Zakoni i propisi - Pravni savjeti 19 03.05.1990 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnom pravobranilaštvu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom pravobranilaštvu

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnom pravobranilaštvu koji je Sabor Socijalističke Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća općina 25. travnja i Društveno-političkog vijeća 25. travnja 1990. godine.

Klasa: 011-01/90-01/36

Urbroj : 71-90-1

Zagreb, 27. travnja 1990.

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

Ivo Latin, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o javnom pravobranilaštvu

Član 1.

U Zakonu o javnom pravobranilaštvu ("Narodne novine", br. 17/77 i 17/86) u članu 6. riječi "organizacije udruženog rada, samoupravne interesne zajednice i druge organizacije i zajednice" zamjenjuju se riječima "i društveno-pravne osobe".

Član 2.

U članu 8. u stavu 1. i 2 riječi "imenovala" zamjenjuju se riječima "izabrala".

Član 3.

U članu 11. u stavu 1. iza riječi "dobra od općeg interesa" stavlja se zarez i dodaju se riječi "a posebno iskorištavanja i zaštite prirodnih bogatstava".

Član 4.

Član 15. mijenja se i glasi: "Javno pravobranilaštvo može na osnovi punomoći zastupati društvene fondove, javna poduzeća i druge društveno-pravne cosobe, koji su korisnici društvenih sredstava u pogledu njihovih imovinskih prava i interesa".

Član 5.

Član 21. mijenja se i glasi : "Javno pravobranilaštvo gradske zajednice općina i javno pravobranilaštvo općine može zastupati na temelju punomoći pravne osobe iz člana 15. ovoga zakona. Javno pravobranilaštvo Socijalističke Republike Hrvatske može zastupati na temelju punomoći pravne osobe iz člana 15. ovoga zakona osnovane ili financirane od Republike".

Član 6.

U članu 25. u stavu 2. riječi "Društveno-pravna" zamjenjuju se riječju "Pravna".

Član 7.

U članu 32. stav 5. mijenja se i glasi: "U sporazumu o zajedničkom javnom pravobranilaštvu određuje se sjedište javnog pravobranilaštva; broi zamjenika javnog pravobranioca i ostalih radnika; općina koja utvrđuje i osigurava sredstva za rad javnog pravobranilaštva; visina, način i rokovi doznačavanja sredstava za rad drugih općina; općina čiji organi obavljaju radnje vezane za izbor i razrješenje javnog pravobranioca, odnosno zamjenika javnog pravobranioca; način prestanka rada zajedničkog javnog pravobranilaštva, te druga pitanja od značaja za rad zajedničkog javnog pravobranilaštva".

Član 8.

U članu 33. u stavu 4. riječi "imenovanja", zamjenjuje se riječju "izbora", a riječ "imenovan", zamjenjuje se riječju "izabran".

Član 9.

U članu 37. stav 1. mijenja se i glasi: "Na javne pravobranioce i zamjenike javnih pravobranilaca primjenjuju se odredbe Zakona o redovnim sudovima u odnosu na postupak i uvjete za izbor javnih pravobranilaca i zamjenika javnih pravobranilaca, postupak i razloge za njihovo razrješenje, trajanje mandata, ponovni izbor, udaljenje od dužnosti, prestanak funkcije te radno pravnu zaštitu." Stav 2. se briše. Stav 3. postaje stav 2.

Član 10.

Iza člana 37. dodaju se novi članovi koji glase: "Član 37a Broj zamjenika javnog pravobranioca određuje skupština društveno-političke zajednice koja ih bira, polazeći od okvirnih mjerila iz člana 73. ovoga zakona.

Član 37b. Javnog pravobranioca Socijalističke Republike Hrvatske i zamjenika javnog pravobranioca Socijalističke Republike Hrvatske bira i razrješava Sabor Socijalističke Republike Hrvatske. Javnog pravobranioca gradske zajednice općina i zamjenika javnog pravobranioca gradske zajednice općina bira i razrješava skupština gradske zajednice općina. Javnog pravobranioca općina i zamjenika javnog pravobranioca općine biraju i razrješavaju skupštine odgovarajućih općina".

Član 11.

U članu 68. stav 2. mijenja se i glasi: "Sredstva za rad javnih pravobranilaštava osiguravaju se budžetom odgovarajuće društveno-političke zajednice na način i primjenom elemenata i kriterija utvrđenih za redovne sudove".

Član 12.

Član 70. mijenja se i glasi: "Društveno-politička zajednica koja utvrđuje i osigurava sredstva za rad utvrđuje osobni dohodak javnog pravobranioca i zamjenika javnog pravobranioca u skladu s elementima i kriterijima koji vrijede za predsjednike i suce redovnih sudova. Visina sredstava za osobne dohotke za ostale radnike u javnim pravobranilaštvima utvrđuje se na način predviđen za redovne sudove".

Član 13.

Član 73. mijenja se i glasi: "Okvirna mjerila za određivanje najmanje potrebnog broja nosilaca javnopravobranilaćke funkcije i ostalih radnika potrebnih za rad u javnim pravobranilaštvima općina i gradskih javnih pravobranilaštava utvrđuje po prijedlogu javnog pravobranioca Socijalističke Republike Hrvatske rukovodilac republičkog organa uprave nadležnog za poslove pravosuđa. Okvirna mjerila za određivanje potrebnog broja zamjenika javnog pravobranioca Socijalističke Republike Hrvatske i ostalih radnika u javnom pravobranilaštvu Socijalističke Republike Hrvatske donosi javni pravobranilac Socijalističke Republike Hrvatske, po prethodno pribavljenom mišljenju zamjenika javnog pravobranioca Socijalističke Republike Hrvatske".

Član 14.

U svim članovima zakona riječi "Republički sekretar za pravosuđe i opću upravu" i riječi "Republički sekretar za pravosuđe i opću upravu" u odgovarajućem padežu zamjenjuju se riječima "republički organ uprave nadležan za poslove pravosuđa" odnosno riječima "Rukovodilac republičkog organa uprave nadležan za poslove pravosuđa" u odgovarajućem padežu.

Član 15.

Ovlašćuje se Zakonodavnu-pravna komisija Sabora Socijalističke Republike Hrvatske da utvrdi i izda prečišćeni tekst Zakona o javnom pravobranilaštvu.

Član 16.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Broj : 713-02/89-01/03.

Zagreb, 25. travnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća općina

mr Mirko Šetina, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.