, kao i prava i obaveze regionalnih zaajednica općina u vezi s tim nekretninama, stečenim ili nabavljenim do 30. travnja 1986. godine, prenose se u cijelosti na Socijalističku Republiku Hrvatsku.

Član 3.

Nekretnine regionalnih zajednica općina koje se ovim zakonom prenose na Socijalističku Republiku Hrvatsku, mogu se koristiti za djelatnost zajednica općina osnovanih u skladu s točkom 1. Amandmana XLIII na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i za potrebe republičkih organa. Način korištenja nekretnina iz stava 1. ovoga člana utvrđuje Izvršno vijeće Sabora. Organi i organizacije koji će koristiti nekretnine snosit će troškove amortizacije i održavanje nekretnina u odgovarajućem dijelu.

Član 4.

Pokretne stvari regionalnih zajednica općina nabavljenih do 30. travnja 1986. godine prenose se na Socijalističku Republiku Hrvatsku. Ukoliko se u smislu točke 1. Amandmana XLIII na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske osnuju zajednice općina, pokretne stvari zajednica općina prenijet će se na te zajednice općina u odgovarajućem dijelu.

Član 5.

Stanovi i stambene zgrade te prava i obaveze u vezi s njima, koji su u smislu odredaba članova 9. i 10. Zakona o načinu raspodjele nekretnina, sredstava, prava i obaveze dosadašnjih zajednica općina ("Narodne novine", br. 55/86) preneseni na regionalnu zajednicu općina, prenose se na Socijalističku Republiku Hrvatsku.

Član 6.

Nekretnine, sredstva, prava i obaveze regionalnih zajednica općina koja su stečena ili nabavljena poslije 30. travnja 1986. godine, ukoliko se u smislu točke 1. Amandmana XLIII na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske ne osnuju zajednice općina do 30. lipnja 1990. godine, prenose se na općine udružene u zajednicu općina, u skladu s učešćem pojedine općine u financiranju zajednice općina.

Član 7.

Rješenje o prijenosu nekretnina, sredstava, prava i obveza regionalnih zajednica općina koja su stečena do 30. travnja 1986. godine donosi rukovodilac republičkog organa uprave nadležnog za pravosuđe i upravu. Rješenje o prijenosu nekretnina, sredstava, prava i obaveza regionalnih zajednica općina koja su stečena ili nabavljena nakon 30. travnja 1986. godine donosi komisija koju sporazumno imenuju općine udružene u zajednicu općina.

Član 8.

Preuzimanje i popis nekretnina, sredstava, prava i obaveza vrši se komisijski. Komisija ima tri člana. U slučaju iz stava 1. ovoga člana komisiju imenuje rukovodilac republičkog organa uprave nadležnog za poslove opće uprave, a u slučaju iz stava 2. ovoga člana komisiju imenuju općine udružene u zajednicu općina, s tim da u oba slučaja jednog člana delegira regionalna zajednica općina.

Član 9.

Radnicima stručnih službi skupština i analitičko-planskih službi regionalnih zajednica općina prestaje radni odnos 30. lipnja 1990. godine, u regionalnim zajednicama općina.

Radnici iz stava 1. ovoga člana mogu se rasporediti bez natječaja u zajednice općina te u organe uprave i stručne službe društveno-političkih zajednica.

Na radnike iz stava 1. ovoga člana, koji ne budu raspoređeni u smislu stava 2. ovog člana, shodno se primjenjuju odredbe članova 381. i 383. Zakona o upravi.

Neraspoređene radnike iz stava 1. ovoga člana preuzet će 1. srpnja 1990. godine Republički sekretarijat za pravosuđe i upravu. Odredbe ovoga člana primjenjuju se i na radnike radnih zajednica Republičke konferencije i konferencije zajednica općina Socijalističkog saveza radnog naroda Hrvatske, Saveza udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata Hrvatske i Saveza socijalističke omladine Hrvatske.

Član 10.

Odredbe Zakona o načinu raspodjele nekretnina, sredstava, prava i obveza dosadašnjih zajednica općina ("Narodne novine", br. 55/86) ostaju na snazi u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s ovim zakonom.

Član 11.

Dana 30. lipnja 1990. godine prestaje važiti Zakon o financiranju zajednica općina ("Narodne novine", br. 54/86 i 27/87).

Član 12.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od dana donošenja odluke o prestanku zajednica općina, odnosno od 1. srpnja 1990. godine, ukoliko zajednice općina ranije ne prestanu s radom.

Broj : 010-05/90-01/01

Zagreb, 25. travnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Milan Janus, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Sabora

dr. Anđelko Runjić, v.r.

Predsjednik Vijeća općina

mr Mirko Šetina, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.