Zakoni i propisi - Pravni savjeti 15 17.04.1990 Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Privredne komore Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PRIVREDNA KOMORA HRVATSKE

Na temelju člana 35. stava 2. Zakona o udruživanju u privredne komore ("Narodne novine", br. 42/86 i 57/89) Skupština Privredne komore Hrvatske na 6. sjednici 29. ožujka 1990. donijela je

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Statuta Privredne komore Hrvatske

Član 1.

U Statutu Privredne komore Hrvatske ("Narodne novine" broj 2/87, 27/88, 15/89 i 2/90) član 9. mijenja se i glasi:

"Zadaci Komore su:

1. zastupanje interesa članica pred državnim organima pri oblikovanju privrednog sistema i mjera ekonomske politike;

2. promocija proizvoda i usluga te razvijanje svih oblika poslovnih odnosa s inozemstvom;

3. međusobno usaglašavanje interesa članica Komora;

4. razvijanje informacijskog sistema privrednih komora i poslovnog informiranja;

5. poticanje istraživanja, razvoja i inovacija;

6. poticanje razvoja tehnološke infrastrukture;

7. organiziranje dopunske izobrazbe i inovacija znanja kadrova u privredi;

8. procjena mogućnosti i uvjeta privrednog razvoja;

9. poticanje razvoja male privrede i privatnog poduzetništva;

10. rješavanje tekućih pitanja od značenja za obavljanje privrednih djelatnosti;

11. priprema i sklapanje kolektivnih ugovora;

12. usklađivanje privrednih i društvenih interesa s područja ekologije;

13. poduzimanje mjera za poticanje i razvijanje dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala;

14. pružanje stručne pomoći i poslovnih usluga članicama Komore;

15. pružanje pomoći prilikom osnivanja novih poduzeća;

16. obavljanje drugih zadataka u interesu članica Komore."

Član 2.

U članu 12. brišu se točke 6. do 8.

Član 3.

Član 14. mijenja se i glasi:

"U izvršavanju svojih zadataka Komora surađuje s drugim komorama, organima i organizacijama u Republici, znanstvenim i stručnim institucijama te s privrednim komorama i udruženjima u drugim zemljama."

Član 4.

Član 15. mijenja se i glasi:

"Predstavnici poduzeća, članica Komore, u organima i tijelima Privredne komore Jugoslavije o svom djelovanju informiraju nadležne organe i tijela Komore."

Član 5.

Član 16. mijenja se i glasi:

"Predstavnici Komore u drugim organima i tijelima dužni su zastupati interese privrede i stavove dogovorene u Komori."

Član 6.

U članu 17. u točki 6. brišu se riječi "samoupravnom organiziranju i".

Član 7.

U članu 18. brišu se riječi "delegata i"

Član 8.

U članu 19. brišu se riječi "delegata i"

Član 9.

Briše se član 20.

Član 10.

U članu 23. briše se točka 1.

U točki 2. riječi "udruženog rada" zamjenjuju se riječju "privrede".

Član 11.

U glavi IX briše se odjeljak 6.

Član 12.

Naziv glave V. mijenja se i glasi:

"V. OPĆI I DRUGI AKTI KOMORE"

Brišu se odjeljak 1. i 2.

Briše se naziv odjeljka 3. "Opći i drugi akti Komore".

Član 13.

U članu 35. broj "30" zamjenjuje se brojem "15".

Član 14.

Član 37. mijenja se i glasi:

"Komora izdaje svjedodžbe", uvjerenja i potvrde o činjenicama o kojima vodi evidenciju te o drugim činjenicama za koje je to određeno zakonom ili općim aktom.

Komora izdaje uvjerenja i druge javne isprave o poslovnim običajima na teritoriju Republike.

Isprave iz stava 1. i 2. ovoga člana imaju značenje javne isprave."

Član 15.

Član 38. mijenja se i glasi:

"Članice Komore upravljaju radom i poslovima Komore putem svojih predstavnika u organima Komore.

Mandat člana organa Komore traje četiri godine".

Član 16.

U članu 39. riječi "stručno osposobljeni" zamjenjuju se riječju "zainteresiran".

Član 17.

Briše se član 40.

Član 18.

U članu 41. briše se stav 3.

Član 19.

U članu 43. stav 2. riječ "delegati" zamjenjuju se riječju "predstavnici".

Član 20.

U članu 44. u stavu 2. riječ "delegate" zamjenjuje se riječju "predstavnike".

U stavu 3. riječ "delegata" zamjenjuje se riječju "predstavnika".

U stavu 4. riječi "delegata u Skupštini" zamjenjuju se riječju "Skupštine".

U stavu 5. riječi "delegata u Skupštini" zamjenjuju se riječju "Skupštinu".

Član 21.

U članu 45. u stavu 1. riječi "delegatu u Skupštini" zamjenjuju se riječima "članu Skupštine".

U stavu 2. riječ "delegat" zamjenjuje se riječju "član" u odgovarajućem padežu.

Član 22.

U članu 46. brišu se točka 7. i 8.

U točki 9. iza riječi "Komore" stavlja se točka-zarez, a brišu riječi "te članove radnih tijela koje osniva".

Član 23.

U članu 47. u stavu 4. riječi "delegata u Skupštini", zamjenjuju se riječima "članovi Skupštine".

Član 24.

U članu 48. u stavu 1. u alineji 4. riječ "delegata" zamjenjuje se riječju "članova".

Član 25.

U članu 49. stav 1. riječ "delegata" zamjenjuje se riječima "članova Skupštine".

U članu 49. stav 2. riječ "delegata" zamjenjuje se riječima "članova Skupštine" nakon ćega se stavlja točka, a brišu se riječi "osim u slučaju kada je ovim statutom propisana dvotrećinska većina glasova ukupnog broja delegata".

Član 26.

U članu 50. u stavu 2. broj "22" zamjenjuje se brojem "26".

Član 27.

U članu 51. u stavu 2. riječi "delegata u Skupštini" zamjenjuju se riječima "članova Skupštine".

Član 28.

U članu 53. brišu se točke 6, 8, 9, 13. i 14.

Točka 5. mijenja se i glasi:

"priprema i pokreće inicijative za donošenje zakona i drugih propisa:"

Točka 7. mijenja se i glasi:

"donosi opće akte o organizaciji i radu stručne službe, opće akte kojima se uređuju prava, obveze i odgovornosti radnika stručne službe, odluke, stavove, zaključke i poslovnik o radu;".

Briše se točka 12.

Točka 17 mijenja se i glasi:

"osniva radna tijela u Komore".

Iza točke 18. dodaje se nova točka 18a) koja glasi: "odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa u stručnoj službi Komore te o drugim pitanjima iz radnog odnosa, u skladu sa zakonom i općim aktima".

Točka 22. mijenja se i glasi:

"prati izvršavanje poslova stručne službe, kontrolira njen rad i poduzima mjere za unapređivanje tog rada";.

Član 29.

U članu 56. stav 1. mijenja se i glasi:

"Nadzorni odbor je organ putem kojeg članice Komore kontroliraju rad i poslovanje Komore".

Stav 3. mijenja se i glasi:

"U Nadzorni odbor ne mogu biti birani članovi Skupštine i Izvršnog odbora".

Član 30.

U članu 58. alineja 2. mijenja se i glasi:

"- materijalno i financijsko poslovanje Komore i raspolaganje sredstvima Komore i".

Briše se alineja 3.

Član 31.

Član 60. mijenja se i glasi:

"Za izvršenje zadataka iz člana 9. ovoga statuta u Komori se organiziraju grupacije, udruženja i druga radna tijela".

Član 32.

U glavi VI odjeljak 3. mijenja se naziv pododjeljka

a) i glasi:

"a) Grupacije i udruženja privrednih djelatnosti".

Član 33.

Član 61. mijenja se i glasi:

"Grupacije i udruženja privrednih djelatnosti (u daljnjem tekstu: udruženja) oblik su organiziranja članica Komore radi unapređivanja rada i poslovanja".

Član 34.

U članu 62. stav 1. točka "16. udruženje male privrede" briše se.

Stav 2. mijenja se i glasi:

"Odluku o organiziranju grupacija i udruženja u Komori donosi Skupština".

U stavu 3. riječi "Zadružni savez Hrvatske" zamjenjuju se riječima "zadružni savezi na području Republike osnovani u skladu sa Zakonom".

Član 35.

Član 63. mijenja se i glasi:

"Članice Komore usklađuju u grupaciji i udruženju svoje interese.

U pitanjima od zajedničkog interesa grupacije i udruženja međusobno surađuju.

Grupacije i udruženja moraju paziti da svojom aktivnošću ne nanose štetu ili stvaraju neravnopravne odnose s poduzećima drugih djelatnosti odnosno grane privrede.

Prilikom razmatranja pitanja od zajedničkog interesa grupacije i udruženja moraju poštivati interese drugih grupacija i udruženja i međusobnom suradnjom pronalaziti optimalna rješenja".

Član 36.

Član 64. mijenja se i glasi:

"Grupacije i udruženja rade u plenumu ili u užem sastavu, ovisno o interesu članica za pitanja o kojima se raspravlja.

Ista metoda rada primjenjuje se kada se radi o pitanjima koja su od interesa za dvije ili više grupacija ili samo za određeni broj članica iz istog ili različitih udruženja.

Udruženje može imati vijeće udruženja ako je u sastavu udruženja veći broj grana privrede".

Član 37.

Član 65. mijenja se i glasi:

"Sastanci grupacija i udruženja u smislu člana 64. ovoga statuta sazivaju se na inicijativu zainteresiranih članica, predsjednika Komore, tajnika grupacije odnosno udruženja ili stručne službe Komore.

Sastanke organizira, saziva i vodi tajnik grupacije odnosno udruženja".

Član 38.

Član 66. mijenja se i glasi:

"Grupacije i udruženja ne mogu mimo organa Komore upučivati prijedloge nadležnim organima društveno-političke zajednice.

Grupacije i udruženja ne mogu svojim zaključcima stvarati materijalne obveze za Komoru, ali mogu odlučiti da za određene akcije sredstva osiguraju zainteresirane članice".

Član 39.

U glavi VI. odjeljak 3. pododjeljak

"c) Savjeti" i član 68. brišu se.

Član 40.

U glavi VI odjeljak 3. pododjeljak "d) Odbori" i član 69. brišu se.

Član 41.

U glavi VI odjeljak 3. oznaka pododjeljka "e)" mijenja se u "b)".

Član 42.

Član 70. mijenja se i glasi:

"Za izvršavanje stalnih i povremenih zadataka u Komori se mogu osnivati savjeti, odbori, sekcije, komisije i druga radna tijela, te koristiti usluge znanstvenih i stručnih organizacija, društvenih organizacija, poslovnih zajednica i stručnih službi osnovnih privrednih komora".

Član 43.

U članu 73. alineja 1. mijenja se i glasi:

" - organizira i usklađuje rad i aktivnosti Komore i rukovodi stručnom službom Komore u skladu sa Zakonom, ovim statutom i programom rada Komore".

U alineji 2. brišu se riječi "društveno-političkim organizacijama".

Član 44.

Iza člana 74. dodaje se novi član 74a. koji glasi:

"Predsjednik Komore je naredbodavac za izvršenje financijskog plana Komore i odgovoran je za namjensko korištenje drugih sredstava koja se vode u Komori.

Predsjednik Komore može odrediti jednu ili više drugih osoba da vrše dužnost pomoćnog naredbodavca".

Član 45.

Briše se član 78.

Član 46.

U članu 80. alineja 3. mijenja se i glasi:

" - s tajnicima osnovnih privrednih komora uskladuje izvršavanje zajedničkih zadataka".

Alineja 4. mijenja se i glasi:

"- pomaže predsjedniku Komore u rukovođenju stručnom službom Komore".

Brišu se alineje 5. i 6.

Član 47.

Briše se član 81.

Član 48.

U članu 83. stav 1. mijenja se i glasi:

"lzbor na funkcije u Komori vrši se na četiri godine uz mogućnost ponovnog izbora".

Član 49.

Briše se član 84. .

Član 50.

Član 85. mijenja se i glasi:

"Funkcionar kojem prestane funkcija u Komori ostvaruje svoja prava i obveze u skladu sa Zakonom".

Član 51.

Član 87. mijenja se i glasi:

"Pri Komori postoji Stalni izbrani sud pred koji članice Komore i druge pravne osobe mogu iznositi sporove iz njihovih međusobnih odnosa koje samostalno uređuju ili koji proizlaze iz prava kojima slobodno raspolažu, ako zakonom ili samoupravnim općim aktom u skladu sa Zakonom nije utvrđeno da određene vrste sporova rješavaju isključivo redovni sudovi, sudovi udruženog rada ili drugi samoupravni sudovi i ako su stranke ugovorile nadležnost Stalnog izbranog suda.

Organizacija Stalnog izbranog suda i postupak pred Sudom uređuje se pravilnikom koji donosi Skupština Komore".

Član 52.

U članu 88. stav 2. riječi "društvenih dogovora i samoupravnih sporazuma" zamjenjuju se riječju "ugovora".

Član 53.

Naziv glave X. mijenja se i glasi:

"X. OSNIVANJE PODUZECA I FONDOVA"

Član 54.

U članu 93. riječi "radne organizacije2 zamjenjuju se riječju "poduzeća".

Član 55.

U članu 94. stavu 2. briše se riječ "društvenih". U stavu 3. briše se riječ "samoupravnog".

Član 56.

U članu 95. stavu 1. briše se riječ "samoupravni". U stavu 2. riječi "samoupravnim sporazumom" zamjenjuju se riječju "Ugovorom".

Član 57.

U članu 96. stavu 1. i 2. riječi "samoupravnih organizacija" zamjenjuju se riječju "poduzeća".

Član 58.

Naziv glave XI. mijenja se i glasi:

"XI. STRUČNA SLUŽBA KOMORE".

Član 59.

U članu 97. stav 1. mijenja se i glasi: "Za obavljanje stručnih, administrativnih, pomoćnih i drugih poslova Komora ima stručnu službu".

U stavu 2. riječi "Radne zajednice" zamjenjuju se riječima "str-učne službe".

Član 60.

Brišu se članovi 98. i 99.

Član 61.

U članu 100. stavu 1. riječi "Radna zajednica zamjenjuju se riječima "Stručna služba Komore".

U točki 7. riječ "normativne" zamjenjuje se riječju "opće"

Točka 8. mijenja se i glasi:

"8. obavlja i druge poslove koje joj radi ostvarivanja zadataka Komore povjere organi i radna tijela u Komori, kao i funkcionari Komore".

Član 62.

Briše se član 101.

Član 63.

Član 102. mijenja se i glasi:

"Stručna služba Komore u obavljanju svojih poslova surađuje sa stručnim službama članica Komore, znanstvenim i stručnim organizacijama, republičkim organima i organizacijama kao i sa stručnim službama drugih privrednih komora."

Član 64.

Član 103. mijenja se i glasi:

"Na stručnu službu Komore ne mogu se prenositi prava, obveze. ovlaštenja i odgovornosti Komore i njenih organa."

Član 65.

U članu 104. stavu 1. brišu se riječi "i Radne zajednice".

Član 66.

U članu 106. stavu 2. brišu se riječi "do 10. u mjesecu".

Član 67.

Briše se član 107.

Član 68.

U članu 108. briše se stav 2.

Član 69.

Član 114. mijenja se i glasi:

"Općim aktima Komore bliže se uređuju prava i dužnosti radnika stručne službe Komore u općenarodnoj obrani i društvenoj samozaštiti, u skladu sa zakonom i ovim statutum".

Član 70.

U članu 116. dodaje se novi stav 3. koji glasi: "Za informiranje svojih članica u određenim pitanjima Komora može izdavati biltene i slične publikacije."

Član 71.

U članu 119. brišu se stavovi 1. i 3.

Član 72.

U članovima 63. i 74. riječi "organizacija udruženog rada" zamjenjuju se riječju "poduzeće" u odgovarajućem padežu.

Član 73.

Izvršni odbor će osnovati radna tijela u skladu s ovom odlukom u roku od tri mjeseca od njenog stupnja na snagu.

Osnivanje vijeća udruženja izvršit će se nakon prethodno pribavljenog mišljenja odgovarajućeg udruženja.

Član 74.

Radna zajednica Komore prestaje s radom 31. III 1990. Prava i obveze Radne zajednice prelaze na Komoru.

Član 75.

Do donošenja nošenja novih općih akata primjenjivat će se opći akti Radne zajednice, osim odredaba, kojima je utvrđena nadležnost Organa Radne zajednice.

Opći akti iz stava 1. ovoga člana uskladit će se ovom odlukom najkasnije u roku od tri mjeseca od njenog stupanja na snagu.

Član 76.

Donošenjem ove odluke prestaju važiti Samoupravni sporazum o međusobnim pravima, obvezama i odgovornostima između Privredne komore Hrvatske i njene Radne zajednice i Statut Radne zajednice Privredne komore Hrvatske.

Član 77.

Ovlašćuje se Izvršni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta Privredne komore Hrvatske.

Član 78.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Broj: 1-55-362/11-1990

Zagreb, 29. ožujka 1990.

Predsjedavajući Radnog predsjedništva Skupštine

Ivica Šorić, v.r.