Zakoni i propisi - Pravni savjeti 16 24.04.1990 Odluka o plaćanju doprinosa Privrednoj komori regije Bjelovar u 1990. godini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PRIVREDNA KOMORA REGIJE BJELOVAR

Na temelju člana 41. Zakona o udruživanju u Privredne komore i člana 156. Statuta Privredne komore regije Bjelovar, Skupština Komore na sjednici od 29. ožujka 1990. godine, donosi

ODLUKU

o plaćanju doprinosa Privrednoj komori regije Bjelovar u 1990. godini

Član 1.

Doprinos Privrednoj komori regije Bjelovar plaćaju:

1. organizacije i zajednice koje su prema točki 1. stavu 1. Odluke o utvrđivanju privrednih i izvanprivrednih djelatnosti ("Službeni list SFRJ", br.14/77 i 18/80) razvrstane u privredne djelatnosti,

2. udruženja samostalnih privrednika odnosno njihovi savezi.

Član 2.

Organizacijama i zajednicama iz člana 1. ove odluke smatraju se poduzeća u društvenom, zadružnom, mješovitom i privatnom vlasništvu, složeni oblici udruživanja odnosno organiziranja poduzeća, banke, mješovite banke i druge financijske organizacije, zajednice osiguranja, zajednice rizika i zajednice reosiguranja, te drugi oblici udruživanja djelatnosti osiguranja.

Član 3.

Članice Komore iz člana 2. plaćaju doprinos iz dohotka po stopi od 0,48%. Osnovica za primjenu stope iz prethodnog stava je ostvareni dohodak iz periodičnog obračuna odnosno završnog računa bez umanjenja osnovice, oslobođenja i olakšica.

Član 4.

Udruženja samostalnih privrednika odnosno njihov savez plaćaju doprinos po stopi od 1,00%.

Osnovica za obračun doprinosa iz prethodnog stava je ostvareni prihod po osnovi članskog doprinosa udruženjima odnosno Savezu.

Član 5.

Članice Komore iz člana 2. ove odluke obračunavaju i plaćaju doprinos mjesečno na žiro-račun Privredne komore regije Bjelovar broj 31200-637-640 koji se vodi kod SDK-a sjedište Bjelovar i to do posljednjeg dana u mjesecu za mjesec za koji se plaća doprinos.

Ako članica Komore iz prethodnog stava ne izda u propisanom roku nalog za izvršenje ovog doprinosa, Služba društvenog knjigovodstva će izdati nalog za naplatu, prema članu 21. Zakona o Službi društvenog knjigovodstva u SR Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 11/86).

Akontacija se utvrđuje:

- za siječanj i veljaču na bazi osnovice iz periodičnog obračuna za razdoblje I - IX mjesec prethodne godine,

- za ožujak na bazi osnovice po završnom računu za prethodnu godinu,

- za travanj, svibanj i lipanj na bazi osnovice iz periodičnog obračuna za razdoblje I - III mjesec tekuće godine,

- za srpanj, kolovoz i rujan na bazi osnovice iz periodičnog obračuna za razdoblje I - VI mjesec.

- za listopad, studeni i prosinac na bazi osnovice iz periodičnog obračuna za razdoblje I - IX mjesec tekuće godine.

Mjesečne akontacije doprinosa iz dohotka uvećavaju se za koeficijent koji se dobije kada se masa isplaćenih čistih osobnih dohodaka u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji se plaća akontacija podijeli s prosječno mjesečno isplaćenim čistim osobnim dohocima u razdoblju za koje je sačinjen periodični obračun. Po utvrđenoj obvezi iz periodičnog obračuna odnosno završnog računa članice Komore podnose nadležnoj Službi društvenog knjigovodstva nalog za uplatu razlike manje uplaćenog doprinosa, odnosno nalog za povrat više uplaćenog doprinosa.

Član 6.

Udruženja samostalnih privrednika odnosno njihov Savez iz člana 4. ove odluke doprinos obračunavaju i doznačuju Privrednoj komori regije Bjelovar kvartalno.

Član 7.

Ovlašćuje se Izvršni odbor Komore da prati ostvarivanje ove odluke i da po potrebi donosi objašnjenje i uputstva za njezino povođenje.

Član 8.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1990.

Broj: 01-290/1990

Bjelovar, 29. ožujka 1990.

Predsjednik Privredne komore regije Bjelovar

Milan Kovaćić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.